Навчальна програма курсу «міжнародне право»
Скачати 149.53 Kb.
НазваНавчальна програма курсу «міжнародне право»
Дата конвертації03.07.2013
Розмір149.53 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Навчальна програма курсу

« міжнародне право »
Основною метою курсу є ознайомлення студентів-правознавців з основними теорети­чними положеннями науки міжнародного права.

Курс міжнародного права вирішує три взаємопов'язаних завдання: загальноосвітнє, правознавче і практичне. Із загальноосвітнього погляду він спрямований на продов­ження процесу формування професійного мислення, накопи­чення й осмислення концепцій і фак­тів, що входять до систе­ми фахових знань, сприяє становленню методології, підвищен­ню загальної культури майбутнього юриста. Правознавче завдання курсу полягає у по­глибленні теоре­тичних знань про державний суверенітет, про загальновизнані та зага­льнообовязкові принципи міжнародного права, про відповідальність та санкції в міжна­родному праві, про різні галузі міжнародного права, про мирні способи вирішення між­народних спорів. Практичне завдання курсу пов'язано з вивченням правових інститутів і методів міжнародно-правового регу­лювання, їх позитивних та негативних аспектів, що можуть змінюватись у неоднакових умовах, коли позитивні риси мо­жуть обернутися негативними і навпаки. У практичному змісті курс також дає конкретну інформацію про способи регулюван­ня відносин між державами, визначає роль і місце інди­відуума в системі міжнародно-правових норм, принципи, на яких базуєть­ся побудова міжнародної системи. Знання основних галузей, інститутів і термінологічного апарату надає змогу пізнати глибинні процеси й особливості становлення, розвитку і функціонування право­вої системи своєї держави й інших країн, що перебувають в процесі загальносвітового розвитку.
^ Зміст навчальної дисципліни
ТЕМА: 1. Поняття, предмет і система міжнародного права

Міжнародна система, міжнародні відносини і міжнародне право. Походження терміна ”міжнародне право”. Проблема визначен­ня міжнародного публічного права. Міжнародне право як особлива система права. Функції міжнародного публічного права. Метод міжнародно-правового регулю­вання. Об’єкт і предмет міжнародного публічного права. Сфера засто­сування міжнародного права. Співвідношення міжнародного і внутрішньодер­жавного права. Міжнародне пуб­лічне право і міжнародне приватне право. Міжнародне публічне право, зовнішня полі­тика і дипломатія. Вплив зов­нішньої політики на утворення та застосування норм міжнародного публічного права. Міжнародне публічне право і міжнародна мораль. Система сучасного міжнародного пуб­лічного права як предмет правознавства. Загальне міжнародне право і локальні норми.
ТЕМА: 2. Джерела міжнародного права

Поняття джерел міжнародного публічного права. Тлумачення терміну ”джерело права” у зарубіжній та вітчизняній літературі з міжнародного права. Статут Міжнародного Суду ООН (ст.38) про джерела міжнародного публічного права. Правова характеристика дже­рел міжнародного публічного права. Ієрархія джерел міжнародного публічного права. Взаємозв’язок питання про джерела міжнародного публічного права із проблемою ство­рення норм. Поняття норм міжнародного публічного права та їх класифікація. Форми міжнародної правотворчості. Узгодження воль держав як спосіб утворення норм. Сутність договірного правотворчого процесу. Міжнародна договірна ініціатива і форми її здійснення. Правотворчий процес у межах міжнародних організацій. Повноваження спеціальних правотворчих органів. Створення норм, обов'язкових для держав-членів. Роль резолюції-рекомендації міжнародних організацій в створенні норм міжнародного права. Участь міжнародних судових установ у формуванні норм міжнародного права. Визнання норми юридично обов'язковою як стадія міжнародного правотворчого процесу. Кодифікація і прогресивний розвиток міжнародного публіч­ного права.
ТЕМА: 3. Поняття і система основних принципів міжнародного права

Поняття основних принципів. Принципи-ідеї та принципи-норми найбільш загального характеру (наприклад, принцип дипломатичної недоторканності). Особлива категорія принципів – основні принципи міжнародного публічного права (jus cogens). Юридичний статус основних принципів міжнародного публічного права. Функції основних принци­пів міжнародного публічного права у системі міжнародних відносин. Система основних принципів міжнародного публічного права. Стабільність і динамізм системи принципів міжнародного права. Взаємозв’язок основних принципів із основними цілями міжнарод­ного публічного права. Принцип утримання у міжнародних відносинах від погрози си­лою або її застосування. Поняття та нормативний зміст принципу незастосування сили або погрози силою. Принцип розв'язання міжнародних спорів мирними засобами. По­няття, становлення і розвиток принципу мирного врегулювання спорів. Нормативний зміст цього принципу. Принцип невтручання у справи, що входять до внутрішньої ком­петенції держави. Поняття і становлення цього принципу. Нормативний зміст принципу невтручання. Принцип співробітництва держав (солідарного утримання від надання до­помоги будь-якій державі, проти якої 00Н починає дії превентивного або примусового характеру). Нормативний зміст принципу співробітництва держав. Принцип рівноправності та самовизначення народів. Поняття і становлення цього принципу. Норми та інститути, які сформувалися на основі даного принципу. Нормативний зміст принципу. Принципи су­веренної рівності держав. Поняття, становлення і розвиток принципу суверенної рівності держав. Нормативний зміст принципу суверенної рівності держав. Принцип сумлінного виконання членами 00Н прийнятих на себе зобов'язань за Статутом ООН. Поняття і ста­новлення принципу сумлінного виконання зобов'язань. Нормативний зміст принципу сумлінного виконання зобов'язань.
ТЕМА: 4. Суб’єкти міжнародного права

Поняття суб’єкта міжнародного публічного права. Передумови і функції міжнародної правосуб’єктності: соціальна (свобода волі) і юридична (здатність бути носієм прав і зобов’язань, а також нести відповідальність за міжнародне правопорушення). Структура міжнародної правосуб'єктності. Міжнародна правоздатність та її юридична особливість. Вимоги до суб'єкта міжнародного публічного права. Види міжнародної правосуб'єктності та класифікація суб’єктів міжнародного публічного права. Основні (первинні) та похідні (вторинні) суб'єкти міжнародного публічного права. Держави – основні суб'єкти міжна­родного публічного права. Основні права і обов'язки держави в системі міжнародно-пра­вового регулювання. Міжнародна правосуб'єктність народів і націй, які борються за своє визволення. Правосуб’єктність міжнародних (міжурядових, міждержавних) організацій. Джерела закріплення міжнародних прав і обов'язків міжнародних організацій. Міжнаро­дна правосуб'єктність державоподібних утворень. Спеціальний міжнародно-правовий статус Ватикану. Про міжнародну правосуб'єктність інших утворень та фізичних осіб. Міжнародно-правовий статус індивідів. Право петицій. Доступ індивідів до міжнародних судових установ і міжурядових міжнародних організацій та органів.
ТЕМА: 5. Інститути території та населення у міжнародному праві

Загальні питання території. Теоретико-правова природа території. Об'єктна теорія. Те­орія компетенції (або межі) Г.Кельзена. Визна­чення поняття ”територія”. Основні категорії території за видами правового режиму. Державна територія. Склад і юридична природа державної території. Розмежування сфери дії територіального верховенства. Державні кордони та їх правовий режим. Між­народні ріки. Поняття ”міжнародної ріки” у теорії міжнародного публічного права. Ос­новні міжнародно-правові документи, які визначають статус і правовий режим міжнаро­дних рік. Правовий режим Арктики та Антарктики. “Секторіальний” принцип володінь в Арктиці. Міжнародно-правовий режим Антарктики. Вашингтонський договір про Антар­ктику від 1 грудня 1959 р. і головні риси встановленого ним режиму. Міжнародно-пра­вова регламентація становища населення. Поняття ”населення” та його категорії (грома­дяни даної держави, іноземці та особи без громадянства). Світова доктрина по питанню впливу міжнародного права на становище населення. Міжнародно-правові питання гро­мадянства. Вплив міжнародного права на процес регулювання громадянства. Способи набуття і втрати громадянства. Міжнародно-правові акти щодо свободи виходу з грома­дянства. Подвійне громадянство і правові засоби його позбавлення. Проблема безгрома­дянства (апатризму) і шляхи її вирішення. Правовий статус біженців і переміщених осіб. Проблема біженців у сучасному світі. Право притулку : поняття й історія. Юридичні засади права притулку. Правове становище трудящих-мігрантів. Загальна характеристика міжнародно-правових актів, які регулюють правовий статус трудящих-мігрантів.
ТЕМА: 6. Інститут визнання та правонаступництва у міжнародному праві

Роль і місце інституту міжнародно-правового визнання у загальній системі міжнарод­ного права. Термін ”визнання” як окрема юридична категорія. Види визнання. Сфери застосування інституту визнання. Проблеми кодифікації інституту визнання. Сутність визнання нових держав у міжнародному публічному праві. Конститутивна і декларативна теорії. Визнання нових урядів : критерії, форми, засоби. Характеристика форм офіцій­ного визнання: визнання de jure (де-юре), визнання de-facto (де-факто) і визнання аd hoс (у даному випадку). Інші види міжнародно-правового визнання. Поняття правонаступни­цтва. Суб'єкти правонаступництва у міжнародному публічному праві. Об'єкти правона­ступництва. Випадки правонаступництва. Кодифікація норм інституту правонаступниц­тва держав. Види правонаступництва. Правонаступництво стосовно міжнародних дого­ворів. Підстави правонаступництва стосовно міжнародних договорів. Правонаступниц­тво держав стосовно державних архівів. Правонаступництво стосовно державних боргів. Правонаступництво держав стосовно державної власності. Положення міжнародно-пра­вових актів, які регламентують ці питання. Правонаступництво України після розпаду колишнього Радянського Союзу і невирішені проблеми.
ТЕМА: 7. Інститут мирних засобів вирішення міжнародних спо­рів

Загальна характеристика мирних засобів і способів вирішення спорів між державами. Поняття ”спір”, ”ситуація”, ”конфлікт” у міжнародному публічному праві. Статут 00Н про класифікацію міжнародних спорів. Системи засобів мирного вирішення спорів між державами. Міжнародні спори політичного і юридичного характеру і відповідні засоби їх вирішення. Безпосередні переговори як головний початковий засіб встановлення і регу­лювання відносин між державами і як головний засіб вирішення міжнародних справ. Консультації як особлива форма переговорів між державами. Добрі послуги і посередни­цтво: загальні риси і відмінності між ними. Сучасна практика їх застосування. Міжнаро­дна слідча процедура. Узгоджувальні комісії. Міжнародні угоди про примирливу проце­дуру. Міжнародні третейські суди (арбітражі). Постійна палата Третейського суду в Га­азі. Арбітражна процедура і правила арбітражного процесу. Міжнародний судовий роз­гляд. Загальні положення, юрисдикція міжнародних судових установ (факультативна і обов'язкова). Конвенція з примирення і арбітражу в рамках ОБСЄ. Ставлення України до міжнародних судових процедур. Особливості вирішення міжнародних спорів в рамках міжнародних організацій.
ТЕМА: 8. Інститут відповідальності у міжнародному праві

Загальна характеристика міжнародно-правової відповідальності. Проблема відповіда­льності в доктрині міжнародного права. Передумови міжнародно-правової відповідаль­ності, її принципи та цілі. Кодифікація норм відповідальності в Комісії міжнародного права ООН. Зміст міжнародно-правової відповідальності. Суб'єкти міжнародно-правової відповідальності. Підстави міжнародно-правової відповідальності. Юридичні та фактичні підстави міжнародно-правової відповідальності. Загальні принципи міжнародно-правової відповідальності. Цілі й функції міжнародно-правової відповідальності. Об'єкт міжнаро­дно-правової відповідальності. Матеріальна та нематеріальна відповідальність. Форми міжнародно-правової відповідальності. Обставини, що виключають міжнародну протиправність діянь. Індивідуальна відповідальність фізичних осіб у міжнародному праві. Нюрнберзький і Токійський міжнародні воєнні трибунали. Міжнародні трибунали для Югославії та Руа­нди. Міжнародна конференція (Рим, 18 липня 1998 р.), яка схвалила Статут Міжнарод­ного кримінального Суду. Відповідальність міжнародних організацій: загальна характе­ристика. Особливості відповідальності міжнародних організацій.
ТЕМА: 9. Право міжнародних договорів

Поняття і кодифікація права міжнародних договорів. Роль договору в сучасних міжна­родних відносинах. Сторони й право на участь у міжнародних договорах. Право держави на неучасть у договорі. Класифікація договорів. Особливості міжнародних договорів, стороною яких є міжнародна організація. Характерні особливості договорів, які уклада­ються від імені народу, що бореться за свою незалежність. Характеристика Статуту 00Н як договору особливого значення. Форма міжнародного договору та її значення. Струк­тура та мова договору. Стадії укладення договорів. Дія міжнародних договорів. Порядок здійснення договорів. Внутрішньодержавний і міжнародний інституційний механізми реалізації договорів. Порушення міжнародних договорів і міжнародна відповідальність. Національний і міжнародний контроль за виконанням договорів. Нечинність, припи­нення і відновлення дії договорів. Підстави для нечинності договорів. Нерівноправні договори. Застереження до міжнародних договорів. Призупинення дії міжнародних дого­ворів. Юридичні підстави для припинення дії договору.
ТЕМА: 10. Дипломатичне і консульське право

Джерела дипломатичного і консульського права. Звичаєві норми міжна­родного права у сфері зовнішніх зносин держав. Існуючі концепції в науці міжнародного публічного права щодо назви і змісту галузі. Збіжність термінів” право зовнішніх зно­син” і ”дипломатичне і консульське право”(у широкому розумінні). Органи зовнішніх зносив держави та їх система. Внутрішньодержавні конституційні і спеціалізовані органи зовнішніх зносин. Зарубіжні постійні і тимчасові органи зовнішніх зносин. Міжнародно-правове регулювання організації та діяльності постійних дипломатичних представництв. Дипломатичні привілеї та імунітети. Привілеї та імунітети дипломатичного персоналу представництва. Дипломатичний протокол і церемоніал. Статус спеціальних місій. Поняття спеціальної місії у міжнародному праві. Спеціальні місії як форма здійснення „дипломатії аd hoc” у минулому. Конвенція про спеціальні місії 1969 р. - основа функціонування спеціальних місій. Консульське право. Консульські зносини і заснування консульських установ. Їх структура, персонал і функції. Консульські привілеї та імунітети. Постійні представництва держав при міжнародних організаціях. Постійні місії спостерігачів та їх статус у міжнародному праві
ТЕМА: 11. Міжнародне гуманітарне право

Поняття і джерела міжнародного гуманітарного права. Тлумачення терміну ”міжнаро­дне гуманітарне право”. Право ”Женеви”. ”Право Гааги". Принципи міжнародного гума­нітарного права. Концептуальні підходи в сучасній міжнародно-правовій доктрині щодо змісту та місця цієї галузі в системі міжнародного публічного права. Міжнародні станда­рти у галузі прав людини та їх міжнародно-правове забезпечення у мирний час. Поняття міжнародного стандарту. Функції стандартів. Міжнародні механізми забезпечення та захисту прав людини. Система міждержавних органів, які здійснюють контроль за діяль­ністю держав у сфері забезпечення прав людини. Захист прав людини у період збройних конфліктів. Правове становище учасників збройних конфліктів. Правомірність засобів, способів і методів ведення воєнних дій у період збройних конфліктів. Термінологічне визначення понять” засоби ведення воєнних дій” і ”методи ведення воєнних дій". Право нейтралітету. Евентуальний і постійний нейтралітет. Захист жертв війни. Міжнародно-правові акти про правовий режим поранених, хворих та осіб, що зазнали корабельної аварії. Правовий статус військовополонених. Міжнародно-правовий захист цивільного населення, об'єктів і культурно-історичних цінностей під час війни. Особливості право­вого захисту поранених, хворих, інвалідів та вагітних жінок. Режим інтернованих осіб. Статус цивільних об'єктів. Міжнародно-правова регламентація закінчення воєнних дій і стану війни. Способи юридичного оформлення.
ТЕМА: 12. Право міжнародних організацій

Поняття і джерела права міжнародних організацій. Суб'єкти права міжнарод­них організацій. Проблема кодифікації права міжнародних організацій. Нормотворча функція міжнародних організацій в системі міжнародно-правового регулювання. Історія, поняття і класифікація міжнародних (міжурядових, міждержавних) організацій. Поява і правова природа адміністративних союзів XIX ст. Утворення першої постійної діючої політичної організації світу - Ліги Націй в 1919 р. Сучасна система міжнародних органі­зацій, їх типи і види. Правова основа створення і функціонування міжнародних організа­цій. Членство в міжнародних організаціях. Організаційно-правовий механізм діяльності міжнародних організацій. Правове становище міжнародних організацій в країні перебу­вання. Організація Об'єднаних Націй. Історія створення і правова природа 00Н. Членство в 00Н. Система органів 00Н. Основні напрями діяльності 00Н. Спеціалізовані та інші установи системи ООН. Загальна характеристика спеціалізованих установ ООН. Цілі, склад, структура, основні принципи і напрями діяльності. Регіональні та субрегіональні організації: загальна характеристика. Проблема міжнародних неурядових організацій. Інститут міжнародних конференцій. Поняття і класифікація міжнародних конференцій. Міжнародні неурядові організації та їх роль у міжнародному праві.
ТЕМА: 13. Міжнародне морське право

Поняття, джерела і кодифікація міжнародного морського права. Формування і зна­чення основних принципів міжнародного морського права. Класифікація морських просторів. Загальні положення про режим морських просторів і правовий статус морсь­ких суден. Множинність правових режимів морських просторів. Внутрішні морські води. Поняття та склад внутрішніх морських вод. Правовий режим внутрішніх морських вод. Правовий статус іноземних суден у внутрішніх морських водах. Кримінальна і цивільна юрисдикція держави. Територіальне море (територіальні води). Поняття територіального моря. Проблема про лінії ширини територіального моря. Правовий режим територіального моря. Поняття і види прилеглих зон. Режим прилеглих зон і їх межа. Континентальний шельф. Визначення межі та режим континентального шельфу. Вик­лючна економічна зона. Поняття, правовий статус і ширина виключної економічної зони. Права, обов'язки і юрисдикція прибережної держави. Міжнародно-правовий режим відкритого моря. Правовий статус архіпелажних вод, повітряного простору над архіпелажними водами, а також дна і його надр. Архіпелажні вихідні лінії. Архіпелажний прохід. Міжнародні морські протоки. Визначення поняття та класифікація міжнародних морських проток. Міжнародні канали. Правовий режим Суецького, Панамського, Кільського і Корінфенського каналів. Міжнародний район морського дна ("Район"). Міжнародно-правове регулювання засвоєння мінеральних ресурсів глибоководного мор­ського дна. Міжнародно-правовий режим наукових досліджень Світового океану.
ТЕМА: 14. Міжнародне повітряне та космічне право

Поняття і зміст міжнародного повітряного права. Джерела міжнародного повітряного права. Правовий режим повітряного простору. Правова регламентація та юридична кла­сифікація міжнародних повітряних сполучень. Поняття міжнародного польоту. Правове регулювання міжнародних комерційних повітряних сполучень. Порядок і умови надання дозволу на експлуатацію міжнародних повітряних ліній. Міжнародні авіаційні організа­ції: загальна характеристика, структура, компетенція, умови членства, порядок прийн­яття, види і юридична сила рішень. Поняття і головні особливості міжнародного косміч­ного права. Роль 00Н у формуванні норм міжнародного космічного права. Суб'єкти та об'єкт міжнародного космічного права. Джерела міжнародного космічного права. Між­народно-правовий режим космічних об'єктів і правове становище космонавтів. Міжнаро­дно-правове регулювання прикладних видів космічної діяльності. Космічна діяльність і екологія. Правові форми міжнародного співробітництва в освоєнні космосу.
ТЕМА: 15. Міжнародне право навколишнього середовища

Поняття, обсяг і характер міжнародного права навколишнього середовища. Об'єктивна необхідність міжнародного співробітництва з питань захисту навколишнього середо­вища. Принципи і джерела міжнародного права навколишнього середовища. Міжнародні організації і конференції та їх роль у міжнародно-правовому регулюванні питань навко­лишнього середовища. Міжнародно-правовий захист середовища Світового океану. Міжнародно-правове регулювання охорони атмосфери і навколишнього космічного про­стору. Міжнародно-правова охорона тваринного і рослинного світу. Охорона природних комплексів і екосистем. Міжнародно-правовий захист навколишнього середовища від радіоактивного зараження.
ТЕМА: 16. Міжнародне кримінальне право

Поняття і становлення міжнародного кримінального права. Джерела і принципи між­народного кримінального права. Спеціальні принципи міжнародного кримінального права та їх нормативний зміст. Поняття та категорії міжнародних злочинів. Класифікація кримінальних злочинів міжнародного характеру та їх характеристика. Міжнародно-пра­вове регулювання співробітництва держав у боротьбі із злочинами міжнародного харак­теру. Дві основні форми співробітництва: укладення міжнародних договорів із різних аспектів цієї діяльності та участь держав у міжнародних організаціях, які спеціалізуються на боротьбу зі злочинністю. Міжнародний кримінальний суд.
Основна література:

 1. Баймуратов М.О. Міжнародне право: Підручник. – Суми: ВТД “Університетська книга”; Одеса: “Астропринт”, 2006.

 2. Буроменський М.В., Кудас І.Б., Маєвська А.А., Семенов В.С., Стешенко B.C. Міжнаро­дне право: Навч. посібник / М.В. Буроменський (заг. ред.). - К.: Юрінком Інтер, 2005. - 336 с.

 3. Буткевич В.Г., Войтович С.А., Григоров О.М., ЗаблоцькаЛ.Г., Задорожній О.В. Міжнародне право: Основні галузі: Підручник для студ. вищих навч. закл. за спец. «Міжнародне право», «Міжнародні відносини» / В.Г. Буткевич (ред.). - К.: Либідь, 2004. - 814 с.

 4. Буткевич В.Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії: Підручник для студ. вищ. навч. закладів за спец. «Міжнародне право», «Міжнародні відносини» / В.Г. Бут­кевич (ред.). - К.: Либідь, 2002. - 608 с.

 5. Георгіца А.3. Міжнародне публічне право: Загальна частина. - Чернівці: Рута, 1995. – 230 с.

 6. Георгіца А.З. Міжнародне публічне право: Особлива частина. - Чернівці: ЧДУ, 1996. – 164 с.

 7. Международое право. Общая часть: Учебник / Отв. ред. Р.М. Валеев, Г.И. Курдюков. – М.: Статут, 2011. – 543 с.

 8. Международное право. Особенная часть: Учебник для вузов / Отв. ред. проф. Р.М. Валеев и проф. Г.И. Курдюков. – М.: Статут, 2010. – 624 с.

 9. Репецький В.М. Міжнародне публічне право: підручник. – В.М. репецький. – К.: Знання, 2012 – 437 с.

 10. Теліпко В.Е., Овчаренко А.С. Міжнародне публічне право: Навч. Посібник/ За ред. Теліпко В.Е. – К.: Центр учбової літератури, 2010 - 608 с.

 11. Черкес М.Ю. Міжнародне право: Підручник. - 2-е вид., стер. - (Вища освіта XXI століття). - К.: Знання, 2001. - 284 с.

Схожі:

Навчальна програма курсу «міжнародне право» iconРобоча навчальна програма дисципліни міжнародне повітряне І космічне...
Навчальна дисципліна "міжнародне повітряне І космічне право" є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним...
Навчальна програма курсу «міжнародне право» iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Робоча навчальна програма з дисципліни «Управління міжнародним бізнесом (менеджмент І маркетинг)»
Навчальна програма курсу «міжнародне право» iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 030202 „Міжнародне право”
Міжнародне право. Викладається на ІІ курсі 2 семестру в обсязі 108 годин, з них лекцій – 17 год., семінарських – 34 год., самостійна...
Навчальна програма курсу «міжнародне право» iconЗатверджую
Робоча навчальна програма з «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» на 78 арк
Навчальна програма курсу «міжнародне право» iconНавчальна програма курсу «міжнародне приватне право»
Система норм міжнародного приватного права. Основні концепції юридичної природи міжнарод­ного приватного права. Порівняльна характеристика...
Навчальна програма курсу «міжнародне право» iconНавчальна програма курсу
Робоча навчальна програма з курсу «Екологія» // Укладачі: викладач Бригадир І. В., викладач Голопич Т. П., доц., к ю н. Шуміло О....
Навчальна програма курсу «міжнародне право» iconРобоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” Затверджено
Робоча програма із спецкурсу „Земельне та екологічне порівняльне право” : Частина І „Земельне порівняльне право”, Частина ІІ „Екологічне...
Навчальна програма курсу «міжнародне право» iconМіжнародне інформаційне право робоча навчальна програма для студентів спеціальності
Кредитно-Трансферною Системою (ects)), з них лекцій 18 год., практичних 14 год., самостійна робота 22 год., з яких 6 години відводиться...
Навчальна програма курсу «міжнародне право» iconРобоча навчальна програма з дисципліни Адміністративне право Ч. 2
Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчальна програма курсу «міжнародне право» iconНавчальна програма курсу «кримінальне процесуальне право»
Метою викладання навчальної дисципліни „ Кримінальне процесуальне право ” є досягнення глибокого розуміння студентами природи І сутності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка