Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка5/5
Дата конвертації21.06.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5

 • Введенська В. Адміністративно-правове регулювання конфліктів між працівниками державтоінспекції й учасниками дорожнього руху / В. Введенська // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 7. – С. 43-45.

 • Вивженчук С. Державна служба в контексті реформування системи виконавчої влади в Україні / С. Вивженчук // Бюлетень Міністерства Юстиції України. — 2005. — № 11. — С. 93-102.

 • Вознесенская Н. Процесс глобализации экономики и иностранные инвестиции / Н. Вознесенская // Государство и право. — 2006. — № 5. — С. 67-74.

 • Воробйов В.В. Адміністративно-правове регулювання сфери охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юр. наук : [спец.] 12.00.07 - адмін. право і процес; фін. право; інформ. право / Воробйов Віктор Вікторович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с.

 • Ворона Д.М. Адміністративно-правове регулювання міграційної системи ФРН / Д. М. Ворона // Держава та регіони. Серія: Право. – 2012. – № 1. – С. 21-25.

 • Воронов А. Методологические проблемы становления теории и практики обеспечения общественной безопасности / А. Воронов, Э. Маркина // Вестник Московского университета МВД России. — 2004. — № 3. — С. 95-100.

 • Галай В. Використання адміністративного оскарження для захисту прав пацієнта / В. Галай // Право України. — 2008. — № 8. — С. 64-72.

 • Галунько В. Ґенеза адміністративного права України / В. В. Галунько // Держава і право. — 2010. — № 47. — С. 232-238.

 • Гарагата К. Роль адміністративних судів у забезпеченні верховенства права / К. Гарагата // Українське право. – 2006. – № 1(19). – С. 329-331.

 • Гаращук В. Проблеми організаційного забезпечення контролю й нагляду в державному управлінні / В. Гаращук // Проблеми законності. — 2005. — № 71. — С. 100-103.

 • Гафурова О. Правовий механізм передачі об’єктів соціальної інфраструктури села у комунальну власність / О. Гафурова // Юридична Україна. — 2010. — № 3. — С. 84-87.

 • Геєць В. Спеціальні економічні зони: “чорні діри” чи точки економічного зростання? / В. Геєць, В. Семиноженко // Дзеркало тижня. — 2006. — № 44. — С. 10.

 • Гетманець О. Правове регулювання державного контролю за місцевими бюджетами / О. Гетманець. // Право і суспільство. — 2009. — № 4. — С. 53-57.

 • Глущенко Т. Деякі питання правового регулювання управління житлово-комунальним фондом органами виконавчої влади та місцевого самоврядування / Т. Глущенко // Держава і право. — 2005. — Спецвипуск. — С. 80-94.

 • Голосніченко І. Перспективні положення кодифікації норм правового інституту адміністративної відповідальності / І. Голосніченко // Право України. — 2006. — № 8. — С. 60-63.

 • Голосніченко І. Правосвідомість і правова культура у розбудові Української держави / І. Голосніченко // Право України. — 2005. — № 4. — С. 24-25.

 • Гордєєв В. Реалізація принципу рівності вадміністративних процесуальних правовідносинах / В. Гордєєв // Право України. — 2010. — № 11. — С. 128.

 • Городецька І.А. Методи адміністративної діяльності спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері державного контролю і за використанням та охороною земель / І.А. Городецька // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. – № 3. – С. 43.

 • Городецька І. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення, підвідомчих спеціально уповноваженим органам виконавчої влади у сфері державного контролю за використанням та охороною земель / І. Городецька // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 8. – С. 85-88.

 • Гостєв В. Організаційно-правові форми забезпечення громадської безпеки органами міліції : автореф. дис. на здбуття наук.ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / В. Гостєв. — К., 2005. — 20 с.

 • Гоцалюк С. Адміністративна відповідальність за порушення правил користування електроенергією / С. Гоцалюк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 58-61.

 • Гоцалюк С. Адміністративна відповідальність за порушення правил користування електроенергією / С. Гоцалюк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 15-18.

 • Грабовець Н. Визначення об’єкта реєстрації земельних ділянок / Н. Грабовець // Юридична Україна. — 2011. — № 3. — С. 88-92.

 • Грачов О. Мобільний громадянин без права на анонімність / О. Грачов // Дзеркало тижня. — 2005. — № 34. — С. 6.

 • Грянка Г.В. Адміністративно-процесуальний примус (за кодексом України про адміністративні правопорушення) : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юр. наук : спец. 12.00.07 - адм. право і процес; фін. право; інформ. право / Грянка Григорій Володимирович ; Київ. нац. ун-т внутрішніх справ. – К., 2010. – 16 с.

 • Гулевська Г. Становлення та розвиток правового регулювання інституту державної служби і окремі теоретичні та практичні питання / Г. Гулевська // Влада. Людина. Закон. — 2006. — № 6. — С. 60-64.

 • Гуржій Т. Вихідні засади формування галузевої парадигми адміністративно-процесуального права / Т. Гуржій // Право України, 2007. – № 3. – С. 16-19.

 • Гуржій Т.О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керування : навч. посіб. — Кіровоград : Полімед-Сервіс, 2005. — 151 с.

 • Гуржій Т. Актуальні проблеми законодавчого регулювання адміністративних відносин у сфері безпеки дорожнього руху / Т. Гуржій // Право України. — 2009. — № 3. — С. 56-58.

 • Гусаров С. Особливості адміністративної юрисдикції та реалізації відповідних повноважень органами державного управління і посадовими особами в Україні / С. Гусаров // Право України. — 2009. — № 2. — С. 24-27.

 • Гущин А. Из истории формирования института лицензирования / А. Гущин // Государство и право. — 2004. — № 9. — С. 102-105.

 • Демин А. Административно-правовой метод: соотношение с другими методами правового регулирования / А. Демин // Государство и право. — 2005. — № 6. — С. 13-19.

 • Денисюк С. Сфера забезпеченя безпеки дорожнього руху як об’єкт громадського контролю / С. Денисюк // Підприємство, господарство і право. — 2009. — № 7. — С. 9-11.

 • Денисюк С. Форми діяльності суб’єктів громадського контролю у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху / С. Денисюк // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 9. — С. 45-48.

 • Джумагулов М. О сущности и понятий административно-правового принуждения / М. Джумагулов // Государство и право. — 2006. — № 10. — С. 22-30.

 • Дихтиевский П. Административно-правовое принуждение в механизме обеспечения личной безопасности : монография / П. Дихтиевский. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 256 с.

 • Діордіца І.В. Забезпечення позову в адміністративному судочинстві України / І.В. Діордіца // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. – № 3. – С. 55.

 • Діордіца І. Застосування адміністративними судами Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р. і практики Європейського суду з прав людини при вирішенні деяких соціальних спорів / І. Діордіца // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 1. – С. 102-105.

 • Діордіца І.В. Правові засади скасування рішень місцевих адміністративних судів через порушення норм процесуального права / І. В. Діордіца // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 6 – С. 67.

 • Діяльність міліції щодо забезпечення законності, громадського порядку та безпеки громадян під час виборчої компанії 2004 р. : науково-практичні рекомендації // В.В. Доненко, Р. В. Миронюк, О.О. Мороз, І. Р. Шинкаренко. — Д. : Юридична академія МВС, 2004. — 48 с.

 • Дмитрук О. Адміністративно-правове регулювання отримання інформації органами ДПС України / О. Дмитрук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 62-65.

 • Доненко В. В. Керування транспортом у стані сп’яніння: адміністративно-деліктні проблеми : монографія / В. В. Доненко, В. К. Колпаков. — Д. : Юридична академія МВС, 2003. — 196 с.

 • Дуванський О. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Деякі питання застосування та співвідношення з конституційними нормами / О. Дуванський // Вісник прокуратури. — 2006. — № 1. — С. 63-68.

 • Дугенец А. Вопросы уплаты административного штрафа / А. Дугенец. — Юристь, 2004. — № 10. — С. 40-44.

 • Дудка І. Державне регулювання банківської діяльності в умовах світової фінансової кризи / І. Дудка // Юридична Україна. — 2010. — № 2. — С. 90-96.

 • Дудченко О.С. Правові засади діяльності колегії Міністерства юстиції України / О.С. Дудченко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 3 – С. 49.

 • Еропкин М.О классификации мер административного принуждения / М. Еропкин // Вопросы административного права на современном этапе. — М. : Госюриздат, 1963. — С. 60-68.

 • Жумагулов М. Сущность мер государственного принуждения в административном праве / М. Жумагулов // Современное право. — 2006. — № 7. — С. 47-51.

 • Заброда Д. Види адміністративно-караних корупційних правопорушень / Д. Заброда // Науковий вісник Юридичної академії МВС. — 2003. — № 2. — С. 191-199.

 • Заброда Д.Г. Взаємодія суб’єктів боротьби з корупцією (адміністративно-правовий аспект) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : 12.00.07 “Адміністративне право” / Д. Г. Заброда. — К., 2005. — 20 с.

 • Заброда Д.Г. Виявлення корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних з корупцією : методичні рекомендації за матеріалами УМВС України в Дніпропетровській області / Д.Г. Заброда, С.А. Шалгунова. — Дніпропетровськ: Юридична академія МВС, 2003. — 43 с.

 • Заброда Д. Загальна характеристика адміністративно-караних корупційних діянь та інших правопорушень, пов’язаних із корупцією / Д. Заброда // Науковий вісник Юридичної академії МВС. — 2002. — № 1. — С. 77-84.

 • Заброда Д. Сучасні підходи до розуміння сутності корупції / Д. Заброда // Науковий вісник Юридичної академії МВС. — 2005. — № 3. — С. 271-279.

 • Загуменник В. Щодо необхідності удосконалення законодавства в сфері адміністративної відповідальності / В. Загуменник // Вісник прокуратури. — 2006. — № 7. — С. 99-102.

 • Запорожцев Є. Про деякі проблеми вдосконалення правового регулювання управлінської діяльності в органах внутрішніх справ / Є. Запорожцев. // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2000. — № 1. — С. 97-102.

 • Запорожцев Є. Проблеми реалізації законодавства про участь громадського в охороні правопорядку / Є. Запорожцев, Г. Запорожцева // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — Одеса. — 2002. — № 1. — С. 38-44.

 • Запорожцев Є. Функції системи управління органами внутрішніх справ / Є. Запорожцев // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2000. — № 2. — С. 58-63.

 • Заря В. Лешек Бальцерович: “Вся страна должна быть свободной экономической зоной” / В. Заря // Зеркало недели. — 2005. — № 23. — С. 2.

 • Затираха І.О. Система адміністративних судів та її вдосконалення / І.О. Затираха // Часопис Київського університету права, 2010. – № 4. – С. 139-143.

 • Золотарьов В.Ф. Регіональні аспекти кадрових процесів у державному управлінні / В. Ф. Золотарьов // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2012. – № 1. – С. 83-87.

 • Зубчук В. Теоретичні основи організації аналітичної роботи в органах внутрішніх справ / В. Зубчук // Вісник Університету внутрішніх справ. — Харків. — 2000. — № 10. — С. 103-107.

 • Іванищук А.А. Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення в судах загальної юрисдикції : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. юр. наук : [спец.] 12.00.07 - адм. право і процес; фін. право; інформ. право / Іванищук Андрій Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2011. – 20 с.

 • Іванов А.В. Права та обов'язки експерта як основні елементи правового статусу в провадженні у справах про адміністративні правопорушення : сучасний правовий аналіз / А. В. Іванов // Держава і право : зб. наукових праць : юридичні і політичні науки / [редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін.], Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.- К. : [Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України]. – 2009. – Вип.43. – С. 276 - 281.

 • Ільницький К. Як вижити торговельному флоту під українським прапором / К. Ільницький // Дзеркало тижня. — 2005. — № 24. — С. 9.

 • Ільницький О. Земельний спір у теорії адміністративно-процесуального права / О. Ільницький // Юридична Україна, 2010. – № 11. – С. 56-61.

 • Ільницький О. Особливості провадження у справах за зверненнями органів державної податкової служби в адміністративному судочинстві України / О. Ільницький // Юридична Україна. – 2012. – № 6. – С. 24-29.

 • Ільченко Я. Зміст управління комунальною власністю: теоретико-правовий аспект / Я. Ільченко // Вісник НАДУ. — 2003. — № 4. — С. 171-178.

 • Іншин М. Загальні види державної служби / М. Іншин // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2003. — № 4. — С. 72-79.

 • Іншин М. Сутність службових відносин у сфері державної служби України / М. Іншин // Національний вісник Юридичної академії МВС. — 2004. — № 4. — С. 265-273.

 • Каблов Д. Ґенеза проблем існування громадських формувань з охорони громадського порядку / Д. Каблов // Право України. — 2011. — № 5. — С. 157-161.

 • Кагановська Т. Щодо поняття та змісту сучасного державного управління / Т. Кагановська // Право України. — 2010. — № 12. — С. 152.

 • Казанчук І. Сучасні погляди на теорію провадження у справах про адміністративні правопорушення, що стосуються охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів / І. Казанчук // Підприємництво, господарство і право, 2012. – № 10 (202). – С. 76-80.

 • Калашник М.В. Організація діяльності міліції з питань розгляду звернень громадян в Україні : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичний наук : 12.00.07. - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Калашник Марина Володимирівна ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Дніпропетровськ : [ДДУВС], 2010. – 20 с.

 • Каплунов А.О классификации мер государственного принуждения / А. Каплунов // Государство и право. — 2006. — № 3. — С. 5-13.

 • Кафарський В. Правові засади функціонування Кабінету Міністрів України / В. Кафарський // Право України. — 2006. — № 6. — С. 8-13.

 • Кашин А. Про сутність адміністративної юстиції / А. Кашин // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 3. — С. 13-17.

 • Кваша Л. Милиция (полиция) в условиях переходного типа государства и права / Л. Кваша // История государства и права. — 2006. — № 3. — С. 26-29.

 • Квашук О.Д. Передавання матеріалів для застосування адміністративного стягнення або інших заходів впливу як додаткове рішення дослідчого кримінального процесу / О.Д. Квашук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 6. – С 67.

 • Квитчук А. Проблемы общественной безопасности в контексте административной реформы / А. Квитчук, Н. Синькевич // История государства и права. — 2006. — № 3. — С. 23-26.

 • Кикоть Г. Юридичні факти у механізмі правового регулювання: проблеми теорії / Г. Кикоть // Право України. — 2005. — № 7. — С. 109-112.

 • Килясханов И. Предмет административного права и актуальные проблеми структурного построения курса / И. Килясханов // Вестник Московского университета МВД России. — 2004. — № 1 — С. 105-111.

 • Кишинський А.В. Проблеми правового регулювання перегляду рішень у справах про адміністративні правопорушення / А. В. Кишинський // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – С. 172-175.

 • Кишинський А.В. Співвідношення перегляду рішень по справах про адміністративні правопорушення в адміністративному та судовому порядку / А.В. Кишинський // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 4. – С. 143-146.

 • Кізіма Н. Особливості застосування конфіскації як одного з видів адміністративних стягнень / Н. Кізіма // Право України. — 2001. — № 4. — С. 80.

 • Кінаш Я. Альтернативи заходів адміністративного впливу на неповнолітніх / Я. Кінаш // Право України. — 2003. — № 4. — С. 90-92.

 • Кінащук Л. Організація та правове забезпечення контролю як функція управління / Л. Кінащук // Підприємництво, господарство і право. — 2004. — № 5. — С. 57-59.

 • Клименко О.В. Адміністративне право й державне управління: спільне й особливе / О.В. Клименко // Економіка та держава. – 2011. – № 4. – С. 120-122.

 • Клюшниченко А. Меры административного принуждения, применяемые милицией (Особенности. Классификация. Самовыражение) : учеб. пособие / А. Клюшниченко. — К. : КВШ МВД СССР, 1979. — 87с.

 • Кобринський В. Адміністративно-правові основи визначення поняття контролю / В. Кобринський // Юридична Україна. — 2011. — № 12. — С. 45-48.

 • Коваленко В. Співвідношення понять „право на державну службу” та „право на працю” як наукових правових категорій: постановка питання / В. Коваленко // Право України. — 2006. — № 1. — С. 103-108.

 • Коваленко В. Телекомунікації стали концептуальнішими / В. Коваленко // Дзеркало тижня. — 2006. — №21. — С. 9.

 • Ковалишин І. Проблеми удосконалення визначення поняття “біженців” у законодавстві України / І. Ковалишин // Право України. — 2005. — № 11. — С. 60-63.

 • Ковальова С. Адміністративно-правове регулювання становлення племінної справи в Україні / С. Ковальова // Підприємство, господарство і право. — 2010. — № 2. — С. 31-33.

 • Ковальчук Ю. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх / Ю. Ковальчук // Право України. — 2003. — № 6. — С. 111-114.

 • Кожевников О. Некоторые проблемы правового регулирования деятельности политических партий в Российской Федерации / О. Кожевников // Росийский юридический журнал. — 2005. — № 1. — С. 54-60.

 • Коломоєць Т. Виконання постанов про застосування адміністративних штрафів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку / Т. Коломоєць, В. Шкарупа // Вісник Запорізького юридичного інституту. — Запоріжжя. — 2001. — № 1. — С. 115-119.

 • Коломоєць Т. Генеза дослідження адміністративно-правового статусу захисника у провадженні в справах про адміністративні правопорушення у вітчизняній адміністративно-правовій доктрині / Т. Коломоєць, Р. Сінельник // Право України, 2008. – № 3. – С. 12-18.

 • Коломоєць Т. Експерт у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: деякі пропозиції щодо нормативного визначення засад участі з урахуванням досвіду Російської Федерації / Т. Коломоєць, А. Іванов // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 3-5.

 • Коломоєць Т. Ефективність адміністративних штрафів як критерій ступеня захисту прав і свобод людини в Україні / Т. Коломоєць // Вісник Запорізького юридичного інституту. — Запоріжжя. — 2000. — № 3. — С. 114-122.

 • Коломоєць Т. Зарубіжний досвід нормативного визначення правового статусу захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення й основні пріоритети його запозичення в Україні / Т. Коломоєць, Р. Сінєльнік // Підприємництво, господарство і право, 2008. – № 3. – С. 43-48.

 • Коломоєць Т. Мета адміністративного примусу: сучасний науковий погляд / Т. Коломоєць // Держава і право. — 2006. — Вип. 31. — С. 114-118.

 • Коломоєць Т. Адміністративно-юрисдикційний процес – сфера об’єктивізації участі особи у відносинах із органами публічної адміністрації (доктринальний аналіз проблемних питань) / Т. Коломоєць, П. Лютиков // Підприємство, господарство і право. — 2010. — № 2. — С. 43-47.

 • Коломоєць Т. Базова одиниця обчислення розмірів адміністративних штрафів: пошук оптимального варіанта / Т. Коломоєць, П. Лютіков // Право України. — 2010. — № 11. — С. 120.

 • Коломоєць Т. Заходи відповідальності за порушення адміністративно-правових установлень як складова адміністративного примусу / Т. Коломоєць // Науковий вісник ДДУВС. — 2006. — № 1. — С. 148-152.

 • Коломоєць Т. Штрафи за законодавством про адміністративні правопорушення України : монографія / Т. Коломоєць. — Запоріжжя, 2000.

 • Колосовський Є.Ю. Неповнолітні – суб’єкти адміністративної відповідальності: теоретико-правовий аспект / Є. Ю. Колосовський // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. –№ 7. – С. 76.

 • Колотило О. Історичний аспект участі прокурора у справах про адміністративні правопорушення / О. Колотило // Юридична Україна, 2012. – № 4. – С. 25-31.

 • Колотило О. Прокурорський нагляд за додержанням законів про адміністративні правопорушення: проблемні питання / О. Колотило // Право України. – 2011. – № 6. – С. 212-217.

 • Колпаков В. Адміністративні правопорушення в системі корупційних деліктів / В. Колпаков, О. Кузьменко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) — 2002. — № 5. — С. 13-22.

 • Колпаков В. Кваліфікаційні ознаки корупційних проступків / В. Колпаков // Науковий вісник Юридичної академії МВС. — 2002. — № 3. — С. 80-86.

 • Колпаков В. Предмет адміністративного права: оновлення парадигми / В. Колпаков, Т. Мацелик // Право України. — 2010. — №8. — С. 110.

 • Колпаков В. Проблема розвитку законодавства про адміністративну відповідальність у проекті Кодексу України про адміністративні проступки / В. Колпаков // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. — 2002. — № 1. — С. 73-77.

 • Колпаков В. Шкідливість і суспільна небезпека адміністративного делікту: розмежування за філософським виміром / В. Колпаков // Юридична Україна. — 2004. — № 10. — С. 19-28.

 • Колтин А. Новое в правовом регулировании отношений на железнодорожном транспорте / А. Колтин // Государство и право. — 2003. — № 10. — С. 48-51.

 • Комарський В. Правовий інструментарій набуття права спеціального природокористування / В. Комарський // Бюлетень Міністерства Юстиції України. — 2010. — № 2. — С. 60-65.

 • Комзюк А. Деякі проблемні питання проекту Кодексу України про адміністративні проступки / А. Комзюк // Вісник Університету внутрішніх справ. — Харків. — 2000. — № 10. — С. 178-183.

 • Кондратенко В. Реалізація принципу відкритості в адміністративному судочинстві України / В. Кондратенко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2. – С. 69-72.

 • Кононенко О. Адміністративна відповідальність за Законом України “Про виконавче провадження”/ О. Кононенко // Право України. — 2001. — № 5. — С. 103.

 • Конопльов В. Специфіка процесу прийняття управлінських рішень у адміністративній діяльності органів внутрішніх справ / В. Конопльов // Право України. — 2006. — № 7. — С. 27-31.

 • Константий В. Поняття “суб’єкти владних повноважень” у Кодексі адміністративного судочинства України: теоретичний і практичний аспекти / В. Константий // Бюлетень Міністерства Юстиції України. — 2010. — № 2. — С. 66-72.

 • Константий О. Джерела адміністративного права України : монографія / О. Константий. — К. : Рада, 2005. — 120 с.

 • Константий О. Окремі питання оскарження правових актів у порядку адміністративного судочинства / О.Константий // Право України. - К. : Мінюст України. - 2008. - № 11. - C. 27-34.

 • Константинов П. Взаимосвязь административных правонарушений и преступлений: проблемы теории и практики / П. Константинов, А. Соловьева, А. Стуканов // Известия ВУЗов. Правоведение. — 2005. — № 3. — С. 58-74.

 • Корнієнко М. Реформа міліції. Спроба номер три / М. Корнієнко // Дзеркало тижня. — 2006. — № 11. — С. 5.

 • Корнієць А. В. Управління обмеженим обігом зброї в Україні : автореф. дис. на здбуття наук.ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 “Адміністративне право”/ А. В. Корнієць. — Одеса, 2005. — 19 с.

 • Коруля І. Суспільна сутність корупції / І. Коруля // Митна справа. — 2007. — № 4. — С. 56-62.

 • Костів М. Види адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб / М. Костів // Право України. — 2005. — № 4. — С. 16-20.

 • Котляревська Г.М. Становлення законодавства України про звернення громадян до органів влади / Г.М. Котляревська // Держава і право : зб. наукових праць : юридичні і політичні науки / [редкол. : Ю.С. Шемшученко (гол.) та ін.], Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.- К. : [Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України], 2009. – Вип.43. – С. 205 - 210.

 • Котляревська Г. Методичні питання класифікації звернень громадян до органів влади / Г. Котляревська // Юридична Україна. – 2010. – № 5. – С. 34-39.

 • Кравчук В. Роль адміністративних судів у забезпеченні законності владно-розпорядчої діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування / В.Кравчук // Вісник Вищого адміністративного суду України : Офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України : Юрінком Інтер. – 2008. – № 1. – C. 95-101.

 • Кравчук О.О. Основні принципи управління майном державної власності / О.О. Кравчук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. – № 10. – С. 61.

 • Кременовська І.В., Золотухін С.В. Організація державного контролю і нагляду за виконанням завдань і захисту суспільної моралі органами виконавчої влади в Україні / І.В. Кременовська, І.В. Золотухін // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. – № 8. – С. 64.

 • Кроткова Н. Теоретические проблемы формирования транспортного права (Всероссийская научно-практическая конференция) / Н. Кроткова // Государство и право. — 2004. — № 9. — С. 109-118.

 • Крупчан О. Виконання рішень адміністративних судів: проблеми та шляхи їх вирішення / О. Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна, 2010. – №2. – С. 4-11.

 • Крупчан О. Захист приватних прав особи адміністративними судами / О. Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна, 2009. – № 1. – С. 39-42.

 • Крупчан О. Місце адміністративного суду в процедурі застосування та стягнення штрафних санкцій із суб'єктів господарювання / О. Крупчан, В. Перепелюк // Юридична Україна. – 2008. – № 11. – С. 50-57.

 • Кубко Є. Про предмет адміністративного права / Є. Кубко // Право України. — 2000. — № 5. — С. 3-6.

 • Кубко Є. Сучасний механізм адміністративно-правового регулювання: методологія вдосконалення / Є. Кубко // Українське адміністративне право: сучасний стан і перспективи реформування : матеріали IV Національної науково-теоретичної конференції. — Сімферополь, 2005. — Спец. вип. : у 2 ч. — Ч. 1. — С. 100-107.

 • Кузьменко О. Генеза адміністративно-процесуального права / О. Кузьменко // Право України, 2004. – 6. – С. 21-24.

 • Куйбіда Р. Проблема адміністративного договору у доктрині, законодавстві та практиці / Р. Куйбіда // Право України. — 2011. — № 3.

 • Куракін О. Теоретичні питання системної організації контролю в органах внутрішніх справ України / О. Куракін // Вісник Запорізького юридичного інституту. — Запоріжжя. — 2000. — № 3. — С. 80-89.

 • Курило О. Апеляційний порядок перегляду постанов судів у справах про адміністративні правопорушення: пропозиції щодо вдосконалення / О. Курило, О. Чернецька // Юридична Україна, 2010. – № 11. – С. 62-64.

 • Курінний Є.В. Предмет і об’єкт адміністративного права України : монографія / Є.В. Курінний. — Д. : Ліра ЛТД, 2004. — С. 9-88.

 • Курінний Є. Державна служба: поняття, ознаки та основні функції / Є. Курінний // Науковий вісник ДДУВС. — 2006. — № 3. — С. 110-117.

 • Кучерявенко М. Проблема колізійності фінансового законодавства у рішеннях Вищого адміністративного суду України (деякі аспекти методології) / М. Кучерявенко // Право України, 2008. – № 9. – С. 57-62.

 • Лагода О. Дискреційні повноваження як спосіб зменшення регулятивного впливу в системі адміністративно-процесуальних відносин / О. Лагода // Право України. — 2008. — № 9. — С. 40-45.

 • Лагода О. Основні помилки у застосуванні дискреційних повноважень посадовими особами адміністративних органів / О. Лагода // Право України. — 2009. — № 3. — С. 24-27.

 • Ломакина В. Административная реформа: проблемы развития и совершенствования (IX “Лазаревские чтения”) / В. Ломакина // Государство и право. — 2006. — № 8. — С. 5-21.

 • Лук’япець Д. Процесуальні засади адміністративної відповідальності / Д. Лук’япець // Право України. — 2006. — № 7. — С. 116-120.

 • Луканська Г. Піймали на холодному / Г. Луканська // Голос України. — 2009. — № 179. — С. 19.

 • Ляхович У.І., Ляхович Г.І. Державне управління у сучасній теорії адміністративно-правової науки / У.І. Ляхович, Г.І. Ляхович // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 7. – С. 70.

 • Ляшук Р.М. Переконання та примус у діяльності відділів прикордонної служби / Р.М. Ляшук // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. – № 11. – С. 58.

 • Макаренко В. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю / В. Макаренко // Право України. – 2001. – № 2. – С. 114.

 • Маляренко В. Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління / В. Маляренко // Законодавство України. – 2006. – № 6. – С. 3-18.

 • Мартишко А. Міжнародний досвід участі поліцейських підрозділів у забезпеченні громадської безпеки та правопорядку при проведенні спортивних заходів / А. Мартишко // Підприємство, господарство і право. – 2010. – № 2. – С. 39-42.

 • Махновський І. Правові аспекти реформування адміністративно-територіального устрою сільського району в Україні / І. Махновський // Право України. – 2009. – № 1. – С. 139-144.

 • Мацелик Т. Статус адміністративних судів / Т. Мацелик // Юридична Україна. – 2010. – № 1. – С. 55-58.

 • Мельник І. Система заходів примусу, які застосовуються міліцією при охороні громадського порядку / І. Мельник // Бюлетень з обміну досвідом роботи МВС. — 2005. — № 158. — С. 96-98.

 • Мельник Р. Система вітчизняного адміністративного права та євроінтеграція України: до питання пошуку взаємозвязку / Р. Мельник // Право України. — 2010. — № 8. — С. 116.

 • Миронюк Р.В. Органи внутрішніх справ як суб’єкти виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушення : монографія / Р.В. Миронюк., С.Т. Гончарук. — Д. : ДДУВС, 2006. — 160 с.

 • Миронюк Р. Виконавче провадження у справах про адміністративні правопорушення: окремі питання / Р. Миронюк // Право України. — 2001. — № 1. — С. 81.

 • Миронюк Р. Деякі повноваження органів внутрішніх справ щодо виконавчого провадження у справах про адміністративні правопорушення / Р. Миронюк // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. — Дніпропетровськ. — 2001. — № 2. — C. 216-224.

 • Миронюк Р. Діяльність органів внутрішніх справ з виконання постанов про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу: порядок та собливості / Р. Миронюк // Право України. — 2001. — № 11. — C. 60.

 • Михайленко А. Суда и суды / А. Михайленко // Московский комсомолець в Украине, 2006. — 26 апреля-10 мая. — С. 10.

 • Мінка Т. Видворення іноземних громадян як міра відповідальності за порушення порядку перебування в Україні / Т. Мінка. // Право України. — 2001. — № 9. — С. 70.

 • Мінка Т. Місце адміністративно-карних порушень іноземними громадянами правил перебування в Україні в системі адміністративно-деліктного права / Т. Мінка // Вісник Запорізького державного університету (юридичні науки) — 2001. — № 2. — С. 77-81.

 • Морозова В. Особливості кваліфікації діянь, передбачених ст. 178 Кодексу України про адміністративні правопорушення / В. Морозова // Науковий вісник Юридичної академії МВС. — 2003. — № 1. — С. 209-214.

 • Музика А. Про предмет злочинів, пов’язаних з наркоманією / А. Музика // Право України. — 1997. — № 3. — С. 62-65.

 • Назаров І. Підстави та порядок припинення повноважень члена Вищої ради юстиції / І. Назаров // Право України. — 2006. — № 12. — С. 79-82.

 • Оксьом І. Державне управління соціальною сферою в регіоні / І. Оксьом // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — 2005. — № 2. — С. 128-132.

 • Олексііва І. Провадження у справах про адміністративні правопорушення як складова адміністративного процесу / І. Олексііва // Юридична Україна. – 2011. – № 4. – С. 32-36.

 • Олексіїва І. Достовірність і достатність доказів у справах про адміністративні правопорушення на автомобільному транспорті / І. Олексіїва // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С. 32-36.

 • Олексіїва І.М. Предмет доказування в справах про адміністративні правопорушення на автомобільному транспорті / І.М. Олексіїва // Вісник ЗНУ.Юридичні науки. – 2011. – № 2. Ч.1. – С. 188-194.

 • Ольховський Є. Організаційно-правові засоби зміцнення громадської безпеки та забезпечення контролю за законністю застосування адміністративних стягнень / Є. Ольховський // Вісник Запорізького юридичного інституту. — Запоріжжя. — 2000. — № 4. — С. 111-116.

 • Охотнікова О. Основи тенденції протидії корупції в умовах соціально-економічної кризи в Україні / О. Охотнікова, І. Загородня // Підприємство, господарство і право. — 2009. — № 7. — С. 6-8.

 • Павлівська С. До питання нормативного аспекту регламентації провадження у справах про адміністративні правопорушення / С. Павлівська // Підприємництво, господарство і право, 2009. – № 5(161). – С. 76-78.

 • Пасічна І. Проблема визначення об’єкта у структурі податкових зобов’язальних відносин / І. Пасічна // Юридична Україна. — 2010. — № 3. — С. 58-62.

 • Перепелиця А. Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / А. Перепелиця. — Ірпінь, 2005. — 19 с.

 • Петриненко О. Хто відповідає за забезпечення безпеки держави / О. Петриненко // Юридичний журнал. — 2006. — № 7. — С. 75-78.

 • Петров Г. Предмет советского административного права / Г. Петров // Советское государство и право. — 1940. — № 7. — С. 34-44.

 • Печуляк В. Адміністративна відповідальність: новий погляд на поняття / В. Печуляк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4. – С. 61-66.

 • Підопригора І. Порушення правил дозвільної системи: загальні засади визначення предмета адміністративного делікту / І. Підопригора, О. Фролов // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2006. — № 4. — С. 73-79.

 • Підопригора І. Предмет та об’єкт суспільних відносин щодо обігу загально небезпечних джерел підвищеної небезпеки / І. Підопригора // Проблеми й напрямки формування світогляду майбутніх працівників ОВС : матеріали конф.. : Ч. 1. — Запоріжжя, 2003. — С. 92-96.

 • Підопригора І. Родовидове визначення за допомогою методів наукової класифікації місця у КУпАП поняття „Порушення правил дозвільної системи” / І. Підопригора // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2003. — № 1. — С. 153-158.

 • Підопригора І. Таксономія об’єкта адміністративних порушень правил дозвільної системи / І. Підопригора // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2004. — № 4. — С. 150-155.

 • Пошивайлова А. Место административной юстиции в правовой материи / А. Пошивайлова // Право и политика. — 2005. — № 11. — С. 13-29.

 • Примаченко О. Адвокати всієї країни, об’єднуйтеся! / О Примаченко // Дзеркало тижня. — 2006. — № 44. — С. 7.

 • Приходько С. Адміністративна реформа: стан та перспективи розвитку органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення / С. Приходько // Право України. — 1999. — № 11. — С. 87.

 • Приходько Я. Надзвичайний стан у системі державно-правових режимів / Я.Приходько // Підприємство, господарство і право. — 2010. — № 2. — С. 34-38.

 • Прокуратура столиці зупинила забудову історичних пагорбів // Юридичний вісник України. — 2009. — № 32. — С. 5.

 • Проневич О. Національна поліцейська система федеративної республіки Німеччини: конституційно-правові основи, організаційна побудова, розподіл повноважень / О. Проневич // Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. Дніпропетровськ. — 2001. — № 1. — С. 330-342.

 • Редька А.І. Деякі питання практики застосування Закону України “Про боротьбу з корупцією” : коментар судової практики в кримінальних та адміністративних справах / А.І. Редька. — К. : Юрінком Інтер, 1998. – 221 с.

 • Резник С. Судова практика звільнення особи від адміністративної відповідальності у зв’язку з малозначністю протиправного діяння / С. Резник // Право і суспільство. — 2009. — № 3. — С. 69-73.

 • Рижов С. СD — корупція у суді? / С. Рижов // Юридична практика. — 2009. — № 36. — С. 10.

 • Ришелюк А. Стабільність і якість закону / А. Ришелюк, М. Мельник // Дзеркало тижня. — 2006. — № 21. — С. 6.

 • Романов О. Національна безпека: сучасний стан та перспективи / О. Романов // Юридичний журнал. — 2005. — № 4. — С. 74-75.

 • Савранчук Л. Стадії адміністративного провадження щодо оформлення та видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну / Л. Савранчук // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 12. – С. 116-119.

 • Саєнко С. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення у сфері обігу наркотичних засобів в Україні / С. Саєнко // Вісник Луганської академії ВС МВС. — 2004. — № 3. — С. 111-121.

 • Саєнко С. Питання адміністративної відповідальності юридичних осіб у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів: позитивний та ретроспективний аспекти / С. Саєнко // Юридична Україна. — 2005. — № 12. — С. 22-26.

 • Саломатов В. Потреба в аналізі ефективності управління містом в умовах перехідних суспільств / В. Саломатов // Вісник НАДУ. — 2004. — № 2. — С. 309-314.

 • Самбор М.А. Морально-правові та оціночні поняття в нормах про адміністративні правопорушення / М. А. Самбор // Вісник ЗНУ.Юридичні науки. – 2011. – № 2, ч.1. – С. 114-123.

 • Самбор М. Особливості провадження та притягнення до адміністративної відповідальності у справах про адміністративні правопорушення (ст. 176, 178 КУпАП) / М. Самбор // Право України. — 2011. — № 5. — С. 122-128.

 • Святоцька В. Адаптація законодавства України про адвокатуру до європейських стандартів: деякі питання / В. Святоцька // Право України. — 2005. — № 10. — С. 87-89.

 • Селіванов А. Адвокат у адміністративних справах / А. Селіванов, М. Гусак // Право України. — 1991. — № 6. — С. 31.

 • Селіванов М. У постанові роз’яснено основні питання відповідальності за незаконний обіг наркотиків / М. Селиванов, Є. Стрекалов // Вісник Верховного Суду України. — № 2(8) — 1998. — С. 31-38.

 • Сергейчук О.А. Проблеми вдосконалення законодавчих основ захисту прав людини і громадянина органами адміністративної юстиції / О.А.Сергейчук // Вісник Вищого адміністративного суду України. - 2009. - № 2. - 31-42.

 • Симоненко В. Чому потрібна єдина державна система фінансово-економічного контролю? / В. Симоненко // Дзеркало тижня. — 2005. — № 15-16. — С. 9.

 • Синицький П. Форми контрольно-наглядової діяльності державної служби охорони при МВС України / П. Синицький // Підприємство, господарство і право. — 2009. — № 7. — С. 15-18.

 • Смирнов М. Щодо державного нагляду в Україні / М. Смирнов, Р. Комісарчук // Вісник прокуратури. — 2006. — № 4. — С. 96-108.

 • Смокович М. Компетенція адміністративних судів щодо розгляду виборчих спорів / М. Смокович // Юридична Україна. – 2012. – № 4. – С. 37-42.

 • Смокович М. Юрисдикція адміністративних судів: проблеми визначення спорів щодо їх пов'язаності з виборчим процесом / М. Смокович // Юридична Україна. – 2012. – № 12. – С. 27-34.

 • Соболь В.А. Розвиток системи опрацювання звернень громадян до органів виконавчої влади: історія, стан та перспективи / В.А. Соболь // Економіка та держава. – 2011. – № 11. – С. 125-127.

 • Сорока Л. Адміністративна відповідальність за незаконне виробництво, придбання, зберігання, перевезення пересилання наркотичних засобів та психотропних речовин без мети збуту в невеликих розмірах / Л. Сорока // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 11. — С. 11-118.

 • Сорока Л. Місце адміністративної відповідальності в системі заходів протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин / Л. Сорока // Підприємництво, господарство і право. — 2007. — № 1. — С. 63-67.

 • Сорока Л. Місце провадження по справах про адміністративні правопорушення за незаконний обіг наркотичних засобів в адміністративному процесі / Л. Сорока // Підприємництво, господарство і право. — 2006. — № 12. — С. 7-9.

 • Сорокин В. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс / В. Сорокин // Известия ВУЗов. Правоведение. — 2000. — № 4. — С. 34-45.

 • Співак О. Процесуальний статус суб’єктів адміністративного судочинства: постановка питання // Право України. — 2009. — № 4. — С. 34-38.

 • Степаненко К. Міліція України, як суб’єкт адміністративного права забезпечення прав і свобод громадян України за кордоном / К. Степаненко // Право України. — 2009. — № 7. — С. 62-68.

 • Столовий В. Об’єкт адміністративного проступку передбачений ст. 203 Кодексу України про адміністративні правопорушення / В. Столовий // Право і суспільство. — 2006. — № 3. — С. 140-143.

 • Стригун Д. Проблеми протидії контрабанди наркотичних засобів та шляхи їх розв’язування / Д. Стригун // Юридична Україна. — 2010. — № 2. — С. 120-122.

 • Суббот А.І. Професіоналізм співробітників правоохоронних органів як фактор забезпечення безпеки їх діяльності / А.І. Суббот // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. – № 6. – С. 74.

 • Суббот А.І. Міжнародний досвід забезпечення безпеки правоохоронних органів та їх співробітників / А.І. Суббот // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. – № 2. – С. 73.

 • Суббот А.І. Проблеми соціального захисту працівників правоохоронних органів як ключового фактора забезпечення їх безпечної діяльності / А.І. Суббот // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 12. – С. 69.

 • Сусловець А.О. Місце та роль публічної служби в органах Державної податкової служби України / А.О. Сусловець // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. – № 11. – С. 64.

 • Тарбагаева Е. Нотариат как институт предупредительного правосудия: признаки, функции, форма / Е. Тарбагаева // Юстиция. — 2006. — № 1. — С. 84-94.

 • Терещук О.В. Адміністративна відповідальність за корупційні правопорушення : автореф. дис. на здбуття наук.ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / О. В. Терещук. — Одеса, 2001. — 15 с.

 • Терещук О. Виконавче провадження в справах про корупційні діяння та інші правопорушення, пов’язані з корупцією / О. Терещук. // Вісник Університету внутрішніх справ. — Харків. — 2000. — № 10. — С. 12-17.

 • Тилик Т. Правові відносини припинення житлових відносин / Т. Тилик // Юридичний вісник України. — 2009. — № 3. — С. 46-51.

 • Тимощук В.П. Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і пропозиції для України / В.П. Тимощук. — К. : Факт, 2003. — 496 с.

 • Тімакова В.М. Концепт особистої безпеки у практичній діяльності органів внутрішніх справ / В. М. Тімакова // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. – № 12. – С. 77.

 • Третяк С. Правове забезпечення правової культури населення як умова створення основ громадянського суспільства / С. Третяк // Право України. — 2005. — № 4. — С. 26-28.

 • Труш І.В. Основні етапи припинення комунального підприємства шляхом ліквідації в добровільному порядку / І.В. Труш // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. – № 10. – С. 68.

 • Тучак Р. Особливості складу корупційного діяння та іншого правопорушення, пов’язаного з корупцією / Р. Тучак // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали науково-практичної конф., м. Харків, 12 трав. 2006р. — Харків, 2006. — С. 76-79.

 • Удалов О. Інвестиційна діяльність як об’єкт страхування / О. Удалов // Право і суспільство. — 2009. — № 4. — С. 66-69.

 • Ульянов О. Про деякі проблеми взаємодії міліції з громадськістю / О. Ульянов // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. — Одеса. — 2002. — № 1. — С. 44-46.

 • Усенко В. Правові проблеми застосування статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення / В. Усенко, І. Шемелинець // Юридична Україна. — 2010. — № 3. — С. 46-51.

 • Федькович О. Інтеграційна функція органів юстиції у справі формування основних юридичних професій в Україні / О. Федькович // Право України. — 2011. — № 9. — С. 53-56.

 • Фелик В. Особливості компетенції органів внутрішніх справ, щодо забезпечення прав і свобод громадян у провадженні в справах про адміністративні правопорушення / В. Фелик // Право України. — 2008. — №12. — С. 59-65.

 • Фролова А. Оцінні поняття у кваліфікації дрібного хуліганства слідства / А. Фролова // Теоретичні та практичні проблеми організації досудового : матеріали всеукраїнської науково-практичної конф., м. Запоріжжя, 20-21 трав. 2005р. : Ч. 1. — Запоріжжя, 2005. — С. 52-54.

 • Фролова А. Застосування оцінних понять при кваліфікації складів адміністративних деліктів у сфері моральності / А. Фролова // Вісник Запорізького юридичного інституту. — 2004. — № 4. — С. 156-161.

 • Халюк С.О. Ґенеза, поняття та місце Вищої ради юстиції в системі державних органів України / С. О Халюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. — 2012. – № 4 – С. 91.

 • Харитонова О. До проблеми визначення юрисдикції адміністративних судів у сфері захисту прав інтелектуальної власності / О. Харитонова // Право України, 2011. – № 4. – С. 116-127.

 • Цапало О. Державна служба в Україні: призначення та функції / О. Цапало // Наше право. — 2009. — № 2. — С. 78-81.

 • Черепій П. Юрисдикція адміністративних судів: до постановки проблеми / П. Черепій // Вісник Вищого адміністративного суду України : Юрінком Інтер. – 2010. – № 3. – C. 23-28.

 • Черній В. Особливості адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку / В. Черній // Підприємництво, господарство і право. — 2002. — № 12. — С. 66-67.

 • Чеховська І. Роль державного управління в системі детінізації відносин в галузі житлово-комунального господарства / І. Чеховська // Вісник ЗЮІ. — 2006. — № 3. — С.132-140.

 • Шалагінова А. Розгляд адміністративними судами спорів щодо поновлення на службі колишніх працівників органів внутрішніх справ України / А. Шалагінова // Право України. – 2012. – № 7. – С. 302-308.

 • Шахман Н.В. Проблема проведення експертизи у справах про адміністративні правопорушення / Н. В. Шахман // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін.]. – К. : [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. – 2010. – Вип. 47. – С. 328-243.

 • Шевченко О. Реєстрація функції контролю в управлінні архівною справою / О. Шевченко // Юридична України. — 2009. — № 8. — С. 53-56.

 • Шемлін Д. Метод адміністративного права: актуальність та розробленість теми / Д. Шемлін // Часопис Київського університету права. – 2007. – № 2. – С. 83-88.

 • Шруб І. Визначення компетенції адміністративних судів у законодавстві України / І. Шруб // Підприємництво, господарство і право. – 2008. – № 8. – С. 50-52.

 • Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні адміністративного судочинства / І. Шруб // Право України. – 2008. – № 6. – С. 57-62.

 • Щербак С. Виконавче провадження як одна з правозахисних функції держави / С. Щербак // Право України. – 2001. – № 11. – С. 108.

 • Ярмакі Х. До питання про проект нового Кодексу України про адміністративні правопорушення / Х. Ярмакі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – Одеса. – 2002. – № 1. – С. 22-27.

 • Ярмакі Х. Проблеми адміністративної відповідальності юридичних осіб як суб’єктів права / Х. Ярмакі // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2000. – № 3. – С. 73-75.

 • Ярмоленко Ю. Адміністративно-правові особливості забезпечення санітарного та епідемілогічного благополуччя населення органами ветеринарної міліції / Ю. Ярмоленко, О. Драган // Право України. – 2010. – №12. – С. 144.


  Інтернет ресурси:


  1. http://www.president.gov.ua/ – Офіційний сайт Президента України.

  2. http://www.rada.gov.ua/ – Офіційний портал Верховної ради України.

  3. http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний портал Кабінету міністрів України.

  4. http://vkksu.gov.ua/ – Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

  5. http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm – перелік серверів державних органів на сайті Верховної Ради України.

  6. http://www.scourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховного Суду України.

  7. http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства юстиції України.

  8. http://www.constcourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Конституційного Суду України.

  9. http://www.cvk.ukrpack.net/ – Офіційний сайт Центральної виборчої комісії.

  10. http://reyestr.court.gov.ua – Офіційний сайт єдиного державного реєстру судових рішень України".

  11. http://www.ials.sas.aс.uk/library/library.htm – Бібліотека Інституту Поглиблених Правничих Студій. Велика Британія.

  12. www.library.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

  13. http://www.lib.msu.su/ – Наукова бібліотека Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова.

  14. http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib – Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

  15. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

  16. http://www.bnf.fr/ – Національна бібліотека Франції.;

  17. http://www.nplu.kiev.ua/ – Національна Парламентська бібліотека України.

  18. http://www.ddb.de/ – Німецькі бібліотеки.

  19. http://www.rsl.ru/ – Російська державна бібліотека.

  20. http://www.nlr.ru:8101/ – Російська національна бібліотека.

  21. http://www.lawbook.by.ru/ – Сайт “Бібліотека юриста”.

  22. http://www.ulf.com.ua/ – Українська правнича фундація.

  23. http://www.ecle.gov.ua/ – Центр європейського і порівняльного права.

  24. http://www.ulde.kiev.ua/news.php – Центр розвитку українського законодавства.

  25. http://www.law.yale.edu/library/ – Юридична бібліотека Школи права Йелльського університету.


 • 1   2   3   4   5

  Схожі:

  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  «Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2015
  звернутися до адміністрації
  skaz.com.ua
  Головна сторінка