Ухвалено затверджено
НазваУхвалено затверджено
Сторінка1/6
Дата конвертації29.06.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6
позначки: змінено місце змінений текст нове
змінено Вороновою

УХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Конференцією студентів ЗНУ Конференцією трудового колективу /протокол № ___ від ________ ЗНУ /протокол № ___ від _________

Голова студентської ради Ректор

Фролов М.О.

____________________________ ____________________________

„___” _____________ 2013 р. „___” _____________ 2013 р.

Положення

Про студентське самоврядування в

Запорізькому національному університеті2013

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення поширюється на студентську громаду Запорізького національного університету (далі – ЗНУ). Порядок організації студентського самоврядування у відокремлених структурних підрозділах ЗНУ визначається Положеннями про студентське самоврядування відповідних відокремлених структурних підрозділів ЗНУ.

1.1. Студентське самоврядування в Запорізькому національному університеті (далі студентське самоврядування) – це право та реальна здатність студентської громади – студентів ЗНУ самостійно, або під відповідальність органів студентського самоврядування вирішувати питання студентського громадського життя, що належать до їхньої компетенції, у порядку, визначеному законодавством України та цим Положенням.

1.2. У своїй діяльності органи студентського самоврядування ЗНУ діють відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Положення про державний вищий навчальний заклад освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року №1074, Примірного положення про студентське самоврядування у вищих навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15 листопада 2007 року №1010, наказів та розпоряджень Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Статуту ЗНУ і Положення про студентське самоврядування в Запорізькому національному університеті.

1.3 Органи студентського самоврядування відстоюють інтереси студентів ЗНУ незалежно від раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, громадянства, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

1.4. Органи студентського самоврядування діють на основі принципів законності, виборності, добровільності, демократичності, гласності, гуманності, колегіальності, незалежності, рівноправності, підзвітності та відповідальності перед студентською громадою.

1.5. Органи студентського самоврядування не залежать від політичних партій, рухів, релігійних та громадських об'єднань.

1.6. У своїй діяльності органи студентського самоврядування не дублюють роботу первинної профспілкової організації студентів, а співпрацюють з нею.

1.7. Органи студентського самоврядування ЗНУ можуть співпрацювати на підставі відповідних угод про спільну діяльність з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів, молодіжними організаціями, діяльність яких не має політичного або релігійного характеру.

1.8. У студентському самоврядуванні беруть участь студенти, які навчаються у ЗНУ за всіма формами навчання. Кожен студент має право обиратися й бути обраним до органів студентського самоврядування.

1.9. Адміністрація ЗНУ, деканати факультетів, співробітники кафедр та структурних підрозділів всебічно сприяють роботі органів студентського самоврядування ЗНУ всіх рівнів.
^ 2. ОСНОВНА МЕТА ТА ЗАВДАННЯ, СИСТЕМА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

2.1. Основна мета студентського самоврядування – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студента, формування в нього лідерських якостей, навичок майбутнього організатора та керівника.

Також метою студентського самоврядування є удосконалення навчально-виховного процесу, виявлення і реалізація творчих здібностей, формування моральних якостей студентів. У зв'язку з цим зростає роль студентських колективів по залученню молоді в процес управління справами університету.

2.2. Основні завдання органів студентського самоврядування ЗНУ:

2.2.1. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.

2.2.2. Формування у студентів почуття патріотизму, громадянської позиції, гідності та високої культури поведінки.

2.2.3. Сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів у гуртожитках.

2.2.4. Участь в організації заходів для студентів: проведення вечорів відпочинку, дискотек, свят, диспутів, дискусій, конференцій, спортивних та інших заходів культурно – виховного характеру.

2.2.5. Створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об'єднань, клубів за інтересами та сприяння їх діяльності.

2.2.6. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів, підвищення якості навчання.

2.2.7. Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями, в тому числі й міжнародними.

2.2.8. Сприяння працевлаштуванню випускників та залучення студентів ЗНУ до трудової діяльності у вільний від навчання час (спільно з деканатами).

2.2.9. Забезпечення інформаційної, правової, психологічної та іншої допомоги студентам.

2.2.10. Координація діяльності старостату, кураторів академічних груп, студентського профкому, інших студентських громадських та молодіжних організацій, що діють в ЗНУ.

2.2.11. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною студентів, оперативне реагування на їх порушення.

2.2.12. Участь у розподілі стипендіального фонду (надавати рекомендації адміністрації факультету щодо включення до складу стипендіальної комісії факультету представників органів студентського самоврядування).

2.2.13. Надання рекомендацій студентському профспілковому сектору ЗНУ щодо розподілу путівок до оздоровчо-спортивних таборів, баз відпочинку, а також інших путівок, згідно з відповідними угодами ЗНУ.

2.2.14. Забезпечення участі у вирішенні питань міжнародного обміну студентами.

2.2.15. Пропаганда здорового способу життя, відмови від шкідливих звичок, тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотиків тощо, запобігання вчиненню студентами правопорушень.

2.2.16. Безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики.

2.2.17. Участь у роботі комісії по поселенню та виселенню студентів (співробітників) у гуртожитки.

2.2.18. Разом з факультетами, відділом виховної роботи, адміністративно-господарською службою ЗНУ, директором студентського містечка, завідувачами гуртожитків, спеціалістами відділу виховної роботи, практичним психологом, вихователями організовують належний побут, відпочинок і дозвілля студентів у гуртожитках.

2.2.19. Активну участь в організації ремонту кімнат гуртожитків, забезпеченні збереження і підтримання в необхідному стані навчальних приміщень, обладнання та іншого майна ЗНУ.

2.2.20. Співпраця з кураторами академічних груп студентів та викладачами кафедр, керівництвом факультетів та університету.

2.2.21. Організація чергувань студентів при проведенні заходів та сприяння налагодженню пропускного режиму у гуртожитках.

2.2.22. Участь в організації змагань за зразкові кімнати, поверхи, гуртожитки, кращі академічні групи тощо.

2.2.23. Інші завдання, що не суперечать законодавству України, Статуту ЗНУ та цьому Положенню.

2.3. Студентське самоврядування в ЗНУ функціонує на рівні: академічних груп, курсів, факультетів, гуртожитків, структурних підрозділів та університету в цілому.

Рішення органів студентського самоврядування є обов'язковим для виконання всіма студентами та мають дорадчий характер для адміністрації та структурних підрозділів ЗНУ.

Органи студентського самоврядування формуються шляхом проведення виборів (таємних чи відкритих).

2.4. Органи студентського самоврядування мають право:

- брати участь в управлінні університетом через представництво керівників органів студентського самоврядування у вчених радах ЗНУ;

- узагальнювати, аналізувати зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу, соціально-побутових проблем та інших питань життєдіяльності університету і звертатися до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

- вносити пропозиції щодо поліпшення якості навчального процесу;

- використовувати кошти, визначені Вченою Радою ЗНУ у розмірі не менше 0,5% обсягу коштів спеціального фонду, на підставі кошторису, погодженого з ректором ЗНУ та затвердженим Вченою Радою ЗНУ;

- брати участь у роботі комісій з призначення стипендій (рекомендувати про включення до складу стипендіальної комісії представників органів студентського самоврядування ЗНУ);

- вносити пропозиції про преміювання студентів за погодженням голови студентської ради факультету;

- погоджувати переведення осіб, які навчаються у ЗНУ за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

- погоджувати переведення осіб, які навчаються у ЗНУ за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

- погоджувати відрахування осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, та їх поновлення на навчання;

- погоджувати питання щодо поселення і виселення осіб з гуртожитку;

- брати участь у вирішенні питань щодо призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу із студентами;

- сприяти працевлаштуванню осіб, які навчаються у ЗНУ;

- розпоряджатися коштами та іншим майном, що знаходяться на балансі та банківських рахунках органів студентського самоврядування;

- брати участь у розробці документів, що регламентують діяльність ЗНУ з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;

- брати участь у поселенні студентів у студентські гуртожитки;

- входити до складу приймальної комісії ЗНУ;

- звертатися до адміністрації з проханням щодо заснування студентських друкованих та електронних засобів інформації та брати участь у їх виданні;

- отримувати від адміністрації ЗНУ інформаційну, правову, психологічну та іншу допомоги студентам;

- отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань.

2.5. Представники органів студентського самоврядування мають право:

- обирати і бути обраними до будь-якого органу студентського самоврядування;

- звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації відповідного рівня та органів студентського самоврядування всіх рівнів стосовно питань, що належать до кола повноважень цього органу, та отримувати відповіді щодо порушених питань, що стосуються компетенції цього органу та отримувати відповідь по суті питань;

- вести конструктивний діалог з адміністрацією ЗНУ щодо дій посадових осіб, керівників структурних підрозділів, органів студентського самоврядування, якщо вони обмежують, порушують права студентів, чи принижують його гідність та подавати скарги на їх дії відповідно до Закону України «Про звернення громадян», вимагати реагувати на скаргу згідно з чинним законодавством;

- організовувати зустрічі з представниками ректорату та адміністрації ЗНУ (не менше ніж один раз на місяць);

- делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України.

- делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Кабінеті Міністрів України.

2.6. Органи студентського самоврядування зобов'язані:

- чітко дотримуватися цього Положення;

- забезпечувати дотримання прав та обов’язків студентів і сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

- порушувати проблеми студентів перед адміністрацією ЗНУ;

- надавати допомогу адміністрації ЗНУ щодо виконання завдань навчально-виховної роботи;

- сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

- забезпечувати регулярне інформування студентів з усіх питань студентського життя ЗНУ у студентських засобах масової інформації, в тому числі електронних ;

- координувати свою діяльність у ЗНУ з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

- вносити в установленому порядку зміни та доповнення до цього Положення;

- вирішувати інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів ЗНУ;

- звітуватися перед студентською громадою відповідного рівня щодо проведеної роботи не рідше 1 разу на рік або на вимогу адміністрації ЗНУ.

^ 3. КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ ЗАПОРІЗЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
3.1. Повноваження Конференції студентів Запорізького національного університету.

Вищим органом студентського самоврядування ЗНУ є Конференція студентів ЗНУ, на якій:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування у Запорізькому національному університеті, в якому визначається структура, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування, порядок звітності та інформування студентів про поточну діяльність органів студентського самоврядування;

- формують і затверджують склад виконавчого органу студентського самоврядування та обирають його голову, визначають термін дії їх повноважень;

- спільно з первинною профспілковою організацією студентів визначають порядок обрання представників із складу студентів до вищого колегіального органу громадського самоврядування, Вченої Ради ЗНУ та їх структурних підрозділів;

- не менше одного разу на рік заслуховують звіти органів та членів студентського самоврядування і виносять ухвалу щодо ефективності їх діяльності;

- розглядають найважливіші питання життєдіяльності студентів, окреслені основними завданнями органів студентського самоврядування.

У разі незадовільної оцінки діяльності або систематичного невиконання своїх обов’язків органами та членами студентського самоврядування, Конференція студентів ЗНУ має право ініціювати проведення позачергових виборів голови Студентської Ради ЗНУ та інших членів органів студентського самоврядування (представників у органах громадського самоврядування університету та Вченої Ради ЗНУ).

3.2. Види Конференцій студентів Запорізького національного університету.

3.2.1. Конференція студентів Запорізького національного університету може бути звичайною та Звітно-виборчою. Звітно-виборча конференція студентів ЗНУ скликається для заслуховування звіту голови Студентської Ради ЗНУ та обрання нового голови Студентської Ради ЗНУ.

3.2.2. Конференція студентів Запорізького національного університету може бути черговою та позачерговою.

3.2.3. За організацію та проведення звичайної конференції студентів Запорізького національного університету несе відповідальність Студентська Рада Запорізького національного університету, а проводить конференцію голова Студентської Ради ЗНУ.

3.2.4. За організацію та проведення Звітно-виборчої конференції студентів Запорізького національного університету несе відповідальність Тимчасова виборча комісія з обрання голови Студентської Ради ЗНУ, а проводить конференцію голова Тимчасової виборчої комісії.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Ухвалено затверджено iconУхвалено на Конгресі Всесвітньої Асоціації мма
Жеребкування
Ухвалено затверджено icon2 : Адміністративні стягнення
Обговорено та ухвалено на засіданні кафедри “06” вересня 2012 року, протокол №2
Ухвалено затверджено iconЗатверджую
Ухвалено на засіданні кафедри економічної безпеки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка
Ухвалено затверджено iconРобоча навчальна програма Луганськ 2011 р. Прокурорський нагляд//
Ухвалено на засіданні кафедри кримінального процесу та правосуддя Луганського державного університету внутрішніх справ імені Є. О....
Ухвалено затверджено icon3 Найкраща команда українського футболу Динамо Київ
«Динамо», тоді було ухвалено й зафіксовано на папері рішення про створення аж ніяк не футбольного, а вельми багатопрофільного спорт...
Ухвалено затверджено icon«Погоджено» «Затверджено» «Затверджено»
Розвиток та популяризація контактних видів спорту в Україні. Укріплення дружніх спортивних контактів та співробітництва між клубами...
Ухвалено затверджено iconПротокол №15 від 16. 05. 2011 р. Ухвалено навчально-методичною радою...
Модуль 3 Цивільний захист для самост роботи студ ден від. інституту обліку та фінансів/ А. С. Толстих, О. О. Васильєв; м-во освіти...
Ухвалено затверджено iconПлан рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань...
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року №291
Ухвалено затверджено iconЗатверджено

Ухвалено затверджено iconЗатверджено

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка