Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни
НазваМетодичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни
Сторінка1/6
Дата конвертації20.06.2013
Розмір0.61 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Дніпропетровський державний університет
внутрішніх справ


Кафедра кримінального процесу

факультету з підготовки слідчих

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

з навчальної дисципліни кРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСДля факультетів з підготовки слідчих, кримінальної міліції, міліції громадської безпеки

Дніпропетровськ – 2012

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни «Кримінальний процес». – Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 35с.

^ РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ:

Сліпченко В.І., начальник кафедри кримінального процесу факультету з підготовки слідчих ДДУВС, кандидат юридичних наук, доцент

^ Солдатенко О.А., професор кафедри кримінального процесу факультету з підготовки слідчих ДДУВС, кандидат юридичних наук, доцент

Рогальська В.В., викладач кафедри кримінального процесу факультету з підготовки слідчих ДДУВС, кандидат юридичних наук

РЕЦЕНЗЕНТИ:

Лукашевич В.Г. завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України
Гриза О.В. перший заступник начальника ГУМВС – начальник СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області полковник міліції

Розглянуто на засіданні кафедри кримінального процесу

20 серпня 2012, протокол №1

Рекомендовано Науково-методичною радою університету

__.__.20__, протокол №__

Схвалено Вченою радою університету

__.__.20__, протокол №__

^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДЛЯ НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
У процесі вивчення курсу «Кримінальний процес» навчальними планами Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ передбачено виконання та захист курсантами курсової роботи.

Курсова робота є обов’язковою та важливою формою самостійної роботи. Під час виконання курсової роботи курсанти повною мірою проявляють і розвивають свої творчі здібності, поглиблено вивчають певну тему за рамками навчального матеріалу.

Курсова робота повинна бути виконана, оформлена та захищена у відповідності до даних методичних вимог.
1. Призначення курсової роботи

1.1. Курсова робота призначена для формування у курсантів навичок самостійної наукової роботи; підвищення їх теоретичного та професійного рівня; кращого засвоєння курсу «Кримінальний процес» та іншого навчального матеріалу.

1.2. Під час написання курсової роботи курсант демонструє свої вміння працювати з науковою та навчальною літературою, аналізувати джерела кримінально-процесуального права, статистичні данні, матеріали практику та зібраний емперічний матеріал, робити обґрунтовані висновки.

1.3. Курсова робота повинна бути самостійним, творчим, науковим дослідженням, розкривати уявлення курсанта про обрану ним тему (предмет дослідження), зазначену на титульній сторінці, кримінально-процесуальну проблему та свідчити про глибокі знання автора в цій галузі.

1.4. Виконання курсової роботи умовно складається з наступних етапів: зясування теми, підбір і вивчення літератури (нормативних актів, монографій, посібників, статей і практичних матеріалів), складання плану роботи, її написання, подання роботи керівникові, одержання рецензії й усунення зазначених недоліків.
^ 2. Вибір теми курсової роботи

2.1. Тема курсової роботи для курсантів визначається кафедрою згідно з порядковим номером прізвища курсанта за списком у журналі навчальної групи. Обрана тема реєструється у спеціальному журналі на кафедрі.

2.2. Після вибору та реєстрації теми курсової роботи курсант повинен уважно ознайомитись з методичними рекомендаціями для її виконання та списком рекомендованої літератури, і лише після цього приступити до її виконання.

2.3. На підставі подання наукового керівника, за рішенням кафедри, за курсову роботу може бути зарахована підготовка наукової роботи на конкурс ДДУВС, МВС України або інших навчальних закладів.
^ 3. Підготовка курсової роботи

3.1. Зміст курсової роботи повинен відповідати обраній темі та складеному плану.

Курсова робота повинна складатися з титульного аркуша, плану, вступу, основної частини, висновків, списку використаної літератури і додатків.

Титульний аркуш як перша сторінка роботи повинен містити наступні реквізити: назви навчального закладу, кафедри, теми роботи, прізвище ім’я, по батькові автора, факультет, курс і номер його групи, прізвище, ініціали, науковий ступінь і вчене звання керівника, місце й рік виконання роботи.

Наступною сторінкою оформляється план, що повинен включати усі заголовки у роботі й номери сторінок, з яких починається.

Вступ обсягом  до 2 сторінок, який покликаний ознайомити читача із сутністю досліджуваної теми. У вступі обґрунтовується актуальність та значення теми, говориться про стан розробки обраної проблеми; визначається об’єкт, мета та питання, які передбачається розглянути в роботі. Також доцільно пояснити чому саме під таким кутом зору розкривається тема, чому окремим питанням приділяється особлива увага, а інші викладаються поверхово.

^ Основна частина курсової роботи викладається послідовно згідно з планом Усі розділи роботи повинні бути логічно пов'язані між собою й у сукупності розкривати тему. Після кожного розділу бажано формулювати короткі (0,5 сторінки) висновки.

^ Перший розділ повинен містити аналіз щодо розробленості теми курсової роботи у теорії кримінального процесу і займати не більше 3-4 сторінок.

У цьому розділі роботи необхідно відобразити використання теоретичних джерел. При цьому не допускається переписування тексту з монографій або іншої літератури. Повинна бути зроблена творча обробка матеріалу. Найважливіші теоретичні положення теми викладаються своїми словами і за необхідності підкріплюються цитатами. Цитати оформляються відповідно до бібліографічних правил і супроводжуються посторінковими посиланнями на використовуване джерело із вказівкою сторінок. Приклади таких посилань можна побачити практично у кожному друкованому виданні із кримінального процесу.

Під час робот з літературою рекомендується знаходити проблемні ситуації, суперечливі погляди. Різні позиції авторів бажано відобразити у змісті роботи, викласти аргументи на їхню критику і підтримку. Після аналізу точок зору щодо дискусійних питань рекомендується викласти і власну позицію.

Другий розділ курсової роботи повинен бути присвячений дослідженню нормативного матеріалу із обраної теми, аналізові практичного матеріалу, а також з’ясуваню питань, що розроблені до кожної теми і займати приблизно 18-20 сторінок.

Дослідження нормативно-правових актів (НПА) передбачає вивчення і аналіз міжнародних правових документів, ратифікованих Україною, законів України, наказів (інструкцій, положень тощо), виданих Генеральним прокурором України, МВС України, іншими міністерствами і відомствами, якщо ці НПА стосуються теми курсової роботи. Аналіз віднайдених (опублікованих і тих, що містяться на відповідних Інтернет-ресурсах) НПА повинен здійснюватися на предмет пошуку розбіжностей у правовому регулюванні одного й того ж питання, деталізації певних питань у НПА, що мають меншу юридичну силу тощо.

Аналіз практичного матеріалу полягає у дослідженні кримінальних проваджень; окремих процесуальних документів; статистичних показників діяльності органів внутрішніх справ, прокуратури, суду; оглядових матеріалів діяльності зазначених органів; матеріалів (результатів) службових розслідувань ймовірного порушення законодавства під час провадження у кримінальних провадженнях; методичних рекомендацій із складання кримінально-процесуальних документів та бланків цих документів; думок працівників правоохоронних органів і суду.

Що саме буде досліджуватися, курсант обирає самостійно або після консультації із керівником. Обираючи матеріали практичної діяльності правоохоронних і/або судових органів для дослідження, курсант повинен зважати нате, щоб аналіз цих матеріалів дозволив йому повно та всебічно дослідити предмет курсової роботи і виконати усі завдання, поставлені у вступі, а отже і досягти мети роботи.

У курсовій роботі має бути проаналізовано не менше трьох процесуальних документів різних найменувань. а при неможливості отримати такі документи - не менше трьох документів одного найменування, у формі і змісті яких є суттєві розбіжності.

Предметом аналізу документів мають стати відповідність їх форми (структури) та змісту вимогам кримінально-процесуального закону та науковим рекомендаціям щодо їх складання.

Під час дослідження протоколів слідчих та інших кримінально-процесуальних дій особливу увагу слід приділити дотриманню прав і законних інтересів осіб, щодо яких вони складені.

У разі аналізу документа, у якому викладено кримінально-процесуальне рішення, доцільно звернути увагу на підстави прийняття даного рішення, інформування учасника, щодо якого воно прийняте

У курсову роботу мають бути поміщені аналізовані документи (документ, а за ним - висновки курсанта).

Документи можуть бути отримані у слідчих підрозділах органів внутрішніх справ, прокуратурі, судах. Не доцільно поміщати до курсової робота процесуальні документи, складені у кримінальних провадженнях, провадження у яких ще не завершено.

Документи рекомендується брати із наглядових справ слідчих у кримінальних проваджень, які закінчені і перебувають у архівах судів або у архівах органів внутрішніх справ. До матеріалів курсової роботи бажано додавати копію вироку у кримінальному провадженні, котрий увесь чи окремі процесуальні документи якого аналізувалися курсантом.

Анкета, за якою курсант планує опитувати практичних працівників, повинна містити не менше п'яти питань, до кожного із яких має бути запропоновано не менше двох формалізованих відповідей з можливістю викладення працівником власного бачення тієї чи іншої проблеми.

За основною частиною роботи слідують висновки. У висновках підводять підсумки роботи у цілому, формулюють положення, які відбивають ступінь досягнення поставлених цілей. Зміст висновку послідовно представляє результати всієї курсової роботи.

У висновках курсант повинен сформулювати найосновніші на його думку, положення, що стосуються теоретичних та практичних аспектів дослідженої ним теми. Тут також формулюють пропозиції щодо удосконалення правового регулювання питання, винесеного у заголовок теми курсової роботи, та практичної діяльності у цьому напрямі.

Обсяг висновків не повинен перевищувати 2-3 сторінки.

^ Список використаної літератури є теж важливою частиною курсової роботи, оскільки відображає здійснену роботу і глибину дослідження теми, проведений аналіз наукових джерел. Перед початком безпосереднього написання курсової роботи курсант повинен уважно вивчити та опрацювати всі рекомендовані до теми джерела. При цьому доцільно робити виписки з нормативних актів, навчальних посибників та підручників, статей, інших джерел, зазначаючи на чернетці ті сторінки та видання, що найбільш важливі при висвітленні відповідних питань теми курсової роботи, обґрунтування власних висновків та думок.

У список використаноїлітератури повинні бути включені тільки ті джерела, які дійсно використовувалися (опрацьовувалися) автором і на які є посилання у тексті курсової роботи. На початку списку необхідно вказати нормативні акти за їхньою юридичною силою. Після цього за абеткою перераховуються монографії, посібники, статті, коментарі тощо.

При написанні курсової роботи необхідно використовувати такі джерела:

а) Конституція України;

б) Кримінальний процесуальний кодекс України; інші закони та підзаконні акти; відомча нормативна база;

в) Рішення Конституційного Суду України, Постанови Пленуму Верховного Суду України та Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних справ, практику Європейського Суду з прав людини;

г) підручники та навчальні посібники з кримінального процесу;

д) спеціальну наукову літературу (збірникі тезісів конференцій, матеріалів круглих столів, соціологічні дослідження та статистичні данні за обраною тиматикою);

е) матеріали опублікованої та неопублікованої юридичної (в тому числі слідчої і судової) практики, доцільно використовувати ресурси Єдиного реєстру судових рішень;

є) зарубіжне законодавство (для порівняння та обґрунтування власних думок і пропозицій);

ж) інші джерела (наприклад, інтернет ресурси http://www.coe.kiev.ua; http://www.gdo.kiev.ua; http://www.helsinki.org.ua; http://www.hr-lawyers.org; http://www.khpg.org; http://www.lawyer.org.ua; http://www.medialaw.kiev.ua; http://www.pravo.prostir.ua та ін.).

Список літератури оформляється за бібліографічними правилами. Вказуються наступні елементи: прізвища й ініціали автора (авторів), назва робота (без скорочень і лапок), підзаголовок, місце видання, видавництво, рік видання, том, частина, випуск, порядковий номер видання, кількість сторінок.

Наприклад.

1 Зеленецький В.С., Лобойко Л.М., Сібільова Н.В., Шило О.Г. та ін. Потерпілий: міждисциплінарне дослідження: Монографія. – Харків: Кроссроуд. 2008. – 367 с.

2 Стахівський С Новий Кримінально-процесуальний кодекс України Хто замовляє музику ? // Право України, – 2008. – №4. – С. 54-57.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1961. – № 2. – Ст. 15 (Кодекс втратив чинність на підставі Закону від 13.04.2012 № 4651-VI).

4. Про практику застосування кримінально-процесуального законодавства при попередньому розгляді кримінальних справ у судах першої інстанції [Електронний ресурс]: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 2008 р. № 6 // Інформаційний сервер Верховного Суду України. Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/

5. Проект Кримінально-процесуального кодексу України від 13 грудня 2007 р. № 1233. [Електронний ресурс] // Інформаційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/

6. Проект Кримінального процесуального кодексу України від 13 січня 2012 р. № 9700. [Електронний ресурс] // Інформаційний веб-сайт Верховної Ради України. Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua/
При використанні літературних та інших нормативних матеріалів необхідно давати відповідні посилання на ці джерела в суворій відповідності до встановлених правил (стандартів). Запозичення тексту з чужих літературних та наукових творів без відповідного посилання на них забороняється. Якщо відсутні посилання на використану літературу та використано запозичений текст з чужих літературних творів без посилання на них, то курсова робота повертається для повторного виконання.

Після бібліографічного списку курсова робота повинна містити додатки: процесуальні документи, результати анкетування практичних працівників та вивчення кримінальних проваджень, зібрані статистичні дані тощо.

Сторінки, на яких містяться додатки, не включають до загального обсягу курсової роботи. Тому не виключено, що курсант може додати до курсової роботи навіть кримінальне провадження у копіях, вживши заходів до неможливості ідентифікації за процесуальними документами даних про осіб - учасників процесу.

Як позитив кафедра відзначатиме ті курсові роботи, до яких будуть додані наукові статті (обсягом 5-8 стор.) з проблемних питань за темою курсової роботи.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до написання, оформлення та захисту курсових робіт
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для студентів за спеціальністю 03040101 «Правознавство». 9 с
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації щодо написання курсових робіт для викладачів
Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт студентами юридичного факультету / Укладач Куліш А. М. – Суми: Вид-во СумДУ,2011....
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт для підготовки бакалаврів напрямку підготовки за спеціальністю 030601 «Менеджмент»/Укладач:...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації для курсових робіт з дисципліни
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з дисципліни «Методологія та методи соціологічних досліджень» для студентів...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації для написання курсових робіт для студентів 2-го курсу окр «бакалавр»
Косьмій М. М., Мельник П. В., Острогляд О. В. Кримінальне право України. Загальна частина. Методичні рекомендації для написання курсових...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні вказівки «написання й оформлення курсових робіт» для студентів...
Написання й оформлення курсових робіт: Методична розробка / Уклад. Г.І. Сидорук. – К.: Іів ну «оюа», 2012. – 49 с
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації та тематика курсових робіт
Тематика курсових робіт з дисципліни “Технологія І організація туристичної діяльності”
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації для написання та оформлення курсових робіт...
Рафія»; 020103 – «Музейна спрва та охорона пам’яток історії та культури»; 020201 – «Театральне мистецтво» (режисура естади та масових...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «основи...
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни «Основи менеджменту» для студентів спеціальності «Менеджмент організацій»...
Методичні рекомендації до написання курсових робіт з навчальної дисципліни iconМетодичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт із...
Курсова робота є індивідуальною роботою студента, що має самостійний науковий характер І є одним з етапів навчального процесу та...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка