Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів
Скачати 409.5 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів
Сторінка1/3
Дата конвертації02.07.2013
Розмір409.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

Юридичний факультет

До друку та в світ

дозволяю на підставі

“Єдиних правил”, п.2.6.14

Заступник першого проректора В.Б. Юскаєв

Методичні рекомендації

щодо написання курсових робіт для викладачів

та студентів юридичного факультету СумДУ


Усі цитати, цифровий та

фактичний матеріал,

бібліотечні дані перевірені,

написання одиниць відповідає

стандартам

Укладач А.М. Куліш
Відповідальний за

випуск В.М. Семенов
Суми 2011

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт студентами юридичного факультету / Укладач Куліш А.М. – Суми: Вид-во СумДУ,2011.- с.

Зміст
I. Вступ......................................................................................

II. Загальні вимоги до курсової роботи, обрання та затвердження теми курсової роботи..................................

III. Виконання та технічне оформлення курсової роботи......................................................................................

IV. Структура курсової роботи..........................................

V. Керівництво курсовою роботою...................................

VI. Захист курсової роботи.................................................

VII.Додатки............................................................................

Шановні читачі! Перед вами видання “Методичних рекомендацій щодо написання курсових робіт студентами юридичного факультету Сумського державного університету. Його поява викликана змінами, що відбуваються в системі вищої освіти України. Так, матеріали видання адаптовані до вимог Болонського процесу. У ньому розміщена необхідна інформація щодо підготовки, написання та оцінювання курсових робіт за новими вимогами. Матеріалами рекомендацій, додатки видання, що стануть у пригоді не тільки студентам, а й науково-педагогічним працівникам факультету.

Вирішення проблем освіти здійснюється шляхом правильної організації навчального процесу та самостійної роботи студентів. Саме від активності, насамперед, самостійної роботи залежить, чи будуть здатні студенти до вдосконалення своєї навчальної діяльності, чи відчують необхідність включитися в систему безперервної освіти, чи займуться в подальшому самоосвітою, науковою роботою.

Навчальний процес характеризується різним ступенем та рівнями щодо глибини і складності завдань. Його здійснюють викладачі, які мають різну підготовку та дослідницькі можливості. Тому важливими є елементи наукового пошуку, які використовують під час навчального процесу на юридичному факультеті СумДУ. При цьому планка вимог до наукового пошуку постійно зростає у вищому навчальному закладі.

Результатом будь-якої наукової роботи студента є систематизація і поглиблення теоретичних та практичних знань з обраної спеціальності і спеціалізації, їх застосування при вирішенні конкретних завдань, розуміння існуючих проблем і набуття вміння їх розв’язувати; оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу матеріалу; розвиток уміння самостійно вивчати й узагальнювати законодавчі та наукові літературні джерела, юридичну практику, різноманітні джерела знань і інформації (Інтернет тощо).

Навчальний процес на юридичному факультеті СумДУ передбачає різні форми самостійної індивідуальної роботи з елементами наукового пошуку, зокрема, виконання курсової роботи, рівень виконання якої значною мірою свідчить про ступінь засвоєння студентом здобутих знань. Курсова робота повинна бути заключним етапом вивчення блока профільних дисциплін певного напрямку освіти, відповідати завданням навчальної дисципліни і бути тісно пов’язаною з практичними потребами конкретного фаху.

Курсова робота сприяє формуванню у студента навичок до самостійної наукової творчості, підвищення його теоретичної і професійної підготовки, кращого засвоєння навчального матеріалу. Курсова робота дозволяє студентам розширювати коло додаткової інформації з обраної теми, а також вивчити ті розділи курсу, котрі під час занять розглядалися лише оглядово. При написанні курсової роботи студент повинен показати вміння працювати з літературою, аналізувати джерела юридичної та соціальної практики, робити обґрунтовані висновки.

Курсові роботи виконуються з метою закріплення, поглиблення й узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Щорічно відповідно до наказів ректора Сумського державного університету, згідно з Нормами часу для планування й обліку навчальної роботи педагогічних працівників вищих навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України 07.08.2002 року № 450, на юридичному факультеті визначаються предмети, згідно з навчальним планом та створюються комісії для захисту курсових робіт.

З метою встановлення єдиних вимог до написання курсових робіт та їх захисту розроблено це видання

Дані рекомендації є обов’язковими для дотримання студентами, які виконують курсову роботу, та викладачами, які здійснюють керівництво нею. Перед написанням курсової роботи радимо студентам та викладачами ретельно вивчити ці рекомендації та дотримуватися їх відповідно до запропонованих вимог. Це полегшить та скоординує їх діяльність, надасть можливість зрозуміти, в якій послідовності і як виконувати той чи інший вид курсової роботи, а також яким чином технічно її оформити.

Ці методичні рекомендації розроблені деканом юридичного факультету Сумського державного університету, доктором юридичних наук Кулішом А.М.
ІІ. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ, ОБРАННЯ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Основні вимоги до курсової роботи

^ Курсова робота є важливим етапом підготовки майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі. Її науковий рівень, грамотність викладу, правильність оформлення, вміння студента в процесі захисту обґрунтувати і довести викладені у роботі думки та висновки свідчать про рівень володіння досліджуваним матеріалом та можливість самостійного опрацювання обраної теми.

Виконання курсової роботи передбачає вироблення навичок самостій­ної роботи з науковими джерелами й оволодіння методикою досліджень, а також здатність обрати і проаналізувати наукову або практичну проблему роботи, самостійно узагальнити опрацьований матеріал, обґрунтувати висновки.

Курсова робота повинна відповідати сучасному рівню розвитку науки, законодавства і практики. Вона виконується з метою закріплення й узагальнення знань, одержаних студентами, та їх застосування при комплексному вирішенні конкретного фахового завдання.

Отже, метою написання курсової роботи є:

- систематизація і поглиблення теоретичних та практичних знань з обраної спеціальності і спеціалізації, їх застосування при вирішенні конкретних завдань та набуття вміння їх розв’язувати;

- оволодіння методикою дослідження, узагальнення та логічного викладу матеріалу;

- розвиток уміння студента самостійно вивчати й узагальнювати законодавчі та наукові літературні джерела, юридичну практику.

^ У процесі роботи студенти вдосконалюють такі навички та вміння:

- самостійно формулювати проблему дослідження;

- визначати мету, основні завдання, предмет, об’єкт дослідження;

- здійснювати пошук і добір потрібної наукової інформації;

- аналізувати практичну діяльність різних організацій та їх керівників;

- логічно й аргументовано висловлювати свої думки, пропозиції, робити висновки;

- правильно оформлювати науково-довідковий матеріал;

- публічно захищати підготовлену роботу (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою точку зору тощо).

^ Загальні вимоги щодо викладення змісту курсової роботи:

- цілеспрямованість, відповідність меті;

- чітка логічність та послідовність побудови роботи і викладу матеріалу;

- глибина дослідження та повнота висвітлення питань;

- переконливість аргументації викладених думок;

- точність формулювань, конкретність викладу матеріалу;

- обґрунтованість висновків і рекомендацій;

- грамотне технічне оформлення роботи.
  1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів iconМетодичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів за спеціальністю 03040101 «Правознавство». 9 с
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт для студентів 2-го курсу окр «бакалавр»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів iconМетодичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт
Ц 34 Целуйко М.Є. Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових, дипломних І магістерських робіт: Комплекс навчально-методичних...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів iconМетодичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт...
Методичні рекомендації щодо оформлення курсових робіт для студентів спеціальності 030402 «Правознавство» денної та заочної форми...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів iconМетодичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика з курсу „історія
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт та їх тематика курсу "Історія інженерної справи" для студентів заочного відділення...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів iconМетодичні вказівки «написання й оформлення курсових робіт» для студентів...
Написання й оформлення курсових робіт: Методична розробка / Уклад. Г.І. Сидорук. – К.: Іів ну «оюа», 2012. – 49 с
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових І дипломних робіт...
Ального плану підготовки студентів спеціальності «географія І біологія», «географія І екологія», «географія І основи економіки»,...
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів iconЩодо написання та оформлення
У 93 Ушакова Г. О. Методичні вказівки щодо написання та оформлення курсових та дипломних (випускних) робіт за спеціальностями фізіологія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка