Опорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей
НазваОпорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей
Сторінка1/10
Дата конвертації04.07.2013
Розмір1.24 Mb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Право > Конспект
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра економіки підприємства
Опорний конспект лекцій

з дисциплін «Інтелектуальна власність»,

«Право інтелектуальної власності»

для студентів 5 курсу всіх спеціальностейПолтава 2010

Конспект лекцій із дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів 5 курсу денної форми навчання. – Полтава: ПолтНТУ, 2010. – 79 с.Укладачі: А.В. Слатвицька, старший викладач кафедри економіки підприємства;

І.О. Кульчій, асистент кафедри економіки підприємства
^ Відповідальний за випуск: завідувач кафедри економіки підприємства В.Я. Чевганова, професор, кандидат економічних наук


Затверджено науково-методичною радою університету.

Протокол №  ___ від ___ ____________2010 р.

Коректор І.А. Туманська
ЗМІСТ

^ 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.1. Мета та завдання курсу «Інтелектуальна власність»

1.2. Нормативно-правові джерела та література з дисципліни

1.3. Зміст поняття інтелектуальна власність

1.4. Інтелектуальна власність як правова категорія

^ 2. СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2.1. Об’єкти права інтелектуальної власності

2.1.1. Класифікація об’єктів права інтелектуальної власності

2.1.2. Об’єкти авторського права і суміжних прав

2.1.3. Об’єкти промислової власності

2.1.4. Нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності

2.2. Суб’єкти права інтелектуальної власності

2.3. Державна система правової охорони інтелектуальної власності

^ 3. ОХОРОНА ПРАВА НА ОБЄКТИ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ


3.1. Мета і принципи правової охорони

3.2. Охорона прав на об’єкти промислової власності

3.3. Охорона прав на нетрадиційні об’єкти інтелектуальної власності

3.4. Охорона об’єктів авторського права і суміжних прав

^ 4. ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. Права на об’єкти інтелектуальної власності як товар

4.1.1. Особливості права інтелектуальної власності як товару

4.1.2. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив

4.2. Комерціалізація прав на об’єкти інтелектуальної власності

4.2.1. Мета і основні способи комерціалізації

4.2.2. Використання об’єктів права інтелектуальної власності у власному виробництві

4.2.3. Внесення інтелектуальної власності до статутного
капіталу підприємства

4.2.4. Передача прав на об’єкти інтелектуальної власності

4.2.5. Управління трансфером технологій

4.3. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності

4.3.1. Цілі оцінки прав

4.3.2. Підходи до оцінки

4.3.3. Методи оцінки

4.3.4. Послідовність оцінки

4.3.5. Життєвий цикл об’єкта інтелектуальної власності

^ 5. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

5.1. Дії, що визнаються порушенням права інтелектуальної власності

5.2. Категорії спорів

5.3. Форми захисту права інтелектуальної власності

5.4. Способи захисту права інтелектуальної власності

5.3.1. Адміністративно-правовий спосіб захисту прав

5.3.2. Цивільно-правовий спосіб захисту прав

5.3.3. Кримінальна відповідальність за порушення прав

^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Тема № 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ ТА ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

План:
1. Мета та завдання курсу «Інтелектуальна власність».

Ефективність економічних, політичних, соціальних перетворень, що відбуваються в Україні, значною мірою залежить від всебічного використання творчого інтелектуального потенціалу держави та успішного функціонування системи державної охорони та захисту інтелектуальної власності.

Конституція України гарантує громадянам свободу художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, авторських і суміжних прав, моральних і матеріальних інтересів творців, що пов’язані з різними видами творчої інтелектуальної діяльності. Світовий рівень розвитку інформаційних технологій зумовлює необхідність посилення в Україні державного захисту творчого, наукового, технічного потенціалу за допомогою різних судових та несудових процесуальних форм, а також забезпечення найефективнішого їх застосування.

Нині в Україні формується національна система законодавства у сфері інтелектуальної власності, відбувається процес імплементації норм міжнародного права в законодавство України, проводиться цілеспрямована робота з підготовки вступу України у міжнародні союзи із захисту об’єктів інтелектуальної власності.

Практика діяльності судових, правоохоронних та митних органів, комерційних структур свідчить про необхідність опанування спеціальних знань у сфері інтелектуальної власності.

Основна наша мета – сформувати в процесі вивчення необхідні правові знання у сфері охорони та захисту інтелектуальної власності. Відповідно, в процесі вивчення курсу необхідно проаналізувати:

 • зміст поняття «інтелектуальна власність», місце інституту права інтелектуальної власності в системі права України;

 • міжнародно-правову систему захисту інтелектуальної власності;

 • систему та повноваження органів державного управління у сфері інтелектуальної власності;

 • зміст способів захисту прав авторів творів літератури, науки, мистецтва; умови і межі надання правової охорони об’єктам промислової власності;

 • правову природу і зміст авторських та ліцензійних договорів.

А також навчитися:

 • тлумачити і застосовувати нормативно-правові акти, що регулюють суспільні відносини у сфері інтелектуальної власності;

 • аналізувати суспільні відносини, що регулюються правом інтелектуальної власності, давати їм правову кваліфікацію.


^ 2. Нормативно-правові джерела та література з дисципліни.

Нормативно-правова база у сфері інтелектуальної власності постійно вдосконалюється і поповнюється новими документами з метою створення таких правових механізмів, які б дозволили максимально захистити національного виробника та іноземного інвестора від правопорушень та зловживань у цій сфері, кількість яких невпинно зростає. До основних нормативно-правових джерел можна віднести:

 • Конституцію України;

 • Цивільний кодекс України, прийнятий 16 січня 2003 р.

Книга четверта ЦК України «Право інтелектуальної власності» складається з 12 глав, що об’єднують 90 статей (ст. ст. 418-508). Усі вони умовно можуть бути поділені на чотири блоки. Перші три з них складають главу 35 «Загальні положення про право інтелектуальної власності» із 14 статей. У цій главі містяться норми, що в тій чи іншій мірі стосуються усіх видів права інтелектуальної власності (поняття, види прав інтелектуальної власності, об’єкти, суб’єкти, строки чинності, виникнення та здійснення прав інтелектуальної власності, їх захист тощо). Другий блок «Авторське право і суміжні права» складається з двох глав (36, 37), що містять 24 статті (16 – авторське право, 8 – суміжні права).

Третій блок «Патентне право» або, як його зараз називають, «Право промислової власності», складається з чотирьох глав: 1) глава 39 «Право інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок» – 12 статей; 2) глава 40 «Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми» – 10 статей; 3) глава 41 «Право інтелектуальної власності на раціоналізаторську пропозицію» – 4 статті; 4) глава 42 «Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин» – 4 статті.

Четвертий блок у спеціальній літературі називають «Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг». Він складається з трьох глав (43, 44, 45); глава 43 – «Право інтелектуальної власності на комерційне найменування» – 3 статті; глава 44 – «Право інтелектуальної власності на торговельну марку» – 9 статей; глава 45 – «Право інтелектуальної власності на географічне зазначення» – 4 статті.

Окремими є дві глави книги четвертої: глава 38 – «Право інтелектуальної власності на наукове відкриття» – 2 статті; глава 46 – «Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю» – 4 статті.

 • Закон України «Про охорону прав на сорти рослин»;

 • Закон України «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі»;

 • Закон України «Про охорону прав на промислові зразки»;

 • Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;

 • Закон України «Про племінне тваринництво»;

 • Закон України «Про авторське право і суміжні права»;

 • Закон України «Про видавничу справу»;

 • Закон України « Про телебачення і радіомовлення»;

 • Закон України «Про охорону прав на зазначення походження товарів»;

 • Закон України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем».

Окреслені нормативно-правові акти постійно оновлюються, тому найновішу інформацію про зміни в законодавстві можна отримати на веб-сайті Верховної Ради України – http://zakon.rada.gov.ua/.

Міжнародні договори:

 • Бернська конвеція по охороні літературних та художних творів (1886 p.);

 • Всесвітня (Женевська) конвенція по авторському праву (1952р);

 • Римська конвенція по охороні прав артистів-виконавців, виготовлювачів фонограм, а також виробників організацій мовлення (1961 p.);

 • Стокгольмська конвенція про створення всесвітньої організації інтелектуальної власності (1967 p.);

 • Женевська конвенція по охороні інтересів виготовлювачів фонограм (1971 p.).

Підручники та посібники:

 • Бутнік-Сіверський О.Б. Економіка інтелектуальної власності. – К.: Ін-ст. інт. власн. і права, 2004. – 296 с.

 • Жаров В.О. Захист права інтелектуальної власності. – К.: Ін-ст. інт. власн. і права, 2004. – 64 с.

 • Крижна В.М. Право інтелектуальної власності України: конспект лекцій. Х.: Право, 2008. – 111 с.

 • Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: навчальний посібник для студентів вузів К.: Ліра-К, 2008. – 231 с.

 • Право інтелектуальної власності: академічний курс / О.П. Орлюк, О.Д. Святоцький – К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2007. – 696 с.

 • Право інтелектуальної власності: Академічний курс: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / О.А. Підопригора, О.Б. Бутнік-Сіверський, В.С. Дроб’язко та ін.; За ред. О.А. Підопригори, О.Д. Святоцького – К.: Видавничий дім «ІнЮре», 2004. – 672 с.

 • Право інтелектуальної власності: навчальний посібник / В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 511 с.


3. Інтелектуальна власність (скорочено «ІВ», англ. intellectual property) – у найширшому розумінні означає закріплені законом права на результат інтелектуальної діяльності в промисловій, науковій, художній, виробничій та інших галузях.

Законодавство, яке визначає права на інтелектуальну власність, базується на праві кожного володіти, користуватися і розпоряджатися результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності, які, будучи благом не матеріальним, зберігаються за його творцями і можуть використовуватися іншими особами лише за узгодженням з ними, крім випадків, визначених законодавством.

Поняття «інтелектуальна власність» виникло в процесі тривалої практики юридичного закріплення за певними особами їхніх прав на результати інтелектуальної діяльності у сфері науки, виробництва, мистецтва і літератури.

Творчість характерна для всіх видів діяльності людини: технічної, художньої, літературної, наукової, виробничої.

Умовно ми можемо виділити два види творчості: духовну (література, мистецтво, наука, виконавська майстерність, звукозапис, радіо, телебачення) та науково-технічну (корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів та послуг, селекційні досягнення, знаки обслуговування, інформаційна продукція).

Усі зазначені результати творчої діяльності об’єднані поняттям інтелектуальної власності. З цього загального поняття інтелектуальної власності міжнародно-правові документи окремо виділяють промислову власність, до якої відносяться винаходи, корисні моделі тощо. Інші об’єкти інтелектуальної власності, які залишилися поза межами поняття промислової власності, становлять групу результатів творчої діяльності, що охороняється авторським правом.

Отже, інтелектуальну власність за нормами європейського законодавства поділяють на авторське право і суміжні права та патентне право.

Спільною ознакою авторських та патентних прав є те, що їх об’єктами виступають результати творчої діяльності людини.

Авторське право і суміжні права.

Авторським правом регулюються відносини, які виникають в процесі створення та використання літературних, музичних і художніх творів, витворів кінематографії, наукових праць, серед яких необхідно виділити комп’ютерні програми та бази даних.

Інститутом суміжних прав регулюються відносини, пов’язані зі створенням та використанням результатів творчої діяльності (наприклад, виконавська діяльність артистів, фонограми, відеограми тощо).

Патентне право – це сукупність правових норм, що виникають у зв’язку зі створенням та використанням об’єктів наукової-технічної творчості – раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, корисних моделей тощо. Промислова власність – збиральний термін, характерний для законодавства ряду країн і міжнародних угод.

Підкреслимо, що під інтелектуальною власністю розуміють не результат інтелектуальної діяльності людини, як такий, а право на цей результат. На відміну від матеріальних об’єктів, тобто таких, що можна відчути на дотик, наприклад, книги, автомобіль, право не можна відчути на дотик. Отже, інтелектуальна власність є нематеріальним об’єктом.


За законодавством України також можливо простежити поділ на дві групи:
^ 4. Інтелектуальна власність як правова категорія

Якщо інтелектуальна власність нематеріальна, то що є об’єктом власності? Об’єктом власності є право на результати інтелектуальної діяльності людини. Це право має подвійну природу. З одного боку, творець (автор) нематеріального об’єкта власності і творець матеріального об’єкта власності мають подібні права власності, тому що право на результат творчої діяльності забезпечує його власнику виняткову можливість розпоряджалися цим результатом на свій розсуд, а також передавати іншим особам, тобто воно подібне до права власності на матеріальні об’єкти (майновим правом). З іншого боку, поряд з майновим правом, існує деяке духовне право творця на результат творчої праці, так зване право автора. Тобто автор має сукупність особистих немайнових прав, що не можуть відчужуватися від їхнього власника в силу їхньої природи, та майнових прав. Іншими словами, якщо майнове (економічне право) на результат творчої праці може бути віддільним від творця (переданим іншій особі в обмежене чи необмежене користування), то немайнове право автора невіддільне від творця і не може бути передано іншій особі.

Таким чином, право інтелектуальної власності є сумою тріади майнових прав (права володіти, права користуватися, права розпоряджатися) та немайнових прав (право на авторство, право на недоторканість твору тощо)

Отже, поняття права інтелектуальної власності в об’єктивному розумінні – це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини у процесі створення і використання результатів інтелектуальної, творчої діяльності. В суб’єктивному розумінні – особисті немайнові та майнові права особи на результати інтелектуальної, творчої діяльності, визначені Цивільним кодексом та іншим законом.

^ Особисті немайнові права невіддільно пов’язані з тією людиною, яка створила твір. Така людина має право, щоб його ім’я зазначалося на примірниках твору, який він створив. А якщо автор хоче залишитися невідомим, він може заборонити згадувати своє ім’я під час використання твору. Автор твору має право обрати псевдонім та вимагати зазначення його на творі. Також автор може вимагати, щоб твір залишався без змін – у тому вигляді, як його написав автор. Такі особисті немайнові права зберігаються за автором твору все життя і не можуть бути продані іншим людям. Усі ці права належать людині з того моменту, коли створено твір чи винахід.


^ Що таке майнові права автора твору?
Майнові права автора твору – це права на використання твору; а також право на дозвіл або заборону використання твору іншими особами. Тобто Ви можете дозволити або заборонити іншим людям передруковувати результати дослідження, яке проведено, а також переробляти його якимось чином. Маєте право повністю володіти та розпоряджатись своїми авторським твором з 14 років.

Майнові й особисті (немайнові) права на результат творчої діяльності взаємозалежні і найтіснішим чином переплетені, утворюючи нерозривну єдність.

Право інтелектуальної власності є непорушним, ніхто не може бути позбавлений права інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

^ Кваліфікуючими ознаками поняття інтелектуальна власність є:

 • об’єктом інтелектуальної власності визнається лише такий результат творчої діяльності, який відповідає встановленим вимогам закону;

 • надання результату інтелектуальної діяльності правової охорони відповідно до чинного законодавства;

 • право інтелектуальної власності є абсолютним (виключним), обмежене певним строком.

Отже, право інтелектуальної власності – це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений Цивільним кодексом та іншими законами.

Право інтелектуальної власності як підгалузь цивільного права надає широкі можливості для охорони таких об’єктів інтелектуальної діяльності як твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, комерційні таємниці (ноу-хау), торговельні марки, зазначення походження товарів, комерційні найменування.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Опорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей iconСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність”...
Цибульов П. М., Трибунська К. В. Інтелектуальна власність / Стислий конспект лекцій. – Донецьк.: „Донецький державний університет...
Опорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей iconКонспект лекцій з курсу «основи інтелектуальної власності»
України, яка вибрала інноваційний шлях розвитку економіки, підґрунтям якого є інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність...
Опорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей iconВ. С. Дмитришин розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в україні
Дмитришин В. С. Розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності в Україні / Конспект лекцій для студентів спеціальності...
Опорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей icon1. Поняття інтелектуальної власності
Мета модуля – з’ясування змісту понять: власність, інтелектуальна власність, визначення сутності та особливостей інтелектуальної...
Опорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей iconКонспект лекцій вступ опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит"
Опорний конспект лекцій з курсу "Гроші та кредит" призначений для більш ефективного засвоєння студентами матеріалу цього курсу, а...
Опорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей iconКонспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...
Опорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей iconКонспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...
Опорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей iconКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчання Затверджено
С. М., Гончарук В.Є., Васійчук В. О., Дацько О. С., Козій О.І., Качан С.І., Романів А. С., Скіра В. В., Гельжинський І.І. Безпека...
Опорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей iconКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
Опорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності» для студентів 5 курсу всіх спеціальностей iconКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка