Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Скачати 242.58 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Дата конвертації01.07.2013
Розмір242.58 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого »

П Р О Г Р А М А
про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого » .

затверджена вченою радою Національного університету

( протокол № від ).

ВСТУПНА ЧАСТИНА


Програма про порядок організації та проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого » розроблена з метою забезпечення належної організації та виховної роботи, ознайомлення їх з роботою органів прокуратури України.

Вказана робота повинна проводитись відповідно до вимог Закону України « Про прокуратуру » та наказу Генерального прокурора України № 2 від 15 грудня 2011 року « Про організацію роботи з кадрами в органах прокуратури України»,Положення про організацію роботи з молодими спеціалістами в органах прокуратури України,затвердженого наказом Генерального прокурора України від 05.07.2001, № 452 ( зі змінами , внесеними наказом Генерального прокурора України від 30.09.2008, № 55, Положення про роботу з кадровим резервом в органах прокуратури України, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 02.07.2012 № 59 ).

Метою практики - оволодіння студентами сучасними методами, формами організації прокурорсько-слідчої діяльності, закріплення одержаних в інституті знань з юридичних дисциплін, набуття професійних навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах.

Завданням практики - придбання професійних навичок і вмінь, необхідних для їх застосовувати в практичній діяльності за спеціальністю.


^ ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

Практика студентів є невід"ємною складовою частиною навчального процесу при підготовці спеціалістів Інститутом підготовки кадрів для органів прокуратури України ( далі - студентів Інституту) Національного університету « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого » ( далі – Університет ) спрямована на набуття студентами практичних навичок реалізації завдань і функцій органів прокуратури та поглиблення знань набутих у процесі навчання .
Прокуратури Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя відповідно до п. 2.1.4 договору про співпрацю у підготовці фахівців для органів прокуратури України, укладеного 04.03.2010 року між Національном університетом « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого » та Генеральною прокуратурою України, разом з університетом створюють та забезпечують студентам необхідні умови для проходження практики в органах прокуратури, оволодіння ними практичними навичками прокурорсько-слідчої діяльності.
Організацію практики та контроль за її проведенням студентами інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України здійснює керівник практики Університету , який зобов’язаний :
забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відїздом студентів на практику, надати необхідні документи програми, щоденники, методичні рекомендації, перелік яких встановлюється Університетом ;

повідомити студентам про систему звітності з практики , подання письмового звіту, оформлення щоденника, матеріалів практики, довідок про проходження практики, характеристик, тощо ;

надавати проректору з навчальної роботи письмові звіти про проведення виробничої практики із зауваженнями і пропозиціями щодо його поліпшення .
Університет щорічно, за два місяці до початку практики направляє списки студентів Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого » до Головного управління кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України для узгодження кількісного складу і місця проходження практики .
Організація, проведення і підведення підсумків всіх видів практики, їх форми, тривалість і терміни проведення для кожного курсу практики студентів Інституту національного університету « Юридичної академії України імені Ярослава Мудрого визначаються навчальним планом та програмою проходження практики.


^ ВИДИ ТА СТРОКИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ.
3.1.Практика студентів Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України Національного університету « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» передбачає безперевність та послідовність її проходження при одержанні потрібного та достатнього обсягу теоретичних знань відповідно до різних термінів навчання в університеті.
3.2.Студенти Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України протягом навчання в університеті проходять наступні види практики:
- ознайомча практика проводиться в органах прокуратури по закінченню

2 курсу навчання тривалістю два тижні;
- виробнича практика проводиться в органах прокуратури по закінченню 7 семестру 4 курсу навчання тривалістю 7 тижнів;
- практика зі спеціальності (стажування) проводиться в органах прокуратури на 5 курсі навчання тривалістю один місяць.
3.3. Строки проходження практики студентами Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України регламентуються наказом ректора університету.

3.4 Перед початком практики керівником практики університету проводиться інструктаж студентів та доводяться вимоги порядку та обсягів відповідної практики.

^ ЗМІСТ ПРАКТИКИ

В ході ознайомчої практики студенти ознайомлюються з організацією роботи міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокуратур (далі – міськрайпрокуратур ) щодо виконання конституційних функцій прокуратури відповідно до Конституції України та Закону України « Про прокуратуру України»,наказами Генерального прокурора України, з функціональними обов’язками працівників прокуратури, регламентом прокуратури, правилами внутрішнього трудового розпорядку, набувають загальні уявлення про роботу органів прокуратури та навички тлумачення норм чинного законодавства та застосування їх у практичних життєвих ситуаціях ;

Під час виробничої практики студенти відповідно до навчального плану та програми практики під безпосереднім керівництвом досвідчених працівників прокуратури, закріплюють одержані теоретичні знання, на основі вивчення досвіду роботи прокуратури , набувають практичних і організаційних навичок.
Заключною ланкою практичної підготовки студентів є практика зі спеціальності ( стажування ) , під час якої поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану та практичні навички, набуті при проходженні попередніх видів практики, вивчаються на місцях особисті і ділові якості студентів та рівень практичної підготовки, можливість в подальшому їх рекомендації для роботи на оперативних посадах в органах прокуратури.

^ ПРИ ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ СТУДЕНТ ЗОБОВЯЗАНИЙ :

своєчасно прибути до місця проходження практики, одержати інструктаж з техніки безпеки та протипожежної профілактики, необхідні вказівки та роз’яснення , приступити до виконання програм практики;

додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, своєчасно та якісно виконувати всі завдання , передбачені програмою , а також вказівки керівника практики;

додержуватись послідовності,строків та планів проходження практики.

складати проекти процесуальних та інших документів у відповідності з вимогами чинного законодавства ;

постійно ознайомлюватись з змінами законодавства

( монографіями, публікаціями, статтями, коментарями законодавства);

повсякденно вести щоденник практики;

своєчасно скласти письмовий звіт про виконання програми практики та належно оформити його.

одержати письмову характеристику за підписом прокурора району (міста);

надати комісіям матеріали практики з копіями проектів процесуальних документів систематизовані , підшиті, пронумеровані з описом матеріалів.

В разі власноручного набору студентом – практикантом документів на комп’ютері, необхідно додати до матеріалів про це довідку.

Робочі плани виробничої практики, щоденники, звіти і характеристики подаються окремо.
^ ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ

Прийом студентів для проходження практики здійснюється на підставі наказу ( розпорядження ) прокурора області про прийняття та направлення їх до відповідної прокуратури.

Прокурор району (міста ), в який направлені студенти для проходження практики, повинен :

забезпечити студентів - практикантів зручними робочими місцями та створити необхідні умови для виконання програм практики.

додержуватись встановлених календарних графіків проходження практики;

сприяти студентам у виконані завдань кафедр, наукових керівників ( надавати відповідні статистичні звіти,аналізи, узагальнення, архівні справи та інше );

призначати своїм розпорядженням керівників практики із числа досвідчених прокуросько - слідчих працівників, на яких покладається керівництво практикою;

Керівник практики призначається із числа досвідчених фахівців,який здійснює безпосереднє керівництво практикою, організовує та контролює виконання студентом програми практики,сприяє отриманню студентом досвіду практичної діяльності.

За кожним керівником може закріплено не більше 2-3 практикантів.

Безпосередній керівник практики повинен мати відповідний досвід роботи,високі моральні та професійні якості.

Забезпечуючи належне проходження практики та закріплення студентами теоретичних знань , прокуросько – слідчому працівнику, керівнику практики необхідно :

скласти на підставі програми практики разом із студентом - практикантом план проходження практики;

надавати необхідну методичну та практичну допомогу і систематично контролювати виконання завдань;

перевіряти правильність складання практикантом проектів процесуальних документів та актів прокурорського реагування ;

проводити зі студентом бесіди на професійні теми, допомагаючи оволодіти навичками практичної роботи ;

щотижнево підводити підсумки практики;

перевіряти повноту і своєчасність ведення студентами щоденників практики ;

допомагати студентам – практикантам в підготовці звітів про проходження практики ;

по закінченні практики складає характеристику в якій повинні бути відображені відомості про виконання програми та плану проходження практики,індивідуальних завдань , про відношення студента – практиканта до професійної діяльності , рівень його теоретичних знань і професійних навичок, про проявлені ним здібності і схильності до прокурорської діяльності.

^ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ЗА ОКРЕМИМИ НАПРЯМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОКУРАТУРИ

При проходженні виробничої практики в органах прокуратури, насамперед необхідно ознайомити студента з організацією роботи в районній ( міській ) прокуратурі. Відповідно до вимог Закону України « Про прокуратуру» та наказів Генерального прокурора України про організацію роботи в органах прокуратури студент під керівництвом закріпленого за ним досвідченого прокурорсько - слідчого працівника вивчає форму контролю за виконанням функціональних обов’язків оперативними працівниками та за виконанням планових заходів, доручень та завдань вищестоящих прокуратур.

По перше з чим ознайомлюється студент під час практики - це організація діловодства в органах прокуратури України, а саме : порядком прийому, реєстрації та передачею на виконання кореспонденції , а також відправленням всіх службових документів, що виходять з прокуратури, правилами обліку та зберігання документів, ведення і формуванням наглядових проваджень, обліку осіб,взятих під варту, обліку і зберіганням речових доказів та вилучених цінностей, порядком складання статистичних звітів, регламентом роботи прокуратури, з копіями документів прокурорського реагування.
^ Підтримання державного обвинувачення у суді
Після ознайомлення з відповідним галузевим наказом Генерального прокурора України щодо організації підтримання державного обвинувачення в суді, вказівками Генерального прокурора України, методичними рекомендаціями, студенту необхідно доручити вивчення конкретної кримінальної справи з метою підготовки до підтримання державного обвинувачення в суді , після чого він складає проекти :

плану участі прокурора у підготовчій частині судового засідання та судовому слідстві;

пропозицій прокурора щодо можливості розгляду справи в даному судовому засіданні;

порядку дослідження доказів у судовому слідстві ;

постанови прокурора про зміну обвинувачення та відмову від обвинувачення ( при наявності для цього підстав);

клопотання про винесення судом ухвали ( постанови) про судове доручення органу,який проводив розслідування про виконання певних слідчих дій ;

судової промови прокурора ;

довідки про результати розгляду справи судом ;

апеляції прокурора на незаконний та необґрунтований вирок суду.
Всі складені студентом проекти документів перевіряються керівником практики та аналізуються допущені ним помилки.

Необхідно забезпечити присутність студента – практиканта у залі судового засідання при розгляді судом справ з питань виконання вироку, про умовно - дострокове звільнення від покарання, застосування судом Закону України « Про амністію », про зняття судимості, про розгляд клопотань щодо включення часу відбування виправних робіт до загального трудового стажу.

^ Представництво прокурором інтересів громадянина або держави у суді
Після ознайомлення з відповідним галузевим наказом Генерального прокурора України щодо представництва прокурором у суді,інтересів громадянина або держави, вказівками Генерального прокурора України , Законом України « Про виконавче провадження » , методичними рекомендаціями з зазначених питань студент - практикант повинен підготувати проекти :
заяв або позовів прокурора в інтересах громадянина або держави до районного суду загальної юрисдикції та адміністративного суду;

позову в інтересах держави до господарського суду ;

апеляційні подання на рішення районного, адміністративного та господарського судів ;

бути присутнім при здійснені прокурором представництва інтересів дітей у господарському та адміністративному судах ;

приймати участь у розгляді судами справ про позбавлення батьківських прав, відібрання дитини від батьків або одного з них без позбавлення батьківських прав, усиновлення дітей іноземними громадянами;

бути присутнім при перевірці прокурором виконання судових рішень, постановлених у справах за позовами і заявами щодо захисту інтересів дітей ;


^ Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно - розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство

Після ознайомлення з відповідним галузевим наказом Генерального прокурора України про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство, наказом Генерального прокурора України про організацію діяльності органів прокуратури у сфері запобігання та протидії корупції, вказівками Генерального прокурора України, методичними рекомендаціями, Законами України « Про міліцію »,« Про державну податкову службу»,« Про засади запобігання і протидії корупції », Кримінально-процесуальним кодексом , студент повинен :
Приймати участь при перевірці прокурором його заступником законності дій органів,які проводять оперативно - розшукову діяльність , дізнання та досудове слідство;

перевіряти своєчасність реєстрації заяв та повідомлень про вчинені злочини ;

приймати участь у проведенні перевірки щодо виконання вимог закону у сфері запобігання та протидії корупції ;

бути присутнім при перевірці зберігання речових доказів та цінностей вилучених в ході проведення досудового слідства в піднаглядних органах ;

бути присутнім при проведенні допитів свідків, потерпілих,підозрюваних, при обранні міри запобіжного заходу, виїмок документів , обшуків та інших слідчих дій;

брати участь у перевірці разом з прокурором додержання прав і свобод дітей органами , які проводять оперативно - розшукову діяльність , щодо попередження, своєчасного виявлення, припинення іі розкриття кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участі, розшуку осіб, які переховуються від органів слідства та суду ;

бути присутнім у перевірці додержання законів під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених неповнолітніми та за їх участі ;

брати участь у допитах прокурором неповнолітніх при вирішенні питання про застосування до них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

Приймати участь разом з прокурором при укладанні угод неповнолітнім підозрюваним ( обвинуваченим) та потерпілим;

за дорученням прокурора вивчати закриті та зупинені органом дізнання та слідством кримінальні справи та готувати по ним проекти відповідних процесуальних рішень прокурора про скасування прийнятих органом дізнання чи слідчим рішень, а також письмових вказівок у цих справах;

складає проект постанови про продовження строків досудового розслідування;

вивчає кримінальні справи з обвинувальним актом, підготовлює проект відповідного висновку про затвердження обвинувального акту або складає проект іншого обвинувального акту;

вивчає кримінальні справи з клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру , підготовлює проект відповідного рішення про затвердження зазначеного клопотання;

готує проекти документів прокурорського реагування по виявленим порушенням норм КПК органами дізнання та досудового слідства;

Необхідно з’ясовувати у студента – практиканта його думку з конкретного приводу, що дасть змогу виявити рівень теоретичних знань та вміння застосовувати їх на практиці.

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру,пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Після ознайомлення з відповідним галузевим наказом Генерального прокурора України з організацію роботи прокурора по нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах , а також при застосуванні інших заходів примусового характер, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян,вказівками Генерального прокурора України, методичними рекомендаціями, Законом України « Про попереднє ув’язнення »,,Кримінально-виконавчим кодексом, студент вивчаючи специфіку наглядової діяльності прокурора при виконанні судових рішень у кримінальних справах :
залучається прокурором до відвідування місця утримання затриманих,попереднього ув’язнення ,установи, в якій засудженні відбувають покарання, установи для примусового лікування і перевиховання з метою проведення перевірки додержання та застосування законів;

знайомитися з документами, на підставі яких особи затримані,заарештовані або до них застосовано заходи примусового характеру;

разом з прокурором перевіряє законність наказів розпоряджень і постанов адміністрації місць утримання затриманих, попереднього ув’язнення ,установ в яких засудженні відбувають покарання, установ для примусового лікування і перевиховання, що регулюють порядок, умови утримання осіб в цих установах;
За результатами перевірок студент - практикант складає проекти відповідних документів.

^ Нагляд за додержанням і застосуванням законів
Після ознайомлення з відповідним галузевим наказом Генерального прокурора України про організацію прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів та наказом про організацію діяльності органів прокуратури щодо захисту прав і свобод дітей,вказівками Генерального прокурора України, методичними рекомендаціями, Законами України « Про банки та банківську діяльність », « Про зовнішньоекономічну діяльність », « Про пенсійне забезпечення », « Про звернення громадян »,» Про освіту », « про зайнятість населення », Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, КЗпП України , студент – практикант вивчаючи специфіку наглядової діяльності прокурора повинен :
бути присутнім на особистому прийомі громадян прокурором (заступниками ), розглядати за дорученням письмові пропозиції, заяви, скарги та звернення громадян, складати проекти відповідей на звернення;

приймає участь в проведенні перевірок відповідності закону правових актів, які видаються адміністраціями підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, місцевими органами влади та управління, посадовими особами, додержання адміністративного законодавства при притягненні громадян до адміністративної відповідальності, уповноваженими на це органами і посадовими особами;

брати участь при проведенні перевірок у місцях та установах органів внутрішніх справ законності адміністративного доставлення, затримання ,застосування та відбуття адміністративного арешту ;

бути присутнім при перевірці місцевих органів виконавчої влади , органів місцевого самоврядування , державного нагляду ( контролю ) та управління на підприємствах , в установах і організаціях звертати увагу на додержання законів у сфері запобігання корупційних правопорушенням ;

брати участь разом з прокурором у проведенні перевірок додержання прав дітей у спеціальних установах :

у приймальниках - розподільниках для дітей;

у притулках для дітей ;

у будинках дитини при виправних колоніях;

у загальноосвітніх школах і професійних училищах соціальної реабілітації, соціально - реабілітаційних центрах;

в ізоляторах тимчасового тримання ,

кімнатах для затриманих та доставлених чергових частин органів внутрішніх справ, у тому числі лінійних підрозділів органів внутрішніх справ;

у підрозділах кримінально-виконавчої інспекції, органах внутрішніх справ, що проводять індивідуально - профілактичну роботу з неповнолітніми, які відбувають покарання, непов’язані з позбавленням волі,та звільненими від виконання покарань, державної виконавчої служби, в відділеннях психіатричних лікарень із звичайним та посиленим наглядом ;
за наслідками проведених перевірок у разі виявлення порушень закону складати проекти : подань, постанов про порушення дисциплінарного провадження чи порушення провадження про адміністративні правопорушення, постанов про початок досудового слідства, позовів ( заяв) до суду, апеляційних скарг на постанови суду у справах про адміністративні правопорушення ;
^ Практика у слідчого
Практика у слідчого передбачає вивчення наказів Генерального прокурора України,інших відомчих матеріалів щодо роботи слідчого ( вказівок, інструкцій, інформаційних листів,методичних рекомендацій Генеральної прокуратури України , Інструкції про порядок зберігання речових доказів та цінностей вилучених органами дізнання та досудового слідства, судової практики.

Студент, за дорученням керівника , повинен складати проекти: постанов про початок досудового слідства, призначення експертиз, обрання міри запобіжного заходу, постанов про закриття досудового слідства, обвинувальний акт;

бути присутнім при проведенні : допитів свідків, потерпілих, обвинувачених, виїмок речей та документів, обшуків.
^ Проходження практики зі спеціальності ( стажування )


Заключною ланкою практичної підготовки студентів є практика зі спеціальності ( стажування ) , під час якої поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану та практичні навички, набуті при проходженні попередніх видів практики, вивчаються на місцях особисті і ділові якості студентів та рівень практичної підготовки.

Специфіка професійної діяльності прокурорського працівника пов’язана з виконанням складних та відповідальних функцій, які вимагають не тільки досконалого володіння нормами чинного законодавства , вміння та практичними навичками, а й необхідністю високого рівня особистих та моральних якостей.

При проходженні практики зі спеціальності ( стажування ) прокурори районів ( міст ) здійснюють перевірку професійної придатності студентів відповідно до вимог Положення про порядок стажування в органах прокуратури України та Положення про роботу з кадровим резервом в органах прокуратури України. Особлива увага звертається на вивчення моральних якостей ( дисциплінованість, чесність, порядність, відповідальність, культуру поведінки, надійність ,ввічливість, поважливе ставлення до людей ).

За наслідками перевірки прокурор району ( міста ) надає оцінку ділових і особистих якостей, проявлених під час проходження практики зі спеціальності ( стажування) випускниками, які претендують на стажування в органах прокуратури, та затверджує характеристику, яка надається до навчального відділу Університету.

^ ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

По закінченні ознайомчої практики студент - практикант отримує в прокуратурі довідку про термін проходження практики, яку надає в навчальний відділ Університету.
По закінченні виробничої практики студенти - практиканти під керівництвом безпосередніх керівників складають письмові звіти, які разом з матеріалами, щоденниками практики та характеристиками здають керівнику практики від Університету.
У звіті відображається зміст роботи, що була проведена студентом на практиці, ступінь виконання програми, висновки про те, в якій мірі практика сприяла закріпленню та поглибленню теоретичних знань і придбанню практичних навичок.Для підготовки звіту студенту- практиканту в кінці виробничої практики надається три дні.
Захист матеріалів виробничої практики проводиться на засіданнях міжкафедральних комісій, призначених наказом ректора ї Університету в складі голови комісії, членів комісії, директора Інституту та його заступників за участю представників Генеральної прокуратури в Інституті підготовки кадрів для органів прокуратури України.

Цим же наказом встановлюються строки подання студентами звітів та матеріалів практики, строки проведення захисту, студенти - практиканти закріпляються за відповідними кафедрами.
При оцінці результатів роботи студента-практиканта враховується повнота і якість проходження виробничої практики, виконання завдань кафедр по науково-дослідницькій роботі, наданих процесуальних та інших документів, зміст і форма усної доповіді та відповіді студента на запитання членів комісії, характеристика, що надається йому керівником практики в прокуратурі . На підставі цих даних комісією колегіально вирішується питання про зарахування матеріалів практики.
Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин надається право проходження практики повторно. Студент, який не захистив матеріали практики відраховується з Інституту.

Підсумки виробничої практики обговорюються на засіданнях міжкафедральних комісій, які узагальнюють результати захисту матеріалів практики та надають до навчального відділу Університету свої висновки та пропозиції щодо удосконалення проходження практики.
По закінченні практики зі спеціальності (стажування ) отримують в органах прокуратури характеристики, які надаються в навчальний відділ Університету.

Додаток 1
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

^ Національний університет « Юридична академія України імені Ярослава Мудрого »
Звіт

про проходження виробничої практики
студента 4 курсу __ групи

Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України
( прізвище , ім’я, по батькові )

Керівник практики

________________

________________

Додаток 2
Індивідуальний план проходження виробничої практики

студента 4 курсу _ групи Інституту підготовки кадрів органів прокуратури України


( прізвище , ім’я, по батькові )


Практика розпочалася : 07.01.2013

Практика закінчена : 03.03.2013
Що

необхідно

зробити

Який документ буде складатисяДата
Відмітка про

виконання
Зауваження керівника практики
Студент – практикант ( підпис )

« Згоден »
Керівник практики

( посада,прізвище,ініціали, підпис, дата )
Додаток 3
Щоденник

про проходження виробничої практики
студента 4 курсу __ групи

Інституту підготовки кадрів для органів прокуратури України
( прізвище , ім’я, по батькові )


Дата
Виконана робота на протязі дня


З 07.01.2013

по 03.03.2013

« Підтверджую »
Керівник практики

( посада,прізвище,ініціали, підпис , дата )

Примітка. Підпис керівника практики – після кожного напрямку проходження виробничої практики.


ЗМІСТ
1.Вступна частина 2

2.Загальні питання 2-3

3. Види та строки проходження практики 4

4.Зміст практики 4-5

5.При проходженні практики студент зобов’язаний 5-6

4.Організація проходження практики в органах прокуратури 6-7

7.Проходження практики за окремими напрямками діяльності

органів прокуратури 7

8.Підтримання державного обвинувачення в суді 8

9.Представництво прокурором інтересів громадянина або

держави у суді 8-9

10.Нагляд за додержанням законів органами, які проводять

оперативно-розшукову діяльність ,дізнання та досудове слідство 9- 10

11.Нагляд за додержанням законів при виконанні судових

рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших

заходів примусового характеру,пов’язаних з обмеженням особистої

свободи громадян 11

12. Нагляд за додержання і застосуванням законів 11-12

13..Практика у слідчого 13

14.Проходження практики зі спеціальності ( стажування ) 14

15.Підведення підсумків практики 15

16. Додатки 16-18


Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління (департаменти) освіти І науки, Київської, Севастопольської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconСвятошинська районна в місті києві державна адміністрація
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти освіти І науки, молоді та спорту (управління...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки україни пр. Перемоги
Міністерству освіти І науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти І науки обласних, Київської...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Спеціаліст” на основі базової вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень „Бакалавр”)
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни київський національний...

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
України Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України iconНаціональний еколого-натуралістичниий центр учнівської молоді (ненц)...
Ненц міністерства освіти І науки, молоді та спорту України — ініціатор проведення Всеукраїнського чемпіонату з інформаційних технологій...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка