Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності
Скачати 79.11 Kb.
НазваКомплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності
Дата конвертації28.06.2013
Розмір79.11 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы

Система протидій економічній злочинності

Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності

Шляхи формування загальнонаціональної політики по протидії економічній злочинності


Загальні засади Концепції боротьби з економічною злочинністю полягають у:

створенні соціально-економічних умов, що сприяють успішній боротьбі з нею;

формуванні законодавчих основ для боротьби з економічною злочинністю, які б чітко визначали невідворотність покарання злочинців;

виявленні механізмів вчинення економічних злочинів;

локалізації, нейтралізації і ліквідації економічних злочинів;

притягненні до встановленої законом кримінальної, адміністративної чи цивільно-правової відповідальності.

У теперішніх соціально-економічних умовах рівень функціонування економічної злочинності залежить від ефективності роботи правоохоронних органів.

З метою щодо запобігання, профілактики та руйнування бази економічної злочинності необхідно, по-перше, розробити методичні рекомендації щодо технології розробки законів та інших нормативних актів. Це дасть можливість:

— забезпечити якість, об'єктивність, обґрунтованість, узгодженість, виявлення позитивних і негативних наслідків прийняття таких актів, виключити волюнтаризм та суб'єктивізм. Ці рекомендації повинні визначати практичний механізм створення законодавчої бази в державі;

- впровадити в практику залучення представників політичних та громадських організацій до складу комісій з підготовки законопроектів;

- вивчити умови та причини латентної економічної злочинності й розробити заходи боротьби з нею;

- здійснити науково-кримінологічну експертизу всіх раніше виданих нормативно-правових актів; у разі виявлення їх недосконалості, що сприяє та породжує вчинення злочинів,

- розробити та прийняти Закон України "Про систему державного контролю".

Другий етап заходів по боротьбі з економічною злочинністю повинен передбачати:

формування наукових установ, які будуть постійно займатись прогнозуванням розвитку криміногенної обстановки в сфері економіки у масштабах держави, моделювання нових видів правопорушень, оцінку їх суспільної небезпеки й вироблення відповідних пропозицій щодо їх попередження та внесення змін до чинного законодавства;

постійне розроблення нових організаційно-тактичних заходів правоохоронних органів, складу та змісту необхідної інформації для розкриття і розслідування можливих нових видів злочинів;

підготовку ефективних методик їх попередження, виявлення і розкриття;

здійснення відповідної підготовки слідчих і працівників оперативних та інформаційно-аналітичних служб.

Такі заходи можуть частково зменшити обсяги діяльності економічної злочинності. В той же час, оскільки на сьогодні Україна живе не за законами, а за поняттями окремих криміногенних осіб, у своїй більшості представників органів влади та управління, які й формують основні елементи економічних злочинів, то варто зробити висновок, що складні антисоціальні явища значною мірою породжені соціально-економічними умовами.

Тому із цим явищем потрібно боротись радикальними методами із яких найбільш ефективними є:

розробка макромоделі економіки перехідного періоду, якою передбачається застосування системи гнучких податкових пільг, а також стимулювання капіталовкладень в розвиток виробництва, інноваційної діяльності та зниження енергомісткості;

стабілізація правового поля, яким надати можливість прийняття законів, що забезпечують тривалу та ефективну їх дію;

підвищення рівня матеріальної відповідальності за порушення податкового, фінансового, митного та зовнішньоекономічного законодавства;

встановлення кримінальної відповідальності за вчинення злочинів в економічній сфері держави.

Недоліки в організації та проведенні правоохоронними органами України заходів по протидії економічним злочинам викликаються внутрішніми чинниками, які поєднуються з проблемами нормативно-правового характеру. Так, у законодавчому порядку не вирішена проблема відповідальності конкретних осіб за проведення через офшорні зони експортно-імпортних операцій зі стратегічною сировиною та енергоресурсами. У зв'язку з тим, що банки не подають інформації про дійсних розпорядників грошових коштів офшорних компаній, стає неможливим документування фактів контрабанди та приховування валютної виручки, хоча фактично власниками підприємств-резидентів України та офшорних компаній є одні і ті ж особи.

Отже, необхідною умовою економічної стабільності України є дотримання балансу інтересів держави і населення. Ігнорування з боку владних структур таких вимог, а також намагання лише силовими методами ліквідувати тіньову економіку як соціально-економічне явище в Україні не усуне економічні проблеми та загострить політичну ситуацію, що, в свою чергу, може призвести до соціального вибуху в суспільстві.

Найбільш сприйнятливим варіантом початкового етапу боротьби з економічною злочинністю, за виключенням працівників органів державної влади та управління, є відмова від документування їх попередніх правопорушень чи зловживань. На наступних етапах доцільно сформувати систему державного контролю за всіма стадіями руху товарів та продукції, починаючи з виробничого процесу. При цьому дані щодо їх виробництва повинні вноситися в комп'ютерні системи органів податкової адміністрації, а їх реалізація здійснюватись лише при наявності касового апарату, а не касової книги. Такий вид контролю щонайліпше збільшить суму надходжень до державного бюджету, а в наступному вирішить усі інші економічні проблеми України.


Тому гострою виявилася потреба у здійсненні суттєвих соціальних та економічних перетворень, формуванні ефективної національної економіки як основи підвищення добробуту народу.

Для цього необхідно:

керівництву держави основну увагу у своїй діяльності спрямувати на недопущення масової маргіналізації населення. Передбачити, як основні заходи боротьби з економічною злочинністю, проведення соціально-економічних заходів, спрямованих на зміну умов та способу життя безробітних, у тому числі молоді, обездолених, жебраків та інших потенційно криміногенних прошарків населення;

розробити та прийняти систему забезпечення економічної безпеки від проявів організованої злочинності та корупції;

провести загальноекономічну стабілізацію за рахунок повного ринкового реформування та демонополізації економіки;

зберегти систему державного контролю за діяльністю усіх суб'єктів господарювання незалежно від форм власності з питань, що зачіпають інтереси суспільства (сплата податків, зайнятість населення, підтримка науково- і технічного розвитку та ін.);

створити сприятливі правові та економічні умови для внутрішнього інвестування легальної економіки;

сформувати чіткий механізм контролю за ефективним використанням державних коштів та майна;

звести до мінімуму готівковий обіг коштів шляхом розширення сучасних електронних засобів розрахунків та впровадження сучасних форм звітності, які дадуть змогу забезпечити чіткий контроль за грошовим обігом;

розробити та впровадити систему економічних засобів контролю за легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом;

прийняти Закон України "Про декларування майна та доходів", що надасть можливість встановити цивілізований контроль за рухом капіталів відповідно до вимог міжнародного права;

розробити та законодавчо врегулювати доступ правоохоронних органів до банківської інформації;

нормативно забезпечити захист прав власності у постприватизаційних процесах;

розробити та реалізувати проект Програми щодо повернення в Україну валютних цінностей, які незаконно перебувають за її межами;

розробити та запровадити економіко-правові механізми правомірного реагування на порушення ринкових відносин (недобросовісна конкуренція, фінансова експансія, біржові махінації, примусовий розподіл ринку, зловживання монополізмом, невиконання договірних зобов'язань тощо), за відсутності яких використовуються кримінальні засоби розв'язання конфліктів.

в Україні діє значна кількість законодавчих актів про злочинність у сфері економіки. Поряд з цим великі труднощі виникають не стільки технічного характеру, як через прогалини в законодавстві, оскільки важко домогтися дотримання діючих правових норм, адже економічні злочини у своїй більшості невидимі. Інформація про правопорушення в сфері економіки отримується недостатньо часто. Багато даних, які могли б мати значення для розкриття економічних злочинів, знаходяться в різних правоохоронних і контролюючих органах, але співпраця між ними налагоджена на недостатньому рівні. Розкриття таких злочинів — справа складна, тому в органах Міністерства внутрішніх справ України протягом досить тривалого періоду не вистачало засобів для успішної роботи в цій галузі. Тепер ситуація різко змінилася, оскільки розслідування економічних злочинів віднесено як до компетенції органів міліції, так і до органів Служби безпеки України, податкової міліції і прокуратури.

Припинення подальшого зростання економічної злочинності можливе лише за умови реальної політичної волі в державі боротися з таким явищем. Усунення правових і економічних чинників, які сприяють функціонуванню окремих елементів економічної злочинності, залежить повністю від реальної політичної волі в Україні боротися з таким суспільним явищем. Конкретні організаційні пропозиції та правові норми, прийняття яких може розблокувати роботу правоохоронних органів щодо боротьби з найбільш суспільнонебезпечними проявами економічної злочинності, розглядалися в попередніх параграфах. В той же час для підвищення ефективності протидії економічній криміналізації суспільно-економічних відносин, подолання кризових ЯВИЩ, розробки стратегії розвитку економіки України необхідна оптимізація податкової, зовнішньоекономічної, кредитно-інвестиційної та облікової політики. Ця проблема досить широка за обсягом, тому завдання по її вирішенню необхідно одночасно ставити перед всіма правоохоронними органами, багатьма галузевими міністерствами і відомствами, які повинні працювати в межах своєї компетенції, створивши єдиний координаційний центр, головним підрозділом якого повинен стати інформаційно-аналітичний.

Тому, в поєднанні із комплексним вжиттям у державі відповідних анти корупційних заходів, значно локалізувати корупційні прояви в судових органах та побудувати ефективне правосуддя дозволить реалізація таких заходів:

відновлення вертикалі кваліфікаційних комісій, як окремих штатних структур апеляційних судів в кожній області, оскільки їх відірваність від областей негативно впливає на ефективність дисциплінарної практики. До їх повноважень окрім застосування до суддів норм дисциплінарної практики за порушення функціональних обов'язків має бути віднесено також надання права клопотання перед Верховним Судом України про призначення суддів та їх звільнення за корупційні діяння або правопорушення, пов'язані з корупцією;

вдосконалення механізмів відповідальності суддів, як суб'єктів із спеціальним статусом, за некваліфіковані і незаконні дії, передбачивши підстави та порядок тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя на період досудового слідства та судового розгляду стосовно нього кримінальної справи;

невідкладного фінансування судової системи з метою практичної реалізації принципу гласності судового розгляду через обов'язковість розгляду справ виключно в залах судових засідань з обов'язковим повним фіксуванням судового процесу за допомогою технічних засобів (нормативними актами функціонування передбачено з 1 січня 2008 р.).


Схожі:

Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності iconПлан лекції Органи досудового розслідування та оперативні підрозділи...
Лекція V. Протидія злочинності оперативним підрозділами та органами досудового розслідування
Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності icon10 комплексне оцінювання ефективності інноваційної діяльності
Техніко–економічне обґрунтування нової техніки: показник «річних наведених витрат»
Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності icon4. «Теорія грошей І грошового обігу»
Гро́ші — особливий товар, що є загальною еквівалентною формою вартості інших товарів. В економічній теорії виділяють дві основні...
Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності iconЗлочинність неповнолітніх як об’єкт кримінологічного дослідження
У кримінології злочинність неповнолітніх виділяється у самостійний вид злочинності. Необхідність виділення для самостійного кримінологічного...
Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності iconКонспект лекцій тема основи концепції І стратегії економічної безпеки...
Категоріальний апарат економічної безпеки та її базові елементи: економічні інтереси, загрози економічній безпеці, критерії та індикатори...
Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності iconКомплекс взаємопов'язаних заходів, що проводяться державними органами...
Попередження злочинності комплекс взаємопов'язаних заходів, що проводяться державними органами І громадськістю з метою зниження рівня...
Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності iconСтудентів та аспірантів
Але щойно постає необхідність наводити аргументи та обґрунтовувати, одразу ж виявляє себе проблематичність обґрунтування. Як воно...
Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності icon7. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства
Проблема дослідження та обґрунтування доцільності розвитку підприємства має дві складові. З одного боку це проблема розробки стратегії...
Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності icon№2 342 від 19. 02. 2013 року «П ро внесення змін до деяких законодавчих...
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання та протидії дискримінації в Україні»
Комплексне обґрунтування концепції протидії економічній злочинності iconЭминова Н. П. Яблокова
Тема: кримінологічна характеристика І попередження професійної та організованої злочинності
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка