начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В
Названачальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В
Сторінка1/11
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.48 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Міністерство внутрішніх справ України

Луганський державний

університет внутрішніх справ

імені е.о. дідоренка


Кафедра криміналістики

Криміналістика

Плани семінарських, практичних, лабораторних

та індивідуальних занять для курсантів

денної форми навчання

Луганського державного університету внутрішніх справ

ім. Е.О. Дідоренка

Луганськ

2010
Плани розглянуто та затверджено на засіданні кафедри криміналістики Луганського державного університету внутрішніх справ ім.. Е.О. Дідоренка.

Протокол № 1 від “30” серпня 2010 р.
Укладачі:
Бірюков В.В. – начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент.

^ Коваленко В.В. – заступник начальника кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент.

Солодовніков А.Г. – старший викладач кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук.

Рецензенти: заступник начальника НДЕКЦ при УМВС України в Луганській області майор міліції ^ Ткачекно П.О.;

начальник кафедри криміналістики ДЮІ ЛДУВС, імені Е.О. Дідоренка кандидат юридичних наук, доцент, підполковник міліції Одерій О.В.

© Луганська державний внутрішніх справ 2010 р.

© Бірюков В.В., Коваленко В.В., Солодовніков А.Г.
Передмова
Криміналістика входить до циклу професійно-орієнтованих спеціальних дисциплін підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Право 0304 6.030402 Правознавство.

У повсякденній діяльності працівників правоохоронних органів: оперуповноважених карного розшуку, та боротьби з економічною й організованою злочинністю, слідчих, експертів, прокурорів, судій знання теоретичних основ та володіння практичними навичками й уміннями в застосовувані криміналістичних засобів і методів у боротьбі зі злочинністю мають важливе значення. Знання та практичне використання її можливостей у практиці боротьби зі злочинністю – необхідна умова професійної майстерності працівника правоохоронних органів.

Базуючись на теоретичних уявленнях про суспільство в цілому, про соціальні зв’язки, взаємодії, використовуючи як спеціальні, так і загальнонаукові знання криміналістика тісно пов’язана з юридичними, суспільними, технічними й природничими науками. Серед юридичних наук, вона є найбільш активним провідником природничих та технічних наук у практику боротьби зі злочинністю.

Метою вивчення дисципліни «Криміналістика» в університеті є:

 • надання майбутньому фахівцеві достатнього комплексу систематизованих теоретичних знань і практичних вмінь та навичок щодо ефективного використання методів криміналістичної тактики та методики із застосуванням новітніх техніко-криміналістичних засобів та технологій у практичній діяльності по розкриттю, розслідуванню і попередженню злочинів;

 • опанування курсантами, студентами та слухачами необхідною науково-методологічною підготовкою, яка забезпечує їм бачення виникаючих проблем, шляхів їх розв’язання, використовуючи навички творчого мислення та самовдосконалення свого професійного рівня;

 • формування навичок прийняття рішень в складних слідчих ситуаціях, опанування логікою доказування та складання процесуальних документів і ділових паперів з кримінальних справ;

 • підвищення юридичної культури та ерудиції фахівців, оволодіння досвідом інших держав щодо застосування криміналістичних знань;

 • формування відданості ідеям істини, добра, справедливості і законності, почуття відповідальності перед суспільством, державою і людиною.

Вивчення курсу, поряд зі знаннями що отримують студенти та курсанти під час аудиторних занять, потребує серйозної самостійної роботи, яка повинна мати активно пошуковий характер.

Згідно з учбовим планом для вищих навчальних закладів МВС України, затвердженому Міністерством внутрішніх справ та Міністерством освіти України, на викладання криміналістики у Луганському державному університеті внутрішніх справ у 2010-2011 навчальному році відведено 108 академічних годин. До яких входить: читання лекцій, проведення семінарських, індивідуальних, практичних й лабораторних занять, а також самостійна робота.

Лекції читаються, для всього курсу по факультетам, семінарські й індивідуальні заняття проводяться окремо з кожною групою, практичні та лабораторні по підгрупам.

Семінарські заняття направлені на: перевірку знань, отриманих в процесі лекцій, консультацій та самостійної підготовки; формування творчого підходу до вивчення теми, виробітки умінь творчої активної участі у дискусії, аналізу точок зору та формування обґрунтованих висновків.

Практичні та лабораторні заняття направлені на: закріплення та поглиблення теоретичних знань, що отримані на лекціях, консультаціях та самостійній підготовці; привиття навиків та вмінь поводження з матеріально-фіксованими слідами, речовими доказами та науково-технічними засобами; привиття навиків та вмінь застосування використання методів криміналістики у процесі розслідування та попередження злочинів;

Практичні та лабораторні заняття проводяться в учбових аудиторіях, в комп’ютерних класах, в навчально-методичних кабінетах і полігонах кафедри. Вони включають: перевірку теоретичних знань у вигляді короткого опиту по ключовим питанням теми та самостійне виконання завдань. При підготовці до практичних та лабораторних занять необхідно відпрацювати контрольні питання та питання до самостійної підготовки з теми, ознайомитися з наочними посібниками, а також комп’ютерними програмами, уважно вивчити завдання та фабули до заняття. По закінченню заняття необхідно до лабораторного практикуму включити виконане практичне завдання.

У разі невиконання практичного завдання, незважаючи на причини, практичне завдання повинно бути виконано самостійно та представлено у вигляді практикуму викладачеві на перевірку.

До кожної з тем, планом передбачено підготовку реферативних повідомлень.

Контроль та оцінка знань по вивчає мій дисципліні проводиться за модульно-рейтинговою системою. Для перевірки знань планом передбачено 6 модуль-контролів. Система контролю передбачає перевірку знань за питаннями з вивчених тем, тестування, вирішення практичних завдань. При цьому можливе використання комп’ютерних програм.

Консультації на запитання що виникають у ході підготовки до занять, надаються викладачами кафедри та начальником навчально-методичного кабінету.

^ ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Лекції

Семінарські та практичні та лабораторні заняття

^ Самостійна робота

Індивідуаль­на робота

Розділ 1. Вступ до криміналістики (теоретичні засади).

Розділ 2. Криміналістичне техніка.
Змістовий модуль I.

1. Предмет, система та завдання криміналістики .

2

2

5

Проект

(складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань, тощо)

2. Методологічні основи криміналістики. Криміналістична ідентифікація та діагностика.
2

1

3. Основи криміналістичного вчення про виявлення та фіксацію криміналістично значимої інформації.
2

1

4. Загальні положення криміналістичної техніки.

2

2

2

5. Засоби та методи фіксації криміналістично значимої інформації в наглядно-образній формі.
6

9

^ Змістовний модуль II.

6. Криміналістична трасологія.

4

10

13

Проект

(складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних

7. Криміналістична габітоскопія.

2

2

5

^ Змістовний модуль III.

8. Криміналістичне дослідження зброї, боєприпасів, вибухівки та слідів їх застосування.

2

6

10

Проект

(складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань, тощо)

9. Криміналістичне дослідження документів.

4

6

8


Розділ 3. Криміналістична тактика.
Змістовний модуль IV.

10. Загальні положення криміналістичної тактики.

2

4

8

Проект

(складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань, тощо)

11. Тактика слідчого огляду.

4

8

10
^ Змістовний модуль V.

12. Тактика допиту та очної ставки.

2

6

9

Проект

(складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань, тощо)

13. Тактика обшуку та виїмки.

2

4

5

14.Тактика пред’явлення для впізнання.

2

2

4

^ Змістовний модуль VI.

15. Тактика відтворення обстановки та обставин події.
4

2

Проект

(складання лабораторного практикуму; виконання індивідуальних навчально-наукових завдань, тощо)

16. Взаємодія учасників розкриття та розслідування злочинів.
2

2

17. Інформаційно-довідкове забезпечення розслідування.

2

4

8

18. Використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів.

2

4

6


^ Усього годин

32

76

108
Іспит
^ Змістовний модуль № 1

Розділ I.

Вступ у криміналістику (теоречні засади)
Семінарське заняття

Тема. 1.2. Теоретичні основи криміналістики

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія, учбово-методичний кабінет.

Мета: закріпити, конкретизувати й поглибити знання про предмет криміналістики, її систему, завдання та методи; розширити й конкретизувати розуміння можливостей використання криміналістики у попередженні, розкритті й розслідуванні злочинів.

^ Методи: опитування, бесіда, реферативне повідомлення, дискусія.

Основні поняття: криміналістика; предмет криміналістики; відображення й інформація; відображення й доказування; загальна, спеціальні й конкретні задачі криміналістики; закони розвитку криміналістики; криміналістична техніка; криміналістична тактика; криміналістична методика.

план семінарського заняття:

 1. Закономірності об’єктивної дійсності, які вивчаються криміналістикою.

 2. Система криміналістики. Взаємозв’язок її складових.

 3. Криміналістика в системі наукових знань.

 4. Криміналістика й практика боротьби зі злочинністю, її завдання й перспективи розвитку.

Тематика реферативних робіт:

 1. Взаємозв’язок науки криміналістики та практики розслідування злочинів.Питання для самоконтролю та самоперевірки:

 1. Які загальну та спеціальні завдання вирішує криміналістика?

 2. Взаємозв’язок криміналістики з іншими науками.

 3. Класифікація методів, які використовуються криміналістикою.

Основна ЛіТЕРАТУРА:

 1. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 1999.

 2. Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. Т. 1: Общая теория криминалистики. – М.: Юристъ, 1997.

 3. Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории.- М.: Юрид. Лит., 1987.

 4. Криміналістика ( у сучасному викладі ):підручник/МВС України, НАВСУ.– К.:Кондор, 2004.– 592 с.

Додаткова ЛіТЕРАТУРА:

 1. Біленчук П. Д., та ін. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко. За ред. акад. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1998.

 2. Криминалистика. Учебник для вузов. Отв. редактор проф. Н. П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК, 1995.

 3. Салтевский М. В. Криминалистика. В современном изложении юристов. - Х.: "Рубикон", 1996.

 4. Криминалистика: Методические материалы. Учебное пособие //А. А. Кузнецов, В. В. Бирюков. - Луганск: РИО ЛИВД, 1996.

 5. Матусовский Г. А. Криминалистика в системе научных знаний. – Харьков, 1976.Семінарське заняття

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В iconАксёнов И. Я. Единая транспортная система: Учеб для вузов
Підготували: завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент К. К. Афанасьєв, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент...
начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В iconГречуха В. Н. Транспортное право: в 2 ч
Підготували: завідувач кафедри, кандидат юридичних наук, доцент К. К. Афанасьєв, доцент кафедри, кандидат юридичних наук, доцент...
начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В iconПрограма державного екзамену з дисципліни
В. Н. Каразіна, кандидат юридичних наук Передерій О. С., начальник кафедри державно-правових дисциплін факультету підготовки фахівців...
начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В iconНавчальної практики курсантів 3-го курсу оперативно-розшукової спеціалізації
Герасименко Л. В. – начальник кафедри економічної безпеки, кандидат юридичних наук, доцент
начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В icon1 «Ознайомлення з базовим підприємством. Зміст, значення та завдання...
Я. П., кандидат економічних наук, доцент кафедри організації обліку та звітності Китайчук Т. Г., кандидат юридичних наук, доцент...
начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В iconЗатверджую
Розробник: Федосєєва Т. Р доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент
начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В iconЗатверджую
Розробник: Федосєєва Т. Р доцент кафедри права, кандидат юридичних наук, доцент
начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В iconЗатверджую
Розробники: В.І. Ткаченко, доцент кафедри цивільних та адміністративно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В iconРобоча програма навчальної дисципліни
Розробник (и): Жидкова О. С. доцент кафедри цивільного та трудового права, кандидат юридичних наук, доцент
начальник кафедри криміналістики, кандидат юридичних наук, доцент. Коваленко В. В iconПлани семінарських та практичних занять
Розробник: доцент кафедри кримінального процесу І правосуддя, кандидат юридичних наук, доцент Карабут Л. В
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка