План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу
Скачати 122.14 Kb.
НазваПлан и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу
Дата конвертації04.07.2013
Розмір122.14 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

імені Е.О. Дідоренка

Кафедра цивільного та трудового права
П Л А Н Исемінарських занять

з дисципліни

Сімейне право”

для слухачів заочної форми навчання

4 курсу
Складені: доцентом кафедри

цивільного та трудового права

підполковником міліції

О.С. Жидковою
Затверджені

на засіданні кафедри

цивільного та трудового права

„___” ____________ 2012 р.

Протокол № ___

^

Луганськ 2012

Т Е М А 2

Загальні положення про шлюб. Порядок і умови його укладання.

Недійсність шлюбу.


семінарське заняття

2 години

Мета

навчальна - поглибити та закріпити знання щодо поняття, порядку та умов укладання шлюбу; підстав розірвання шлюбу у державних органах реєстрації актів цивільного стану та у судовому порядку; порядку та підстав визнання шлюбу недійсним, а також правових наслідків розірвання шлюбу та визнання його недійсним. Навчитись застосовувати набути знання з фундаментальних категорій сімейного права при розв’язанні практичних ситуацій.

розвиваюча - навчити студентів заочної форми навчання аналізувати нормативно-правові акти та інші документи, виробити навички самостійного аналізу, уміння застосовувати отримані знання при оцінюванні конкретної ситуації, сприяти оволодінню уміннями та навичками, які потрібні у професійній діяльності;

виховна - формувати переконання та ціннісні орієнтації відповідно до ідеалів гуманізму, демократії, соціальної справедливості, поваги до особистості, виховувати активну громадську позицію, сприяти усвідомленню ролі та значення юридичної діяльності в становленні Української держави.
Опорні поняття: шлюб, кровноспоріднена сім'я, родина пуналуа, екзогамна сім'я, парний шлюб, патріархальна сім'я, одношлюбність (моногамія), свобода шлюбу, добровільність шлюбу, умови вступу в шлюб, наречена, наречений, позитивні умови укладення шлюбу, негативні умови укладення шлюбу, правозгідність шлюбу, абсолютна заборона укладення шлюбу, відносна заборона укладення шлюбу, шлюбний вік, перешкоди для укладення шлюбу, припинення шлюбу, розірвання шлюбу, недійсний шлюб, неукладений шлюб, режим окремого проживання подружжя, сепарація, фіктивний шлюб.
ПЛАН


  1. Поняття шлюбу. Умови укладання шлюбу. Перешкода для одруження.

  2. Державна реєстрація шлюбу, її правове значення. Час, місце та порядок реєстрації шлюбу.

  3. Умови та порядок укладання шлюбу.

  4. Підстави та види припинення шлюбу. Правові наслідки припинення шлюбу

  5. Недійсність шлюбу. Неукладений шлюб.


Теми рефератів та доповідей

1. Шлюбний договір.

2. Особливості шлюбних відносин з іноземцями.
Питання для повторення і самостійної роботи.

 1. Що розуміється під шлюбом? Назвіть його признаки.

 2. Яка мінімальна межа для вступу до шлюбу?

 3. Чи існує максимальна вікова межа для одруження?

 4. Чи мають юридичне значення фактичні шлюбні відносини?

 5. Які особливості реєстрації браку з засудженими особами?

 6. Чи можливо зареєструвати шлюб на кораблі?

 7. Які обставини усувають недійсність браку?

 8. Чи є підстави для визнання „шлюбу по розрахунку” фіктивним?

 9. Що слід розуміти під режимом окремого проживання подружжя? Назвіть його правові наслідки.

 10. Чи впливає визнання шлюбу недійсним на право спадкування?

 11. Чи є підставою визнання шлюбу недійсним у випадку, коли подружжя проживають окремо один від одного?

 12. Які права подружжя анулюються при визнання браку недійсним?^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Апопій, І. В.  Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. В. Апопій. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : ЦУЛ, 2011. – 359 с. 

 2. Дякович М. М. Сімейне право України. Навчальний посібник, 2009, - 512 с.

 3. Жилінкова І.В., Борисова В.І. Сімейне право України. Пiдручник. - 2-е вид., перероб. і допов. — К. : Юрiнком Iнтер, 2009. — 288 с.

 4. Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник /для студ. вищ. навч. закл./ / Зорислава Родоська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

 5. Сімейне право України: Підруч. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

 6. Сімейне право України. Підручник. Затверджено МОНУ. издательства Алерта,: Мироненко, Пилипенко, укр., 2008, 477 стр.,

 7. Шимон С. І. Сімейне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2004. - 164 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Аблятіпова, Н. А. Правова природа фіктивного шлюбу за сімейним законодавством / Н. А. Аблятіпова // Південноукраїнський правничий часопис. – 2010. – №2. – С.107-109.

 2. Апопій, І. Класифікація підстав недійсності шлюбу / І. Апопій // Підприємництво, господарство і право. – 2010. – № 1. – С.128-130.

 3. Багрова Н.В. Субъекты брачного договора // Юрист. – 2008. – № 2. – С. 18–20.

 4. Байгушева, Ю. В. Основные вопросы прекращения брака / Ю. В. Байгушева // Правоведение. – 2010. – №1. – С.215-225.

 5. Бакаева И.В. Стрегло В.Е. Условия заключения брака: обзор проблем // Цивилист. – 2008. – № 3. – С. 76–82.

 6. Бондов, С. Н. Свобода развода и автономия семейной жизни: принципы современного семейного права / С. Н. Бондов // Вестник Московского университета МВД Россиии. – 2010. – №5. – С. 107 - 110.

 7. Гопанчук В. Інститут фактичного шлюбу у вітчизняному законодавстві // Вісник прокуратури. – 2007. – № 11. – С. 100–105.

 8. Дякович, М. Визнання шлюбного договору недійсним / М. Дякович // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XVІ регіон.наук.-практ.конф. ( 8-9 лютого 2010 р.) / ЛНУ ім.І.Франка, Юрид.фак.; [ ред.кол.: Рабінович П.М. (голова) та ін.; наук.ред. Бурдін В.М. ]. – Львів : ЛНУ ім.І.Франка, 2010. – С.173-174.

 9. Дякович, М. М. Правове регулювання "фактичних шлюбних відносин" / М. М. Дякович, С. В. Сеник // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – №2. – С.37-43.

 10. Елкина, О. С. Брачный договор как способ обеспечения имущественных прав супругов / О. С. Елкина // Гражданское право. – 2009. – № 4. – С.42-45.

 11. Євко, В. Ю. Правовий режим майна осіб, між якими був зареєстрований недійсний шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду / В. Ю. Євко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 6. – С.90-102.

 12. Жилинкова И. В. Правовой режим имущества членов семьи. - Х.: „Ксион”, 2002. – 398 с.

 13. Кузько А. О явлении правового гермафродита: Проблемы, связанные со сменой пола, в рамках Семейного кодекса Украины // Юридическая практика. – 2007. – № 33 (14 авг.). – С. 13.

 14. Липець, Л. В. Етапи формування шлюбного договору / Л. В. Липець // Судова практика. – 2010. – № 11-12. – С.3-9.

 15. Литвиненко, Л. Ю. Реєстрація шлюбу громадян України з іноземцями / Л. Ю. Литвиненко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2010. – № 11. – С.26-28.

 16. Німак, М. О. Провадження у справах про розірвання шлюбу за заявою подружжя, яке має дітей / М. О. Німак // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Серія юридична:зб. наук. праць / ЛьвДУВС ; [ ред. кол. : Б.В. Щур ( голова) та ін. ]. – Львів : ЛьвДУВС, 2010. – вип. 2. – С.97-107.

 17. Овчаренко, А. Визнання реєстрації та розірвання шлюбу за двосторонніми міжнародними договорами, укладеними Україною / А. Овчаренко // Юридичний журнал. – 2010. – №N 10. – С.21-34.

 18. Озель, В. Форми укладення шлюбу в Україні у дохристиянські часи (історико-правове дослідження) / В. Озель // Юридична Україна. – 2010. – № 10. – С.29-33.

 19. Ольховик, Л. А. Деякы колізійні питання змішаних шлюбів / Л. А. Ольховик, В. Б. Смотрицький // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №1. – С.93-94.

 20. Онишко, О. Б. Майнові відносини подружжя за законом відповідно до шлюбно-сімейного законодавства України, Польщі та Німеччини / О. Б. Онишко // Економіка. Фінанси. Право. – 2011. – №3. – С.36-39.

 21. Павлова Л. Реалізація природного права на шлюб, сім’ю, материнство та батьківство // Голос України. – 2004. – № 1. – С. 46.

 22. Панова Л. До питання про умови укладання шлюбу // Підприємство, господарство і право. – 2004. – № 12.

 23. Пчелинцева Д.М. Семейное право России: Учебн. для вузов. – М., 2001.

 24. Райчук А. Розірвання шлюбу органом реєстрації актів цивільного стану за заявою одного з подружжя // Юридична Україна. – 2008. – № 6. – С. 68–75.

 25. Фогель Л. Особливості реєстрації шлюбу з іноземними громадянами // Урядовий кур’єр. – 2007. –№ 196 (24 жовтня). – С. 10.

 26. Цал-Цалко, Ю. Ю. Дискусійні погляди щодо поняття спільного майна подружжя / Ю. Ю. Цал-Цалко // Південноукраїнський правничий часопис. – 2009. – №2. – С.88-90.


^ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

 2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44.- Ст. 356.

 3. Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною радою України 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

 4. Про міжнародне приватне право: Закон України

 5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 г.

 6. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г.

 7. Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України від 24.12.1993 р. № 3807–XII // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 8. Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження осіб, які подали заяву про реєстрацію шлюбу: Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.2002 р. № 1740 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 9. Про судову практику в справах про встановлення фактів, що мають юридичне значення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 31.03.1995 р. № 5 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 10. Про порядок зміни, доповнення, поновлення та анулювання записів актів громадянського стану: Положення, затверджене наказом Міністерства юстиції України від 29.09.2002 р. № 86/5 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 11. Правила реєстрації актів громадянського стану в Україні: Затверджено наказом Міністерства юстиції України від 18.10.2000 р. № 52/5 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.

 12. Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 07.07.1995 р. № 12 – Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972–2002: Офіц. вид. / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – С. 219.

 13. Про практику застосування судами законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 № 11 // Комп’ютерна правова система „Ліга: Закон”, „Нормативно-правові акти України” та ін.Т Е М А 3

^

Права та обов’язки подружжя.


семінарське заняття

2 години
Мета

навчальна - набуття теоретичних знань з теми, уміння правильно тлумачити норми сімейного законодавства при розв’язання сімейних спорів;

розвиваюча - формувати й розвивати правові знання студентів заочної форми навчання, виробити навички самостійного аналізу, сприяти оволодінню уміннями та навичками, які потрібні у професійній діяльності;

виховна - сприяти розвитку в майбутніх юристів правової свідомості і правової культури, професійних й особистих якостей.
^ Опорні поняття: особисте немайнове право, право на батьківство, право на материнство, індивідуальність, духовний розвиток, життя сім'ї, особиста свобода, таємниця особистого життя, спільна сумісна власність, склад майна подружжя, особиста власність подружжя, речі для професійних занять, речі індивідуального користування, утримання, аліменти, фактичні шлюбні відносини
ПЛАН

 1. Особисті немайнові правовідносини подружжя.

 2. Законний режим майна подружжя

 3. Договірний режим майна подружжя

 4. Відповідальність подружжя за зобов'язаннями


Теми рефератів та доповідей

1. Аліментні зобов'язання у шлюбних та сімейних правовідносинах.

2. Особисті та майнові зобов’язання подружжя..
Питання для повторення і самостійної роботи.


 1. Які види особистих немайнових прав подружжя регулюються сімейним правом? Дайте їм характеристику.

 2. Чи можливе застосування санкцій за порушення немайнових прав подружжя?

 3. У яких випадках за порушення особистих немайнових прав подружжя можливе застосування норм кримінального права?

 4. Які проблеми подружжя повинні вирішувати спільно, виходячи з принципу рівності?

 5. Чи передбачає закон спосіб примусити подружжя вирішувати питання сімейного життя спільно?

 6. У чому полягає зміст права подружжя на спільне вирішення питань життя сім'ї?

 7. Чи можливо правовими способами домогтися поваги подружжям один одного?

 8. Який механізм реалізації особистих немайнових прав подружжя?

 9. В якому випадку обов'язок надавати допомогу одному чоловікові іншим набуває правове значення?

 10. Чи є турбота про добробут і розвиток дітей обов'язком подружжя? Чи можливо за невиконання цього обов'язку застосування санкцій? У чому вони виражаються?


^ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

 2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

 3. Цивільний кодекс України: Коментар.: / Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. / За загал. ред.: Харитонова Є.О., Калитенко О.М. / Х.: Одисей. – 2003.

 4. Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною радою України 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану” № 12 від 7 липня 1995 г. – Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972–2002: Офіц. вид. / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – С. 219.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Апопій, І. В.  Сімейне право України [Текст] : навч. посіб. для студ. вузів / І. В. Апопій. – 2-е вид., переробл. та допов. – К. : ЦУЛ, 2011. – 359 с. 

 2. Дякович М. М. Сімейне право України. Навчальний посібник, 2009, - 512 с.

 3. Жилінкова І.В., Борисова В.І. Сімейне право України. Пiдручник. - 2-е вид., перероб. і допов. — К. : Юрiнком Iнтер, 2009. — 288 с.

 4. Ромовська З.В. Українське сімейне право : підручник /для студ. вищ. навч. закл./ / Зорислава Родоська. – К.: Правова єдність, 2009. – 500 с.

 5. Сімейне право України: Підруч. / За ред. Гопанчука В.С. – К.: Істина, 2002. – 304 с.

 6. Сімейне право України. Підручник. Затверджено МОНУ. издательства Алерта,: Мироненко, Пилипенко, укр., 2008, 477 стр.,

 7. Шимон С. І. Сімейне право: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 2004. - 164 с.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

    1. Алибекова Ф.Я. Законный режим имущества супругов – правовой інститут // Юрист. – 2008. – № 3. – С. 17–19.

    2. Андрущенко, Т. Особливості укладення аліментного договору між колишнім подружжям / Т. Андрущенко // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – №3. – С.33-35.

    3. Дячук, Л. В. Особисті відносини подружжя за нормами ранньовізантійського права / Л. В. Дячук // Держава і право. – 2011. – №4 (54). – С.112-118.

    4. Жилинкова И. Регулирование имущественных отношений супругов // Право Украины. -1995. – № 11–12. – С. 29.

    5. Залугин С.В. Правовое регулирование имущественных отношений супругов // Гражданкое право. – 2007. – С. 12–15.

    6. Івашкова, Т. О. До питання правових наслідків перебування у фактичних шлюбних відносинах / Т. О. Івашкова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : сер. Юридична :зб. наук. праць / ЛьвДУВС ; [ ред. кол. : О.К. Марін ( голова) та ін. ]. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – : Вип. 2. – С.110-117.

    7. Маркова, О. В. Алиментные обязательства в международном частном праве / О. В. Маркова // Международное публичное и частное право. – 2011. – №3. – С.24-29.

    8. Митракова І.Г. Особисті немайнові права подружжя як об’єкти судового захисту // Вісник Верховного Суду України. – 2008. – № 1. – С. 44–48.

    9. Новохатська, Я. В. Правове регулювання майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий аспект) : Автореферат дис. ... канд. юрид. наук: (12.00.03) / Я. В. Новохатська ; НЮА України ім.Ярослава Мудрого. – Х., 2006.

    10. Онишко, О. Б. Права та обов'язки подружжя щодо утримання до і після розірвання шлюбу / О. Б. Онишко // Економіко-правовий часопис : зб.наук.праць / ЛьвДУВС; [ ред.кол.: О.К. Марін ( гол.ред.) та ін. ]. – Львів : ЛьвДУВС, 2011. – : Вип. 2. – С.252-260.

    11. Почаева А.Н. Распорядительные действия сторон в практике рассмотрения дел, возникающих из брачно-семейных отношений // Юрист. – 2008. – № 8. – С. 38–41.

    12. Пчелинцева Д.М. Семейное право России: Учебн. для вузов. – М., 2001.

    13. Романюк, Я. М. Цивільно-правові наслідки договорів, укладених одним із подружжя / Я. М. Романюк // Вісник Верховного Суду України. – 2011. – №7. – С.42-48.


^ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА СУДОВА ПРАКТИКА:


 1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К., 1996.

 2. Цивільний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

 3. Цивільний кодекс України: Коментар.: / Прийнятий Верховною Радою України 16 січня 2003 р. / За загал. ред.: Харитонова Є.О., Калитенко О.М. / Х.: Одисей. – 2003.

 4. Сімейний кодекс України. Прийнятий Верховною радою України 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21–22. – Ст. 135.

 5. Постанова Пленуму Верховного Суду України „Про практику розгляду судами справ про встановлення неправильності запису в актах громадянського стану” № 12 від 7 липня 1995 г. – Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972–2002: Офіц. вид. / За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – С. 219.Схожі:

План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу iconМетодика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських...
Плани семінарських занять з дисципліни “Методика викладання та педагогічна майстерність” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент...
План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу iconМетодичні рекомендації щодо завдань на самостійну роботу та підготовки...
У процесі цього різновиду занять здійснюється поточний контроль якості знань, застосовуються методичні заходи індивідуалізації навчання....
План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу iconПлан и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Сімейне право”...
Навчальна: сприяти становленню сучасного висококваліфікованого фахівця-юриста на підставі вивчення поняття, предмету, методу, функцій,...
План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу iconПлан семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни
План семінарських занять (С. 8) зі студентами 1 року денної форми навчання з дисципліни: «Прокурорський нагляд за додержанням законів...
План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу iconДля виконання контрольних робіт з курсу «Аграрне право» для студентів 5 курсу
«Аграрне право» для студентів 5 курсу групи б заочної (прискореної) форми навчання спеціальності «Правознавство» 2013-2014 навч рік....
План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу iconЗатверджую
«Право інтелектуальної власності» для слухачів 1 курсу юридичного факультету нні права та безпеки заочної форми навчання, спеціальності...
План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу iconПлани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «кримінальне...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях І при...
План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу iconЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого...
Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового...
План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу iconПлан и семінарських та практичних занять з дисципліни „ Житлове право” для студентів 3 курсу
Правове регулювання забезпечення громадян України прав на житло в державному житловому фонді
План и семінарських занять з дисципліни „ Сімейне право” для слухачів заочної форми навчання 4 курсу iconМетодичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять
Методичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка