Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання
Скачати 349.01 Kb.
НазваМета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання
Сторінка1/3
Дата конвертації05.07.2013
Розмір349.01 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3


СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИПередмова
Опис навчальної дисципліни
Структура навчальної дисципліни
Тематичний план для заочної форми навчання
Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями
Модуль 1
ЗМ 1. Поняття нотаріату. Види нотаріальних дій
ЗМ 2. Посвідчення фактів. Вчинення виконавчих написів
Методи оцінювання та розподіл балів за рейтинговою системою
Форми і методи контролю для заочної форми навчання
Перелік питань з курсу
Література


ПЕРЕДМОВА
У процесі формування ринкових відносин, яке зумовило посилення цивільно-правової активності населення, розвиток підриємництва, цивільного та міжнародного економічного обігу, зростає актуальність більш детального вивчення нотаріату України.

Роль нотаріату в сучасних умовах важко переоцінити, оскільки в деяких випадках нотаріус виступає не тільки як фіксатор подій, але й як порадник, консультант фізичних та юридичних осіб, попереджаючи останніх про наслідки вчнюваних дій та роз’яснюючи їм їхні права та обов’язки.

Вивчення нотаріальної діяльності повинно сприяти підвищенню теоретичного та практичного рівня знань студентів, підготовці їх до самостійної юридичної діяльності, дає можливість сформувати теоретичні навички студентів з питань нотаріату, краще засвоїти власне національне законодавство, підвищує правову культуру майбутніх юристів-практиків.

Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності.

Завдання вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат України». Методика викладення матеріалу спрямована на досягнення наступних теоретико-практичних завдань:

  • шляхом всебічного усвідомлення природи та сутності здійснення нотаріальної діяльності в цивільно-правовій сфері, навчити студентів ефективно використовувати знання положень нотаріату України у своїй майбутній професійній діяльності;

  • дослідити основні джерела нотаріату із врахуванням впливу історичних, соціально-економічних та політичних чинників на їх зміст і структуру;

  • ознайомитися із принципами побудови системи нотаріату, а також з його функціонуванням як в Україні, так і в різних країнах сучасності;

  • охарактеризувати основні інститути нотаріату;

  • заохотити до критичного аналізу теоретичного матеріалу, законодавчої бази та прикладів із практики нотаріальної діяльності, що має виражатися в авторському вирішенні поставлених викладачем індивідуально-дослідних завдань та у творчому підході до написання й захисту реферативних робіт.

Студенти під час вивчення навчальної дисципліни повинні:

  • розуміти основні історичні закономірності виникнення, розвитку та законодавчого закріплення основних інститутів нотаріату України й зарубіжних країн;

  • знати принципи побудови системи нотаріату України та процедуру здійснення діяльності нотаріусами;

  • вміти використовувати результати аналітичного порівняння дослідження основних положень у сфері нотаріальної діяльності вітчизняних законодавців з обов’язковим формулюванням власних пропозицій по вдосконаленню чинних в Україні нормативно-правових актів. Крім того у студентів повинні сформуватись навички правильного застосування в практичній діяльності норм вітчизняного законодавства в сфері діяльності нотаріусів.

Успішне засвоєння дисципліни “Нотаріат України” поряд з вивченням основних питань щодо діяльності нотаріату потребує знань з галузей права, які безпосередньо стосуються нотаріальної діяльності, зокрема цивільного, цивільно процесуального, шлюбно-сімейного, трудового та ін.

Програмою передбачено крім опрацювання основних правових джерел, що регулюють діяльність нотаріату, обов’язкове ознайомлення з періодичними науково-юридичними виданнями, такими, як журнали “Право України”, “Інформаційний вісник нотаріальної практики”, інформаційний бюлетень Української нотаріальної палати “Нотаріат в Україні” та інші, в яких публікуються матеріали з правового регулювання нотаріальної діяльності на сучасному етапі.

Навчальна дисципліна “Нотаріат України” вивчається студентами четвертого курсу Національного університету державної податкової служби України денної та заочної форми навчання в восьмому семестрі. Планом навчального процесу для вивчення курсу цієї дисципліни відведено 72 години учбових занять. З них на лекції відведено - 12 годин, на практичні заняття – 16 годин, на індивідуально-консультаційну роботу – 6 годин, на самостійну роботу – 38 годин. Формою контролю є ПМК. Дисципліна вивчається з застосуванням кредитно-модульної системи і складається з двох змістовних модулів. Перший змістовний модуль складають теми 1 - 6, другий - теми 7-9.

З найбільш важливих тем курсу проводяться семінарські заняття. На них можуть використовуватись різні форми та методи контролю знань студентів: доповіді, експрес-опитування, доповнення відповіді, вільна дискусія, співбесіда, обговорення рефератних повідомлень, розв’язання казусів, виконання самостійних і контрольних робіт, індивідуальні завдання та інші. Рівень знань, підготовленості, ерудиції, активності студентів на семінарах оцінюється викладачем самостійно.

Завершується вивчення дисципліни “Нотаріат України” написанням модульної контрольної роботи та підведенням підсумків за результатами двох змістових модулів.


^ ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«НОТАРІАТ УКРАЇНИ»
Предмет: «Нотаріат України» - це вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030401 «Право» галузі знань 0304 «Право», предметом якої є основні принципи, доктринальні засади, правові джерела, окремі поняття, терміни, визначення, юридичні категорії нотаріальної діяльності, особливості вчинення нотаріальних дій, які мають значення в процесі захисту цивільних прав громадян.

Мета: сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності.


^ Змістово-модульна структура дисципліни

Курс: 4

Семестр: 8

Галузь знань, напрям підготовки

Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів:

  • Національних -1

  • ECTS – 2


Модулів: 1
Змістових модулів: 2
Загальна кількість годин: 72

0304 «Право»
6.030401 «Право»
Освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр

Лекції: 12 год.

Семінари: 16 год.

Індивідуально-консультаційна робота: 5 год.

Самостійна робота: 39 год.

Вид контролю: ПМКПопередні дисципліни: «Теорія держави та права», «Конституційне право», «Цивільне право», «Цивільно-процесуальне право», «Сімейне право».

^ СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«НОТАРІАТ УКРАЇНИ»
У галузі знань 0304 «Право»

За напрямом підготовки 6.030401 «Право»

п/п

Змістові модулі

Кількість годин

Всього

Лекції

Семінарські

(практичні)

заняття

ІКР

СРС

Модуль 1=2 залікових кредити – 72 години

^ ЗМ 1. Поняття нотаріату

Т.1

Нотаріат в системі юстиції

12

2

2

2

6

Т.2

Нотаріальні правовідносини

14

2

4

1

7

Т.3

Нотаріальні провадження, їх класифікація та загальна характеристика

10

2

2
6

Всього по ЗМ 1

36

6

8

3

19

Форма контролю –контрольний захід (за рахунок семінарського заняття) – 1 год.

^ ЗМ 2. Нотаріальні провадження

Т.4

Нотаріальне провадження з посвідчення безспірних прав, посвідчення та засвідчення безспірних фактів

6

2

4

1

7

Т.5

Нотаріальні провадження щодо надання документам виконавчої сили

6

2

2
6

Т.6

Охоронні нотаріальні провадження

7

2

2

1

7

Всього по ЗМ 2

36

6

8

2

20

Всього по модулю

72

12

16

5

39

Форма контролю - контрольний захід (за рахунок семінарського заняття) – 1 год.

^ Разом годин з курсу

72

12

16

5

39

Форма підсумкового контролю ПМК

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

З КУРСУ «НОТАРІАТ УКРАЇНИ»

для заочної форми навчання
У галузі знань 0304 «Право»

За напрямом підготовки 6.030401 «Право»

п/п


Назва теми

Кількість годин

Всього

Лекції

Семінари

Індивід.-консультац робота

СРС

1.

Нотаріат в системі юстиції

9


9

2.

Нотаріальні правовідносини

8


8

3.

Нотаріальні провадження, їх класифікація та загальна характеристика

10

2
2

6

4.

Нотаріальне провадження з посвідчення безспірних прав, посвідчення та засвідчення безспірних фактів

9


9

5.

Нотаріальні провадження щодо надання документам виконавчої сили

8


8

6.

Охоронні нотаріальні провадження

10


10
Всього з курсу

54

2
2

50


^ ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ЗМІСТОВИМИ МОДУЛЯМИ
ЗМ 1. Поняття нотаріату

(теми 1-3)
  1   2   3

Схожі:

Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання iconПрограма вступного іспиту до магістратури з іноземної мови
Програми складені у відповідності до вимог апробованої кредитно-модульної системи. Принципи, цілі, завдання, зміст навчання І методика...
Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний
Навчально-методичні матеріали з курсу “Право соціального забезпечення” з урахуванням вимог кредитно-модульної системи навчання (для...
Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання iconДонецький юридичний інститут Міністерства внутрішніх справ України
Закон України "Про нотаріат" як основний законодавчий акт, що регулює діяльність органів нотаріату
Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання iconМетодичні рекомендації до навчального курсу «сімейне право україни»
Програма навчальної дисципліни підготовлена з урахуванням положень Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р та інших норм чинного...
Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання iconМетодичні рекомендації за вимогами кредитно-модульної системи навчання...
Микола Іванович, завідувач кафедри трудового, земельного та екологічного права кну імені Тараса Шевченка
Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання iconДомашні індивідуальні завдання є однією з форм організації навчальної...
Ри вищої математики розроблено уніфіковане індивідуальне завдання, що призначене для самостійного виконання студентами всіх спеціальностей...
Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання iconЛекція №12 тема: методика викладання навчальної дисципліни “фізичне...
Мета розширити знання студентів про особливості методики викладання дисципліни «Фізичне виховання» у внз. Завдання
Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання iconПрограма, тематика, плани лекцій І семінарських занять з курсу «історія...
Посібник укладено у відповідності до вимог щодо впровадження реформувань вищої освіти України в контексті Болонського процесу
Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання icon"зарубіжна історіографія історії україни"
Зарубіжна історіографія історії України. Навчально-методичний комплекс для студентів денної та заочної форми навчання історичного...
Мета викладання навчальної дисципліни «Нотаріат України». Виконана у відповідності до вимог кредитно-модульної системи навчання, ця програма має за мету сприяти опануванню студентами основних ознак нотаріату України, що врегульовує сферу нотаріальної діяльності. Завдання iconКафедра адміністративних та цивільно-правових дисциплін
Метою семінарських занять з дисципліни “Нотаріат України”, є активне І глибоке засвоєння студентами найбільш важливих тем, а також...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка