Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
НазваНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Сторінка1/3
Дата конвертації19.06.2013
Розмір0.85 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
skaz.com.ua > Право > Навчально-методичний посібник
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО”
ґ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОЛІТОЛОГІЯ”


2012
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО”

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ

ПОСІБНИК

^ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ПОЛІТОЛОГІЯ”

(галузі знань: 0304 “Право”,

0302 “Міжнародні відносини”; освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”; напрями підготовки:

 1. “Правознавство”,

 1. “Міжнародне право”)

для студентів ІІІ курсу денних факультетів

Харків

2012

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Політоло­гія” (галузі знань: 0304 “Право”, 0302 “Міжнародні відносини”; освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”; напрями підготов­ки: 6.030401 “Правознавство”, 6.030202 “Міжнародне право”) для студентів ІІІ курсу денних факультетів / уклад.: М. П. Требін, Г. Ю. Васильєв, Л. М. Герасіна та ін. - Х.: Нац. ун-т “Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого”, 2012. - 60 с.

У к л а д а ч і : М. П. Требін,

Г. Ю. Васильєв, Л. М. Герасіна,

В. Я. Зимогляд,

І. О. Поліщук,

О. М. Сахань

Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою університету (протокол4 від 26.06.2012р.)

© Національний університет “Юридична

академія України імені Ярослава Мудрого ”, 2012

Політологія є нормативною навчальною дисципліною циклу гуманітарних та соціально-економічних дисциплін освіт­ньо-професійної програми за напрямами підготовки “Правоз­навство” і “Міжнародне право”.

Політологія вивчає політичну сферу життя суспільства: політику, політичні відносини і процеси, політичну культуру, політичні системи і режими, політичні партії та суспільно- політичні рухи, класи, соціальні групи, клани, еліти, їх інтереси, форми діяльності в політиці, методи боротьби за владу тощо. Предмет політології має тісні зв’язки з предметом юридичної науки, особливо з таких питань, як держава, влада, право, зако­ни, демократія, незалежність, відповідальність, юридична куль­тура, права людини, вибори, суспільний і державний лад та з багатьох інших.

Мета вивчення політології - розширення та збагачення знань студентів, посилення теоретико-методологічної і профе­сійної підготовки тих, кому доведеться освоювати складну полі- тико-правову дійсність, приймати рішення в різних колізійних ситуаціях, особливо тих, що стосуються долі людей, виступати в ролі активних суб’єктів політики й права. Вивчення політології - один із засобів сучасної соціалізації особи й формування політи- ко-правової культури, залучення до демократичних цінностей. Курс політології повинен дати студенту необхідний мінімум знань про політичні реалії, норми політичної поведінки, політич­ні цінності; він має сприяти вихованню освічених людей, спро­можних раціонально і критично давати оцінку політичним фено­менам, робити усвідомлений політичний вибір. Знання основ по­літології необхідне для виконання багатьох функцій юриста, ви­рішення конкретних завдань юридичної діяльності.

У результаті поглибленого вивчення політології студен­ти повинні

знати:

 • теоретико-методологічні підвалини політичної науки; володіти категоріями, поняттями й закономірностями політології;

 • природу взаємозв’язку і взаємозалежності політики та

права;

 • історичну традицію генезису й розвитку світової полі­тичної думки;

 • теоретико-концептуальну структуру сучасної політо­логічної доктрини в розмаїтті зарубіжних і вітчизняної науко­вих шкіл;

 • сутність найважливіших політичних феноменів: полі­тики, політичної влади, лідерства, політичної системи і режиму, держави, ідеології, політичної культури та поведінки, політич­них технологій тощо;

 • систему політичних інститутів сучасності, що склада­ють структурно-функціональний формат політичного буття;

 • структуру і реальний вплив сучасних політичних акторів (суб’єктів): політичних партій, рухів та їх лідерів, полі­тичної еліти та істеблішменту, політико-правових інституцій держави;

 • природу, форми й динаміку різноманітних політичних процесів, їх типологію, масштаби й наслідки;

 • міжнародну політику і глобальні проблеми сучасності;

вміти:

 • застосовувати метод аналізу, діагностики і прогнозу­вання політичних явищ, процесів та подій у контексті досягнень сучасної політичної науки;

 • аналізувати владу як субстанцію політики й засіб управління соціальними процесами. Оцінювати специфіку полі- тико-владних відносин; орієнтуватися в проблемах легітимнос- ті, горизонтального й вертикального розподілу влади;

 • формувати уявлення про еволюцію та типологію полі­тичних систем, володіти законом “переходу” від тоталітаризму до демократії та ін.;

 • визначити показники позитивної еволюції (чи кризи) політичної влади в сучасному суспільстві; формулювати засади прогресивних стратегій політичного розвитку щодо удоскона­лення конституційного ладу, політичних інститутів, електора­льного процесу тощо;

 • порівнювати дійсну структуру політичних інтересів і очікувань українського населення відповідно до чинних полі­тичних структур: партій, організацій, рухів, блоків, коаліцій тощо;

 • формулювати й відстоювати власну політичну та пра­вову позицію, працювати в умовах політичного плюралізму, сприяти толерантності й гармонізації всіх політичних зв’язків і міжпартійних відносин;

 • орієнтуватися в міжнародних політичних процесах, оцінювати світові геополітичні проблеми, місце і роль України на міжнародній арені.

 1. ^ ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИУ тому числіп/п

Тема

Всього годин

лекції

семінарські

заняття

самостійна

робота
Змістовий модуль І. Основи політичної теорії - 36 год

1

Політологія як наука

6

2

2

2

2

Політична влада

8

2

4

2

3

Політичні системи та полі­тичні режими

7

2

4

1

4

Громадянське суспільство

5

2

2

1

5

Політична еліта

5

2

2

1

6

Політичне лідерство

5

2

2

1Змістовий модуль ІІ. Політична праксеологія - 36 год

7

Політичний процес

6

2

2

2

8

Політичні партії та громадсь­ко-політичні рухи

10

2

4

4

9

Політична культура

6

2

2

2

10

Політичні технології

8

2

4

2

11

Світова політика

6

2

2

2

Разом

72

22

30

20


ЗАТВЕРДЖЕНО вченою радою Національного університету “Юридична академія України імені Ярослава Мудрого” (протокол № 10 від 15 червня 2012 р.)

 1. ^ ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПОЛІТОЛОГІЯ”

 1. Політологія як наука

Політика як соціальне явище. Політична сфера суспіль­ства. Місце і роль політичних відносин у системі суспільних від­носин, зміст і специфіка їх реалізації.

Предмет політології, його проблемна структура. Місце політології в системі соціальних і гуманітарних наук. Основні закономірності й категорії політології. Функції політичної нау­ки. Методи політології.

Основні історичні етапи розвитку політичної доктрини. Політичні уявлення і концепції Давнього Сходу. Особливості політичної думки античності. Становлення і розвиток західно­європейської політичної думки. Політичні концепції Нового ча­су. Формування парадигм сучасної політичної науки, націона­льні школи політології та їх актуальна проблематика. Основні етапи розвитку української політичної думки.

 1. Політична влада

Сутність феномена влади та її зв’язок з політикою. Кон- цептуалізація влади в політологічному дискурсі. Атрибутивні ознаки влади, її рівні та види. Інституційність політичної влади. Структура (анатомія) політичної влади: джерела, суб’єкти та об’ єкти, функції, ресурси.

Проблеми легітимності, моральності й амбівалентності політичної влади. Принцип розподілу влад у “політичному по­лі” та ситуація дисперсії влади. Спільне та особливе в публічній політичній та державній владі. Взаємодія політичного і право­вого у реалізації політичної волі та механізмів державної влади.

Сутність політичної системи суспільства. Застосування соціологічного, структурно-функціонального, історичного й інших методів щодо аналізу сутності політичної системи. Фун­кції та структура політичної системи. Чинники, що впливають на стабільність політичної системи. Критерії класифікації полі­тичних систем. Типологія політичних систем минулого й су­часності. Проблеми трансформації та демократичної модерніза­ції політичної системи України.

Політичний режим: сутність, ознаки, механізми здійс­нення влади. Різновиди й багатоманіття політичних режимів.

Демократія як форма політичної самоорганізації суспі­льства. Етапи становлення й розвитку поняття “демократія”. Традиційна ліберальна теорія демократії. Плюралістична теорія демократії. Елітарна концепція демократії. Концепція партисі- паторної демократії. Марксистська концепція демократії. Полі­архія.

Проблема переходу до демократії й закономірності де­мократизації тоталітарних і авторитарних режимів. “Хвилі де­мократизації”. Умови демократизації. Проблеми демократизації в пострадянському й українському контексті.

 1. Громадянське суспільство

Громадянське суспільство як соціальна реальність. Кла­сичні і сучасні теорії громадянського суспільства. Поняття, ознаки, характеристика, функції та основні елементи сучасного громадянського суспільства. Структура громадянського суспі­льства. Особливості становлення правового демократичного громадянського суспільства в Україні.

Взаємозв’язок демократії та громадянського суспільст­ва. Демократичні практики соціуму в політичній сфері. Права людини, громадянина, політична свобода, особиста свобода.

Конституціоналізм як режим взаємодії держави і грома­дянського суспільства. Становлення світового громадянського суспільства.

Поняття та сутність еліти. Елітиська парадигма в полі­тології. Різноманіття елітних груп у соціумі, їх зв’язки з політи­кою. Структура політичної еліти згідно з державними і владно- політичними статусами. “Ролі-функції” у складі політичної елі­ти. Механізми й канали рекрутування політичної еліти. Динамі­ка еліти: закон “циркуляції еліти”, ситуація “зміни еліт” як проб­лема політичної наступності.

Соціальні функції політичної еліти. Елітарність “груп впливу” у політичному просторі України. Моделі політико- правової взаємодії “еліти влади” та контр-еліти. Шляхи легіти­мації політичної еліти. Елітні групи та дисперсія влади на під­ставі різних політичних інтересів.

 1. Політичне лідерство

Феномен лідерства в світовій науковій традиції. Істори­ки і філософи античності про політичне лідерство (Геродот, Платон, Аристотель, Плутарх, Фукідід, Тацит, Тіт Лівій та ін.). Уявлення про лідерство у середньовіччі та Відродженні. Ідеї Г. Гегеля про роль видатних особистостей в історії. Марксизм- ленінізм про взаємовідносини вождів і класів. Погляди Ф. Ніц- ше на місце лідера в суспільстві. Концепція лідерства З. Фрейда та його послідовників.

Феномен політичного лідерства у сфері реалізації влади. Лідерство як об’єктивне і універсальне явище. Зміст дефініції “політичний лідер”. Поняття “лідер”, його співвідношення з поняттями “керівник” і “вождь”. Сучасна наука про природу лі­дерства і механізми здійснення політичного лідерства.

Соціальна роль та механізми формування політичного лідерства.

Концепції та теорії лідерства як інститут влади. Різно­види лідерів у політичній практиці держави й громадсько- політичних організацій: модель “ідеального лідера” та її харак­теристики, сучасні класифікації (типології) лідерів за різними критеріями. Функції політичного лідера та його історичне по-

кликання, соціальні якості лідерів. Обумовленість лідерства психологічними властивостями особи та її політико-ідеологіч- ною послідовністю. Політичний стиль як детермінанта ефектив­ного лідерства: “цезаризм”, “бонапартизм”, харизма, традиціона­лізм, популізм, плутократія, професійний політичний менедж­мент тощо. “Ідеальний” лідер та характеристика моделей су­часного політичного лідерства.

Становлення інституту політичного лідерства в Україні.

 1. Політичний процес

Поняття політичного процесу. Етапи й динаміка розвит­ку політичного процесу. Структурні складові політичного про­цесу: політичні інститути, політична діяльність та рішення, по­літичні події тощо.

Зміст політичного процесу, головні форми та способи його здійснення. Проблема політичної наступності. Різновиди політичних процесів.

Політичні кампанії як форми політичного процесу: ви­борча кампанія (електоральний процес); позиціювання політич­них сил (дійові особи); плебісцитарні політичні акції (референ­дум, плебісцит, опитування); політична агітація, дискредитація тощо. Політико-правові характеристики проведення виборчих кампаній в Україні.

 1. Політичні партії та громадсько-політичні рухи

Поняття “політична партія”: історія, сутність, основні ознаки і функції. Латинське походження терміна “партія”. Поя­ва протопартій у Давній Греції й Давньому Римі. Виникнення політичних партій сучасного типу в другій половині XIX ст. в Європі. Зростання ролі і значення політичних партій у середині XX ст. Основні ознаки політичної партії за Ж. Ла Паломба- рою й М. Вейнером. Типова структура партії. Сучасне визна­чення поняття “політична партія”. Функції партій: зовнішні, внутрішні, теоретичні, ідеологічні, політичні, соціальні, органі­заційні.

Типології політичних партій: ідеологічна, лінійна, за способом утворення (М. Дюверже), за внутрішньою організа­ційною структурою, за місцем і роллю в політичній системі, за ставленням до суспільних перетворень тощо.

Розвиток багатопартійності в Україні. Початок шляху до політичного плюралізму в Україні у 1987 р. Три етапи формуван­ня багатопартійності в Україні. Правові основи діяльності партій в Україні: Закон України “Про об’єднання громадян” (1992 р.), За­кон України “Про політичні партії в Україні” (2001 р.). Політико- ідеологічна спрямованість партій України. Сучасні тенденції роз­витку політичних партій в Україні.

Громадсько-політичні рухи та організації. Сутність, ознаки, структура громадсько-політичних рухів та організацій. Специфіка громадсько-політичних рухів та організацій, їх від­мінність від політичних партій. Різновиди громадсько-політич­них об’єднань.

 1. Політична культура

Політична культура як суспільне явище, її сутність і зміст. Логіко-історичний аналіз формування концепції політич­ної культури. Поняття, структура та функції політичної культу­ри. Критерії визначення рівня політичної культури.

Політична свідомість як елемент політичної культури. Роль політичних знань у формуванні політичної культури. Бу­денний (емпіричний) та теоретичний рівні функціонування по­літичної свідомості. Політична ідеологія як системоутворюю­чий елемент політичної культури. Громадська думка як харак­теристика масової політичної свідомості. Роль політичної сим­воліки в політичному житті суспільства. Політична мова як зо­внішній спосіб вираження політичного мислення і політичних цінностей.

Політична участь і політична поведінка як діяльні аспе­кти політичної культури. Типологізація політичної поведінки за різними критеріями.

Політична соціалізація: фази та механізми.

Типологія політичних культур. “Громадянська культу­ра”. Політичні субкультури.

Шляхи і чинники формування політичної культури. По­літична культура сучасного українського суспільства.

 1. Політичні технології

Поняття “політична технологія”: визначення, сутність, типологія. Грецьке походження терміна “технологія”. Сучасні підходи до визначення поняття “політична технологія”. Типо­логія політичних технологій: “технології політичного менедж­менту”, “технології політичного маркетингу”, “інформаційні технології”, “технології діяльності лобіста”, “технології парла­ментаризму”, “технології формування іміджу лідерів”, “виборчі технології”, “брудні” технології, “рекламні технології”, “техно­логії паблік рілейшнз”, технології легітимації політичної вла­ди. Базові та другорядні, загальні та індивідуальні політичні технології.

Виборчі технології: сутність та різновиди. Субординація між поняттями “політичні технології” та “виборчі технології”. Основні та допоміжні, медійні та “польові” виборчі технології. Сучасні тенденції розвитку виборчих технологій: формування метатехнологій нового типу, поширення маніпулятивних тех­нологій, медіатизація та інтернетізація технологічного арсеналу політичних виборів тощо.

Виборчі технології в електоральному процесі України. Виникнення та розвиток виборчих технологій в Україні: 1994 р. - відновлення конкурентних виборів, перший досвід застосуван­ня демократичних технологій; 1999 р. - поворот від “ідеологій до технологій”, 2002 р. - теперішній час - технологізація вибо­рів. Американізація виборчих технологій в електоральному процесі України як одна з головних тенденцій їх розвитку на сучасному етапі. Виборчі технології як індикатор політичного режиму в Україні.

Поняття та сутність “світової політики”, “зовнішньої політики” й “міжнародних відносин”. Суб’єкти світової полі­тики. Особливості політичної структури сучасного світу. Між­народні конфлікти і протиріччя.

Геополітичні трактування міжнародних відносин. Гео­політика і національно-державна безпека. Поліцентризм світо­вого політичного упорядкування. Зовнішньополітичні стратегії держав. Поняття національно-державного інтересу і міжнародні пріоритети України у сучасній геополітичній ситуації.

Глобальні проблеми у структурі світових політичних від­носин. Суперечливість процесів глобалізації. Глобалізація і проблема суверенітету національної держави. Посилення ролі міжнародних організацій, блоків і союзів, субрегіональних ор­ганізацій у світовій політиці. Новий вимір політики як фактор соціального прогресу.

 1. ^ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

  1   2   3

Схожі:

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Організація судових та правоохоронних...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Цивільне право України”. Ч. 2...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи І практичних занять з навчальної дисципліни „Криміналістика” / Уклад.: В. Ю....
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Господарське право” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Соціологія” (відповідно до вимог...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для практичних занять
Навчально-методичний посібник для практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни “Екологічне право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та семінарських занять з навчальної дисципліни “Фінансове право України” (відповідно...
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни iconНавчально-методичний посібник для самостійної роботи
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Основи інформатики та обчислювальної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка