Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка1/5
Дата конвертації21.06.2013
Розмір0.87 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВКафедра загальноправових дисциплін

юридичного факультету
Навчально-наукового інституту права та безпеки

ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни
«АдміністративнИЙ ПРОЦЕС»

Дніпропетровськ – 2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради університету

(протокол від ______20_ р. № ___)
ПРОГРАМА

^ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни

«адміністратиВНИЙ ПРОЦЕС»
освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

напрям підготовки – правознавство (6.030402)

СХВАЛЕНО

на засіданні Науково-методичної ради університету

(протокол від ______20_ р. № ___)Дніпропетровськ – 2013

Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук, професор Наливайко Л.Р. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 60 с.


Рецензенти:

^ Пєтков С.В.

професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права iменi Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор

^ Алейніков Г.І.

суддя Апеляційного суду Запорізької області, кандидат юридичних наук


Обговорено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки (протокол від 25 січня 2013 р. №12)

© ДДУВС, 2013

ЗМІСТ
Методика проведення державного екзамену………………………………………5

Перелік теоретичних питань до державного екзамену……………………………6

Перелік практичних завдань до державного екзамену……………………………9

Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок студента…………19

Критерії оцінювання………………………………………………………………....20

Зміст державного екзамену………………………………………………………….21

Список рекомендованої літератури………………………………………………...31

^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
Мета дисципліни «Адміністративний процес» є надання студентам систематизованого матеріалу в сфері адміністративного процесу, забезпечення засвоєння і закріплення студентами знань про загальне розуміння адміністративного процесу, виділення основних підходів до його визначення, усвідомлення сутності завдань і змісту основних адміністративних проваджень, які здійснюють різні суб’єкти виконавчої влади, а також розвиток навичок і вмінь щодо застосування чинного законодавства, правильного складання необхідних процесуальних документів.

Метою державного екзамену з навчальної дисципліни «Адміністративний процес» є комплексна перевірка знань студентів, передбачених навчальним планом.

Програма державного іспиту з дисципліни «Адміністративний процес» створена для допомоги студентам при підготовці до державного іспиту та має наступну структуру: кожна тема, питання якої винесено на державний іспит, має стислу характеристику, список рекомендованих джерел та нормативні акти, які є базовими для курсу. У разі, коли знання студента є фрагментарними, стисле викладення матеріалу у програмі допоможе студенту вірно побудувати відповіді на питання державного іспиту.

Державні екзамени проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною Дніпропетровським держвним університетом внутрішінх справ.

До змісту екзаменаційних білетів входять 2 теоретичних та 1 практичне завдання.

При відповіді на питання державного іспиту свою доповідь студентові необхідно будувати таким чином, спочатку загальну інформацію про те, яке місце займає ця проблема, правовідносини чи субінститут у адміністративному праві, потім загальне визначення сутності проблеми, правовідносин чи субінституту. На наступному етапі бажано розглянути існуюче нормативне забезпечення. Далі йде основна частина доповіді – це розкриття сутності питання. Наостанок у якості висновків бажано навести власну думку щодо теми доповіді.

Слід звернути особливу увагу на небажаність підміни однієї складової відповіді іншою, коли, наприклад, наводиться власна думка щодо питання, але відсутня відповідь по суті, або студент наводить інформацію про нормативне забезпечення, але не знає того, яким чином ці закони “працюють”.
ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ Питання
до державного екзамену

^ «АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС»
 1. Поняття адміністративно-процесуального права, його зміст та загальні риси.

 2. Предмет адміністративно-процесуального права. Методи адміністративно-процесуального права.

 3. Взаємодія адміністративно-процесуального права з іншими галузями права.

 4. Правозастосовча природа розгляду адміністративних справ.

 5. Характеристики процесуальної форми адміністративного розгляду.

 6. Адміністративний устрій.

 7. Управлінські матеріальні та процесуальні процедури.

 8. Категорії юридичних справ, що провадяться в ході адміністративного розгляду.

 9. Процесуальні та матеріально-правові основи адміністративного процесу. Обсяг адміністративного процесу.

 10. Основні напрямки розвитку адміністративно-процесуального права на сучасному етапі.

 11. Поняття та види проваджень в адміністративному процесі.

 12. Стадійність в провадженнях адміністративного процесу. Поняття стадій та їх характеристика.

 13. Нормотворчі, установчі, правозастосовчі провадження в адміністративному процесі.

 14. Система адміністративно-процесуального права.

 15. Адміністративно-процесуальне право зарубіжних країн.

 16. Органи виконавчої влади, як суб’єкти адміністративного процесу.

 17. Нормотворчі провадження в адміністративному процесі.

 18. Установчі провадження в адміністративному процесі.

 19. Правозастосовчі провадження в адміністративному процесі.

 20. Сучасні підходи до системи адміністративно-процесуального права.

 21. Система джерел адміністративно-процесуального права.

 22. Поняття та види адміністративних процедур.

 23. Поняття та ознаки акту публічної адміністрації.

 24. Види актів публічної адміністрації.

 25. Поняття та зміст правозастосовних актів публічної адміністрації.

 26. Поняття, ознаки та види актів-дій публічної адміністрації.

 27. Характеристика актів-дій публічної адміністрації.

 28. Поняття публічної адміністрації як суб’єкта адміністративного процесу.

 29. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративно-процесуального права.

 30. Іноземці як суб'єкти адміністративно-процесуального права.

 31. Реєстраційні, дозвільні, ліцензійні органи як суб'єкти адміністративно-процесуального права.

 32. Поняття, види та процедура нормотворчого провадження в органах місцевого самоврядування.

 33. Поняття, види та процедура нормотворчого провадження в органах виконавчої влади.

 34. Поняття та ознаки процесуального статусу учасників адміністративного судочинства.

 35. Процесуальний статус сторін в судовому адміністративному процесі. Процесуальний статус третіх осіб в судовому адміністративному процесі.

 36. Процесуальний статус представників в судовому адміністративному процесі.

 37. Поняття та зміст адміністративного позову.

 38. Судові рішення в адміністративному судочинстві та порядок їх прийняття. Адміністративно-процесуальні строки.

 39. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з прийняттям, проходженням та звільненням з публічної служби.

 40. Особливості провадження у справах за зверненням суб'єкта владних повноважень.

 41. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби.

 42. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб державної податкової служби.

 43. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб державної пенітенціарної служби.

 44. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб органів внутрішніх справ.

 45. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби.

 46. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб прокуратури.

 47. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб державної міграційної служби.

 48. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб державної прикордонної служби.

 49. Особливості провадження у справах щодо спорів, пов'язаних з оскарженням рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб у сфері землекористування.

 50. Особливості провадження по соціальним справам в адміністративних судах.

 51. Особливості провадження по справам що виплавають із заключення адміністративних договорів в адміністративних судах.

 52. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу.

 53. Виконання судових рішень в адміністративних справах.

 54. Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах.

 55. Порядок здійснення перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами.

 56. Порядок перегляду судових рішень Верховним Судом України.

 57. Особливості здійснення касаційного провадження в адміністративному судочинстві.

 58. Порядок і строки апеляційного оскарження в адміністративній справі.

 59. Сутність та зміст скороченого провадження в адміністративних справах.

 60. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про примусове відчуження земельної ділянки, інших об'єктів нерухомого майна, що на ній розміщені, з мотивів суспільної необхідності.

 61. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання

 62. Особливості провадження у справах щодо уточнення списку виборців.

 63. Особливості провадження у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності.

 64. Співвідношення судового та позасудового розгляду адміністративно-правових спорів.

 65. Порядок здійснення діловодства за зверненнями громадян в органах юстиції.

 66. Вдосконалення правового регулювання проваджень щодо вирішення справ за скаргами.

 67. Порядок розгляду звернень громадян як споживачів продовольчої продукції.

 68. Порядок розгляду звернень громадян як споживачів не продовольчої продукції.

 69. Порядок розгляду звернень громадян як споживачів послуг.

 70. Особливості оскарження постанов в справі про порушення правил дорожнього руху.

 71. Особливості оскарження постанов в справі про порушення правил санітарно-епідеміологічних норм.

 72. Особливості оскарження постанов в справі про порушення правил податкового законодавства.

 73. Особливості прокурорського нагляду за провадженням у справах про адміністративні правопорушення.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
до державного екзамену

«АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРОЦЕС»


Практичне завдання №1
Учні 10 класу А. і Р., перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння в тролейбусі, чіплялись до пасажирів. Як з’ясувалося, учні випили з приводу дня народження А. у нього вдома разом з його батьком. По даному факту начальник РВ УМВС України виніс постанову про накладення штрафу на батька А. у розмірі 100 гривень.

^ Здійсніть юридичний аналіз наведеної ситуації.

Практичне завдання №2
Визначте статті КпАП України, які закріплюють склади адміністративних правопорушень з такими кваліфікуючими ознаками, як повторність, настання шкідливих наслідків, грубість або систематичність порушення, вчинення діяння спеціальним суб’єктом (посадовою особою, організатором, керівником тощо).

^ Практичне завдання №3
18-річний Н. розпивав в сквері самогон разом з П., якому цього дня виповнилося 16 років. Під час затримання обидва виявили злісну непокору законним вимогам працівників міліції.

^ Як вирішується питання про відповідальність Н. і П.?

Практичне завдання №4
Військовослужбовець Б. порушив правила проїзду залізничного переїзду (в’їхав на переїзд на заборонний сигнал світлофора), про що інспектор ДАІ склав протокол.

^ В якому порядку можна притягнути Б. до відповідальності?

Практичне завдання №5
До дільничного інспектора міліції звернулася гр. Р. з проханням притягнути до відповідальності її сусіда Д., який до 2-ї години ночі працював електродрилем, чим заважав їй спати. Гр. Д. пояснив дільничному інспекторові, що йому вкрай необхідно було закінчити роботу, тому що дриль він вранці повинен був віддати товаришеві. Дільничний інспектор роз’яснив гр. Р., що її сусід діяв у стані крайньої необхідності, тому він не підлягає адміністративній відповідальності.

^ Чи правий дільничний інспектор?

Практичне завдання №6
Президентом України з мотивів невідповідності Конституції України було зупинено Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про оптимізацію заходів у земельній сфері АРК» та одночасно направлено конституційне подання до Конституційного Суду України щодо її конституційності. Юристи Верховної Ради АРК з огляду на безпідставність та необґрунтованість наведених аргументів в Указі Президента України, яким зупинено Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим, оскаржили акт Глави держави у порядку адміністративного судочинства.

^ Чи мав повноваження адміністративний суд розглядати позов щодо даного Указу Президента України?

Практичне завдання №7
Президент України видав указ про підпорядкування усіх підрозділів внутрішніх військ МВС України Президентові України. Прийняття даного указу було обґрунтовано особливими умовами, що склалися у державі і суспільстві внаслідок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та недопущенням збройного протистояння правоохоронних органів. У відповідь народні депутати України від коаліції депутатських фракцій звернулися з позовом до адміністративного суду на предмет законності даного Указу Глави держави.

^ Спрогнозуйте рішення адміністративного суду щодо законності Указу Президента України виходячи з вище наведених фактів та обставин.

Практичне завдання №8
Ляшенко отримавши вишу юридичну освіту, вирішив піти на службу до органів внутрішніх справ у слідчий підрозділ. Зібравши необхідний пакет документів він подав його до райвідділу внутрішніх справ, у якому планував працювати. Начальник відділення з кадрового забезпечення вивчивши подані документи, на зустрічі з Ляшенком повідомив, що згідно з Наказом МВС України він через наявність судимості у його рідного брата не може бути прийнятий на службу до органів внутрішніх справ. Ляшенко не прийняв відмову та звернувся з відповідним позовом до суду.

^ Як Ви вважаєте, чи були підстави у Ляшенка для звернення з позовом до суду виходячи з вище викладених фактів та обставин?

Практичне завдання №9
Начальник Білопільського районного відділу УМВС України в Сумській області Кучеров оголосив слідчому слідчого відділення райвідділу Булакову догану. Підставою цьому стало постійне використання останнім російської мови при оформленні процесуальних актів з кримінальних справ, які знаходяться у його провадженні. Начальник райвідділу також наказав підлеглому, щоб він у подальшому при виконанні своїх службових обов'язків, передусім при винесенні процесуальних актів, застосовував виключно українську мову.

^ Чи обґрунтованими є догана та наказ начальника райвідділу, оголошені слідчому у даному випадку?

Практичне завдання №10
Генеральний прокурор України на підставі матеріалів, передані йому Службою безпеки України, порушив проти Президента України кримінальну справу за ст. 364 Кримінального кодексу України. Після цього прокурором було направлено усі матеріали даної кримінальної справи до Верховної Ради України для ініціювання усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Глава держави не погодився з діями Генерального прокурора України та звернувся з відповідним позовом до адміністративного суду.

^ Спрогнозуйте рішення адміністративного суду у даній справі.

Практичне завдання №11
Під час перевірки паспортного режиму дільничний інспектор міліції встановив, що гр. Селиванов зберігав власну мисливську рушницю в кімнаті на килимі, а обладнаного місця для зберігання зброї в нього не було. Боєприпаси Селіванов зберігав у тумбочці біля ліжка, до якої неповнолітні діти практично мали доступ.

^ Здійсніть аналіз зазначеної ситуації.

Практичне завдання №12
За результатами судового розгляду, Макеєвським міським судом було винесено обвинувальний вирок .. сно Макеєвського міського голови та секретаря Макеєвської міської ради за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України; Зважаючи на цю обставину були призначені позачергові вибори Макеєвського міського голови.

Скажіть будь-ласка, хто буде тимчасово виконувати обов'язки Макеєвського міського голови та секретаря Макеєвської міської ради до обрання та призначення відповідних посадових осіб?

^ Практичне завдання №13
Київська міська рада за результатами розгляду на сесії питання щодо покращення транспортно-пропускної спроможності доріг міста, прийняла низку рішень. 3окрема, одним з них було визначено, що зменшенню заторів на дорогах сприятиме евакуація автомобілів, які припарковані в неустановлених для цього місцях на штрафну площадку з подальшим сплаченням штрафу. За місяць дії Рішення Київської міської ради, евакуатори доставили на штрафну площадку 1500 автомобілів. Зважаючи на численні скарги киян, громадська організація «Міська варта» звернулася з позовом до суду щодо порушення даним рішенням законного права власності водіїв автомобілів.

^ Як Ви вважаєте, яке рішення повинен прийняти суд у даній справі?

Практичне завдання №14
Дванадцять депутатів депутатської фракції «За справедливість» у Закарпатській обласній раді з невідомих мотивів вийшли з її складу. Місяць потому Верховною Радою України були внесенні зміни до чинного виборчого законодавства, згідно з якими керівництву політичної партії надавалося право достроково припиняти повноваження депутатів, котрі були обрані за її списками до місцевої ради у разі їх виходу зі складу даної депутатської фракції. Керуючись цією законодавчою новелою керівництво політичної партії «За справедливість» позбавило даних депутатів депутатських мандатів. Останні не погодилися з цим рішенням та звернулися з відповідним позовом до суду.

^ Як Ви вважаєте, чи були підстави для оскарження рішення керівництва політичної партії виходячи з вище викладених фактів та обставин?

Практичне завдання №15
Згідно результатів чергових виборів сільських, селищних та міських голів в Україні, територіальною громадою м. Дніпропетровська було обрано нового міського голову Тимченка. Посадовець одразу ж після складення присяги на пленарному засідання міської ради, своїм рішенням звільнив із займаної посади керівника прес-служби Дніпропетровської міської ради Павленка. Протягом наступних трьох годин Тимченко призначив без проведення відповідного конкурсу на цю посаду громадянина Калмикова.

^ Скажіть будь-ласка, чи дотримано процедуру звільнення та призначення у даному разі?

Практичне завдання №16
Співробітники Управління СБУ в Луганській області у ході проведення оперативно-розшукових заходів у районі українсько-російського кордону затримали групу нелегальних мігрантів із Пакистану. За поданням керівництва СБУ в Луганській області, адміністративним судом Луганська була винесена постанова про примусове видворення за межі України громадян Пакистану у кількості 35 осіб. Останні не погодилися з рішенням суду та через свого адвоката подали щодо нього апеляційну скаргу.

^ Як Ви вважаєте, чи були підстави для подання апеляційної скарги у даному разі?

Практичне завдання №17
Дільничним інспектором міліції Петровим було затримано громадянина Вірменії Авдоняна за вчинені ним хуліганські дії в одному із міських ресторанів. Під час затримання з'ясувалось, що Авдонян не має законних підстав для перебування на території України. З огляду на це, а також на відмову іноземця добровільно покинути територію нашої держави, начальник міського відділу внутрішніх справ прийняв рішення про видворення громадянина Вірменії за межі України у примусовому порядку, про що одразу ж було повідомлено прокурора.

^ Скажіть будь-ласка, чи дотримана процедура видворення громадянина Вірменії Авдоняна за межі України у примусовому порядку?

Практичне завдання №18
Кіровоградським міським головою Федотовим на посаду радника міського голови у справах молоді було призначено 17-річну громадянку України Петрову, яка останнім часом брала активну участь у діяльності молодіжних організацій м. Кіровограда. Дане призначення було обґрунтоване «омолодженням кадрів» міської ради, а також інтенсифікацією діалогових механізмів через налагодження партнерських відносин між органами міської влади та кіровоградською молоддю.

^ Як Ви вважаєте, наскільки законним є призначення міським головою особи, яка не досягла 18-річного віку на посаду в орган місцевого самоврядування?

Практичне завдання №19
Китайська Народна Республіка, яка 10 грудня 1998 року уклала з Україною Договір про екстрадицію, ратифікований Верховною Радою України 21 жовтня 1999 року, звернулася до Генеральної прокуратури України з проханням видати її правоохоронним органам громадянина України Низова. Останній згідно з наданими українській прокуратурі матеріалами, обвинувачується у скоєнні низки тяжких злочинів на території Китаю, передбачені Кримінальним Кодексом КНР. Українська сторона за результатами розгляду надісланих їй матеріалів, відмовила Китаю у видачі його правоохоронним органам Низова.

^ Що таке екстрадиція? Чи обґрунтованою є відмова Генеральної прокуратури України у видачі правоохоронним органам КНР Низова за даних обставин?

Варіація. З вимогою до України видати Низова звернувся Міжнародний військовий трибунал за підозрою у скоєнні ним злочинів, направлених проти миру та безпеки людства під час Балканського конфлікту у 90-х роках XX століття.

^ Практичне завдання №20
Слідчим Головного слідчого управління Служби безпеки України Савенком проводилося розслідування кримінальної справи, порушеною за ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство) відносно громадянина Ізраїлю Кормута. Під час провадження у справі, слідчому стало відомо, що Кормут окрім громадянства Ізраїлю також одночасно перебуває і в громадянстві України. Керуючись тим, що в Україні діє принцип єдиного громадянства, Савенко дійшов висновку, що наявність у фігуранта кримінальної справи громадянства Ізраїлю, виключає його з громадянства України та продовжив проводити слідчі дії щодо даної особи без будь-яких змін у кваліфікації.

^ Дайте юридичну оцінку слідчому на предмет вірності встановлення ним у даному разі належності до громадянства Кормута.

Практичне завдання №21
Від імені України 1 липня 2003 року у м. Страсбурзі (Франція) було підписано Європейську конвенцію про громадянство від 6 листопада 1997 року, ратифікована Законом України від 20 вересня 2006 року № 163-V. Одним із застережень при ратифікації українська сторона заявила, що згідно з п. 1 ст. 25 цієї Конвенції Україна виключає главу VII «Військовий обов'язок у випадках множинного громадянства» із сфери застосування Конвенції.

Як Ви вважаєте, чому таке застереження при ратифікації Європейської конвенції про громадянство не було заявлено українською стороною щодо глави V «Множинне громадянство»? Свої міркування аргументуйте.

^ Практичне завдання №22
Громадянин Нідерландів Ульріх розірвавши шлюб з громадянкою України Панченко, з якою він проживав на території України протягом останніх двох років, вирішив повернутися до країни своєї громадської належності. При виїзді з України Ульріх також мав намір взяти із собою доньку для того щоб провести з нею відпустку в Амстердамі. Панченко зважаючи на те, що її колишній чоловік і батько доньки може не повернути до України дитину, відмовила йому у наданні згоди для її виїзду за кордон.

^ Скажіть будь-ласка, яких дій у даному разі може вжити Ульріх для того щоб взяти із собою до Нідерландів на певний термін доньку?

Практичне завдання №23
Співробітниками Державної прикордонної служби України у ході проведення оперативно-розшукових заходів у районі українсько-угорського кордону, було затримано групу нелегальних мігрантів із Афганістану. За час підготовки їх видворення за межі України у примусовому порядку, одна із жінок у пункті тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, розташованого при прикордонній заставі, народила дитину.

^ Скажіть будь-ласка, чи може дитина, яку народила жінка-нелегальний мігрант на території України набути українського громадянства за народженням?
Практичне завдання №24
Громадянка Російської Федерації Зурімова слідувала потягом з російського міста Ростов-на-Дону через територію України до Польщі, у ході стоянки потяга на станції Київ, вона була госпіталізована до залізничного шпиталю, у якому народила дитину. Після виписки з лікарні Зурімова керуючись принципом набуття громадянства за «правом ґрунту», звернулася до управління ДДСГІРФО у м. Києві з заявою у якій клопотала надати народженій нею дитині громадянства України. Співробітники міграційної служби розглянувши подану заяву відмовили у її задоволенні.

^ Що таке принцип «права ґрунту»? Наскільки обґрунтованою є відмова у наданні громадянства України за народженням згідно даного принципу?

Практичне завдання №25
Громадянин Ізраїлю Цукерман, перебуваючи на законних підставах на території України, вирішив набути українського громадянства. Для цього він уклав шлюб з громадянкою України. Через місяць після весілля, Цукерман взявши свідоцтво про одруження, вирушив до Районного відділу ДДСГІРФО з метою подати заяву щодо прийняття його до громадянства України. Утім посадовці міграційної служби йому зауважили, що згідно чинного законо­давства укладення шлюбу з громадянином України не є підставою для набуття громадянства України та жодним чином не спрощує дану процедуру. Цукерману також повідомили, що він може бути прийнятий до українського громадянства на загальних підставах.

^ Наскільки об'єктивним є пояснення працівників міграційної служби у даному разі?

Практичне завдання №26
До адвоката спілки адвокатів України Кирнозенка за юридичною консультацією звернувся громадянин України Петровський, який отримавши Шенгенську візу, іммігрує до Португалії з метою тимчасового працевлаштування. Громадянина насамперед цікавило, якими правами і свободами він може користуватися перебуваючи на території іноземної держави? Кирнозенко відповів, що фактично усіма, за винятком політичних прав і свобод.

^ Як Ви гадаєте, наскільки юридично повною є консультація адвоката в аспекті поставленого йому запитання?
Практичне завдання №27
Федерація футболу України ухвалила рішення щодо команд Прем'єр-ліги, згідно яким дозволялося перебувати на полі під час гри не більше семи легіонерів (іноземців та апатридів) однієї команди. Рішення було аргументоване тим, що команди надмірно використовують гравців, які не є громадянами України, чим створюють перепони для розвитку вітчизняної системи футболу. Це у свою чергу вкрай негативно позначається на складі національної збірної України. Два місяці потому громадянин Сербії Здуніч, який виступав за одну із команд Вищої ліги, звернувся з позовом до суду на предмет законності ухваленого ФФУ рішення. Підставою для оскарження стало суттєве обмеження ігрової практики позивача у Прем'єр-лізі унаслідок даного рішення Федерації футболу України.

^ Який правовий режим щодо іноземних громадян встановлено в Україні? Наскільки обґрунтованим є звернення з позовом до суду з даного питання?

Практичне завдання №28
Член-кореспондент Академії правових наук України Іваненко прибув до Санкт-Петербургу для участі в міжнародній науковій конференції. У пункті митного контролю він був без будь-яких пояснень затриманий співробітниками російської прикордонної служби, після чого його було видворено за межі Російської Федерації. У відповідь на ці дії українська сторона виразила Міністерству закордонних справ Російської Федерації ноту протесту та вжила аналогічних заходів щодо депутата Державної Думи Якуніна, котрий у даний час знаходився на відпочинку в українському місті Судак.

^ Що таке реторсія? Наскільки адекватними та юридично вірними є дії української сторони у відповідь на недружні дії іншої держави щодо громадянина України?

Практичне завдання №29
Громадянин України Пасічник подав необхідні документи для прийняття його на роботу до Районної державної адміністрації на вакантну посаду спеціаліста відділу освіти. Начальник відділу розглянувши представлені матеріали, відмовив даному громадянину у його заяві посилаючись на те, що він не володіє державною мовою, що у свою чергу унеможливлює належне виконання ним службових обов'язків державного службовця на випадок призначення його на цю посаду. Пасічник не погодився з рішенням начальника відділу освіти та звернувся з відповідною скаргою до Голови районної державної адміністрації.

^ Як би Ви були на посаді Голови районної державної адміністрації, яке б прийняли рішення у даному разі?

Практичне завдання №30
Житель Донецька Куприянов, знайшовши в мережі «Інтернет» web-адресу Голови Донецької обласної державної адміністрації, направив посадовцю через електронну пошту листа. У зверненні заявник посилаючись на конкретні факти, поскаржився на незаконні дії службовців міського відділу Міністерства юстиції України. У листі житель також зазначив усі свої вихідні дані, необхідні для відповіді на його звернення. Адміністрація електронної пошти повідомила Куприянова про доставку його листа адресату. Однак навіть через тривалий проміжок часу заявник так і не отримав відповіді посадовця на свого листа.

^ Скажіть будь-ласка, чи зобов'язаний був Голова обласної державної адміністрації відповідати на дане звернення виходячи з вище викладених фактів та обставин?

^ ВИМОГИ ЩОДО РІВНЯ СФОРМОВАНОСТІ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТА

Студент має продемонструвати:
Знання щодо:

 • основних категорій адміністративного процесу;

 • особливостей адміністративно-процесуальних норм та адміністративно-процесуальних відносин;

 • принципів адміністративного процесу;

 • порядку здійснення окремих видів проваджень: дозвільно-реєстраційних; ліцензійних; контрольно-наглядових; дисциплінарних;

 • системи суб’єктів адміністративного процесу та їх повноваження;

 • особливостей змісту суспільних відносин, що виникають під час розгляду та вирішення конкретних адміністративних справ,

 • процесуального порядку розгляду та вирішення конкретної адміністративної справи;

 • особливостей організації суб'єктів владних повноважень щодо розгляду адміністративних справ у сфері державного управління;

 • правовової основи діяльності, структури та повноважень адміністративних судів України тощо.


Вміння:

 • відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративно-процесуальних відносин;

 • довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юриста, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму;

 • складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.

 • орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час вирішення конкретної адміністративної справи;

 • переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів.


Навички:

 • знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час охорони прав і свобод громадян, спілкування з громадянами і правопорушниками;

 • адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій;

 • варіативно розв’язувати професійні завдання;

 • самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність;

 • правильного тлумачення та реалізації норм адміністративного законодавства у практичній діяльності посадових осіб.

^ Критерії оцінюванняЗа 100-бальною шкалою

За національною шкалою

^ За шкалою

ECTS

Пояснення

90–100

Відмінно

А

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі; сформовані необхідні практичні навички

83–89

Добре

B

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички

75–82

C

Теоретичний зміст курсу переважно засвоєний; в основному сформовані практичні навички

68–74

Задовільно

D

Теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру; в основному сформовані необхідні практичні навички

60–67

E

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково; не сформовані деякі практичні навички

35–59

Незадовільно

FX

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково з істотними прогалинами; не сформовані необхідні практичні навички

1–34

F

Теоретичний зміст курсу не засвоєний; не сформовані необхідні практичні навички^ ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка