Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка3/5
Дата конвертації21.06.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5
Тема №15

Правова основа, види та порядок здійснення ліцензійних проваджень
Поняття та види ліцензійних проваджень. Загальна характеристика ліцензійних проваджень. Порядок здійснення дозвільних проваджень, пов'язаних з отриманням ліцензії на заняття окремими видами господарської (підприємницької) діяльності: виробництво і торгівлю спиртними напоями та тютюновими виробами; ліцензування освітніх послуг). Поняття та види ліцензійних проваджень. Загальна характеристика ліцензійних проваджень. Порядок здійснення дозвільних проваджень, пов'язаних з отриманням ліцензії на заняття окремими видами господарської (підприємницької) діяльності: виробництво і торгівлю спиртними напоями та тютюновими виробами; ліцензування освітніх послуг).

Тема №16

Правова основа, види та порядок здійснення контрольних проваджень
Контроль являє собою один з основних засобів додержання законності, дисципліни, порядку й організованості, забезпечення прав і свобод громадян у процесі діяльності держави в цілому та органів виконавчої влади зокрема.

Контрольні провадження є органічною частиною адміністративно-процесуальної діяльності і характеризуються низкою особливостей.

По-перше, контрольна діяльність в адміністративному процесі тією чи іншою мірою реалізується у кожному з адміністративних проваджень. Елементи контролю органічно вплітаються в загальний хід реалізації адміністративно-процесуальної діяльності при вирішенні різноманітних індивідуальних адміністративних справ. Наприклад, своєрідною формою контролю виступає перевірка органом, уповноваженим розглядати справи про адміністративне правопорушення, повноти і правильності матеріалів, складених на стадії порушення провадження. Діяльність відповідних органів, що здійснюють адміністративні провадження, є об’єктом контролю з боку вищестоящих органів і посадових осіб. По-друге, результати відповідної контрольної діяльності можуть бути підставою для порушення юрисдикційних адміністративних проваджень, у ході яких винні особи залучаються до адміністративної або дисциплінарної відповідальності.

Контрольні провадження різні, й це значною мірою залежить від сфери діяльності, що підлягає контролю. У цьому розумінні виділяють відомчий, надвідомчий і міжвідомчий контроль.

Відомчий контроль здійснюється за фінансово-господарською діяльністю, цільовим і ефективним використанням бюджетних коштів, збереженням державного майна, ощадливим використанням матеріальних і фінансових ресурсів, за виконанням планових завдань, правильністю ведення бухгалтерського обліку, а також з метою виявлення й усунення фактів порушення фінансової дисципліни, заподіяння збитків, безгосподарності, перекручування звітності на підприємствах, установах, організаціях, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади.

Поняття та зміст контрольних проваджень. Види контрольних проваджень. Стадії контрольного провадження. Особливості складення документів контрольного провадження.

Тема №17

Правова основа, види та порядок здійснення виконавчого провадження
Поняття, правова основа та ознаки виконавчого провадження. Суб'єкти виконавчого провадження та їх процесуальний статус. Учасники виконавчого провадження та особи, які залучаються до проведення виконавчих дій. Особи, які не можуть бути представниками у виконавчому провадженні. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної діяльності - суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні. Види виконавчих документів у виконавчому провадженні. Місце виконання рішення. Прийняття виконавчого документа до виконання. Відмова у відкритті виконавчого провадження. Початок примусового виконання рішень. Строк здійснення виконавчого провадження. Надсилання документів виконавчого провадження. Право державного виконавця зупинити виконавче провадження. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження. Процесуальний порядок здійснення виконавчого провадження. Оскарження результатів здійснення виконавчого провадження.

Тема №18

Правова основа, види та порядок здійснення атестаційних проваджень
Поняття, зміст та види атестаційних проваджень. видів атестацій у системі публічного управління: 1) залежно від об’єкта: а) атестація фізичних осіб; б) атестація юридичних осіб; в) атестація предметів, технічного обладнання; г) атестація діяльності; д) атестація тварин; е) атестація виробництва; 2) залежно від управлінської стадії: а) первинна (чергова) атестація; б) періодична атестація; в) позачергова атестація; 3) залежно від мети проведення: а) кваліфікаційна атестація; б) після закінчення іспитового терміну; в) при просуванні по службі, визначенні розмірів заробітної плати або переході до іншого структурного підрозділу; г) за клопотанням власника об’єкта атестації; виділено такі групи проваджень: а) публічно-сервісні; б) адміністративно-деліктні; в) адміністративно-судові; виділено ознаки, завдяки яким здійснюється угруповування адміністративних проваджень у структурі адміністративного процесу: 1) фіксована нормативно-правова основа, яка регламентує окрему групу проваджень; 2) відповідне коло суб’єктів, яким надано право здійснювати процесуальну діяльність щодо певної групи проваджень; 3) визначена форма процесуальної діяльності, яка притаманна відповідній групі проваджень; виділено групи суб’єктів атестаційних проваджень та їх особливості: а) суб’єкти атестаційної юрисдикції; б) допоміжні суб’єкти (ті, які допомагають готувати матеріали атестації, подають за вимогою додаткові матеріали); в) особи, які зацікавлені у результатах атестації.

Стадії атестаційного провадження та їх характеристика. Особливості здійснення окремих видів атестаційних проваджень (атестації державних службовців; атестація навчальних закладів). Правові підстави та порядок здійснення атестації науково-педагогічних кадрів. Правові підстави та порядок здійснення атестації юридичних осіб. Правові підстави та порядок здійснення атестації посадових осіб органів юстиції.

^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна:


 1. Конституція України від 28 червня 1996 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141 ; Офіційний вісник України. — 2010. — № 72/1 Спец. вип. — С. 15. — Ст. 2598.

 2. Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року // Офіційний вісник України. – 2008. – № 93.

 3. Декларація про державний суверенітет України від 16 лип. 1990 р. // Відомості Верховної Ради України. — 1990. — № 31. — Ст. 429.

 4. Акт проголошення незалежності України від 24 серп. 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 38. — Ст. 502.

 5. Про правонаступництво : Закон України від 12 верес. 1991 р. (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 46. — Ст. 617.

 6. Кодекс України про адміністративні правопорушення (зі змінами та допов. від 21 груд. 2010 р.) // Відомості Верховної Ради України. — 1984. — № 51. — Ст. 1122.

 7. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – № 35, 35-36, 37. – Ст. 446

 8. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року (зі змінами та допов. на 22. грудня 2010 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 40-44. — Ст. 356.

 9. Господарський кодекс України 16 січня 2003 року (зі змінами та допов. на 22. грудня 2010 року) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст.144.

 10. Про державну службу : Закон України від 16 грудня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 52. — Ст. 490.

 11. Про місцеві державні адміністрації : Закон України від 9 квіт. 1999 р. (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 20-21. — Ст. 190.

 12. Про місцеве самоврядування в Україні : Закон України від 21 травня 1997 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1997. — № 24. — Ст. 170.

 13. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців : Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2003 року // Урядовий кур’єр. — 2003. — 23 лютого.

 14. Про громадські об’єднання: Закон України від 05 серпня 2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 1. – Ст. 1.

 15. Конвенція про захист прав людини та основних свобод / Директива Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі. — К. — 1999.— № 2. — С. 15-32.

 16. Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства : Закон України від 29 вересня 2011 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 19-20. — Ст. 179.

 17. Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту: Закон України від 08 липня 2011 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2012. — № 16. — Ст. 146.

 18. Про засади запобігання та протидії корупції : Закон України від 07 квітня 2011 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України — 2012. — № 40. — Ст. 404.

 19. Про міліцію : Закон України від 20 груд. 1990 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради УРСР. — 1991. — № 4. — Ст. 20.

 20. Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення в наслідок Чорнобильської катастрофи : Закон України від 27 лютого 1991 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 16. — Ст. 198.

 21. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 546.

 22. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 6 квітня 2000 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — №28. — Ст. 224.

 23. Про охорону навколишнього природного середовища : Закон України від 25 червня 1991 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1991. — № 41. — Ст. 546.

 24. Про аварійно-рятувальні служби : Закон України від 14 грудня 1999 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 4.

 25. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 6 квітня 2000 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 2. — Ст. 176.

 26. Про зону надзвичайної екологічної ситуації : Закон України від 13 липня 2000 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — № 42. — Ст. 348.

 27. Про приватизацію державного майна : Закон України від 4 березня 1992 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 24. — Ст. 348.

 28. Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації : Закон України від 7 липня 1999 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 37. — Ст. 332.

 29. Про основи містобудування : Закон України від 16 листопада 1992 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 52. — Ст. 683.

 30. Про відповідальність підприємств, об’єднань, установ і організацій за правопорушення у сфері містобудування : Закон України від 14 жовтня 1994 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — №46. — Ст. 411.

 31. Про фермерське господарство : Закон України від 19 червня 2003 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 45. — Ст. 363.

 32. Про сільськогосподарський перепис : Закон України від 23 вересня 2008 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2009. — № 9. — Ст. 115.

 33. Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1999. — № 50. — Ст. 433.

 34. Про залізничний транспорт : Закон України від 4 липня 1996 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 27. — С. 432.

 35. Про автомобільний транспорт : Закон України від 5 квітня 2001 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2001. — № 22. — Ст. 105.

 36. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19 листопада 1992 року (зі змінами і допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 4. — Ст. 19.

 37. Про охорону культурної спадщини : Закон України від 8 червня 2000 року (зі змінами і допов.) // // Відомості Верховної Ради України. — 2000. — №39. — Ст. 333.

 38. Про нотаріат : Закон України від 2 вересня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 39. — Ст. 383.

 39. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05 липня 2012 року. – 2012. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 40. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів : Закон України від 23 грудня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1994. — № 11. — Ст. 50.

 41. Про основи національної безпеки України : Закон України від 19 червня 2003 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 2003. — № 39. — Ст. 351.

 42. Про оперативно-розшукову діяльність : Закон України від 18 лютого 1992 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1992. — № 23. — Ст. 17.

 43. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю : Закон України від 30 червня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 35. — Ст. 358.

 44. Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів : Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 10. — Ст. 60.

 45. Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними : Закон України від 15 лютого 1995 року // Відомості Верховної Ради України. — 1995. — № 10. — Ст. 62.

 46. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення : Наказ МВС України вiд 19 грудня 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 47. Про Концепцію розвитку законодавства про державну службу в Україні : Указ Президента України вiд 20 лютого 2006 року № 140/2006 // Урядовий кур’єр. — 2006 — № 43.

 48. Про Стратегію реформування державної служби в Україні : Указ Президента України від 14 квітня 2000 року // Офіційний вісник України. — 2000. — №16.

 49. Положення про міністерство внутрішніх справ : Постанова Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 50. Про державне мито : Декрет Кабінету Міністрів України від  21січня 1993 року (зі змінами та допов.) // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 13. — Ст. 113.

 51. Про вдосконалення порядку призначення та надання населенню житлових субсидій : Постанова Кабінету Міністрів України № 1361 від 31 серпня 2000 р. // Офіційний вісник України. — 2000. — № 35.

 52. Положення про Міністерство культури України : Постанова Кабінету Міністрів України від 06 квітня 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 53. Про Положення про Міністерство соціальної політики України: Указ Президента України від 06 квітня 2011 року. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.

 54. Положення про Пенсійний фонд України : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2007 року // Урядовий кур’єр. — 2007. — № 207.

 55. Про деякі питання Апарату Ради національної безпеки і оборони України : Указ Президента України від 13 січ. 2006 року № 2. — 2006 // Офіційний вісник України. — 2006. — № 3. — Ст. 83.
  Основна:
 1. Адміністративна юстиція. Адміністративне судочинство: Навчальний посібник / За заг.ред. Т.О. Коломієць, Г.Ю. Гулєвської. – К.:Істина, 2007. – 152 с.

 2. Адміністративна юстиція: європейський досвід та пропозиції для України / авт.-упоряд. І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. – К. : Факт, 2003. – 514 с.

 3. Бандурка А.М. Административный процесс: Учебник. / Н.М. Тищенко, А.М. Бандурка – Харьков: Изд-во НУВД, 2001. – 352 с.

 4. Бевзенко В.М. Адміністративні суди України: Навчальний посібник / В.М. Бевзенко – К.: Алерта; КНТ, 2006. – 271 с.

 5. Білоусов Ю.В. Виконавче провадження: Навч. посіб. / Ю.В. Білоусов – К.: Прецедент, 2005. – 192 с.

 6. Ващенко С.В., Поліщук В.Г. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень: Навч. посібник / За заг. ред. Петкова В.П. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2000. – 72 с.

 7. Голосніченко І.П., Стахурський М.Ф. Адміністративний процес: Навч. посібник / За заг. ред. доктора юридичних наук, професора І.П. Голосніченка. – К.: ГАН, 2003. – 256 с.

 8. Калаянов Д.П. Административно-юрисдикционная деятельность органов внутренних дел Украины. Учеб. пособие. / Д.П. Калаянов – Одеса: АО БАХВА, 2000. – 128 с.

 9. Когутич І.І., Нор В.Т., Павлишин А.А. Прокурорський нагляд в Україні: Курс лекцій./ За ред. В.Т. Нора.- К.: Атіка, 2004.- 352 с.

 10. Кодекс адміністративного судочинства України (із змінами і доповненнями станом на 01 серпня 2008 року): Наук.-практ. комент. / Комзюк А.Т., Конопльов В.В., Коломоєць Т.О. та ін.; За заг. ред. А.Т. Комзюка. − К.: Юстініан. – 2008. - 800 с.

 11. Кодекс адміністративного судочинства України : наук.-практ. комет. / Центр політико-прав. реформ ; за заг. ред. Р. О. Куйбіди. – 3-є вид. – К. : Юстиніан, 2009. – 976 с.

 12. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар. Видання друге, доповнене та перероблене / За ред.. С.В. Ківалова, О.І. Харитонової / Ківалов С.В., Харитонова О.І., Пасенюк О.М., Аракелян М.Р. та ін. – Х.: ТОВ "Одіссей", 2007. – 560 с.

 13. Кодекс адміністративного судочинства України: науково-практичний коментар / [Н.О. Армаш, О.М. Бандурка, А.В. Басов та ін.]; за заг. ред. докт.юрид.наук, проф. А.Т. Комзюка. – К.: Прецедент; Істина, 2009 – 823 с.

 14. Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. Адміністративний процес України: Навчальний посібник. – Київ: Прецедент, 2007. – 613 с.

 15. Кузьменко О.В., Гуржій Т.О. Адміністративно-процесуальне право України: Підручник / За ред. О.В. Кузьменко. – К.: Атіка, 2007. – 416 с.

 16. Курінний Є.В. Розгляд звернень громадян в органах внутрішніх справ України: Навч. посібник. / Є.В. Курінний – Д.: Наука і освіта, 2000. – 36 с.

 17. Куркін М.В. Ревізії та перевірки за зверненнями правоохоронних органів: Навч. посіб. / М.В. Куркін, В.Д. Понікаров – Харків: Східно-регіональний центр гуманітарно-освітніх ініціатив, 2003. – 412 с.

 18. Мельник Р.С. Адміністративні процедури в діяльності органів внутрішніх справ України: Навчальний посібник / Р.С. Мельник - Харків: НУВС, 2005. – 115 с.

 19. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине.: Учебное пособие / А.И. Миколенко / Издание третье, переработанное и дополненное. — Х.:ООО «Одиссей, 2007. —360 с.

 20. Миколенко А.И. Административный процесс и административная ответственность в Украине: Учеб. пособ. / А.И. Миколенко - Х.: Одиссей, 2004.- 272 с.

 21. Негодченко О.В. Основи діяльності органів внутрішніх справ України щодо забезпечення прав і свобод людини: Навч. посіб. / О.В. Негодченко - Дн-вськ: ЮА МВС, 2005.- 164 с.

 22. Основи адміністративного судочинства в Україні. (навчальний посібник для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. ред. Александрової Н.В., Куйбіди Р.О. - К.: Конус-Ю, 2006. -256 с.

 23. Основи адміністративного судочинства та адміністративного права / Навч. посібник / За заг. редакцією Куйбіди Р.О., Шишкіна В.І. – К., 2006. – 395 с.

 24. Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія / Ю.С. Педько – К.: Ін-т держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України, 2003. – 208 с.

 25. Перепелюк В.Г. Адміністративний процес. / В.Г. Перепелюк – Чернівці: Рута, 2001. – 316 с.

 26. Посібник з основ адміністративного судочинства (для юридичних факультетів та юридичних клінік) / За заг. редакцією Н.В. Александрової, Р.О. Куйбіди – К., 2006. – 126.

 27. Прокурорський нагляд в Україні: Підручник./ За ред. П.М. Каркача, І.Є. Марочкіна.- Х.: Одіссей, 2005.- 240 с.

 28. Т.О. Коломоєць, Р.В. Сінєльнік. Захисник у провадженні у справах про адміністративні правопорушення: Монографія. — К.: Істина, 2008. — 184 с.

 29. Тихомиров Ю.А. Курс административного права и процесса / Ю.А. Тихомиров – М., 1998. – 798 с.

 30. Ткаченко В.І. Адміністративно-процедурні провадження у дозвільній системі в Україні: шляхи вирішення проблемних питань: Монографія/ В.І. Ткаченко / МВС України, Луган. Держ. Ун-т внутр. Справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2006. – 344с.

 31. Хавронюк М.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність: Навч. Посібник / М.І. Хавронюк – К.: Атіка, 2003. – 240 с.

 32. Чабан В.П. Акти адміністративного примусу в діяльності міліції України: Навч. посібник / В.П. Чабан – К.: Атіка, 2002. – 144 с.

1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка