Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка2/5
Дата конвертації21.06.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5
Тема №1

^ Поняття, предмет, метод адміністративно-процесуального права
Поняття адміністративно-процесуального права, його зміст та загальні риси. Предмет адміністративно-процесуального права. Методи адміністративно-процесуального права. Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права. Правозастосовча природа розгляду адміністративних справ. Характеристики процесуальної форми адміністративного розгляду. Адміністративний устрій. Управлінські матеріальні та процесуальні процедури. Категорії юридичних справ, що провадяться в ході адміністративного розгляду. Процесуальні та матеріально-правові основи адміністративного процесу. Обсяг адміністративного процесу. Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на сучасному етапі. Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн. Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного процесу.

^ Тема №2

Система, джерела та принципи адміністративно-процесуального права
Поняття та види проваджень в адміністративному процесі. Стадійність в провадженнях адміністративного процесу. Поняття стадій та їх характеристика. Нормотворчі, установчі, правозастосовчі провадження в адміністративному процесі. Система адміністративно-процесуального права.

Джерела адміністративно-процесуального права. Основним джерелом адміністративного-процесуального права є:

1. Конституція України, що встановлює цілий ряд положень, на яких ґрунтується ця підгалузь адміністративного права: по-перше, положення Конституції України, що закріплює адміністративне судо-чинство, є чинником, який зумовив необхідність формування галузі адміністративного процесуального права, а окремі її положення визначають самостійність адміністративно-процесуального законодавства; по-друге, положення Конституції України зумовлюють систему принципів адміністративного процесуального права і як загальноправового регулятора, і як способу здійснення судової влади за допомогою адміністративного судочинства;

2. Закони України: а) закони України (наприклад, Закон України “Про державну службу”, Закон України “Про звернення громадян”); б) кодекси, а також інші кодифіковані акти (наприклад, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс адміністративного судочинства України); в) Декрети Кабінету Міністрів України;

3. Постанови Верховної Ради України;

4. Укази та розпорядження Президента України;

5. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України;

6. Нормативні накази керівників центральних органів виконавчої влади.

Принципи адміністративно-процесуального права. Загальносоціальні принципи в адміністративному процесі. Загальнопроцесуальні принципи в адміністративному процесі. Спеціальні принципи адміністративного процесу.

^ Тема №3

Поняття та зміст адміністративно-процесуальних

норм та відносин
Поняття, зміст та види адміністративно-процесуальних норм. Поняття та зміст адміністративно-процесуальних відносин. Зміст і види адміністративно-процесуальних відносин. Адміністративно-процесуальні правовідносини можна класифікувати за такими підставами; 1) за змістом, 2) за видами адміністративного провадження, 3) за галузевою належністю кореспондуючих матеріальних правовідносин, 4) за співвідношенням прав і обов’язків їхніх учасників. До числа об’єктів адміністративно-процесуальних правовідносин належать: 1. Речі, матеріальні цінності (до прикладу, відносини між суб’єктами процесуальних відносин з приводу подачі та прийняття фактичних даних у якості доказів по справі. 2. Результати дій чи бездіяльності суб’єктів правовідносин. У якості результату виступає задоволеність правових вимог заявника.

Адміністративно-процесуально норма – це встановлене або санкціоноване державою та забезпечене її примусом загальнообов'язкове правило поведінки, яким регулюються організуючі суспільні відносини, що виникають у ході реалізації процесуального порядку вирішення адміністративних справ. Традиційно у структурі юридичних норм виділяють: гіпотезу, диспозицію й санкцію. Особливості структури адміністративно-процесуальної норми. Класифікація адміністративно-процесуальних норм. Реалізація адміністративно-процесуальних відносин.

Тема №4

Суб‘єкти адміністративно-процесуального права
Поняття та ознаки суб'єктів адміністративно-процесуального права. Види суб'єктів адміністративно-процесуального права. Загальна характеристика суб'єктів адміністративно-процесуального права. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративно-процесуального права. Іноземці як суб'єкти адміністративно-процесуального права. Реєстраційні, дозвільні, ліцензійні органи як суб'єкти адміністративно-процесуального права.
^ Тема №5

Правова основа діяльності, структура та компетенція адміністративних судів
Правові засади діяльності адміністративних судів в Україні. Система та структура адміністративних судів в Україні. Підсудність та компетенція адміністративних судів в Україні. Предметна підсудність адміністративних справ. Територіальна підсудність адміністративних справ. Інстанційна підсудність адміністративних справ. Підсудність кількох пов'язаних між собою вимог. Передача адміністративної справи з одного адміністративного суду до іншого. Здійснення адміністративного судочинства суддею одноособово. Здійснення адміністративного судочинства колегією суддів. Порядок вирішення питань колегією суддів. Незмінність складу суду. Підстави для відводу (самовідводу) судді. Недопустимість повторної участі судді в розгляді адміністративної справи. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача. Заява про відвід (самовідвід). Повістки. Поняття адміністративної юстиції та ї зв’язок з адміністративним процесом. Нормативно-правове забезпечення становлення та розвитку адміністративної юстиції в Україні. Предметна та територіальні компетенція адміністративних судів в Україні.

^ Тема №6

Принципи та учасники адміністративного

судочинства
Принципи адміністративного судочинства. Поняття та види учасників адміністративного судочинства. Склад осіб, які беруть участь у справі. Характеристика процесуального статусу учасників адміністративного судочинства. Права та обов'язки осіб, які беруть участь у справі. Процесуальний статус третіх осіб в судовому адміністративному процесі. Процесуальний статус представників в судовому адміністративному процесі. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність. Заміна неналежної сторони. Процесуальне правонаступництво. Представники. Повноваження представника в суді. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. Особливості повноважень органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді. Інші учасники адміністративного процесу.

Сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб'єкти владних повноважень. Відповідачем в адміністративній справі є суб'єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено Кодексом про адміністративні правопорушення.
^ Тема №7

Поняття та стадії адміністративного судочинства
Поняття та види стадій адміністративного судочинства. Провадження в суді першої інстанції. Апеляційне та касаційне провадження в адміністративному судочинстві. Пред'явлення адміністративного позову. Форма і зміст адміністративного позову. Вимоги до позовної заяви. Відкриття провадження в адміністративній справі. Залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви. Відмова у відкритті провадження в адміністративній справі. Підготовка справи до судового розгляду. Попереднє судове засідання. Відмова від адміністративного позову та визнання адміністративного позову під час підготовчого провадження. Примирення сторін під час підготовчого провадження. Пропозиція суду про надання додаткових доказів та пояснень. Судове доручення. Об'єднання і роз'єднання позовів. Забезпечення адміністративного позову. Розгляд адміністративної справи у судовому засіданні. Виконання судових рішень в адміністративних справах. Судові рішення та порядок їх прийняття. Адміністративно-процесуальні строки.

^ Тема №8

Особливості розгляду та вирішення адміністративними судами окремої категорії справ
Особливості провадження у справах щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та інших суб'єктів владних повноважень. Особливості провадження у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з прийняттям, проходженням та звільненням з публічної служби. Особливості провадження у справах за зверненням суб'єкта владних повноважень. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби.
^ Тема №9

Провадження щодо розгляду звернень громадян
Порядок особистого прийому громадян в органах юстиції. Порядок здійснення діловодства за зверненнями громадян в органах юстиції. Вдосконалення правового регулювання проваджень щодо вирішення справ за скаргами. Законодавство про звернення громадян. Рішення, дії (бездіяльність), які можуть бути оскаржені. Вимоги до звернення. Мова звернень і рішень та відповідей на них. Заборона відмови в прийнятті та розгляді звернення. Звернення, які не підлягають розгляду та вирішенню. Заборона переслідування громадян за подання звернення і неприпустимість примушування їх до його подання. Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях. Звернення до об'єднань громадян.

Розгляд пропозицій (зауважень) громадян. Розгляд заяв (клопотань). Розгляд скарг громадян. Термін подання скарги. Права громадянина при розгляді заяви чи скарги. Обов'язки органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян, засобів масової інформації, їх керівників. Особистий прийом громадян. Організація прийому громадян вищими посадовими особами.

Відповідальність посадових осіб за порушення законодавства про звернення громадян. Відшкодування збитків громадянину у зв'язку з порушенням вимог цього Закону при розгляді його скарги. Відповідальність громадян за подання звернень протиправного характеру. Відшкодування витрат по перевірці звернень, які містять завідомо неправдиві відомості. Контроль за дотриманням законодавства про звернення громадян. Прокурорський нагляд за дотриманням законодавства про звернення громадян.

Тема №10

Провадження у справах про адміністративні правопорушення
Поняття адміністративного правопорушення. Мета адміністративного стягнення. Види адміністративних стягнень. Основні і додаткові адміністративні стягнення. Попередження. Штраф. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянинові. Громадські роботи. Виправні роботи. Адміністративний арешт.

Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення та їх характеристика. Порядок складання та зміст протоколу про адміністративне правопорушення. Обставини, що виключають провадження в справі про адміністративне правопорушення. Оскарження і опротестування постанови в справі про адміністративне правопорушення.

Тема №11

Правові підстави та порядок застосуванню заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення
Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порядок, мета та підстави адміністративного затримання та доставлення правопорушника. Правові підстави та порядок адміністративного огляду та вилучення речей і документів. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення. Порядок, мета та підстави адміністративного затримання та доставлення правопорушника. Правові підстави та порядок адміністративного огляду та вилучення речей і документів. Правові підстави та порядок затримання транспортного засобу.

Тема №12

Правова основа, види та порядок здійснення дисциплінарних проваджень
Поняття, принципи та особливості дисциплінарних проваджень. Види дисциплінарних проваджень. Види дисциплінарних стягнень, що застосовуються до державних службовців та їх характеристика. Чинні дисциплінарні статути та положення про дисцципліну встановлюють такі заходи дисципл. відповідальності: усне зауваження; зауваження; позбавлення чергового звільнення; призначення поза чергою в наряд на роботу; догана; сувора догана; позбавлення раніше застосованого заохочення; попередження про неповну посадову відповідальність; затримання присвоєння чергового спеціального звання; пониження в в спеціальному званні; пониження в посаді; позбавлення спец.звання; звільнення (розірвання контракту); звільнення з позбавленням спеціального звання (класного чину). Процесуальний порядок здійснення дисциплінарного провадження в державній службі. Діловодство з здійснення дисциплінарного провадження в державній службі.

Тема №13

Правова основа, види та порядок здійснення реєстраційних проваджень
Поняття та види реєстраційних проваджень. Значна частина проваджень пов’язана з реєстрацією певних суб’єктів. Зокрема, до них належать: державна реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності; реєстрація комерційних банків; реєстрація місцевих об’єднань громадян, органів територіальної самоорганізації населення; реєстрація об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів; державна реєстрація друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств; реєстрація адвокатських об’єднань і т. ін. Окремі реєстраційні провадження зв’язані з реєстрацією певних об’єктів. Наприклад, може бути виділена: реєстрація відповідно до закону об’єктів нерухомого майна; реєстрація автомототранспортних засобів; реєстрація цивільних повітряних суден, аеродромів, аеропортів і присвоєння повітряним судам, внесеним до державного реєстру, державних і реєстраційних розпізнавальних знаків; реєстрація річкових і морських суден під прапором України і т. ін.

Загальна характеристика реєстраційних проваджень. Порядок здійснення реєстраційних проваджень, пов'язаних з реєстрацією юридично значущих фактів, подій, діяльності. Порядок здійснення реєстраційних проваджень, пов'язаних з реєстрацією матеріальних об'єктів.

Тема №14

Правова основа, види та порядок здійснення

дозвільних проваджень

Поняття та види дозвільних проваджень. Серед дозвільних проваджень доцільно виділити провадження щодо видачі дозволів (у тому числі узгодження) на заняття певною діяльністю. До них, зокрема, належать: видача свідчень про право на заняття нотаріальною діяльністю; дозвіл на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення; дозвіл на вивіз з території України документів Національного архівного фонду з метою тимчасового їхнього експонування або реставрації дозвіл на виконання міжнародних польотів цивільних повітряних суден в аеропорти України або з аеропортів України; дозвіл на проведення підривних робіт і виготовлення непромислових вибухових речовин на місцях; дозвіл на право управління транспортними засобами і видача свідоцтв про право управління цими засобами; дозвіл на діяльність інвестиційних фондів та інвестиційних компаній; дозвіл на діяльність з випуску й обороту цінних паперів; узгодження проектів конструкцій транспортних засобів у частині дотримання вимог забезпечення безпеки дорожнього руху; узгодження технічних умов щодо розробки нової автомобільної техніки, а також технічних засобів, що використовуються для обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; узгодження лімітів на використання природних ресурсів загальнодержавного значення; затвердження технічних умов, технологічних інструкцій і рецептур виробництва спирту етилового, горілки, лікеро-горілчаних виробів, що є обов’язковими для підприємств усіх форм власності, які виготовляють зазначену продукцію; дозвіл щодо надання в користування мисливських угідь; організація промислового видобутку риби, інших водних живих ресурсів, а також аматорського і спортивного рибальства.

Порядок здійснення дозвільних проваджень, пов'язаних з отриманням дозволу на користування об'єктом дозвільної системи. Порядок здійснення дозвільних проваджень, пов'язаних з отриманням дозволу на здійснення певного виду діяльності.

1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка