Навчальна програма курсу «міжнародне приватне право»
Скачати 93.67 Kb.
НазваНавчальна програма курсу «міжнародне приватне право»
Дата конвертації04.07.2013
Розмір93.67 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Навчальна програма курсу

« міжнародне приватне право »
Основна мета нормативного курсу: оволодіння студентами знаннями про базові положення міжнародного приватного права; сформувати стійке уявлення про міжнародне приватне право як самостійну галузь права, його джерела, принципи та норми та підготувати студентів до самостійної практич­ної діяльності в цій сфері; навчання студентів практичних навиків з реалізації отриманих знань на основі аналізу існуючих джерел міжнародного приватного права, їх місця в системі національного права Укра­їни, а також практики їх застосування в практиці юриста.

У процесі вивчення навчальної програми дисципліни перед студентами ставляться такі завдання: 1) мати уявлення про історич­ний розвиток міжнародного приватного права, теоретичні концепції міжнародного приватного права; 2) знати основоположні поняття міжнародного приватного права, зокрема „іноземний елемент”, „колізійна норма”, „матеріальна норма”, „застереження про публічний порядок”, „обхід закону в міжнародному приватному праві” та ін., основні внутрішньодержавні та міжнародні документи, що виступають джерелами міжнародного приватного права, повноваження універсальних і регіона­льних міжнародних органі­зацій, що займаються питаннями міжнародного приватного права, класифікацію та особливості зовнішньоекономічних договорів, ключові поняття сімейних, трудових та спадкових відносин, що відносяться до сфери міжнародного приватного права;3) вміти застосовувати норми міжнародного приватного права в самостійній практиці.
^ Зміст навчальної дисципліни
ТЕМА: 1. Предмет, методи і система міжнародного приватного права

Об’єктивні передумови виникнення і поняття міжнародного приватного права. Найпоширеніші точки зору щодо назви галузі права і правової науки. Сфера дії міжнародного приватного права. Майнові та особисті немай­нові відносини цивілістичного характеру, ускладнені іноземним елементом. Методи регулювання цивільно-право­вих відносин, ускладнених іноземним елементом. Колізійно-правовий та матеріально-правовий методи, їх загальна характеристика. Система норм міжнародного приватного права. Основні концепції юридичної природи міжнарод­ного приватного права. Порівняльна характеристика міжнародного приватного права з міжнародним публічним правом та цивільним правом. Загальна структура основних інститутів міжнародного приватного права.
ТЕМА: 2. Джерела міжнародного приватного права

Поняття та види джерел міжнародного приватного права. Співвідношення основних джерел міжнародного при­ватного права. Внутрішньодержавне законодавство як джерело міжнародного приватного права. Єдині кодифіко­вані акти в галузі міжнародного приватного права. Основні нормативні акти України, які містять норми міжнарод­ного приватного права. Міжнародний договір як джерело міжнародного приватного права. Договір як спосіб уні­фікації міжнародного приватного права. Місце звичаю в системі джерел міжнародного приватного права. Основні доктрини міжнародного приватного права. Роль міжнародних органів в процесі створення норм міжнародного приватного права, їх юридична природа. Значення міжнародних угод, прийнятих в рамках конференції. Проблема кодифікації міжнародного приватного права.
ТЕМА: 3. Загальні поняття міжнародного приватного права

Поняття і підстави колізій законів у міжнародному приватному праві. Поняття колізійної норми, її особливості та структура. Обсяг та прив’язка – елементи колізійної норми. Загальна класифікація колізійних норм. Види колі­зійних норм. Типи формул прикріплення. Тлумачення колізійних норм. Основні теорії кваліфікації. Дія колізійних норм. Поняття зворотного відсилання та відсилання до закону третьої держави.. Застереження про публічний порядок у міжнародному приватному праві. Обхід закону у міжнародному приватному праві. Поняття взаємності у міжнародному приватному праві. Встановлення змісту іноземного права.
ТЕМА: 4. Суб’єкти міжнародного приватного права

Фізичні особи як суб’єкти міжнародного приватного права. Особливості правового положення іноземних гро­мадян. Критерій визначення особистого статуту фізичних осіб у міжнародному приватному праві. Правовий статус іноземців. Особливості правового статусу біпатридів та апатридів. Біженці та вимушені переселенці. Юридичні особи як суб’єкти міжна­родного приватного права. Визначення державної належності юридичних осіб та їх особистого статуту. Трансна­ціональні корпорації (ТНК) в аспекті міжнародного приватного права. Правове положення іноземних і українських юридичних осіб відповідно в Україна та за кордоном. Організаційно-правові форми спільної господарської діяль­ності. Держава як суб’єкт міжнародного приватного права. Імунітет держави та його види. Правовий статус торго­вельних представництв держав за кордоном. Міжнародні організації як суб’єкти міжнародного приватного права.
ТЕМА: 5. Речові права

Поняття, правова сутність та види речових прав. Об’єкти речових прав. Цінні папери та оборотні документи. Колізійні питання речових прав. Відносини власності у міжнародному приватному праві. Колізійні питання права власності. Юридична кваліфікація майна. Роль принципу закону місцезнаходження речі та „особистого закону” власника. Право держав на проведення націоналізації. Правове положення власності української держави, яке знаходиться за кордоном. Режим державної власності на майно, яке знаходиться за кордоном. Правовий режим іноземних інвестицій. Організаційно-правові форми підприємств з іноземними інвестиціями. Міжнародний захист іноземних інвестицій.
ТЕМА: 6. Договірні зобов’язання у міжнародному приватному праві

Загальні питання правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Поняття зовнішньоекономічної угоди. Види зовнішньоекономічних угод. Поняття договору міжнародної купівлі-продажу товарів. Колізійно-правове та матеріально-правове регулювання договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Порядок укладення договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Основні умови договорів міжнародної купівлі-продажу товарів. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань. Зустрічна торгівля та її форми. Договір про виключний продаж товарів. Договір про франшизу. Договір про факторинг. Договір майнового найму. Договори доручення та комісії. Агентський договір. Загальні умови договорів. Строки та територія дії договорів. Застосовне право та юрисдикція.
ТЕМА: 7. Транспортні зобов’язання в міжнародному приватному праві

Поняття „міжнародні перевезення вантажів, пасажирів і багажу”. Види міжнародних перевезень. Особливості правового регулювання міжнародних перевезень. Міжнародні транспортні конвенції та їх роль у правовому регу­люванні вантажних і пасажирських перевезень. Міжнародні морські перевезення. Поняття і предмет міжнародного морського права та його джерела. Міжнародні морські звичаї. Правове регулювання міжнародних морських пере­везень. Міжнародні залізничні перевезення. Угоди про міжнародні залізничні перевезення. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень. Міжнародні автомобільні перевезення. Міжнародні конвенції в галузі між­народних автомобільних перевезень. Міжнародні повітряні перевезення. Порядок і форма укладення договору перевезення вантажів, пасажирів та багажу повітряним транспортом. Міжнародні комбіновані перевезення. Між­народні конвенції в сфері комбінованих перевезень.
ТЕМА: 8. Фінансові зобов’язання в міжнародному приватному праві

Поняття і зміст міжнародних фінансових зобов’язань. Форми міжнародних фінансових розрахунків. Особливо­сті правового регулювання міжнародних фінансових зобов’язань. Банківський переказ як форма міжнародних фінансових розрахунків. Інкасо як форма міжнародних фінансових розрахунків. Акредитив як форма міжнародних фінансових розрахунків. Вексель та чек як розрахункові документи в міжнародних фінансових зобов’язаннях. Договір банківського рахунку. Форми страхування валютних ризиків у зовнішньоекономічних контрактах. Внут­рішньодержавне законодавство про валютне регулювання і його роль в міжнародних фінансових зобов’язаннях.
ТЕМА: 9. Захист інтелектуальної власності в міжнародному приватному праві

Поняття і основні особливості інтелектуальної власності як об’єкта міжнародно-правого захисту. Авторське право: загальна характеристика і джерела. Об’єкти авторського права. Суб’єкти авторського права. Суб’єктивні авторські права. Захист авторських прав. Основні міжнародні конвенції та національне законодавство у сфері авторського права. Суміжні права. Захист суміжних прав. Захист промислової власності. Правовий статус суб’єктів промислової власності. Захист товарних знаків. Умови надання міжнародного захисту товарним знакам. Регіональні угоди про захист об’єктів авторського права і промислової власності. Інституційний механізм охорони інтелектуальної власності. Міжнародні організації у сфері інтелектуальної власності.
ТЕМА: 10. Зобов’язання із заподіяння шкоди в міжнародному приватному праві

Статут деліктного зобов’язання в національних правових системах. Колізійні питання деліктних зобов’язань. Поняття місця заподіяння шкоди. Регулювання деліктних зобов’язань з „іноземним елементом” у законодавстві України. Заподіяння шкоди в Україні. Закон місця заподіяння шкоди. Поняття місця заподіяння шкоди за правом України. Заподіяння шкоди на території іноземної держави. Поняття місця заподіяння шкоди за іноземним правом. Відшкодування шкоди, заподіяної громадянами України своїй державі і співвітчизниками за кордоном. Розвиток регулювання іноземних деліктів в правових системах різних держав.
ТЕМА: 11. Спадкові відносини в міжнародному приватному праві

Регулювання спадкових відносин в рамках різних правових систем. Колізійно-правовий метод – основа для ре­гулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві. Колізійні норми спадкового права в законодав­стві України. Міжнародні угоди та законодавство зарубіжних країн з питань спадкування. Спадкування іноземних громадян в Україні. Принцип національного режиму. Оподаткування у сфері спадкування. Принцип взаємності. Спадкування за законом та за заповітом. Спадкування рухомого і нерухомого майна. Спадкування громадян України за кордоном. Перехід спадкового майна та відповідальність за боргами спадкодавця. Форма заповіту та порядок його укладення.
ТЕМА: 12. Шлюбно-сімейні відносини у міжнародному приватному праві

Підстави виникнення колізій між сімейним правом різних держав. Колізійно-правовий метод – основа для ре­гулювання шлюбно-сімейних відносин. Міжнародні угоди. Двосторонні та багатосторонні договори з сімейного права. Укладення шлюбу: громадян України з іноземцями на території України, громадян України з іноземцями за кордоном, між громадянами України за кордоном. Визнання в Україні шлюбів між іноземцями, укладених за кордоном. Визнання шлюбу недійсним. Розірвання шлюбу: громадян України з іноземцями на території України, громадян України з іноземцями за кордоном, між громадянами України за кордоном. Визнання в Україні шлюбів між іноземцями, укладених за кордоном. Правовідносини між батьками та дітьми. Особисті немайнові та майнові відносини між подружжям-іноземцями та між іноземцями-батьками і дітьми. Аліментні зобов’язання. Вплив зміни громадянства батьків на громадянство дітей. Вирішення питань усиновлення опіки і піклування в договорах про правову допомогу.
ТЕМА: 13. Трудові відносини в міжнародному приватному праві

Трудові відносини, ускладнені „іноземним елементом” як предмет міжнародного приватного права. Джерела правового регулювання міжнародних трудових відносин. Міжнародні договори. Роль конвенцій Міжнародної організації праці. Трудові права іноземців в Україні. Принцип національного режиму у сфері трудових відносин. Укладення та розірвання трудових контрактів з іноземцями в Україні. Вирішення трудових спорів з іноземними працівниками. Роль двосторонніх міжнародних договорів України про прийняття іноземних громадян на роботу на підприємства, в установи і організації України у правовому регулюванні трудових прав іноземців. Праця інозем­них громадян на підприємствах з іноземними інвестиціями. Трудові права громадян України за кордоном. Праця громадян України за кордоном за трудовим контрактом з українським наймачем. Особливості правового регулю­вання праці громадян України за кордоном. Соціальне забезпечення іноземних громадян в Україні. Принцип наці­онального режиму. Двосторонні та багатосторонні міжнародні договори України про соціальне забезпечення громадян.

Основна література:

 1. Гайворонський В.М., Жушман В.П.Міжнародне приватне право: Навч. посібник / За заг. ред. проф. В.М. Гайворонського, проф. В.П. Жушмана. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 386 с.

 2. Данилькевич Н.И., Федоров О.Н. Международное частное право: Учебное пособие. – Х.: Эспада, 2003. – 512 с.

 3. Дахно І.І. Міжнародне приватне право: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2001. – 312 с.

 4. Кибенко Е.Р. Международное частное право. учебно-практическое пособие. – Х.: Эспада, 2003. – 512 с.

 5. Міжнародне приватне право. Актуальні проблеми / За ред. А. Довгерта. – К.: Український центр правничих студій, 2001. – 334 с.

 6. Попов А.А. Международное частное право. – Харьков: РА, 1999. – 220 с.

 7. Фединяк Г.С., Фединяк Л.С. Міжнародне приватне право. Навч. посіб. – 2-ге вид., доп. – К.: Юрінком Інтер, 2000. – 416 с.

 8. Фединяк Г.С, Фединяк Л.С. Практикум з курсу «Міжнародне приватне право»: Навч. посіб.— К.: Атака, 2007. — 312 с.

 9. Чубарєв В.Л. Міжнародне приватне право: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2006. – 608 с.

 10. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Академічний курс: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Концерн «Видавничий дім «Ін Юре». – 2004. – 352 с.

 11. Юлдашев О.Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. – К.: МАУП, 2004. – 576 с.

 12. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за ред. проф. В.П. Жушмана та доц. І.А. Шуміло. – Х.: Право, 2011. – 320 с.

Схожі:

Навчальна програма курсу «міжнародне приватне право» iconРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне...
Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне І космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Навчальна програма курсу «міжнародне приватне право» iconНавчальна програма курсу «міжнародне право»
Основною метою курсу є ознайомлення студентів-правознавців з основними теорети­чними положеннями науки міжнародного права
Навчальна програма курсу «міжнародне приватне право» iconЗатверджую
Робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародне приватне право» для магістрів 5 курсу юридичного факультет нні права денної форми...
Навчальна програма курсу «міжнародне приватне право» iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент І маркетинг)»
Навчальна програма курсу «міжнародне приватне право» iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Міжнародне право. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 17 год., семінарських – 34 год., самостійна...
Навчальна програма курсу «міжнародне приватне право» iconЗатверджую
Робоча навчальна програма з «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» на 78 арк
Навчальна програма курсу «міжнародне приватне право» iconЮридичний факультет
Стовпець Олександр Васильович – викладач кафедри цивільного І трудового права Одеського національного морського університету – відповідно...
Навчальна програма курсу «міжнародне приватне право» iconА. Закон місця реєстрації юридичної особи
Хто з нижче перелічених осіб ввів у науковий обіг термін “міжнародне приватне право”
Навчальна програма курсу «міжнародне приватне право» iconКонспект лекцій з дисципліни «міжнародне приватне право»
«Правову основу» між­народного приватного права складають колізійні І матеріально-правові норми, що регулюють відносини за участю...
Навчальна програма курсу «міжнародне приватне право» iconНавчальна програма курсу
Робоча навчальна програма з курсу «Екологія» // Укладачі: викладач Бригадир І. В., викладач Голопич Т. П., доц., к ю н. Шуміло О....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка