Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство»
НазваНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство»
Сторінка1/11
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.18 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з навчальної дисципліни
Цивільне право України. Частина 1”


(відповідно до вимог ЕСTS)
для студентів зі спеціальності 7.060100 «Правознавство»

напрямку підготовки 0603 «Право»
Курс – ІІ, семестр – 3,4


Затверджено на спільному засіданні кафедр цивільного права № 1 та № 2

(протокол № 13

від 11 травня 2007 р.)

Завідувач кафедри № 1

Борисова В.І.

Завідувач кафедри № 2

Яроцький В.Л.

Харків-2007

ЗМІСТ


 1. Вступ ................................................................................................ 3

 2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять,

самостійної роботи ......................................................................... 5

 1. Програма навчальної дисципліни .................................................. 7

 2. Завдання до практичних занять та самостійної роботи.............. 19

 3. Словник основних термінів .......................................................... 87

 4. Поточний модульний контроль знань студентів ........................ 91

 5. Індивідуальна робота студентів ................................................... 95

 6. Програмні запитання з навчальної дисципліни........................... 96

 7. Критерії оцінки успішності студентів з навчальної

дисципліни ..................................................................................... 99

 1. Список рекомендованої літератури............................................. 101


1. Вступ

Цивільне право України є однією з фундаментальних навчальних дисциплін. Її вивчення сприяє усвідомленню майбутніми фахівцями значення норм права, які регулюють особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини) між фізичними та юридичними особами, а також іншими їх учасниками: державою України, АРК, територіальними громадами, іноземними державами та іншими суб’єктами публічного права, зростаючої ролі цивільного законодавства в умовах ринкової економіки.

Завданням навчальної дисципліни є:

 • опанування студентами необхідними теоретичними положеннями, що вироблені цивілістичною думкою;

 • освоєння нормативного матеріалу, закріпленого системою цивільного законодавства України;

 • ознайомлення з судовою та іншою практикою застосування норм цивільного законодавства.

Навчальна дисципліна «Цивільне право України. Частина 1» передбачає вивчення питань про предмет і метод цивільного права, його систему і джерела; загальних положень цивільного права, зокрема положень про цивільні правовідносини, фізичних і юридичних осіб та інших учасників цивільних відносин, об’єкти цивільних прав, правочини, відносини представництва, строки та терміни, здійснення та захист цивільних прав, виконання цивільних обов’язків, цивільно-правову відповідальність, а також засвоєння положень таких підгалузей як речове право, право інтелектуальної власності, спадкове право.

Опанування студентами вищенаведеними питаннями повинно мати за мету засвоєння основних правових категорій і інститутів першої частини цивільного права, формування правового мислення, вироблення вмінь тлумачити і аналізувати норми цивільного законодавства, набуття навичок практичного застосування теоретичних знань та цивільно-правових норм до конкретних відносин.

При вивченні цивільного права України застосовуються наступні форми навчальної роботи: лекції, практичні заняття, колоквіуми, ділові ігри, консультації; індивідуальні навчально-дослідні завдання; самостійна робота студентів. Ці форми навчальної роботи методично забезпечуються програмою навчальної дисципліни «Цивільне право України», завданнями до практичних занять для студентів II курсу, завданнями для індивідуальної роботи студентів, тестами.

Оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни «Цивільне право України» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК) і підсумкового контролю знань (ПКЗ). Підсумковою формою контролю знань студентів є іспит, який має на меті перевірити рівень засвоєння теоретичних знань, вміння застосовувати ці знання при вирішенні конкретних практичних задач.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Цивільне право України. Частина 1» студенти повинні:

 • знати стан основних проблем науки цивільного права;

 • вільно орієнтуватися в системі цивільного законодавства та судовій практиці з цивільних справах;

 • вміти правильно тлумачити та застосовувати норми цивільного права; грамотно проводити юридичний аналіз обставин, що склалися у конкретних відносинах; самостійно працювати з учбовими та науковими джерелами; використовувати здобутки науки цивільного права для вирішення казусів, обґрунтовано і мотивовано приймати рішення по завданнях та належно їх оформлювати.

^ 2. Загальний розрахунок годин лекцій, практичних занять, самостійної роботи


Тема

Всього

годин

У тому числі
Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота
Тема 1. Цивільне право - галузь приватного права

6

2


2


2
Тема 2. Цивільне право як наука та навчальний курс

2

-

-

2
Тема 3. Джерела цивільного права

6

2

2

2
Тема 4. Загальна характеристика цивільного права зарубіжних країн

2

-

-

2
Тема 5. Поняття, зміст та види цивільних правовідносин

4

2

-

2
Тема 6. Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

12

6

6

-
Тема 7. Юридична особа як суб’єкт цивільних правовідносин

16

8

6

2
Тема 8. Участь держави Україна, Автономної Республіки Крим,

територіальних громад у цивільних відносинах

2

-

-

2
Тема 9. Об’єкти цивільних прав


12

6

4

2
Тема 10. Правочини


14

6

6

2
Тема 11. Представництво


6

2

2

2
Тема 12. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов’язків. Захист цивільних прав

8

2

4

2
Тема 13. Цивільно-правова відповідальність

8

2

4

2
Тема 14. Строки та терміни. Позовна давність

12

4

6

2
Тема 15. Особисті немайнові права та їх захист

4

-

2

2
Тема 16. Право власності та інші речові права

10

4

4

2
Тема 17. Окремі об’єкти права власності

4

2

-

2
Тема 18. Право спільної власності10

4

4

2
Тема 19. Речові права на чуже майно


2

-

-

2
Тема 20. Захист права власності та інших речових прав

6

2

2

2
Тема 21. Загальні положення про спадкування

12

4

6

2
Тема 22. Спадкування за заповітом

6

2

2

2
Тема 23. Спадкування за законом

Тема 24. Спадковий договір

4


2


-


2
^

Тема 25. Загальні положення про інтелектуальну власність


4

2

-

2^

Тема 26. Авторське право та суміжні права


6

2

2

2^

Тема 27. Патентне право


6

2

2

2^

Тема 28. Правові засоби індивідуалізації учасників

цивільного обороту, товарів і послуг


4

-

2

2^

Тема 29. Інші види прав інтелектуальної власності

2

-

-

2
Всього

192

68

68

56
^ Разом з індивідуальною роботою*

216

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Схожі:

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 1...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни „ Цивільне право України. Частина 1” (відповідно до вимог есts) для студентів зі спеціальності 060100 «Правознавство» iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка