Програма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації
НазваПрограма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації
Сторінка1/4
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.52 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4
Міністерство внутрішніх справ України

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ


ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ
з дисциплін кримінально-правової спеціалізації

Дніпропетровськ 2013 р.

Загальні положення
Згідно з Законом України «Про освіту» (1991 р.), Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах (1993 р.) проводиться державна атестація випускників – визначення фактичної відповідності рівня його освітньої (кваліфікаційної) підготовки вимогам освітньої (кваліфікаційної) характеристики.

Державна атестація проводиться у формі державних екзаменів з окремих дисциплін або комплексної перевірки знань студентів з кількох дисциплін в обсязі діючих навчальних програм, або захисту дипломного проекту (роботи). Форма атестації обумовлюється навчальним планом.

Державний екзамен проводиться як комплексна перевірка знань студентів з навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом. Державні екзамени проводяться за завданнями (екзаменаційними білетами), складеними відповідними кафедрами згідно з навчальними програмами і за методикою, визначеною вищим закладом освіти.

Зміст питань комплекту екзаменаційних білетів має повністю охоплювати навчальні програми дисципліни, які виносяться на державні екзамени, відповідати змісту програми екзамену з комплексу дисциплін або конкретної дисципліни та забезпечувати перевірку знань, умінь і навичок відповідного рівня, що передбачені програмою.

Зміст екзаменаційних білетів, перелік матеріалів, користування якими дозволяється студенту під час державного екзамену, критерії оцінки рівня підготовки студентів та програма державного екзамену обговорюються й затверджуються на засіданні кафедри та виносяться на Вчену раду університету. Названі матеріали дійсні протягом навчального року, вони є складовою навчально-методичної документації з дисципліни і зберігаються на кафедрі.
^ Міністерство внутрішніх справ України

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут пава та безпеки

Кафедра кримінально-правових дисциплін


УХВАЛЕНО

Рішенням Вченої ради університету

від «___» ____________ 2013 року

протокол № ___


Програма

державного комплексного екзамену

з дисциплін кримінально-правової спеціалізації

(захист у кримінальному процесі, теоретичні основи кваліфікації злочинів, організація розкриття та розслідування злочинів)
Галузь знань 6.030401 «Правознавство»

Спеціальність 7.03040101 «Правознавство»

Дніпропетровськ 2013 р.

Програма державного екзамену складена на основі освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності 7.03040101 «Правознавство», Положення про організацію навчального процесу у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ та Положення про порядок створення та організацію роботи державної екзаменаційної комісії у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ.

Укладачі:

Тертишник В.М. – завідуючий кафедрою кримінально-правових дисциплін, д.ю.н., професор.

Шевченко О. А., - доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, к.ю.н.

Соловьевич І. В. - начальник ННМЦ ДДУВС., кандидат юридичних наук, доцент.

Сачко О.В. - викладач кафедри кримінально-правових дисциплін, к.ю.н.

Хорошун О.В. – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін, к.ю.н.

Швидка А.С. - викладач кафедри кримінально-правових дисциплін.

Безрукава А. Ф. - викладач кафедри кримінально-правових дисциплін.

Одинцова І.М. - викладач кафедри кримінально-правових дисциплін.

Михайлова Н.В. - викладач кафедри кримінально-правових дисциплін.

Рецензенти:

Уваров В.Г., докторант Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Одинцова І.М., адвокат.
Програма державного екзамену обговорена та затверджена на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін протокол № 12 від «13.02.» 2012 р.
Завідувач кафедри В.М. Тертишник

Програма державного екзамену схвалена Вченою радою університету,

протокол № ___від «____» 20___ р.

Зміст
1. Пояснювальна записка

2. Зміст державного екзамену

2.1 Навчальна дисципліна «Захист у кримінальному процесі»

2.2. Навчальна дисципліна «Теоретичні основи кваліфікації злочинів»

2.3. Навчальна дисципліна «Організація розкриття та розслідування злочинів»

3. Питання до державного екзамену

3.1. Перелік питань з дисципліни «Захист у кримінальному процесі»

3.2. Перелік питань з дисципліни «Теоретичні основи кваліфікації злочинів»

3.3. Перелік питань з дисципліни «Організація розкриття та розслідування злочинів»

4. Критерії оцінювання

5. Список рекомендованої літератури

5.1. Література з дисципліни «Захист у кримінальному процесі»

5.2.Література з дисципліни «Теоретичні основи кваліфікації злочинів»

5.3. Література з дисципліни «Організація розкриття та розслідування злочинів»
1. Пояснювальна записка
Мета державного екзамену - зясувати рівень теоретично та практичної підготовки студента до виконання роботи за фахом, зокрема знати і правильно тлумачити законодавство та вміння використовувати знання в практичний діяльності при розв'язанні типових юридичних ситуацій.

Опанування дисципліною ^ Захист в кримінальному процесі передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівців, при якому студенти повинні:

1) знати:

- на понятійному рівні - загальні вимоги, що визначають захисну діяльність на різних етапах кримінального судочинства;

- на фундаментальному рівні - кримінально-процесуальні засоби забезпечення захисту на різних стадіях кримінального процесу: отримання (збирання) та перевірка доказів; заявлення клопотань, відводів, складання скарг тощо;

- на практично-творчому рівні - вироблені практикою і рекомендовані наукою прийоми і методи захисної діяльності;

2) вміти:

- на репродуктивному рівні - відтворювати знання, передбачені програмою дисципліни;

- на алгоритмічному рівні - здійснювати аналіз і тлумачення правових норм, якими регулюється захисна діяльність, володіти кримінально-процесуальними поняттями і категоріями, вміло використовувати їх в практичній діяльності;

- на евристичному рівні - здійснювати евристичний пошук змін до законодавства та нові досягнення процесуальної науки для використання їх у практичній діяльності;

- на творчому рівні - самостійно поглиблювати свої знання та використовувати їх для розв’язання нестандартних завдань та проблемних ситуацій, доводити обґрунтованість і законність своїх рішень при застосуванні положень кримінально-процесуального закону.
Опанування дисципліною ^ Теоретичні основи кваліфікації злочинів передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівців, при якому студенти повинні:

1) знати:

- на понятійному рівні: основні теоретичні положення та принципи кваліфікації злочинів.

- на фундаментальному рівні: правила кваліфікації попередньої злочинної діяльності, кваліфікації злочинів, вчинених у співучасті, кваліфікації злочинів при конкуренції кримінально-правових норм, кваліфікації множинності злочинів, кваліфікації злочинів, вчинених за наявності кваліфікуючих, пом’якшуючих ознак складу злочину, а також особливості кваліфікації конкретних складів злочинів, зокрема, злочинів проти життя та здоров’я особи, проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, проти власності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров`я населення, а також інших.

- на практично-творчому рівні: основи організації діяльності слідчих підрозділів міліції, прокурорів при розслідуванні злочинів, а також суду, спрямованих на правилну їх кваліфікацію та збір відповідної доказової бази.

- на репродуктивному рівні: відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність кваліфікації злочинів.

- на алгоритмічному рівні: довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час розслідування злочинів та їх судового розгляду, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму.

- на евристичному рівні: орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань та ускладнення оперативно-слідчої обстановки, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час розслідування та розгляду в суді кримінальних справ.

- на творчому рівні: переосмислювати наявні знання стосовно нових змін, що відбуваються в кримінальному законодавстві держави; варіативно розв’язувати професійні завдання; у вмінні самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність.
Опанування дисципліною ^ Організація розкриття та розслідування злочинів передбачає досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки фахівців, при якому студенти повинні:

1) знати:

- на понятійному рівні: основні концептуальні положення загальної теорії криміналістики; систему окремих криміналістичних теорій і вчень; криміналістичні поняття та категорії, закони і тенденції розвитку науки;

- на фундаментальному рівні: положення та рекомендації науки щодо застосування техніко-криміналістичних засобів; положення та рекомендації криміналістики щодо тактики побудови і перевірки версій, планування розслідування злочинів; криміналістичні характеристики та особливості розслідування перелічених в програмі видів злочинів;

- на практично-творчому рівні: рекомендації науки щодо прийомів і методів під час роботи зі слідами злочину та іншою доказовою інформацією щодо обставин його вчинення; рекомендації криміналістики щодо тактичних прийомів провадження слідчих дій, тактичних операцій, використання спеціальних знань і взаємодії слідчого з органами дізнання, державними установами, підприємствами, громадськістю та засобами масової інформації; наукові рекомендації щодо методики розкриття, розслідування та попередження перелічених в програмі видів злочинів;

2) вміти:

- на репродуктивному рівні: застосовувати техніко-криміналістичні засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину й злочинця, а також здійснювати їх попереднє дослідження; аналізувати первісну інформацію про злочин, правильно оцінювати слідчу ситуацію та визначати напрямки розслідування конкретного злочину шляхом висунення й перевірки версій;

- на алгоритмічному рівні: використовувати техніко-криміналістичні засоби у певній послідовності залежно від особливостей різновиду виявлених слідів, конкретних об’єктів дослідження; фіксувати у певній послідовності ознаки та якості різних видів об’єктів; планувати процес розслідування різних видів злочинів, висуваючи слідчі версії та визначаючи алгоритм процесуальних дій та розшукових заходів, спрямованих на їх перевірку;

- на евристичному рівні: організовувати розкриття та розслідування окремих видів злочинів, проводити тактичні прийоми в межах слідчої дії та поєднувати їх з оперативно-розшуковими заходами, в тому числі у межах тактичних операцій; формувати під час підготовки до проведення слідчих дій моделі власної поведінки на противагу прогнозованій поведінці окремих учасників цих дій відповідно до різних слідчих ситуацій;

- на творчому рівні: аналізувати та об’єктивно оцінювати отриману під час дослідження матеріальних та ідеальних джерел відображувану в них інформацію та найбільш раціонально використовувати її в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів; об’єктивно оцінювати відомості, що надходять за результатами провадження вербальних та невербальних процесуальних дій та на цій базі планувати процеси розслідування конкретних злочинів окремого виду.
^ 2. Зміст державного екзамену
Навчальна дисципліна «Захист в кримінальному процесі»
ТЕМА 1. Загальні положення захисту в кримінальному процесі України

Поняття, завдання та принципи захисту у кримінальному процесі України. Функція захисту у кримінальному процесі. Право на захист.

Підозрюваний (обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий) як представник сторони захисту, його права та обов’язки. Право підозрюваного (обвинуваченого) мати захисника і побачення з ним до першого допиту.

Поняття захисника. Особи, які допускаються як захисники, підтвердження їх повноважень. Порядок допуску захисника до участі в кримінальній справі.

Право на вибір захисника. Обов’язкова участь захисника. Відмова від захисника і його заміна. Порядок запрошення і призначення захисника. Права і обов’язки захисника. Оплата праці захисника.

Обставини, що виключають участь у справі захисника. Усунення захисника від участі у справі. Обставини, що дають право захиснику відмовитися від виконання своїх обов’язків.
^ ТЕМА 2. Здійснення захисту в ході провадження слідчих (розшукових) дій

Зустріч захисника з підозрюваним (обвинуваченим), з’ясування обставин справи і підготовка плану захисту. Пошук слідчих помилок і тактика їх використання захисником на досудовому розслідуванні. Заборона допитувати захисника як свідка про обставини, що стали йому відомі при виконанні ним обов’язків по захисту. Нерозголошення захисником даних досудового розслідування без дозволу слідчого.

Процесуальна природа клопотань і скарг захисника, тактика їх надання під час досудового розслідування.

Участь сторони захисту в доказуванні по кримінальній справі. Показання підозрюваного як засіб захисту. Роль захисника при допиті підозрюваного та при виконанні інших слідчих (розшукових) дій, виконуваних з їх участю або за їх клопотанням чи клопотанням самого захисника. Використання стороною захисту технічних засобів при проведенні процесуальних дій, в яких вони беруть участь, а також при ознайомленні з матеріалами досудового розслідування до його завершення.

Право захисника на участь у проведенні слідчих (розшукових) дій, виконуваних без підозрюваного. Права підозрюваного, його захисника при призначенні і проведенні експертизи. Самостійне залучення стороною захисту експертів на договірних умовах для проведення експертизи (у тому числі обов’язкової). Залучення експерта слідчим суддею за клопотанням сторони захисту. Отримання зразків для експертизи за рішенням слідчого судді. Особливості захисту при примусовому залученні особи для проведення медичної або психіатричної експертизи. Збирання даних, що характеризують підозрюваного, як засіб захисту.

Строки і порядок повідомлення підозрюваного та його захисника про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, якими були тимчасово обмежені конституційні права підозрюваного. Оскарження стороною захисту рішення слідчого, прокурора про відмову в задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Захист при повідомленні про підозру. Випадки повідомлення про підозру. Порядок вручення письмового повідомлення про підозру. Повідомлення підозрюваному про його права та їх роз’яснення. Участь захисника при повідомленні про підозру, допиті підозрюваного. Обов’язкова участь захисника при повідомленні про підозру та допиті підозрюваного.
  1   2   3   4

Схожі:

Програма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації iconНавроцький В. О. Основи кримінально-правової кваліфікації: Навч посібник
України; кримінально-правова кваліфікація; кваліфікація злочинів; результат кримінально-правової кваліфікації; структура кримінально-правової...
Програма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації iconПерелік питань до комплексного державного екзамену з психолого-педагогічних...
Класифікація основних психолого-педагогічних проблем початкової школи, у розв’язанні яких бере участь психодіагност
Програма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації iconПрограма
Програма комплексного державного екзамену зі спеціальності 03060101 “Менеджмент організацій І адміністрування” для студентів V курсу...
Програма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації iconЖерноклєєв І. В. та ін.]
Програма Державного комплексного кваліфікаційного екзамену для студентів напряму підготовки 010103 Технологічна освіта / [М. С. Корець,...
Програма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації iconПрограма державного екзамену з циклу психолого-педагогічних дисциплін...
Критерії оцінювання знань, умінь І навичок студента за результатами відповіді на питання державного екзаменаційного білета
Програма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації iconПрограма та плани семінарських занять: “ Проблеми кримінально-правової...
Програма курсу “Проблеми кримінально-правової охорони прав людини” для студентів юридичного факультету
Програма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації iconПрограма комплексного державного іспиту з економічної теорії для...
Програма комплексного державного іспиту з економічної теорії для студентів за напрямом підготовки 030504 «Економіка підприємства»,...
Програма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації iconПрограма державного екзамену з профілюючих фахових дисциплін І
Різновиди спідниць. Побудова основи конструкції прямої спідниці. Моделювання на основі прямої спідниці
Програма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації iconПерелік питань з цивільного права України для складання комплексного...
Поняття позовної давності. Правовідносини, на які позовна давність не поширюється
Програма комплексного державного екзамену з дисциплін кримінально-правової спеціалізації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни тернопільський...
Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену з напряму підготовки 030508 „Фінанси І кредит” підготовлена відповідно...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка