Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права”
Скачати 61.85 Kb.
НазваПитання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права”
Дата конвертації27.06.2013
Розмір61.85 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави і права”

 1. Поняття і предмет теорії держави і права. Загальна характеристика теорії держави і права як науки.

 2. Система юридичних наук та місце в ній теорії держави та права.

 3. Функції теорії держави і права як науки.

 4. Методологія загальної теорії держави та права.

 5. Форми і методи здійснення влади в первісному суспільстві.

 6. Держава: поняття, сутність, ознаки.

 7. Особливості виникнення держав у різних народів світу. Східний та західний шляхи виникнення держави.

 8. Основні теорії походження держави.

 9. Формаційний та цивілізаційний підходи до типології держав.

 10. Поняття та ознаки державної влади. Форми і методи її здійснення.

 11. Поняття та види суверенітету держави. Його співвідношення із суверенітетом народу і суверенітетом нації.

 12. Поняття та структура суспільства. Держава як форма організації і існування суспільства.

 13. Поняття , ознаки та елементи правового статусу особи. Співвідношення особи і держави.

 14. Соціальна держава: поняття, ознаки та функції.

 15. Правова держава: поняття, ознаки, принципи.

 16. Основні напрямки формування правової держави в Україні.

 17. Поняття, зміст, структура та принципи громадянського суспільства

 18. Політична система суспільства та її елементи.

 19. Місце та роль держави в політичній системі суспільства.

 20. Демократія: сучасні форми та інститути.

 21. Права людини і громадянина: поняття, концепції. Соціально-правовий механізм забезпечення прав людини в Україні.

 22. Співвідношення політичної та державної влади

 23. Поняття та види функцій держави

 24. Форми та методи здійснення функцій держави

 25. Форми державного правління.

 26. Форми державно устрою.

 27. Державно – правові режими: поняття та види.

 28. Особливості елементів форми Української держави.

 29. Механізм держави та характеристика його елементів.

 30. Поняття і принципи організації та функціонування державного апарату. Теорія розподілу влад.

 31. Органи держави: поняття, ознаки і види

 32. Основні напрямки реформування державного апарату України

 33. Теорія еліт та елітарної демократії.

 34. Загальна характеристика системи органів місцевого самоврядування в Україні.

 35. Психологічна теорія права Л.Петражицького.

 36. Історична школа права.

 37. Теорія нормативізму Г.Кельзена.

 38. Поняття та ознаки права. Сутність та соціальне призначення права.

 39. Функції та принципи права.

 40. Приватне та публічне право.

 41. Соціальні норми: поняття, ознаки, види.

 42. Поняття та ознаки норми права. Співвідношення норм права і норм моралі.

 43. Структура правової норми та характеристика її елементів.

 44. Види гіпотез, диспозицій та санкцій.

 45. Класифікація правових норм.

 46. Способи викладення норм права в статтях нормативно-правових актів.

 47. Поняття та елементи правової системи суспільства.

 48. Поняття та структура системи права.

 49. Поняття та структура системи законодавства. ЇЇ співвідношення із системою права.

 50. Поняття, принципи та функції правотворчості.

 51. Види та форми правотворчості.

 52. Поняття та види форм (джерел ) права.

 53. Поняття та види юридичної техніки. Правотворча і правозастосовча техніка.

 54. Поняття та стадії законотворчості.

 55. Поняття та види нормативно-правового акту.

 56. Поняття та ознаки закону. Види законів.

 57. Підзаконні нормативно-правові акти.

 58. Дія нормативно-правових актів в часі, в просторі та за колом осіб.

 59. Поняття і види систематизації нормативно – правових актів.

 60. Співвідношення нормативно-правових актів з актами тлумачення та актами застосування норм права.

 61. Поняття та форми реалізації норм права.

 62. Поняття та ознаки правозастосування.

 63. Принципи та стадії процесу застосування норм права.

 64. Акти застосування норм права: поняття, ознаки і види.

 65. Поняття та способи тлумачення норм права.

 66. Види тлумачення норм права.

 67. Акти тлумачення норм права. Інтерпретаційно-правовий акт та його види.

 68. Поняття та ознаки правовідносин.

 69. Юридичний зміст правовідносин.

 70. Види правовідносин і критерії їх класифікації.

 71. Суб’єкти правовідносин.

 72. Правосуб'єктність фізичних та юридичних осіб.

 73. Поняття та класифікація юридичних фактів.

 74. Правові презумпції, аксіоми та фікції.

 75. Суб'єктивне та об'єктивне право.

 76. Поняття, ознаки та види правової поведінки.

 77. Поняття, ознаки та види правомірної поведінки.

 78. Поняття та ознаки правопорушення.

 79. Склад правопорушення.

 80. Види правопорушень.

 81. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

 82. Принципи і функції юридичної відповідальності.

 83. Підстави притягнення до юридичної відповідальності.

 84. Характеристика видів юридичної відповідальності.

 85. Підстави звільнення від юридичної відповідальності та обставини що її виключають.

 86. Поняття, функції та принципи правопорядку.

 87. Поняття та принципи законності. Режим законності.

 88. Гарантії законності.

 89. Співвідношення законності і правопорядку.

 90. Державна дисципліна та шляхи її зміцнення.

 91. Поняття правосвідомості та характеристика її структурних елементів

 92. Види та функції правосвідомості.

 93. Правова культура: поняття та види.

 94. Правове виховання: поняття, система, форми та методи.

 95. Поняття та ознаки правового регулювання. Сфера правового регулювання.

 96. Способи, типи і види правового регулювання.

 97. Поняття механізму правового регулювання та його структура.

 98. Стадії механізму правового регулювання.

 99. Поняття і способи подолання та усунення колізій в праві.

 100. Поняття, структура та проблеми класифікації правових сімей.

 101. Загальна характеристика сім’ї мусульманського права.

 102. Загальна характеристика романо–германської правової сім’ї.

 103. Загальна характеристика англо-американської правової сім’ї.

 104. Поняття, ознаки та види юридичного процесу.

 105. Поняття та специфічні особливості держави і права перехідного типу.

 106. Проблеми розвитку законодавства в перехідний період.

 107. Проблеми протиставлення природного і позитивного права.

 108. Позитивістський тип праворозуміння. Легізм.

 109. Природно-правовий (юснатуралістичний) тип праворозуміння.

 110. Соціологічний напрямок в праворозумінні. Концепція «живого право» Ерліха. Школа реалістів.

 111. Поняття, види та причини виникнення прогалин в праві.

 112. Основні шляхи усунення та подолання прогалин в праві. Реалізація права при прогалинах в законодавстві.

 113. Прогалини в податковому законодавстві і шляхи їх усунення.

 114. Проблеми узгодження національного права з міжнародно-правовою системою.

 115. Порівняльний аналіз англо-саксонської та романо-германської правової сім’ї.

 116. Основні тенденції розвитку сучасних правових систем. Уніфікація права.

 117. Проблеми забезпечення законності та правопорядку в умовах розбудови правової держави в Україні.

 118. Проблеми взаємоконтролю і взаємовпливу органів державної влади.

 119. Основні сучасні теорії демократії (плюралістична, партисипаторна, корпоративна, комп’ютерна).

 120. Поняття, сутність та джерела правового нігілізму.

 121. Форми вираження правового нігілізму.

 122. Поняття, джерела та форми вираження правого ідеалізму.

 123. Правовий нігілізм та правовий ідеалізм, як деструктивні фактори в податковій політиці України.

 124. Поняття та основні складові ефективності права.

 125. Основні підходи до визначення ефективності дії права.

 126. Поняття, ознаки та функції правових пільг.

 127. Поняття, ознаки та класифікація правових заохочень.

 128. Правові пільги та заохочення в податковій політиці України.

 129. Проблеми у сфері надання та реалізації правових пільг та шляхи їх вирішення.

Схожі:

Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права” iconПерелік питань з дисциплін, що виносяться на державний екзамен зі спеціальності
Поняття, предмет, завдання І система кримінального права України. Принципи кримінального права України
Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права” icon1. Поняття, предмет І методи теорії держави та права 9 Тема Походження держави та права 11
П.І., Стрельник О. Л., Гончаров А. В. Навчально-методичні матеріали з курсу “Теорія держави та права” для студентів та курсантів...
Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права” iconПитання до іспиту з дисципліни «Теорія держави І права»
Роль І значення теорії держави І права для розвитку галузевих, міжгалузевих І прикладних юридичних наук
Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права” iconПитання, які виносяться на екзамен з вищої математики
Кут між двома прямими на площині. Умови паралельності та перпендикулярності двох прямих
Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права” icon1. Поняття теорії держав та права як науки Теорія держави І права...
Предмет теорії держави І права є єдиним, адже держава І право не­від'ємні, взаємопов'язані соціальні інститути. Теорія держави І...
Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права” iconПерелік примірних питань, які виносяться на модульну контрольну роботу...
Лютнева революція 1917 р у Росії, розпад Російської імперії та встановлення влади Тимчасового уряду
Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права” iconПерелік Питань, які виносяться на екзамен з курсу Метрологія, стандартизація...
Похибки вимірювань: систематичні І випадкові, основні І додаткові, абсолютна І відносна, методична й інструментальна
Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права” iconПитання до екзамену з дисципліни “ теорія держави І права
Поняття “держава“, її характерні ознаки та ознаки, які відрізняють державу від самоуправління в первісному суспільстві
Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права” iconЕкзаменаційні питання з курсу “Історія держави І права України”
Виникнення І розвиток Скіфо-Сарматської держави (суспільно-політичний лад; джерела та основні риси права)
Питання, які виносяться на державний екзамен з курсу “Теорія держави І права” iconТеорія держави І права в системі юридичних наук
Теорія держави І права належить до системи юридичних наук, об'єднаних загальною назвою — правознавство
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка