Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права
НазваБаглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права
Сторінка1/5
Дата конвертації05.07.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Юридичний факультет

кафедра конституційного права


Укладачі: проф. Шукліна Н. Г.,

доц. Совгиря О. В.


Конституційне право України
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
для студентів спеціальності 6.030401 “Право”

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 1

від 08 вересня 2010 р.

Декан факультету

д.ю.н., проф. Гриценко І. С.

КИЇВ-2010

ПРОГРАМА КУРСУ
ТЕМА 1. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО - ГАЛУЗЬ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ


 1. Предмет та метод конституційного права.

 2. Система конституційного права.

 3. Поняття, ознаки та види норм конституційного права.

 4. Реалізація норм конституційного права. Тлумачення норм конституційного права.

 5. Прогалини та аналогія в конституційному праві.

 6. Конституційно-правові відносини: поняття, види, суб’єкти, об’єкти, зміст, підстави

виникнення, зміни та припинення.

 1. Колізії в конституційному праві.


Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Конституція Автономної Республіки Крим, затверджена Законом України від 23. 12. 1998 р.
Література:

1. Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права. - М.: Изд-во “БЕК”, 1998.

2. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т. Тома 1-2. Часть общая. / Отв. ред. Б. А. Страшун. - М.: Издательство БЕК, 2000.

3. Конституционное право зарубежных стран: Учебник для вузов / Под ред. М. В. Баглая, Ю. И. Лейбо, Л. М. Энтина.-М.: Норма, 2005.

4. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.-Т.1 / За ред. В. Ф. Погорілка.-К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка””, 2006.

5. Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 2000.

6. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник.-К.: Юрінком Інтер, 2004.

7. Конституційне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського.-К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002.

8. Кравченко В. В. Конституційне право України: навч. посіб. — Вид. 6-е, випр. та доп. -К. : Атіка, 2008.

9. Погорілко В. Ф. Конституційне право України: [Підручник] / В. Ф.Погорілко, В. Л.Федоренко / за заг. ред. В. Л. Федоренка. —К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2010.

10. Конституційне право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В. П. Колісника та Ю. Г, Барабаша. —Х.: Право, 2008.

11. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. -М.: Юристь, 2001.

12. Кутафин О. Е. Источники конституционного права Российской Федерации. -М.: Юристь, 2002.

13. Кутафин О. Е. Российский конституционализм.-М.: Норма, 2008.

14. Тодыка Ю. Н. Конституционное право Украины: отрасль права, наука, учебная дисциплина. -Х.: Фолио Райдер.-1998.

15. Грабыльников А. В. Конституционное право Украины как отрасль права и наука. Учебное пособие. - Днепропетровск: 50 с, 1999.

16. Цоклан В. І., Федоренко В. Л. Система сучасних джерел конституційного права України: Монографія / За ред. В. Л. Федоренка. К.: Ліра-К. —2009.

17. Федоренко В. Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти : Монографія / В. Л. Федоренко.К.: Ліра-К. —2009.

18. Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України : академічне видання / О. В. Скрипнюк.-Х.: Право, 2009.-468 с.

19. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Система конституційного права як галузі права, юридичної науки та навчальної дисципліни // Правова держава: Щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. Вип. 12. - К., 2001.

20. Федоренко В. Конституційні правовідносини, система конституційного права та система конституційного законодавства України: діалектика взаємозв’язків // Бюлетень Міністерства юстиції України.-2008.-№ 9.

21. Погорілко В., Федоренко В. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм // Право України.-2001.-№ 11.

22. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України.-2002.-№ 3.

23. Погорілко В., Федоренко В. Об’єкти конституційного права України: поняття, ознаки та види // Право України.-2004.-№ 2.

24. Погорілко В., Федоренко В. Суб’єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види // Право України.-2002.-№ 10.

25. Поваляєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України.-2000.-№ 5.

26. Наливайко Л. Р. Теоретичні аспекти конституційного делікту // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 13.-К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2001.

27. Наливайко Л. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та функцій конституційної відповідальності у сучасній конституційній теорії // Право України. - 1999. - № 10.

28. Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб’єкти // Право України. - 2001.- № 2.

29. Червяцова А. “Позитивний” аспект конституційної відповідальності: визначення змісту // Право України.-2000.-№ 12.

30. Федоренко В. Л. Загальна і особлива частини як основні складові системи національного конституційного права // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2006.-№ 10.

31. Данилюк Ю. Поняття та особливості юридичних фактів у конституційному праві України // Право України.-2008.-№ 2.

32. Данилюк Ю. Окремі проблемні питання класифікації та видів конституційних правовідносин // Юридична Україна.-2008.-№ 9.

33. Бабенко К. Методи конституційного регулювання політико-правових відносин / К. Бабенко // Вісник Центральної виборчої комісії.-2009.-№ 1.

34. Наливайко Л. Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 2000.

35. Мельник О. В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 2000.

36. Чистоколяний Я. В. Конституційно-правові норми в Україні: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2005.

37. Балан С. В. Співвідношення політичної та конституційно-правової відповідальності у здійсненні державної влади: Автореф. дис ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2007.

38. Батанова Н. М. Конституційні делікти в Україні: проблеми теорії та практики: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2007.

39. Носенко О. В. Інститути конституційного права України: проблеми теорії та практики: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 /Інститут законодавства Верховної Ради України. - К., 2007.


^ ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

 1. Поняття джерел конституційного права України.

 2. Класифікація джерел конституційного права України.

 3. Юридична природа джерел конституційного права України.

 4. Основні джерела конституційного права України.

 5. Імплементація джерел міжнародного права в конституційне право України.


Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Конституція Автономної Республіки Крим, затверджена Законом України від 23. 12. 1998 р.
Література:

1. Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 2000.

2. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.-Т.1 / За ред. В. Ф. Погорілка.-К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка””, 2006.

3. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник.-К.: Юрінком Інтер, 2006.

4. Конституційне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського.-К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002.

5. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб.- К.: Атіка, 2002.

 1. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. -М.: Юристь, 2001.

7. Кутафин О. Е. Источники конституционного права Российской Федерации. -М.: Юристь, 2002.

8. Погорілко В., Федоренко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система // Право України.-2002.-№ 3.

9. Васильченко О. П. Джерела конституційного права України (системно-функціональний аналіз) : Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 /Київський національний університет імені Тараса Шевченка. - К., 2007.
^ ТЕМА 3. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

1. Поняття та особливості конституційно-правової відповідальності.

 1. Види конституційно-правової відповідальності.

3. Конституційне правопорушення як фактична підстава конституційно-правової відповідальності.

 1. Особливості конституційно-правових санкцій.

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Конституція Автономної Республіки Крим, затверджена Законом України від 23. 12. 1998 р.
Література:

1. Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 2000.

2. Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л. Конституційне право України. Академічний курс: Підруч.: У 2 т.-Т.1 / За ред. В. Ф. Погорілка.-К.: ТОВ “Видавництво “Юридична думка””, 2006.

3. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник.-К.: Юрінком Інтер, 2006.

4. Конституційне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського.-К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002.

5. Кравченко В. В. Конституційне право України: Навч. посіб.- К.: Атіка, 2002.

 1. Кутафин О. Е. Предмет конституционного права. -М.: Юристь, 2001.

7. Наливайко Л. Р. Теоретичні аспекти конституційного делікту // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 13.-К.: Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2001.

8. Наливайко Л. Проблеми визначення поняття, специфічних ознак та функцій конституційної відповідальності у сучасній конституційній теорії // Право України. - 1999. - № 10.

9. Майданник О. Конституційно-правова відповідальність: ознаки, підстави, суб’єкти // Право України. - 2001.- № 2.

10. Червяцова А. “Позитивний” аспект конституційної відповідальності: визначення змісту // Право України.-2000.-№ 12.

11. Наливайко Л. Р. Конституційно-правова відповідальність: питання теорії та практики: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 2000.

12. Мельник О. В. Конституційно-правова відповідальність вищих органів державної влади: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУ імені Тараса Шевченка. - К., 2000.

13. Балан С. В. Співвідношення політичної та конституційно-правової відповідальності у здійсненні державної влади: Автореф. дис ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2007.


^ ТЕМА 4. ОСНОВИ ВЧЕННЯ ПРО КОНСТИТУЦІЮ

 1. Поняття конституції, її функції та властивості.

 2. Поняття, структура та ознаки конституціоналізму.

 3. Форма і структура конституцій. Класифікація конституцій.

4. Прийняття та зміна конституцій.

5. Загальна характеристика Конституції Автономної Республіки Крим.

6. Правова охорона Конституції України.
Нормативно-правові акти:

1. Декларація про державний суверенітет України від 16. 07. 1990 р.

2. Акт проголошення незалежності України від 24. 08. 1991 р.

3. Конституція України від 28 червня 1996 р.

4. Конституція Автономної Республіки Крим, затверджена Законом України від 23. 12. 1998 р.

5. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16. 10. 1996 р., зі змінами
Література:

1. Слюсаренко А. Г., Томенко М. В. Історія української конституції. - К.: Знання, 1993.

2. Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. - К.: Філософська і соціологічна думка, 1992.

3. Євграфов П. Б. Конституція України: коментар змін (2004-2007). Теоретичні та практичні аспекти: Науково-практичний посібник.-К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2007.

4. Конституція України: Науково-практичний коментар / В. Б. Авер’янов, О. В. Батанов, Ю. В. Баулін та ін.-Х.: Право, К.: Видавничий Дім “Ін Юре”, 2003.

5. Мучник А. Г. Комментарий к Конституции Украины.-К.: Парламентское издательство, 2003.

6. Рудик П. А. Коментар до конституційних змін: Навч. пос.-К.: Центр учбової літератури, 2008.

7. Конституции государств Европы: В 3 т. / Под общ. ред. Л. А. Окунькова. - М.: Издательство НОРМА, 2001.

8. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие. - М.: Издательство БЕК, 1997.

9. Сравнительное конституционное право / Ред. коллегия А. И. Ковлер, В. Е. Чиркин, Ю. А. Юдин. - М.: Издательская фирма “Манускрипт”, 1996.

10. Тодыка Ю. Н. Конституция Украины – Основной Закон государства и общества. - Х.: Факт, 2001.

11. Тодыка Ю. Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика.-Х.: Факт, 2001.

12. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / В. Ф. Погорілко, Л. Т. Кривенко, В. Б. Авер’янов та ін.-К.: А. С. К., 2003.

13. Копиленко О. Л. Конституція Автономної Республіки Крим: проблеми прийняття, затвердження, реалізації.-К.: Таксон, 2001.

14. Хабриева Т. Я. Теория современной конституции / Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. —М.:Норма, 2005.

15. Орзих М. Ф., Крусян А. Р. Современный конституционализм в Украине ; Введение в украинское конституционное право. — К. : Алерта, 2006.

16. Кутафин О. Е. Российский конституционализм. —М., 2008.

17. Тесленко М. В. Правовая охрана Конституции Украины М., 2009.

18. Тихонова Е., Юзьков Л. Конституція юридична і фактична // Право України.-1992.-№ 1.

19. Георгіца А. З. Теоретико-методологічні проблеми сучасного конституціоналізму: наукова доповідь.-Чернівці: Рута, 2002.

20. Бабенко К. А. Теоретичні проблеми процесу внесення змін до конституцій // Бюлетень Міністерства юстиції України.-2007.-№ 3.-С. 17-26.

21. Лотюк О. С. Перегляд та розвиток сучасних конституцій // Бюлетень Міністерства юстиції України.-2007.-№ 6.-С. 5-12.

22. Шаповал В. Феномен конституції у контексті вітчизняної політико-правової «міфології» // Вісник Центральної виборчої комісії.-2008.-№ 3 (13).-С. 14-18.

23. Федоренко В. Л. Теоретичні основи Конституції України: досвід і перспективи / В. Л. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України.-2008.-№ 6.-С. 5-18.

24. Тацій В. Актуальні питання розвитку вітчизняного конституціоналізму на сучасному етапі державотворення / В. Тацій // Віснки Академії Правових наук України. —2008. —№ 3.

25. Голосніченко Д. Теоретичні засади встановлення конституційних повноважень: історичні аспекти та сучасне державотворення / Д. Голосніченко // Юридична Україна. —2008. —№ 5. —С. 22—27.

26. Бабенко К. Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової культури в Україні / К. Бабенко // Вісник Конституційного Суду України. —2010. —№ 4. —С. 99—106.

27. Сліденко І. Д. Тлумачення Конституції України: питання теорії і практики в контексті світового досвіду: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2001.

28. Лунь З. І. Правова охорона Конституції України: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2003.

29. Словська І. Є. Український конституціоналізм: етапи становлення і розвитку: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2004.

30. Оніщенко О. В. Конституція України як основне джерело конституційного права України: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2005.


^ ТЕМА 5. ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАДУ УКРАЇНИ
1. Поняття, суть, ознаки конституційного ладу України. Гарантії конституційного ладу України.

2. Поняття та принципи державного ладу України. Механізм та основні функції Української держави.

3. Поняття, сутність, основні принципи та система суспільного ладу України.
Нормативно-правові акти:

1. Декларація про державний суверенітет України від 16. 07. 1990 р.

2. Акт проголошення незалежності України від 24. 08. 1991 р.

3. Конституція України від 28 червня 1996 р.

4. Конституція Автономної Республіки Крим, затверджена Законом України від 23. 12. 1998 р.

5. Закон України “Про правонаступництво України” від 12. 09. 1991 р.

6. Закон України “Про об’єднання громадян” від 16. 06. 1992 р., зі змінами

8. Закон України “Про політичні партії в Україні” від 05. 04. 2001 р., зі змінами

9. Закон України “Про мови в Українській РСР” від 28. 10. 1989 р., зі змінами

10. Закон України “Про національні меншини” від 25. 06. 1992 р.

11. Закон України “Про Державний Гімн України” від 06. 03. 2003 р.

12. Декларація прав національностей від 01. 11. 1991 р.
Література:

1. Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 2000.

2. Фрицький О. Ф. Конституційне право України: Підручник.-К.: Юрінком Інтер, 2004.

3. Конституційне право України: підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського.-К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2002.

4. Кашкин С. Ю. Политический режим в современном мире. Понятие, сущность, тенденции развития.-М.: Юрист, 1993.

5. Тодыка Ю. Н. Основы конституционного строя Украины.-Х.: Факт, 1999.

6. Колодій А. М, Копейчиков В. В., Лисенков С. Л., Медведчук В. В. Основи конституційного ладу України.-К.: Либідь, 1997.

7. Заєць А. П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду.-К.: Парламентське видавництво, 1999.

8. Кутафин О. Е. Российская автономия: монография.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.

9. Лациба М. В., Вінніков О. Ю., Сідєльнік Л. Л., Український Д. Я. Пріоритети розвитку громадянського суспільства України / Український незалежний центр політичних досліджень. -К., 2008.

10. Прієшкіна О. В. Конституційний лад України: актуальні питання становлення, інституціоналізації та розвитку: монографія. -О. : Фенікс, 2008.

11. Любченко П. М. Конституційні засади становлення та розвитку громадянського суспільства в Україні // Правове регулювання економіки: Зб. наук. пр.-К.: Київ. нац. економ. ун-т, 2006.-№ 6.

12. Волянська Г. М. Народний суверенітет та форми його реалізації в Україні: конституційно-правові аспекти: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 1995.

13. Ткаченко Ю. В. Проблеми конституційної законності в Україні: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2001.

14. Кириченко С. О. Співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства в умовах сучасної України: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 2001.

15. Кратюк В. В. Громадянське суспільство в Україні: політико-правові аспекти розвитку системи демократичної влади: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.13 / Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2001.

16. Тимченко С. М. Теоретико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства і правової держави в Україні: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2001.

17. Іваненко Г. В. Конституційна модель правової держави: шляхи її удосконалення і реалізації: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.13 / Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2002.

18. Савчин М. В. Конституційний Суд України як гарант конституційного ладу: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2003.

19. Ващук О. М. Конституційно-правовий статус громадських організацій в Україні: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. - К., 2004.

20. Протасова В. Є. Парламентсько-президентська республіка: сутність, особливості, різновиди: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. — Х., 2008.


^ ТЕМА 6. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОИЙ СТАТУС ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ


 1. Поняття, структура та види конституційно-правового статусу людини і громадянина.

 2. Поняття громадянства і належність до громадянства України.

3. Принципи громадянства України.

4. Порядок набуття та припинення громадянства України. Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства.

5. Конституційно-правовий статус іноземців, осіб без громадянства, біженців, закордонних українців та іммігрантів в Україні. Право притулку в Україні.
Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28 червня 1996 р.

2. Закон України “Про правонаступництво України” від 12. 09. 1991 р.

3. Закон України “Про громадянство України” від 18. 01. 2001 р., зі змінами

4. Закон України “Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України” від 21. 01. 1994 р., зі змінами

5. Закон України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” від 04. 02. 1994 р., зі змінами

6. Закон України “Про біженців” від 21. 06. 2001 р., зі змінами

7. Закон України “Про імміграцію” від 07. 06. 2001 р., зі змінами

8. Закон України “Про правовий статус закордонних українців” від 04. 03. 2004 р.
Література:

1. Конституційне право України / Під ред. В. Ф. Погорілка. - К.: Наукова думка, 2000.

2. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: В 4 т. Тома 1-2. Часть общая / Отв. ред. Б. А. Страшун. - М.: Издательство БЕК, 2000.

3. Волинка К. Г. Правовий статус особи та гарантії реалізації прав і свобод за Конституцією України.-К.: РННЦ “ДІНІТ”, 1998.

4. Тодыка Ю. Н. Гражданство Украины: конституционно-правовой аспект. -Х.: Факт, 2002.

5. Копиленко О. Л. З історії законодавства про громадянство України.-К.: Новий парламентський ін-т, Парламентське видавництво, 2001.

6. Карпачова Н. І. Стан дотримання та захисту прав громадян України за кордоном: Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.-К.: Омбудсман України, 2003.

7. Лотюк О. С. Теоретичні основи інституту громадянства України: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 1998.

8. Альбертіні Л. Правове регулювання громадянства в європейських державах (порівняльний аналіз): Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / КНУ ім. Т. Шевченка. - К., 1999.

9. Бедрій Р. Б. Громадянство України: конституційно-правові основи: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2005.

10. Добрянський С. П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Одеська національна юридична академія. - Одеса, 2005.

11. Єрмоленко Д. О. Правовий статус людини і громадянина в Україні як соціальній державі: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національний університет внутрішніх справ. – Х., 2002.

12. Полховська І. К. Конституційний принцип рівності людини і громадянина в Україні: Автореф. дис ... канд. юрид. наук: 12.00.02 / Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2007.

13. Смітюх Г. Неконтрольована міграція – загроза національній безпеці України // Голос України.-20. 03. 2008.-№ 54.-С. 5.

14. Смітюх Г. Наблизити наше міграційне законодавство до європейський стандартів // Голос України.-21. 03. 2008.-№ 55.-С. 7.


^ ТЕМА 7. КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
1. Поняття і види основних прав, свобод та обов’язків людини і громадянина в Україні.

2. Міжнародні стандарти прав та свобод людини і громадянина та їх співвідношення із національним законодавством.

3. Громадянські (особисті) права і свободи людини і громадянина в Україні.

4. Політичні права і свободи громадян України.

5. Соціальні, економічні та культурні права і свободи людини і громадянина в Україні.

6. Конституційні обов’язки людини і громадянина в Україні.

7. Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина в Україні. Обмеження конституційних прав та свобод людини і громадянина в Україні.

Нормативно-правові акти:

1. Конституція України від 28.06.1996 р.

2. Загальна декларація прав людини / Міністерство юстиції України

3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права

4. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

5. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р., ратифікована Україною із застереженнями 17.07.1997 р.

6. Закон України «Про мови в Українській РСР» від 28.10.1989 р., зі змінами

7. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» від 23.04.1991 р., зі змінами

8. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р., зі змінами

9. Закон України «Про об’єднання громадян» від 16.06.1992 р., зі змінами

10. Закон України «Про національні меншини» від 25.06.1992 р.

11. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р., зі змінами

12. Закон України «Про науково-технічну інформацію» від 25.06.1993 р., зі змінами

13. Закон України «Про державну службу» від 16.12.1993 р., зі змінами

14. Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в Україну громадян України» від 21.01.1994 р., зі змінами

15. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 04.02.1994 р., зі змінами

16. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., зі змінами

17. Закон України «Про Конституційний Суд України» від 16.10.1996 р., зі змінами

18. Закон України «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» від 23.09.1997 р., зі змінами

19. Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» від 23.12.1997 р., зі змінами

20. Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 р., зі змінами

21. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р., зі змінами

22. Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану» від 16.03.2000 р., зі змінами

23. Закон України «Про позашкільну освіту» від 22.06.2000 р., зі змінами

24. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 р., зі змінами

25. Закон України «Про політичні партії в Україні» від 05.04.2001 р., зі змінами

26. Закон України «Про імміграцію» від 07.06.2001 р., зі змінами

27. Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» від 07.06.2001 р., зі змінами

28. Закон України «Про біженців» від 21.06.2001 р., зі змінами

29. Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 р., зі змінами

30. Закон України «Про вищу освіту» від 17.01.2002 р., зі змінами

31. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 р.

32. Закон України «Про правовий статус закордонних українців» від 04.03.2004 р.

33. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2005 р.

34. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» в редакції від 04.04.2006 р., зі змінами

35. Закон України «Про прикордонний контроль» від 05. 11. 2009 р.

36. Указ Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» від 28.07.1988 р.

37. Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затверджений Указом Президента України від 27.03.2001 р. № 215 (в редакції Указу Президента України від 27.06.2006 р. № 588/2006)

38. Положення про порядок легалізації об’єднань громадян, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 140., зі змінами

39. Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок справляння і розміри збору за реєстрацію об’єднань громадян» від 26.02.1993 р. № 143, зі змінами

40. Положення про порядок реєстрації символіки об’єднань громадян, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 26.02.1993 р. № 144, із змінами

41. Положення про посвідчення біженця, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1527, зі змінами

42. Положення про Державний департамент у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14. 06. 2002 р. № 844

43. Положення про Державний комітет України у справах національностей та релігій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 р. № 201, зі змінами

44. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Міжвідомчої координаційної ради з питань забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями» від 25.06.2008 р. № 564

45. Правила перетинання державного кордону громадянами України, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 27. 01. 1995 р. № 57 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25. 08. 2010 р. № 724)

46. Наказ Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення обов’язкових медичних обстежень осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця» від 04.03.2002 р. № 82

47. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України та скасування рішень про оформлення набуття громадянства України» від 20.07.2006 р. № 716

48. Наказ Міністерства закордонних справ України «Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України» від 15.09.2006 р. № 185

49. Тимчасова інструкція про оформлення документів, необхідних для вирішення питань про надання, втрату, позбавлення статусу біженця, затверджена наказом Державного комітету України у справах національностей та міграції від 29.04.2002 р. № 20, зі змінами і доповненнями

50. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень статей 24, 58, 59, 60, 93, 1901 Кримінального кодексу України в частині, що передбачає смертну кару як вид покарання (справа про смертну кару), від 29.12.1999 р. № 11-рп/99

51. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення ч. 1 ст. 39 Конституції України про завчасне сповіщення органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування про проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (справа щодо завчасного сповіщення про мирні зібрання) від 19.04.2001 р. № 4-рп/2001

52. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення підпункту 1 п. 4 Положення про паспортну службу органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України (справа щодо прописки) від 14.11.2001 р. № 15-рп/2001

53. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положення ч. 3 ст. 49 Конституції України «у державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно» (справа про безоплатну медичну допомогу) від 29.05.2002 р. № 10-рп/2002

54. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України про офіційне тлумачення положень ч. 3 ст. 53 Конституції України «держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах» (справа про доступність і безоплатність освіти) від 04.03.2004 р. № 5-рп/2004

55. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Міністерства юстиції України про офіційне тлумачення положень ч. 6 ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» (справа про утворення та реєстрацію партійних організацій) від 16.10.2007 р. № 9-рп

56. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 25.12.1992 р. № 12, зі змінами і доповненнями
  1   2   3   4   5

Схожі:

Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права iconХвалей В. Курс международного торгового права. Минск, 2000. С. 138-169;...
С. — К.: Юрінком Інтер. — Кн. 2002. — С. 51—77; Юридическая энциклопедия / Под общ ред. Б. Н. Топорнина. — М., 2001. — С. 31, 278,...
Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права iconТема ІІ
Угого покоління, права третього покоління, права четвертого покоління, особисті (громадські) права, політичні права, соціальні права,...
Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права iconЛекція №10: Урарту та країни Малої Азії
Фригию и Лидию. На самом деле на карте обозначена т н. Малая Фригия, Основная территория фригийцев располагалась в центре полуострова...
Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права iconЛекція 3 поняття, сутність та походження права
Мета: розкрити поняття права, його ознаки, принципи права та функції права, проаналізувати місце норм права в систе­мі соціальних...
Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права icon1. Поняття римського права як загального права ан­тичного світу....
Рецепція римського права: причини рецепції та її наслідки. Особливості рецепції римського приватного права в Україні
Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права iconБаумейстер А. О. Філософія права: навч посіб./А. О.
...
Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права iconПоняття трудового права як галузі права. Принципи І джерела трудового права як галузі права
Трудове право займає одне з провідних місць серед галузей сучасного права України. Його значення визначається роллю праці в суспільстві....
Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права iconВизнання права як спосіб захисту права
На наш погляд, вельми цікавим І значущим на сучасному етапі розвитку цивільного права України є питання про розвиток системи способів...
Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права iconРозділ І. Загальні положення цивільного права 9 Глава Цивільне право...
Роль судової та арбітражної практики в удосконаленні, тлумаченні та застосуванні цивільного законодавства 32
Баглай М. В., Туманов В. А. Малая энциклопедия конституционного права iconПлан: Поняття конституційного права як галузі права. Конституційне...
Тема Конституційне право як провідна галузь права України. Наука конституційного права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка