5. Попит, пропозиція, їх взаємодія
Скачати 113.73 Kb.
Назва5. Попит, пропозиція, їх взаємодія
Дата конвертації05.07.2013
Розмір113.73 Kb.
ТипЗакон
skaz.com.ua > Право > Закон
Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія

1. Попит і закон попиту
Всі мікроекономічні суб’єкти взаємодіють через ринок, який характеризують такі основні змінні: попит, пропозиція, ціна. Вони тісно пов’язані і взаємно впливають одна на одну, формуючи ринковий механізм саморегулювання. Поведінку покупців описує категорія „попит”, поведінку продавців – категорія „пропозиція”. Ринкова ціна визначається як результат складної взаємодії продавців і покупців.
Попит — це сума індивідуальних попитів при певному рівні цін, тобто кількість товару, яку всі споживачі готові придбати за тими чи іншими цінами
Попит – це форма вираження потреб, представлених на ринку і забезпечених грошовими засобами.^ Функція попиту — це залежність між величиною попиту та факторами, що на нього впливають. Найбільше впливає на попит ціна товару

QD=f(P),

де QD – обсяг попиту на товар, D – попит, P– ціна товару.

Лінійна функція попиту описується рівнянням: QD=a–b·P.

Закон попиту стверджує, що підвищення цін на певний товар призводить до зменшення обсягів попиту на нього і, навпаки, зниження цін сприяє збільшенню кількості товару, яку бажає придбати споживач
^ Фактори попитуЦіна є основною детермінантою попиту, зміна якої спричиняє зміни в обсязі попиту, що графічно відповідає руху між точками на даній кривій попиту

Нецінові детермінанти попиту спричиняють зміни у попиті, що графічно відповідає зміщенню всієї кривої попиту: праворуч-вгору, якщо попит зростає, і ліворуч-вниз, якщо попит скорочується

^ До нецінових детермінант попиту відносяться:

смаки і уподобання споживачів визначаються звичаями, рекламою, модою, освітою і здатні змінювати попит в обох напрямках за незмінної ціни та інших рів­них умов
доходи споживачів - розрізняють: нормальні товари – це товари, попит на які зростає зі зростанням доходів споживачів, крива попиту зміщується праворуч. абсолютна більшість товарів є нормальними; нижчі товари
ціни сполучених товарів - розрізняють два види сполучених товарів: товари-субститути або взаємозамінні товари – це пари товарів, для яких зростання ціни одного викликає зростання попиту на інший товар, і навпаки та товари-комплементи або взаємодоповнюючі товари – це пари товарів, для яких зростання ціни одного призводить до зменшення попиту на інший товар, і навпаки.;
кількість споживачів на ринку;
очікування споживачів відносно майбут­ніх цін.
2. Пропозиція і закон пропозиції

^ ПРОПОЗИЦІЯ (S) — це кількість товару, яку виробник бажає та може запропонувати на продаж у деякий проміжок часу за певних умов
Індивідуальна пропозиція окремої фірми визначається її виробничими можливостями, згідно з якими для кожної конкретної ціни фірма може запропонувати до продажу певні обсяги блага
^ Ринкова пропозиція благскладається із суми індивідуальних пропозицій блага за кожною конкретною ціною
Закон пропозиції: обсяг пропозиції зростає при зростанні ціни, і , навпаки, обсяг пропозиції спадає при зменшенні ціни
^ Функція пропозиції — це залежність обсягу пропозиції блага від його ціни

QS=f(P), де QS – обсяг пропонування товару

Лінійна функція пропонування може бути описана рівнянням:
QS= – c+d·P.
Фактори пропозиції
ЦІНОВІ:

 • ціна товарів

 • Призводять до пересування точки по незмінній кривій пропозиції

НЕЦІНОВІ:

 • ціни на ресурси

 • технології виробництва

 • кількість продавців на ринку

 • податки та дотації.

 • очікувані зміни цін

Призводять до пересування кривої пропозиції


^ 3. Взаємодія попиту і пропозиції

Взаємодія попиту і пропозиції визначає ринкову рівновагу.

Ринкова рівновага – це стан ринку, за якого обсяги попиту та пропозиції збігаються

Ціна рівноваги – це ринкова ціна (P*), за якої обсяг попиту дорівнює обсягу пропонування. Це ціна, яка задовольняє і продавців, і покупців, за цією ціною їхні інтереси співпадають.

Рівновага окремого ринку певного товару, називається частковою рівновагою. Її умовою є: QD=QS.Сталість і динамічність ринкової рівноваги

^ Надлишок споживача і надлишок виробника

концепція споживчого надлишку застосовується для доказу переваг конкурентної ринкової системи, котра максимізує добробут споживачів і виробників.

Споживчий надлишокце різниця між максимальною сумою, яку споживач був готовий заплатити за кількість товару, на яку він пред’являє попит, і фактично заплаченою сумою.^ Величина надлишку (чистого зиску) виробника — це різниця між сумою грошей, яку виробники готові витратити на виробництво і реалізацію даного товару, і їх реальними доходами від його продажу.

^ 4. Еластичність попиту і пропозиціїВипадки цінової еластичності попиту.

Попит еластичний, якщо , тобто однопроцентна зміна ціни призводить до більшої процентної зміни обсягу попиту.

Попит нееластичний, коли , тобто однопроцентна зміна ціни спричиняє менш ніж однопроцентну зміну обсягу попиту.

Попит з одиничною еластичністю має місце, коли , тобто однопроцентна зміна ціни веде до однопроцентної зміни обсягу попиту.
^ Граничні випадки еластичності.

Абсолютно еластичний попит має місце, коли , і означає, що споживачі купують товар у необмеженій кількості, але лише за однією ціною. Крива попиту є горизонтальною лінією.

Абсолютно нееластичний попит має місце, коли


Факторами цінової еластичності попиту виступають:

 • наявність товарів – замінників: чим більше близьких і досконалих замінників має товар, тим більш еластичним є попит на нього, і навпаки;

 • питома вага товару у видатках споживача: чим більшу частку займає товар у видатках споживача, тим більш еластичним є попит на нього, і навпаки;

 • фактор часу у споживанні: у короткостроковому періоді попит менш еластичний, ніж у довгостроковому, оскільки для зміни смаків, уподобань і структури споживання потрібен час;

 • важливість товару для споживача: попит на товари першої необхідності є нееластичним, на предмети розкоші – еластичним за ціною.


^ Взаємозв'язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності.


Ознака
еластичності


Зміна виручкипри зниженні ціни при підвищенні ціни

\ED\>1
\ED\=1
\ED\<1

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ
^ НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ
ЗМЕНШУЄТЬСЯ

ЗМЕНШУЄТЬСЯ
НЕ ЗМІНЮЄТЬСЯ

ЗБІЛЬШУЄТЬСЯ


Фактори впливу на пропозицію

Цінова еластичність пропонування – це процентна зміна обсягу пропозиції, обумовлена однопроцентною зміною ціни товару:

Випадки еластичності пропозиції:

еластична ,

нееластична ,

з одиничною еластичністю.

абсолютно нееластична крива є вертикальною прямою, 0.

Абсолютно еластична є горизонтальною лінією, а .

Основним фактором еластичності пропозиції є фак­тор часу.


 • найкоротший (миттєвий) період - m- це період часу, протягом якого у попиті чи пропонуванні не відбу­вається жодних змін, пропозиція є абсолютно нееластичною

 • короткостроковий період - s - це період часу, протягом якого відбувається часткова адаптація виробників і споживачів до зміни ціни, а пропозиція стає більш еластичною. Виробничі потужності залишаються незмінними, але виробники можуть збільшити випуск продукції за рахунок більш інтенсив­ного їх використання

 • довгостроковий період l – це період, достатній для повної адаптації і покупців, і продавців до зміни ціни. За цей період виробники мо­жуть розширити виробничі потужності.

^ ЧИННИКИ ЦІНОВОЇ ЕЛАСТИЧНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ

Запитання для самоперевірки

1. Ринковий попит як сума індивідуального попиту всіх споживачів певного товару.

2. Функція попиту. Закон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії поведінки споживача.

3. Аналіз зміни попиту загалом та величини (обсягу) попиту.

4. Функція пропозиції. Закон пропозиції. Аналіз змін пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції.

5. Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару.

6. Вплив змін попиту й пропозиції на стан рівноваги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку.

7. Сталість і динамічність ринкової рівноваги.

8. Поняття про надлишок споживача і надлишок виробника.

9. Еластичність попиту за чинниками впливу

10. Взаємозв'язок між ціною та валовим виторгом за різної еластичності.

11. Еластичність пропозицій, взаємозв’язок з чинником часу.

12. Фактори впливу на еластичність пропозиції.

Схожі:

5. Попит, пропозиція, їх взаємодія icon2. Попит, пропозиція, їх взаємодія. Еластичність Попит
Попит — це потреба в товарах, яка забезпечена грошовими коштами покупця, тобто платоспроможна потреба в товарі
5. Попит, пропозиція, їх взаємодія icon1. Закон попиту передбачає, що
Припустимо, що пропозиція товару X є абсолютно нееластичною. Якщо попит на цей товар зросте, то рівноважна ціна
5. Попит, пропозиція, їх взаємодія iconПредмет І метод мікроекономіки
Пропозиція та фактори що впливають на неї. Взаємодія попиту І пропозиції. Ринкова рівновага
5. Попит, пропозиція, їх взаємодія icon24. Особливості споживчого попиту. Зовнішні сіткові ефекти
Розрізняють ендогенний І екзогенний попит. Ендогенний (внутрішній) попит утворюється з допомогою внутрішніх джерел, що у національної...
5. Попит, пропозиція, їх взаємодія iconТематичний план для самостійного вивчення студентами заочної форми...
Поняття «ринок робочої сили». Сучасні умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. Елементи ринку праці: попит, пропозиція,...
5. Попит, пропозиція, їх взаємодія iconПлан Взаємодія психолога з педагогічним колективом. Характеристика...
Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник. – К.: Либідь, – 2003. – 536 с
5. Попит, пропозиція, їх взаємодія iconЗакон попиту
Покупці, які мають потребу у певних товарах, виходять на ринок І пред’являють попит
5. Попит, пропозиція, їх взаємодія iconВаріант 1 Проектна пропозиція
Назвіть максимально конкретно проблему в житті суспільства, на вирішення якої спрямовано проектну пропозицію
5. Попит, пропозиція, їх взаємодія iconПрограмові вимоги з дисципліни «Міжнародний туризм»
Класифікація соціально-економічних чинників, що визначають попит та пропозицію на світовому ринку індустрії туризму
5. Попит, пропозиція, їх взаємодія iconУ рамках вивчення дисципліни «Взаємодія видів транспорту» кожен студент...
У рамках вивчення дисципліни «Взаємодія видів транспорту» кожен студент факультету «Безвідривної підготовки» спеціальності 100403...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка