Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ
НазваМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ
Сторінка1/6
Дата конвертації03.07.2013
Розмір0.78 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Дніпропетровський національний університет імені Олеся ГончараЮридичний факультет


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ робіт за ОКР бакалавра та ДИПЛОМНИХ і МАГІСТЕРСЬКИХ РОБІТ за ОКР спеціаліста та магістра
Дніпропетровськ

2011

Юзікова Н.С., Артеменко Л.В., Патерило І.В., Алєксєєнко І.Г., Грабильніков А.В. Методичні рекомендації до виконання курсових за ОКР бакалавра та дипломних робіт за ОКР спеціаліста та магістра.- Дніпропетровськ, 2011.- 45с.

Методичні поради затверджено та рекомендовано для студентів спеціальності 8.060101 Правознавство напрямку підготовки 0601 Право на засіданні, Вченої ради юридичного факультету Дніпропетровського національного університету

Протокол № 1 від 13 січня 2011 р.


Дніпропетровський національний університет, 2011
ЗМІСТ.
ВСТУП…………………………………………………………………………6
РОЗДІЛ І. Курсова робота….…………………………………………….….8

1.1. Вимоги до курсової роботи……………………………………………...8

1.2. Структура та обсяг курсової роботи…………………………………….9

1.3. Організаційне виконання курсової роботи………………………..…..14

1.4. Оформлення курсової роботи…………………………………………..16

1.5. Наукове керівництво, рецезування та захист курсової роботи……....18
РОЗДІЛ ІІ. Дипломна робота за ОКР спеціаліста………….………...……21

2.1. Стандарти дипломних робіт…………………………………………....22

2.2. Вибір теми та складання плану дипломної роботи…………………...24

2.3. Оформлення змісту дипломної роботи………………………………..26

2.4. Підготовка до захисту. Захист дипломної роботи………………….…28
РОЗДІЛ ІІІ. Дипломна робота за ОКР магістра (магістерська робота)...30

3.1. Нормативи написання магістерської роботи……………………….…31

3.2. Опрацювання теми та плану магістерської роботи…………………...32

3.3. Зміст та стилістика мови основної частини магістерської ро­боти…..33

3.4. Порядок захисту магістерської роботи………………………………..36
РОЗДІЛ ІV. Оформлення списку використинаної літератури та джерел, додатків та посилань у курсовій / дипломній / магістерській роботі ………………………..................................................…………………………...…37
РОЗДІЛ V. Опрацювання нормативних та наукових джерел наукової роботи. Робота з матеріалами судової практики………………………………....38
РОЗДІЛ VІ. Наукова практика магістрів……………….………………….43

6.1. Призначення та сутність наукової практики магістра……………..…43

6.2. План наукової практики магістра……………………………………...43

6.3. Звіт наукової практики магістра……………………………………….44
РОЗДІЛ VІІ. Типові помилки в написанні та курсової \ дипломної \ магістерської роботи...........................................................................................…..44
ДОДАТКИ 1-8. Оформлення курсової \ дипломної \ магістерської ро­боти: зразки………………………………………………………………………………..46

ДОДАТОК 9. Перелік наукових бібліотек м. Дніпропетровська..........….54
ДОДАТОК 10. Таблиця зведених стандартів курсових, дипломних, магістерських робіт ............................................................................................…..56

ВСТУП
Методологія процесу навчання та, відповідно, оцінювання знань студента в контрольно-модульній системі полягає у переорієнтації із лекційно-інформативної на індивідуально-диференційовану, особистісно-орієнтовану форму навчання та на організацію самоосвіти студента.

Усі світові та пропоновані останнім часом національні стандарти в основу навчання кладуть самостійну, творчу роботу того, хто навчається. На цьому принципі базуються і новітні, зокрема, інформаційні, технології навчання. У структурі навчального наванатаження студента за системою ЄСПК індивідуальна робота також розглядається як один із основних компонентів навчальної діяльності і повинна займати значну частину його навчального навантаження.

Творча (еврестична), наближена до наукового осмислення й узагальнення робота, можлива лише, як результат організації самостійного навчання з обовязковою присутністю в ній мети та її досягення за допомогою ефективних технологічних схем самоосвіти. Крім того, така робота повинна бути індивідуальною з урахуванням рівня творчих можливостей студента, його навчальних здобутків, інтересів, навчальної активності тощо.

Індивідуальна робота студента є формою організації навчального процесу, яка передбачає створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів через індивідуально-спрямований розвиток їх здібностей, науково-дослідну роботу і творчу діялність. Одним із видів індивідіальної роботи студентів в класичному університеті є написання курсових, дипломних та магістерських робіт, які мають на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання, що містить елементи наукової новизни в цій галузі знань або напрямку практичної діяльності, та вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою.

Досвід роботи в університеті та в інших навчальних закладах свідчить про те, що у більшості випадків у студентів виникають труднощі при написанні курсової, дипломної та магістерської роботи. А саме: при складанні плану, викладенні проблематики дослідження, вивченні та використанні літературних джерел. Студенти постійно звертаються з запитаннями, які стосуються організації науко­вого дослідження. Питання, головним чином, пов’язані з вибором теми, з правилами цитування та посилання на наукові та практичні джерела, що використовуються під час написання кур­сової, дипломної та магістерської роботи, із загальними вимогами до оформ­лення роботи. Саме тому, виникла необхідність розробити єдині методичні рекомен­дації та стандарти щодо написання курсових, дипломних та магістерських робіт.

Але ці рекомендації та поради не позбавляють можливості спілкуватись з будь-якого приводу, пов’язаного з творчою діяльністю, зі своїм науковим керівником. Рекомендації дають можливість більш самостійно працювати над обраним напрямком або проблематикою.

Особливо корисними рекомендації будуть для студентів молодших курсів, які роблять перші кроки у науковій роботі, а також для слухачів магістратури щодо написання магістерських робот та про­ходження наукової практики.

У методичці розглянуто весь науково-творчий процес: від вибору теми до захисту наукової роботи на відповідній кафедрі, наведено правила оформлення наукової роботи. Ці рекомендації є спробою ком­плексного викладення сучасних вимог до написання та захисту наукової роботи.

При написанні курсової, дипломної або магістерської роботи студенти користуються моно­графічною, навчальною літературою, статтями у періодичних виданнях, тому у методичному посібнику наведено перелік бібліотек міста та надано їх поштові та інтернет-адреси, які стануть вам у нагоді під час написання роботи.

При підготовці методичних рекомендацій було використано державні стандарти України та інструкції, які визначають порядок виконання наукової роботи і правила оформлення результатів дослідження.

Успіхів Вам на широкому науковому полі !

^ РОЗДІЛ І.

Курсова робота за ОКР бакалавра

1.1. Вимоги до курсової роботи
Курсова робота (проект) – один із видів індивідуальних завдань навчально-дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з нової навчальної дисципліни.

За час навчання студент повинен виконати 2 курсові роботи (у 4 та 8 семестрах) з навчальних дисциплін, які є базовими для відповідної спеціальності, їх конкретна кількість визначається навчальним планом.

Тематика курсових робіт пропонується відповідними кафедрами згідно зі змістом і завданнями навчальної дисципліни. Вона повинна бути актуальною і прямо пов’язаною із вирішенням практичних фахових завдань. Керівництво курсовими роботами здійснюють, як правило, викладачі зі вченим званнями чи науковими ступенями, які мають досвід науково-педагогічної і практичної роботи. Порядок визначення теми передбачає, що студент самостійно або спільно з викладачем (керівником) обирає тему згідно із запропонованою тематикою. Оформлюється вибір заявою на закріплення за студентом теми курсової роботи. (Додаток 1).

Розробка однакової теми студентами однієї групи, а також написання колективних курсових робіт не дозволяється. Якщо студент бажає виконувати курсову роботу за темою, що відсутня в переліку запропонованих тем, але відповідає змісту навчальної дисципліни, йому необхідно з’ясувати це питання з викладачем курсу. Перелік тем курсових робіт затверджується кафедрами, він щорічно оновлюється і не є вичерпним.

Тема курсової роботи повинна бути сформульована чітко, відповідати суті обраної проблеми, вказувати на мету дослідження. Тему курсової роботи не можна формулювати як запитання.

Метою курсової роботи є систематизація та закріплення теоретичних знань студентів з основних розділів навчальних курсів, набуття знань та практичних навичок, вміння робити обґрунтовані висновки, формулювати та розробляти конкретні пропозиції. Головним завданням виконання курсової роботи є опрацювання кожним студентом навичок самостійного вивчення дисципліни, здобуття досвіду самостійного збирання, аналізу та узагальнення фактичного матеріалу, проведення наукового дослідження та одержання на його основі практичних висновків та результатів.

Підготовка до написання курсової роботи потребує поглибленого аналізу джерел, зокрема законів та підзаконних актів, аналітичних даних та узагальнення практики роботи правозастосовних органів, а також основної та додаткової літератури – навчальних посібників, монографій, наукових статей, періодичних видань, матеріалів статистичних досліджень.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт для студентів 2-го курсу окр «бакалавр»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ icon«запорізький національний університет» міністерства освіти І науки україни
Лепський М. А., Ратушна Т. О. Соціологія: Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт та кваліфікаційних робіт бакалавра,...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, кваліфікціних,...
Укл. О. М. Дікова-Фаворська. Гол ред. В. Б.Євтух. – К.: Вид-во нпу імені М. П. Драгоманова, 2012. – с
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації до виконання дипломних та магістерських робіт студентами спеціальності 03050501 та 03050501 «Управління персоналом...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації щодо оформлення випускних, дипломних та магістерських...
...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ iconДо виконання І захисту курсових робіт
Методичні рекомендації до виконання І захисту курсових робіт : методичний посібник / авт. – уклад. Гутник М.І., Клочко А. О., Прокопчук...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових І дипломних робіт...
Ального плану підготовки студентів спеціальності «географія І біологія», «географія І екологія», «географія І основи економіки»,...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт...
Методичні рекомендації щодо виконання І захисту магістерських робіт для студентів усіх форм навчання за спеціальністю 03050401"Економіка...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт за окр бакалавра та дипломних І магістерських робіт за окр спеціаліста та магістра Дніпропетровськ iconМетодичні рекомендації по виконанню дипломних робіт
Фрицький ю. О. Методичні рекомендації по виконанню дипломних робіт: Навчально-методичний посібник для студентів І викладачів. – Видавничо-поліграф...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка