Робоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 "міжнародне право" Затверджено
Скачати 243.07 Kb.
НазваРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 "міжнародне право" Затверджено
Дата конвертації04.07.2013
Розмір243.07 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы


Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин
Кафедра міжнародного права
Укладач: к.ю.н., доц. Григоров О.М.
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

ДИСЦИПЛІНИ

МІЖНАРОДНЕ ПОВІТРЯНЕ і космічне ПРАВО

для студентів ІУ курсу спеціальності 6.0304 "міжнародне право"
Затверджено

на засіданні кафедри

протокол № 10

від 30 червня 2011 р.

Зав.кафедри
_____________________

проф. Задорожний О.В.
Директор Інституту

міжнародних відносин
_____________________

проф. Копійка В.В.Київ – 2011

Робоча навчальна програма дисципліни "міжнародне повітряне право"
Укладач:

кандидат юридичних наук, доцент ^ Григоров Олександр Миколайович

Лектор:

к.ю.н., доц. Григоров О.М.

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____»________________2011р.
___________________________

Підпис голови НМК факультету/інституту
^ Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне і космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр" зі спеціальності "міжнародне публічне право" напряму 6.0304 – "міжнародні відносини".

^ Мета дисципліни – ознайомити студентів ІУ курсу відділення "міжнародне право" з питаннями теорії і практики міжнародного повітряного права, виробити навички чіткого і професійного розуміння особливостей сучасного міжнародного повітряного права.

^ Завдання дисципліни – опанування студентами теоретичною і нормативною базою міжнародного повітряного і космічного права та вміння застосувати на практиці знання з міжнародно-правових питань, що постають у сфері використання повітряного й космічного простору суб’єктами міжнародного права.

^ Предметом вивчення навчальної дисципліни "міжнародне повітряне і космічне право" є становлення і розвиток систем сучасного міжнародного повітряного права та космічного права, міжнародно-правові стандарти та особливості міжнародного співробітництва в галузі використання повітряного та космічного простору.

^ Об’єктом вивчення навчальної дисципліни "міжнародне повітряне і космічне право" є: правові процеси у сфері використання суб’єктами міжнародного права повітряного та космічного простору, особливості міжнародно-правового співробітництва держав у галузі міжнародних повітряних перевезень й дослідження та використання космічного простору.

^ Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне і космічне право " забезпечує знання традиційних тем: сутність та поняття сучасного міжнародного повітряного та космічного права, джерела, система, принципи і норми міжнародного повітряного та космічного права, правовий статус та режим повітряного та космічного простору. Для подальшого професійного розвитку студентів розглядаються теми, які дозволяють перейти від загальних понять до аналізу конкретних міжнародно-правових проблем: правова регламентація повітряних сполучень, міжнародно-правові вимоги щодо діяльності держав у космічному просторі, конвенційні моделі відповідальності повітряного перевізника та особливості інституту відповідальності у сучасному міжнародному космічному праві.

Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне право" вивчається студентами ІУ курсу протягом одного семестру. Загальний обсяг – 102 годин: лекції – 16 годин, семінарські заняття – 28 години, самостійна робота – 9 годин, консультації - 6 годин, модульні контрольні роботи – 39 год., залік - 4 години. Виконання завдань із самостійної роботи студентів перевіряється на семінарських заняттях з відповідних тем.

^ Контроль знань здійснюється за результатами модульно-рейтингової системи. Перший модуль складають теми 1-4, другий – 5-9. Результати навчальної діяльності оцінюються за 100-бальнлю шкалою. Оцінювання за формами контролю: модульний – до 20 балів (2 модулі по 10 балів), поточний – 40 балів (виступи на семінарських заняттях – до 5 балів, виконання самостійних завдань – до 5 балів за кожне завдання, реферати – до 8 балів (теми визначаються викладачем)), підсумковий (залік) – до 40 балів.

Студент, який отримав за результатами модульного контролю більше 60 балів, отримує оцінку "зараховано". При отриманні менше 60 балів студент вважаться таким, що не виконав усі види робіт, передбачені навчальним планом дисципліни.
^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Назва теми

Всього годинЛекції

Семінари

Самостійна робота

Модуль

1.

Система міжнародного повітряного права.

2

1

1


*

2.

Правовий статус та режим повітряного простору.

2

2

1

3.

Правовий статус повітряного судна та його екіпажу.

2

2

1

4.

Міжнародно-правова регламентація міжнародних повітряних перевезень.

2

2

2
Модульна контрольна робота № 1

5.

Система міжнародного космічного права.

2

1

1
6.

Міжнародно-правовий режим космічного простору, Місяця та інших небесних тіл

2

2

2

*

7.

Правовий статус космічних апаратів та їх екіпажу

2

2

1

8.

Інститут відповідальності в міжнародному космічному праві

2

2

-

Модульна контрольна робота № 2

Усього: 39

16

14

9

Підсумковий контроль за семестр: залік.
^ ТЕМИ ТА ЗМІСТ ЛЕКЦІЙ, ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
І Семестр
Л е к ц і ї

ТЕМА 1. Система сучасного міжнародного повітряного права

Лекція: Особливості становлення та розвитку міжнародного

повітряного права (2 год.)
Система спеціальних принципів міжнародного повітряного права.

Поняття, об’єкт та предмет міжнародного повітряного права. Класифікація джерел міжнародного повітряного права. Основні напрямки розвитку та кодифікація міжнародного повітряного права.

Звичай в міжнародному повітряному праві. Роль звичаю у розв’язанні проблеми делімітації повітряного та космічного простору.

Регламенти міжнародних авіаційних організацій (стандарти і рекомендації ІКАО) як допоміжні джерела міжнародного повітряного права.

Система повітряного права України. Поняття та класифікація джерел повітряного права України. Роль підзаконних актів у регламентації діяльності повітряного транспорту в Україні.
^ Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 14, 15, 17, 21-25

ТЕМА 2. Правовий статус та режим повітряного простору

Лекція: Правова регламентація використання повітряного простору (2 год.)
Юридичний зміст поняття "повітряний простір". Класифікація повітряних просторів.

Правове регулювання польотів повітряних суден у міжнародному повітряному просторі. Режим польотів над міжнародними протоками та архіпелажними водами. Прилеглі повітряні зони.

Транзитний проліт над міжнародними протоками і архіпелажний проліт. Звичайно-правова природа транзитного прольоту. Правила ІКАО щодо транзитного прольоту. Співвідношення суверенітету припротокових і архіпелажних держав з нормами міжнародного права щодо транзитного і архіпелажного прольотів.

Міжнародно-правові вимоги до міжнародних польотів у національному повітряному просторі. Законодавча практика України щодо визначення правового статусу національного повітряного простору. Правові особливості використання повітряного простору України національними та зарубіжними авіаперевізниками.

^ Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література д теми: 20, 23, 24, 27

ТЕМА 3. Правовий статус повітряного судна та його екіпажу

Лекція: Юридична класифікація повітряних суден та права і обов’язки

їх екіпажів (2 год.)
Поняття "повітряне судно". Юридична класифікація повітряних суден. Національна (державна) приналежність і реєстрація повітряних суден. Право власності на повітряне судно. Особливості юрисдикції держав по відношенню до цивільних і державних повітряних суден. Визнання прав на повітряне судно.

Льотна придатність повітряних суден. Правові вимоги до документації, що знаходиться на повітряному судні. Основні вимоги щодо радіообладнання та фотографічної апаратури. Технічні та правові рекомендації з прийняття міжнародних стандартів і процедур, діючих у галузі міжнародної аеронавігації.

Склад екіпажу повітряного судна. Громадянство членів екіпажу. Вимоги до посвідчень членів екіпажу. Основні права і обов’язки командира повітряного судна та інших членів екіпажу. Відповідальність членів екіпажу повітряного судна.

^ Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 14, 15, 16, 19

ТЕМА 4. Правова регламентація міжнародних повітряних сполучень

Лекція: Міжнародні повітряні перевезення (2 год.)
Поняття "міжнародний політ". Юридична класифікація міжнародних польотів. Комерційні свободи повітря як правова основа міжнародних повітряних перевезень

Дозвільний порядок міжнародних польотів в суверенному повітряному просторі. Загальний порядок прольоту повітряних кордонів держави. Правові наслідки несанкціонованого вльоту в суверенний повітряний простір.

Регулярні міжнародні польоти. Двосторонні угоди про повітряні сполучення, як правова основа міжнародних комерційних повітряних перевезень.

Нерегулярні міжнародні польоти. Поняття та види «повітряного чартеру». Юридичний зміст поняття "без попереднього дозволу". Порівняльна правова практика держав щодо регламентації нерегулярних польотів.

Основні напрямки лібералізації міжнародних повітряних перевезень. Доктрина «відкритого комерційного неба». Угода про повітряний транспорт між США та ЄС (2007р.). Андська Угода про «відкрите небо». Інші регіональні моделі лібералізації міжнародних повітряних перевезень.
^ Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 14, 15, 16, 18, 19 26
Тема 5. Система сучасного міжнародного космічного права

Лекція: Поняття, джерела та суб’єкти міжнародного космічного права (2 год.)
Становлення та розвиток міжнародного космічного права. Вплив науково-технічного і соціального прогресу на розвиток міжнародного космічного права.

Поняття, об’єкт і предмет міжнародного космічного права. Суб'єкти міжнародного космічного права. Функції міжнародного космічного права.

Класифікація джерел міжнародного космічного права. Характерні особливості процесу нормотворчості в міжнародному космічному праві. Міжнародний договір як основне джерело міжнародного космічного права. Система спеціальних принципів сучасного міжнародного космічного права. Роль рішень міжурядових та неурядових космічних організацій у формуванні норм міжнародного космічного права. Міжнародний звичай як джерело міжнародного космічного права.

Роль ООН в дослідженні та використанні космічного простору в мирних цілях в розвитку міжнародного космічного права. Особливості кодифікації міжнародного космічного права.
^ Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 27, 29, 34-37


Тема 6. Правовий режим космічного простору, Місяця та інших небесних тіл

Лекція: Правове регулювання діяльності держав у космічному просторі та небесних тілах (2 год.)
Юридичний зміст понять "космічний простір" і "небесне тіло". Правовий режим космічного простору і небесних тіл. Проблематика делімітації космічного та повітряного простору.

Основні права та обов'язки держав під час дослідження та використання космічного простору. Свобода дослідження та використання космічного простору і небесних тіл. Заборона національного привласнення космічного простору і небесних тіл. Часткова демілітаризація навколоземного космічного простору та повна демілітаризація небесних тіл та далекого космосу. Запобігання потенційно шкідливих наслідків експериментів у космічному просторі та на небесних тілах. Сприяння міжнародному співробітництву щодо мирного дослідження та використання космічного простору та небесних тіл. Правовий режим геостаціонарної орбіти.

Угода про діяльність держав на Місяці та інших небесних тілах, 1979 року. Правові особливості майбутньої експлуатації Місяця та інших небесних тіл.
^ Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 31, 32, 34-39

Тема 7. Правовий статус космічних апаратів та їх екіпажів

Лекція: Правові особливості експлуатації штучних непілотованих та пілотованих

космічних об’єктів (2 год.)
Юридичний зміст понять «штучний космічний об’єкт», "пілотований космічний об'єкт", "космонавт", "космічний екіпаж".

Поняття та класифікація космічних об'єктів. Правовий статус космічних об'єктів. Реєстрація космічних об'єктів. Контроль та юрисдикція держави стосовно космічних об'єктів. Конвенція про реєстрацію об’єктів, що запускаються в космічний простір, 1975 року.

Правовий статус космічних екіпажів. Угода про рятування космонавтів, повернення космонавтів і повернення об’єктів, що запущені в космічний простір, 1968 року. Міжнародно-правове забезпечення безпеки космічних екіпажів. Надання допомоги екіпажу космічного корабля на випадок аварії, лиха або вимушеної посадки. Порядок повернення пілотованих космічних об'єктів, що здійснили посадку на іноземній території.

Особливості міжнародно-правового статусу Міжнародної космічної станції (МКС) та її експлуатації. Кодекс поведінки космонавтів Міжнародної космічної станції, 2001 року.
^ Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 27. 28, 30-32

Тема 8. Інститут відповідальності держав у міжнародному космічному праві

Лекція: Інститут "абсолютної" відповідальності міжнародному повітряному праві та у міжнародному космічному праві

(2 год.)
Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла, 1967 року та відповідальність держав за національну космічну діяльність.

Поняття і юридична природа міжнародно-правової відповідальності. Особливості відповідальності держав у космічному праві. "Абсолютна" відповідальності держав в космічній діяльності. Особливості "солідарної" відповідальності держав за шкоду, заподіяну космічним об’єктам. Основні положення Конвенції 1972 року про міжнародну відповідальність за шкоду, завдану космічними об’єктами.

Відповідальність міжнародних космічних організацій. Перспективи розвитку інституту відповідальності у міжнародному космічному праві.
Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 28, 29, 30-32


^ СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ, ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Семінар 1. Система міжнародного повітряного права (1 год.)

 1. Поняття, об’єкт та предмет міжнародного повітряного права.

 2. Класифікація джерел міжнародного повітряного права.

 3. Повітряне право України: загальна характеристика.


Самостійна робота (1 год.):

1. Визначити основні напрямки розвитку інституту відповідальності в сучасному міжнародному повітряному праві.
Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 15, 16, 17, 19

Семінар 2. Правовий статус повітряного простору (2 год.)

 1. Основні концепції щодо правового статусу та режиму повітряного простору.

 2. Сфера суверенітету держави у повітряному просторі: горизонтальні та вертикальні межі суверенного повітряного простору.

 3. Проблема делімітації повітряного та космічного простору та напрямки її вирішення.

 4. Практика України щодо визначення правового статусу повітряного простору та його використання.


Самостійна робота (1 год.):

 1. Проаналізувати сучасні доктринальні підходи щодо делімітації повітряного та космічного.


Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 17, 19, 23, 26

Семінар 3. Правовий статус повітряного судна і його екіпажу (2 год.)

 1. Поняття та класифікація повітряних суден: міжнародна та національна практика.

 2. Юридичний зміст поняття «національність» повітряного права.

 3. Правовий статус екіпажу повітряного судна.


Самостійна робота (1 год.):

 1. Проаналізувати положення статті 7 “bis” Чиказької конвенції 1944 року про міжнародну цивільну авіацію.


Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 17, 18, 19, 20

Семінар 4. Правова регламентація міжнародних повітряних сполучень (2 год.)

 1. Поняття та класифікація комерційних свобод повітря.

 2. Особливості міжнародно-договірної практики України в галузі міжнародних комерційних перевезень.

 3. Національна законодавча практика України щодо міжнародних повітряних перевезень.


Самостійна робота (2 год.):

 1. Визначити перелік «комерційних свобод повітря», які, як правило, надаються авіаперевізникам відповідно до двосторонніх угод про повітряне сполучення.

 2. Визначити правові вимоги щодо отримання авіапідприємствами статусу «національного авіаперевізника» згідно з законодавством України.


Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 17, 18, 23, 24, 26

^ Модульна контрольна робота № 1 на тему: «Основні інститути міжнародного повітряного права»
1. Класифікація основних джерел міжнародного повітряного права.

2. Кодифікація спеціальних принципів міжнародного повітряного права.

3. Правові вимоги використання повітряного простору: а) національний повітряний простір, б) міжнародний повітряний простір, в) спеціальні зони.

4. Доктрина «єдиного європейського неба».

5. Доктрина «спільного повітряного простору».

6. Регіональні моделі «відкритого комерційного неба».

7. Загальна характеристика двосторонніх угод про повітряне сполучення.

8. Інститут безпеки цивільної авіації.

9. Правові вимоги щодо бортової документації.

10. Класифікація повітряних суден: міжнародні та національні стандарти.

11. Комерційні свободи повітря.

12. Варшавська модель відповідальності повітряного перевізника.

13. Монреальська модель відповідальності повітряного перевізника.

14. Міжнародні стандарти аеропортової діяльності.

15. Договір з відкритого неба 1992 року.

16. Інституційний механізм регулювання діяльності повітряного транспорту.

Семінар 5. Система міжнародного космічного права (1 год.)

 1. Становлення та розвиток міжнародного космічного права.

 2. Загальна характеристика джерел міжнародного космічного права.

 3. Нормативне закріплення спеціальних принципів міжнародного космічного права.


Самостійна робота (1 год.):

 1. Визначити нові напрямки розвитку міжнародного космічного права.


Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 27-29, 31, 32

Семінар 6. Правовий режим дослідження й використання космічного простору та

небесних тіл (2 год.)


 1. Становлення правових стандартів діяльності людства у космосі.

 2. Проблема делімітації космічного й повітряного простору.

 3. Міжнародно-правові вимоги до діяльності держав у космосі та на небесних тілах.


Самостійна робота (2 год.):

 1. Проаналізувати сучасні концепції щодо правового статусу геостаціонарної орбіти Землі.


Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 31, 32, 35-39


Семінар 7.Особливості правового статусу космічних апаратів та їх екіпажів (2 год.)


 1. Поняття "штучні космічні об’єкти" та їх класифікація.

 2. Правовий статус космічних об’єктів.

 3. Право та обов’язки членів космічних екіпажів.

 4. Міжнародно-правове забезпечення безпеки та рятування членів космічних екіпажів.


Самостійна робота (1 год.):

 1. Проаналізувати правові аспекти роботи військових спеціалістів в складі космічних екіпажів.

 2. Визначити правові особливості використання людини як об’єкту космічних експериментів.


Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 27, 28. 30
Семінар 8. Інститут відповідальності у міжнародному космічному праві (2 год.)


 1. Становлення інституту міжнародної відповідальності у міжнародному космічному праві.

 2. Відповідальність держав у міжнародному космічному праві: доктрина та практика.

 3. Особливості відповідальності міжнародних організацій у міжнародному космічному праві..


Джерела інформації:

Основна література: 1-6

Додаткова література: 7-13

Спеціальна література до теми: 27, 28, 29, 31, 32, 36


^ Модульна контрольна робота № 2 на тему: «Основні інститути міжнародного космічного права»


 1. Класифікація основних джерел міжнародного космічного права.

 2. Інституційний механізм міжнародних космічних організацій.

 3. Нормативне закріплення спеціальних принципів міжнародного космічного права.

 4. Правовий статус та режим космічного простору та небесних тіл.

 5. Правовий режим використання геостаціонарної орбіти Землі.

 6. Правовий статус штучних космічних об’єктів.

 7. Правовий статус Міжнародної космічної станції.

 8. Правовий статус космічних екіпажів.

 9. Міжнародні космічні комерційні проекти: правові аспекти.

 10. Правова регламентація зондування Землі з космосу.

 11. Участь України в міжнародному співробітництві з дослідження й використання космічного простору.

 12. Космічне право України: загальна характеристика.

 13. Космічне сміття: правові аспекти.

 14. Інститут відповідальності в міжнародному космічному праві.

 15. Розвиток міжнародного космічного права.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна література (до всіх тем) 1. Международное воздушное право. - М., Книга 1, 1980; Книга 2, 1981.

 2. Международное космическое право: Учебник. Отв. ред. Г.П.Жуков, Ю.М. Колосов – М. мо. 1999.

 3. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник/ За ред. В.Г.Буткевича.- К., Либідь, 2004 - 816 с.

 4. В.І.Рижий. Міжнародне повітряне право. К. 2010.

 5. Словарь международного воздушного права.- М., 1988.

 6. Словарь международного космического права под.ред. В.С.Верещетина – М. МО. 1992.


Додаткова література (до всіх тем)


 1. Правове регулювання сфери транспорту в Європейському Союзі та Україні. – За ред. к.е.н. В.Г.Дідика, том 1 та 2 – К. ТОВ "Ніка-Прінт", 2006 р.

 2. Космічне право України. Збірник національних і міжнародних правових актів /Ред. Колегія Н.Р.Малишева, Ю.С.Шемшученко та інш.- К. 2004.

 3. Баталов АюАюСовременное международно-правовое регулирование воздушных сообщений6 теория и практика. М. 2008.

 4. Michael Milde/ International Air Law and ICAO.- Eleven international publishing. 2008. – 351 c.

 5. Яковенко А.В. Современные космические проекты: международно-правовые пробемы – М. МО. 2000.

 6. Грязнов В.С. Правовые основы воздушных сообщений.- М. 2001.

 7. Космическое законодательство стран мира: тематическое собрание (на русском и английском языках). /Отв. ред. Н.Р.Малышева, Ю.С. Шемшученко. Т.1 и Т.2. к. 2001. 2002.


Спеціальна література (до окремих тем)


 1. Бордунов В.Д. Правовой механізм деятельности международных авиационных организаций.- М., 1986 г.

 2. Савчук К.Щ. Міжнародно-правові погляди академіка В.Є.Грабаря: Монографія К., Інститут держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, 2003.- 128 с.

 3. Грабар В.Э. Истории воздушного права и вопросы воздушного права. Вып.1 – М., 1927 – с. 39-56.

 4. Малев Ю.М. Международное воздушное право. Вопросы теории и практики. М., 1986.

 5. Рыжий В.И. Акты незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации – квазимеждународные правонарушени. // Вісник Київського університету. Серія міжнародні відносини і міжнародне право. – 1982 – Вип.. 15 – с. 60-64.

 6. Малев Ю.М., Копылов М.М.О правовом содержании понятия "воздушное пространство" // ЗУМП – М., 1978. – с. 17-25.

 7. Григоров О. До Проекту нового Повітряного Кодексу України.- Центр правових досліджень Фурси 2008., № 6(44) 2008р.- стр.28-34.

 8. Либерализация доступа к рынку (ICAO Doc. ATC Cont/5-WP/8.17/9/02).

 9. Giemulla E., Schmid R., Molls W. European Air Law Kulwer Law International. 2000.- 320c.

 10. Декларація глобальних принципів лібералізації міжнародного повітряного транспорту (ICAO Doc. ATC Cont/5.31/3/03).

 11. Communication from the Community guidelines on financing of airports and star-up aid airlines departing from regional airports (official Journal of the European Union No. C.312. 09.12.2005).

 12. Air Transport Agreement between the European Community and its Member States on the hand and the United States of America on the other hand. Official Journal of the European Union No. C.134. 25.05.2007).

 13. Григоров О. «Призначене авіапідприємство»: особливості правового статусу - Юриспруденція: теорія і практика, №3(41) 2008.- стр.2-9.

 14. Доклад Третьей конференции Организации Объединенных Наций по исследованию и использованию космического пространства в мирных целях. Док. ООН A/CONF.184/6.- Нью Йорк: Изд-во ООН, 1999.- с.1, 18, 99.

 15. Обзор статуса пяти международно-правовых документов по космосу. Записка Секретариата. Док. ООН A/AC.105/C.2/L.210.- Вена: Изд-во ООН, 1999.- 26 с.

 16. Статус международных соглашений, касающихся деятельности в космическом пространстве. Записка Секретариата.- Вена: Изд-во ООН, 2001.- С.1-15.

 17. Кодекс поведения экипажа Международной космической станции // Московский журнал международного права, 2002, №2.- С.264-275.

 18. Космічне право України: Збірник нормативно-правових актів та міжнародних угод.- Вид. 2-ге, перероб. та допов. / Відп. Ред. О.О. Негода та Ю.С. Шемшученко – К.: 1999.

 19. Космічне право України: Збірник нац. і міжнарод. правових актів / Упоряд. І.П. Андрушко, О.В. Бєглий; Відп.ред. Н.Р. Малишева та Ю.С. Шемшученко – К.: 2001.

 20. Blauce A. El partimonio comun de la humanidad. – Barcelona, 1992. – 280 p.

 21. Gal G. Air crew and space crew – comparative observations de lege ferenda. // Hungarian journal of legal studies. – Budapest. 1993. – Vol. 35, #1/2. – P. 53 – 64.

 22. Williams Eh. D. Space: the clustered frontier. // Journal of air law and commerce. – Dallas, 1995. - Vol. 60, #4. - pp. 1139 – 1189.

 23. Fenema H.P. Cooperation and competition in space transportation // Air and space law. – Denver, 1994. – Vol. 19, #2. – P. 81 – 88.

 24. Traa-Engelman H.L. Commercial utilization of outer space: law and practice. – Dordrecht etc.: Nijhoff, 1993. – XIX. – 442 p.

 25. Яковенко А.В. Международные коммерческие космические проекты. М.: МО, 2002.- 86 с.

 26. Bostwick Ph. D. Going private with the judicial system: making creative use of the ADR procedures to resolve commercial space disputes // Journal of space law. – University (Miss). – 1995. – Vol. 23, #1. – P. 19 – 42.

Питання для контролю:


 1. Поняття та система міжнародного повітряного права.

 2. Основні джерела міжнародного повітряного права.

 3. Спеціальні принципи міжнародного повітряного права: юридичний зміст.

 4. Правовий статус та режим повітряного простору.

 5. Правова регламентація міжнародних повітряних перевезень.

 6. Інститут відповідальності авіаційних перевізників.

 7. Міжнародний інституційних механізм в галузі повітряного транспорту.

 8. Чиказька Конвенція 1944 року: загальна характеристика.

 9. Правові стандарти міжнародної аеропортової діяльності.

 10. Комерційні свободи повітря.

 11. Інститут безпеки цивільної авіації.

 12. Правовий статус повітряного судна.

 13. Правовий статус екіпажу повітряного судна.

 14. Основні напрямки лібералізації міжнародних повітряних перевезень.

 15. ІСАО: організаційна структура та порядок прийняття рішень.

 16. Договір з відкритого неба 1992р. Загальна характеристика.

 17. Повітряне право України: загальна характеристика.

 18. Правові особливості використання повітряного простору України.

 19. Двосторонні угоди про повітряне сполучення в договірній практиці України.

 20. Україна та ІКАО: основні напрямки співробітництва.

 21. Регіональне співробітництво України в галузі цивільної авіації.

 22. Підсумки міжнародних авіатранспортних конференцій

 23. Новації у міжнародному повітряному праві та повітряному праві України.

 24. Державні органи управління повітряним транспортом в Україні.

 25. Прогресивний розвиток міжнародного повітряного права.

 26. Поняття та система міжнародного космічного права.

 27. Джерела міжнародного космічного права.

 28. Всесвітні конференції ООН з дослідження та використання космічного простору в мирних цілях та їх роль в розвитку міжнародного космічного права.

 29. Принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору.

 30. Особливості кодифікації міжнародного космічного права.

 31. Співвідношення концепцій “держава реєстрації” та “запускаюча держава”.

 32. Проблема делімітації космічного та повітряного простору.

 33. Проблема демілітаризації космічного простору та небесних тіл.

 34. Правовий режим космічного простору та небесних тіл.

 35. Правовий статус космічних апаратів та їх екіпажів.

 36. Космічне сміття: основні напрямки міжнародного правового співробітництва.

 37. Кодекс поведінки космонавтів Міжнародної космічної станції, 2001 року.

 38. Міжнародне правове співробітництво з рятування космонавтів.

 39. Інститут відповідальності у міжнародному космічному праві.

 40. Структура та основні напрямки діяльності Комітету ООН з космосу.

 41. Універсальні міжнародні космічні організації.

 42. Проблема використання геостаціонарної орбіти.

 43. Правове регулювання супутникового зв'язку та безпосереднього телевізійного мовлення за допомогою супутників.

 44. Правові проблеми дистанційного зондування Землі з космосу.

 45. Використання ядерних установок у космосі.

 46. Правовий статус Міжнародної космічної станції.

 47. Міжнародні комерційні космічні проекти.

 48. Космічне право України: загальна характеристика.

 49. Основні напрямки співробітництва України та Європейського космічного агентства.

 50. Особливості участі України в міжнародних програмах з комерційних запусків штучних супутників Землі.

 51. Закон України "Про космічну діяльність": загальна характеристика.

 52. Основні напрямки розвитку міжнародного космічного права в ХХІ столітті.
Схожі:

Робоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 \"міжнародне право\" Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент І маркетинг)»
Робоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 \"міжнародне право\" Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Міжнародне право. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 17 год., семінарських – 34 год., самостійна...
Робоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 \"міжнародне право\" Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Робоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 \"міжнародне право\" Затверджено iconЗатверджую
Робоча навчальна програма з «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» на 78 арк
Робоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 \"міжнародне право\" Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне порівняльне право” для студентів-магістрів юридичного факультету денної форми навчання спеціалізації...
Робоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 \"міжнародне право\" Затверджено iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для магістрів 5 курсу юридичного факультет нні права денної форми...
Робоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 \"міжнародне право\" Затверджено iconМіжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності
Кредитно-Трансферною Системою (ects)), з них лекцій 18 год., практичних 14 год., самостійна робота 22 год., з яких 6 години відводиться...
Робоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 \"міжнародне право\" Затверджено iconРобоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів...
Програма спецкурсу „Правові форми екологічного контролю” для студентів 5-го курсу юридичного факультету (спеціалістів), які навчаються...
Робоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 \"міжнародне право\" Затверджено iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030401 «Право» Затверджено
Система контролю знань
Робоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне право для студентів іу курсу спеціальності 0304 \"міжнародне право\" Затверджено iconНавчальна програма курсу «міжнародне право»
Основною метою курсу є ознайомлення студентів-правознавців з основними теорети­чними положеннями науки міжнародного права
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка