"молодіжний рух на захист сімї та життя"
Скачати 140.35 Kb.
Назва"молодіжний рух на захист сімї та життя"
Дата конвертації29.06.2013
Розмір140.35 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
ЗАТВЕРДЖЕНО

Установчими зборами

Молодіжної громадської організації

«Молодіжний рух на захист сімї та життя»

Протокол №1 від 10.12.10

ЗАРЕЄСТРОВАНО

Рішенням виконавчого комітету

Алуштинської міської ради

«____» ______________2011 р.

№________________________

Міський голова ____________________ С.В. Колот

СТАТУТ

МОЛОДІЖНОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

"МОЛОДІЖНИЙ РУХ НА ЗАХИСТ СІМЇ ТА ЖИТТЯ"

м. Алушта

2010 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Молодіжна громадська організація «Молодіжний рух на захист сім’ї та життя» (надалі - Організація) є місцевою молодіжною громадською організацією, яка створюється на основі єдності інтересів для спільної реалізації соціальних та економічних інтересів, задоволення та розвитку  духовних потреб своїх членів та діє за принципами добровільності, незалежності, самоврядування, законності, гласності та рівноправності її членів.

1.2. Організація здійснює свою діяльність на підставі Конституції України, Закону України "Про об'єднання громадян", Закону України „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, інших нормативно-правових актів України, а також цього Статуту.

1.3. Організація має місцевий статус і здійснює свою діяльність на території міста Алушта.

1.4. Організація є юридичною особою з моменту її державної реєстрації. Організація має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в банківських установах, круглу печатку і штампи зі своєю назвою, бланки та інші реквізити, затверджені в установленому законом порядку. Символіка Організації реєструється в порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.

1.5. Організація має повну назву:

- українською мовою: Молодіжна громадська організація «Молодіжний рух на захист сім’ї та життя»;

- російською мовою: Молодёжная общественная организация «Молодежное движение в защиту семьи и жизни»;

1.6. Юридична  адреса Організації:   м. Алушта, вул. Горбачової буд. 11.
^ 2.   МЕТА  І  ЗАВДАННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Метою діяльності Організації є захист прав та законних інтересів своїх членів, сприяння соціальному, патріотичному, духовному становленню молоді, створенню відкритого громадянського суспільства в Україні, сприяння самореалізації творчого, політичного, наукового, організаційного потенціалу молодих людей, сприяння створенню умов для організованого дозвілля та спілкування молоді, пропагування здорового способу життя, проведення соціально-профілактичної роботи щодо запобігання та подолання негативних явищ в молодіжному середовищі. 

2.2.  Основними завданнями Організації є:

 • сприяння реалізації державної молодіжної політики;

 • всебічна підтримка молодих людей в розробці та здійсненні прогресивних ідей у різноманітних галузях людської діяльності;

 • сприяння вирішенню соціальних та побутових проблем;

 • сприяння підвищенню суспільної, культурологічної та наукової активності молоді;

 • сприяння формуванню досвіду спільної міжнародної, політичної, ділової та гуманітарної діяльності молоді;

 • всебічне сприяння прогресивним формам навчання у галузі економіки, соціології, права, культури, екології, управління, інформації й охорони здоров’я без мети отримання прибутку;

 •  сприяння розвитку фізичного виховання молоді;

 • сприяння залученню учнівської молоді до участі в громадсько-корисній праці;

 • сприяння ініціативі, активності молоді в усіх сферах життєдіяльності суспільства;

 • брати участь в організації та проведенні акцій для молоді щодо пропаганди здорового способу життя з метою здійснення статутної діяльності Організації;

 • захист суспільної моралі, духовних цінностей суспільства від негативних наслідків вживання тютюнових виробів, алкогольних, слабоалкогольних напоїв; пропаганда здорового способу життя, вільного від споживання алкогольних, слабоалкогольних напоїв та тютюнових виробів;

 • сприяння соціальному, культурному, духовному й фізичному розвитку молоді;

 • сприяння в створенні творчих гуртків та молодіжних клубів, проведення конференцій;

 • сприяння в організації дозвілля молоді;

 • сприяння у вихованні позитивних рис характеру серед молоді;

 • сприяння у проведенні соціально-профілактичної роботи щодо запобігання та подолання негативних явищ в молодіжному середовищі;

 • сприяння в підвищенні рівня правосвідомості молоді;

 • сприяння захисту материнства та дининства, надання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям;

 • сприяння у створенні соціально-психологічних пунктів для молоді та їх батьків.

2.3. Для виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Організація:

 • представляє та захищає свої законні інтереси та інтереси своїх  членів у державних органах, органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, керівних органах навчальних закладів;

 • організовує та проводить теоретичні та науково-практичні конференції, диспути, тематичні „круглі столи”;

 • організовує впорядковане дозвілля молоді, проводить конкурси, дискотеки та інші культурно-масові заходи з метою виконання статутної діяльності;

 • сприяє у проведенні туристичних походів, походів вихідного дня, екскурсій, виїздів на природу;

 • організовує та забезпечує зустрічі з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями;

 • проводить незалежні соціологічні опитування з питань, що мають значення для молоді;

 • проводить конференції, семінари за темами з питань, що відповідають статутній діяльності Організації;

 • бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;

 • з метою виконання статутних завдань і цілей Організація здійснює необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством;

 • засновує засоби масової інформації з метою  виконання статутних завдань Організації й пропаганди діяльності у відповідності з чинним законодавством;

 • обмінюється інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

 • співпрацює з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, може вступати до спілок громадських організацій.


^ 3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА  ТА  ОБОВ'ЯЗКИ 

3.1. Членство в Організації є індивідуальним. Членство в Організації є фіксованим.

3.2. Членами Організації можуть бути всі громадяни України, іноземці і особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, віком від 14 до 35 років. Особи старшого віку можуть бути членами Організації за умови, якщо їх кількість не перевищуватиме третину загальної кількості членів.

3.3. Прийом у члени Організації здійснює Правління Організації на підставі письмової заяви вступника. Така заява має бути розглянута Правлінням у місячний термін з дати її отримання.

3.4. Член Організації має право:

3.4.1. Брати участь у діяльності Організації;

3.4.2. Обирати і бути обраним до керівних органів Організації;

3.4.3. Вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Організації, брати участь в обговоренні всіх питань діяльності Організації;

3.4.4. Звертатися до посадових осіб Організації з метою захисту своїх законних інтересів;

3.4.5. Користуватися майном Організації;

3.4.6. Одержувати від посадових осіб Організації інформацію про рішення, прийняті органами управління Організації, про заходи, що проводить Організація та про її діяльність;

3.5. Член Організації зобов'язаний:

3.5.1. Дотримуватися вимог Статуту та виконувати рішення органів управління Організації;

3.5.2. Брати активну участь в житті та діяльності Організації;

3.5.3. Дотримуватися дисципліни, техніки безпеки, протипожежної безпеки, санітарії;

3.5.4. Сприяти розширенню зв'язків Організації та розповсюдженню інформації про діяльність Організації;

3.5.5. Сплачувати вступні та членські внески.

3.6. Член Організації може припинити членство в Організації через три місяці після подання письмової заяви Правлінню. Член Організації може бути виключений із членів Організації Загальними зборами членів Організації на підставі подання Правління або Ревізійної комісії Організації. Рішення про виключення з членів Організації приймається Правлінням Організації. 

3.6.1. Після припинення членства в Організації членські внески не повертаються.
^ 4.СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ  ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1.Органами управління Організації є:

- Загальні збори членів Організації;

- Правління Організації;

- Ревізійна комісія.

 4.2.Загальні збори членів Організації.

4.2.1.Вищим керівним органом Організації є Загальні збори членів (далі - Загальні збори), які скликаються по мірі необхідності, але не рідше одного разу на 1 рік. 

Позачергові Загальні збори можуть бути скликані на вимогу Правління Організації, Голови Правління, а також Ревізійної комісії. 

4.2.2. Загальні збори в межах своєї компетенції:

- затверджують програмні документи та Статут Організації, а також вносять зміни і доповнення до них;

- визначають основні напрямки діяльності Організації;

- обирають і відкликають членів Правління Організації, Голову Правління Організації, заступника Голови Правління Організації та Ревізійної комісії;

- визначають додаткові  повноваження Правління Організації та Ревізійної комісії;

- приймають рішення про припинення діяльності Організації, призначають ліквідаційну комісію;

-  затверджують звіти ревізійної комісії Організації.

4.2.3. Загальні збори можуть розглянути будь-яке інше питання діяльності Організації. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх членів, крім внесення змін та доповнень до Статуту та вирішення питання щодо ліквідації Організації, рішення щодо чого приймаються не менше як ¾ голосів.

4.3. Правління Організації:

4.3.1. У період між Загальними зборами, керівним органом Організації є Правління Організації (Правління). Правління здійснює керівництво всією поточною діяльністю Організації.

4.3.2. До складу Правління входять  Голова, Заступник голови та інші члени Організації, обрані у кількості та на строк, визначені  Загальними зборами.

4.3.3. Повноваження Правління:

 • здійснює прийом нових членів та виключення їх з Організації та встановлює розмір вступних і членських внесків;

 • скликає Загальні збори членів Організації;

 • здійснює управління майном і коштами Організації, визначає напрямки, форми та обсяги Статутної діяльності в  межах повноважень,  що  надані  їй Загальними зборами;

 • розглядає поточні питання діяльності Організації і виносить по них рішення;

 • приймає рішення з питань діяльності Організації по виконанню статутних завдань, які не віднесені до виключної компетенції загальних зборів;

 • подає на розгляд Голові Правління кандидатури на прийняття та звільнення штатних працівників Організації.

4.3.4. Засідання Правління Організації  проводиться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на 6 місяців. Засідання Правління вважається дійсним, якщо на ньому присутні більше половини обраних членів. Рішення приймається простою більшістю присутніх членів Правління.

4.4. Голова Правління Організації:

4.4.1. Очолює Правління, здійснює поточне керівництво Організацією та  без довіреності представляє Організацію у відносинах з будь-якими державними та недержавними органами, установами, організаціями, міжнародними організаціями, громадянами з усіх питань діяльності Організації;

4.4.2. Визначає дату і місце проведення засідань Правління, формує порядок денний;

4.4.3. Організовує роботу Правління і головує на його засіданнях, організовує протоколювання засідань Правління;

4.4.4. Затверджує зразки печатки і штампів та бланків Організації;

4.4.5. Укладає будь-які правочини (договори), підписує фінансові, бухгалтерські та платіжні документи без окремої довіреності;

4.4.6. За поданням Правління здійснює прийняття та звільнення штатних працівників Організації;

4.4.7. Затверджує посадові інструкції для штатних працівників Організації;

4.4.8. Здійснює інші функції відповідно до цього Статуту.

4.4.9. Голова Правління в межах своєї компетенції видає розпорядження та накази, які обов’язкові до виконання всіма органами та керівними особами і членами Організації. 

4.5. Правління та  Голова Правління Організації обираються строком на 5 років. Їхні повноваження можуть бути достроково припинені за рішенням позачергових Загальних зборів Організації.

4.6. Контроль за фінансовою та іншою діяльністю Організації здійснює Ревізійна комісія Організації, що обирається Загальними зборами та підзвітна лише їм.

4.6.1.Повноваження Ревізійної комісії:

 • здійснює контроль за діяльністю Правління по дотриманню ним вимог Статуту Організації і виконанню рішень Загальних зборів Організації;

 • організовує роботу по розгляду зауважень, запитань та пропозицій членів Організації поданих Правлінню

 • проводить ревізії фінансової діяльності, вірності виконання бюджету Організації, в тому числі сплату, облік та використання членських внесків, пожертвувань та інших надходжень до бюджету Організації;

 • перевіряє основну діяльність, ведення обліку та звітності Організації;

 • складає та представляє на розгляд Правління та Загальних зборів висновки щодо проведених перевірок.

4.7. У разі виявлення загрози інтересам Організації та зловживань з боку керівних осіб Організації, ревізійна комісія може вимагати позачергового скликання Загальних зборів.

4.8. В разі необхідності Ревізійна комісія виносить рішення про проведення аудиторських перевірок діяльності Організації та в межах своєї компетенції пов’язані з цим організаційні питання.

4.9. Всі рішення Ревізійної комісії приймаються щонайменше 2/3 голосів всіх її членів і підписуються у формі висновків всіма її членами.  

4.10.Термін повноваження Ревізійної комісії - 5 років. Достроково її повноваження можуть бути припинені за рішенням позачергових Загальних зборів Організації.

4.11.Голова та члени Правління, члени Ревізійної комісії, можуть виконувати свої обов’язки на постійній основі, за сумісництвом або на громадських засадах.

4.12.Для організаційно-технічного забезпечення діяльності Організації за рішенням Правління може створюватися штатний апарат. Утримання працівників здійснюється за рахунок коштів Організації.

4.13. У складі виборних органів Організації кількість осіб старше 35 років не може перевищувати третину членів виборних органів.
^ 5. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

5.1. Організація може мати у власності кошти чи інше майно, необхідні для здійснення її статутної діяльності.

5.2. Організація набуває права власності на кошти та інше майно, передане їй засновниками, членами Організації, державою або органами місцевого самоврядування, набуте від вступних та членських внесків, безповоротної фінансової допомоги та пожертвувань громадян, підприємств, установ та організацій, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

5.4.Майно Організації складається з:

5.4.1. Коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, в тому числі внесків членів Організації;

5.4.2. Коштів та майна, отриманих в результаті господарської діяльності створених Організацією госпрозрахункових установ, організацій, заснованих підприємств.

5.4.3. Коштів, отриманих від органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на реалізацію молодіжних програм та заходів.

5.5.  Право розпорядження майном і коштами належить тільки Організації. Майно та кошти Організації спрямовуються на:

5.5.1. Матеріально-технічне забезпечення здійснення статутної діяльності Організації;

5.5.2. Заробітну плату штатних та позаштатних працівників Організації;

5.5.3. Витрати пов'язані зі статутною діяльністю Організації;
^ 6. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ 

6.1. Організація здійснює облік результатів діяльності, оперативний, бухгалтерський облік та статистичну звітність.

6.2. Організація подає  статистичну звітність органам державної статистики в обсягах та у строки, передбачені законодавством.

6.3. Організація та її посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.
^ 7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ 

7.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати необхідну господарську діяльність шляхом створення госпрозрахункових установ і організацій із статусом юридичної особи, заснування підприємств в порядку, встановленому законодавством. 

7.2. Організація здійснює оперативний і бухгалтерський облік своєї діяльності, веде статистичну і фінансову звітність та подає їх відповідним державним органам згідно з законодавством України.
^ 8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОРГАНІЗАЦІЇ 

8.1. Рішення про внесення змін і доповнень до Статуту Організації приймаються абсолютною більшістю (не менш як ¾) голосів присутніх на засіданні Загальних зборів членів Організації.

8.2. Зміни та доповнення фіксуються у письмовій формі шляхом викладення Статуту у новій редакції .

8.3. Зміни, що сталися у статутних документах, Організація реєструє у  встановленому законодавством порядку.
^ 9. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 

9.1. Припинення діяльності Організації може відбуватися шляхом її реорганізації або ліквідації (саморозпуску або примусового розпуску).

9.2. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менш як ¾ членів. У разі реорганізації Організації сукупність майнових та немайнових прав та обов’язків переходить до правонаступника.

9.3.Ліквідація Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів, якщо за це проголосувало не менше як ¾, присутніх на Загальних зборах або за рішенням суду у  випадках і в порядку, передбачених чинним законодавством.

9.4. Кошти та майно ліквідованої Організації передаються іншій неприбутковій Організації аналогічного спрямування або, за рішенням суду, прямовуються в бюджет держави. Запозичені у тимчасове використання та орендовані Організацією будівлі, приміщення, устаткування, оргтехніка та інше майно повертаються власникам у встановленому порядку.

 

Схожі:

\"молодіжний рух на захист сімї та життя\" iconОсвітній проект „Молодіжний форум”
Ми щиро раді запропонувати Вам взяти участь в організації освітнього проекту «Молодіжний форум», що проводиться об’єднанням Молодіжний...
\"молодіжний рух на захист сімї та життя\" iconПоложення про проект «Молодіжний ForUM. Проектні дні»
Молодіжний проект із пошуку молодіжних проектів та проектних ідей задля подальшої їхньої реалізації. Реалізується за підтримки Рівненської...
\"молодіжний рух на захист сімї та життя\" iconМолодіжний рух «Креативної Молоді» в Україні Роботу виконала: Окарська...
Метою наукової роботи є комплексне дослідження діяльності молодіжного руху «Креативна Молодь» та шляхів його поширення в Україні...
\"молодіжний рух на захист сімї та життя\" iconКонвенції про захист прав людини І основоположних свобод 1950 року
Стаття 12 Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його особисте І сімейне життя, безпідставного посягання на недоторканність...
\"молодіжний рух на захист сімї та життя\" iconЩо таке механічний рух?
Механічний рух – це явище зміни з плином часу положення тіла в просторі відносно інших тіл
\"молодіжний рух на захист сімї та життя\" iconМеханічний рух. Відносність руху. Системи відліку. Системи координат....

\"молодіжний рух на захист сімї та життя\" iconГромадської організації "міський рух на захист прав громадян "Народний Контроль"
Народний Контроль (надалі – Організація) створена за рішенням установчих зборів засновників Організації у відповідності до Конституції...
\"молодіжний рух на захист сімї та життя\" iconЗадача механіки. Матеріальна точка. Система відліку. Прямолінійний...
Електричний струм у вакуумі. Вакуумний діод та тріод. Електронно-променева трубка
\"молодіжний рух на захист сімї та життя\" iconЗакону України «Про дорожній рух»
Нші нормативні акти, що стосуються особливостей дорожнього руху (перевезення спеціальних вантажів, експлуатація транспортних засобів...
\"молодіжний рух на захист сімї та життя\" icon3. Задача. Збірник різнорівневих задач під ред. І. М. Гельфгат
Основна задача механіки. Матеріальна точка. Система відліку. Прямолінійний рух. Швидкість та прискорення. Криволінійний рух: тангенціальне...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка