Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка7/7
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7

 • Євграфова Є. Доктрини та концепції у правовій системі України: форми і сфери застосування / Є. Євграфова // Право України. – 2011. – № 5. – С. 77-84.

 • Євграфова Є. Питання щодо зв’язків права і держави / Є. Євграфова // Право України. – 2009. – № 6. – С. 46 – 51.

 • Єрмоленко В. Щодо відмінностей між об’єктом правовідносин і об’єктом права / В. Єрмоленко // Право України. – 2004. – № 1. – С. 17-20.

 • Єрмоленко Д.О. Поняття та ознаки соціальної держави / Д.О. Єрмоленко// Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 2. – С. 76-83.

 • Єрмолін В. До питання про співвідношення понять виконавчої влади і державного управління / В. Єрмолін // Право України. – 2002. – № 9. – С. 29-33.

 • Жадько В.А. Об’єкт і предмет філософії права / В.А. Жадько // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 4. – С. 37-48.

 • Железняк Н. Нормотворча діяльність як форма реалізації державної правової політики / Н. Железняк // Право України. – 2004. – № 7. – С. 94-99.

 • Жуков В.Н. Место теории государства и права, философии права и истории политических учений в системе высшего юридического образования / В.Н. Жуков // Госудаство и право. – 2000. – № 12. – С. 99-102.

 • Журавель М. В. Основні риси та принципи судового процесу в гетьманщині другої половини XVII століття / М. В. Журавель // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 1. – С. 33.

 • Журавльов Д.В. Національне законодавство як система / Д.В. Журавльов // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2004. – № 4. – C. 14-19/

 • Задорожний Ю.А. Римське право – доктринальна першооснова права та юридичної науки в країнах романо-германської правової сім'ї та України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2008. – 21 с.

 • Задорожний Ю.А. Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської правових сімей: порівняльний аналіз / Ю.А. Задорожний // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 10. – С. 17.

 • Заєць А.П. Правова держава в контексті новітнього українського досвіду. / А. П. Заєць – К.: Парламентське вид-во, 1999. – 248 с.

 • Зайчук О. Середовище права та формування правових систем сучасності /О. Зайчук, Н. Оніщенко // Право України. – 2003. – № 12. – С. 37-40.

 • Заморська Л. До питання про визначення категорії «норма права» / Л. Заморська / Право України. – 2011. – № 4. – С. 159-163.

 • Заморська Л.І. Відносно визначені норми права: поняття, структура, функції: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Одеська національна юридична академія. – О., 2009. – 19 с.

 • Заморська Л. Поняття «нормативність права»: теоретичний аспект / Л. Заморська // Право України. – 2007. – № 6. – С. 26-29.

 • Заморська Л. Системний підхід до нормативності сучасного права: гносеологічний зміст / Л. Заморська // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2 (194). – С. 108-111.

 • Заморська Л. Системний підхід до нормативності сучасного права: гносеологічний зміст / Л. Заморська // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5 (197). – С. 128-131.

 • Зелена О. Визначення підстав юридичної відповідальності: актуальні питання / О. Зелена // Право України. – 2003. – № 4. – С. 21-26.

 • Зелена О. Поняття юридичної відповідальності: окремі проблеми / О. Зелена // Право України. – 2002. – № 11. – С. 109-112.

 • Зельдіна О. Кодифікація законодавства як засіб забезпечення його стабільності / О. Зельдіна // Право України. – 2009. –№ 5. – С. 67-72.

 • Зінченко О. Функції юридичних конструкцій: теоретико-правовий аналіз / О. Зінченко // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 58-62.

 • Иванов В.В. К вопросу общей теории договора / В.В. Иванов // Государство и право. – 2000. – № 12. – С. 73-80.

 • Ібрагімова І. Зв’язки з громадськістю як індикатор ефективності державного управління та показник стану громадянського суспільства / І. Ібрагімова // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2003. – № 2. – С. 27-34.

 • Іваненко О.В. Сутність юридичної відповідальності та роль правоохоронних органів у її забезпеченні: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2007. – 20 с.

 • Іваненко О.В. Теоретико-правові аспекти визначення поняття та сутності позитивної юридичної відповідальності / О. В. Іваненко // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2008. – Вип. 42. – С. 44-49.

 • Іщенко І. Проблеми співвідношення понять «правове регулювання» і «правовий вплив» у сучасній теорії права / І. Іщенко // Юридична Україна. – 2011. – №8 (104). – С 21-26.

 • Кагадій М. Поняття та елементи правової системи / М. Кагадій // Право України. – 2004. – № 12. – С. 32-37.

 • Калиник А.Ю. Форма (источник) права как категория в теории государства и права / А.Ю. Калиник, С.А. Комаров // Правоведение. – 2000. – № 6. – С. 3.

 • Кампо В. Принципи офіційного тлумачення Конституції та законів України: перспектива конституціоналізації / В. Кампо, І. Нікітіна // Право України. – 2012. – № 9. – С. 310-315.

 • Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере / Т.В. Кашанина // Сов. государство и право. – 1992. – № 1. – С 41-46.

 • Кашанина Т.В. Соотношение централизованного и децентрализованного правового регулирования / Т.В. Кашанина // Правоведение. – 1991. – № 4. – С. 11-12.

 • Кельман М. Теоретико-методологічні підходи до аналізу співвідношення громадянського суспільства та держави / М. Кельман // Право України. – 2010. – № 6. – С. 93 – 100

 • Кикоть Г. Проблема класифікації юридичних фактів у сучасній теорії права / Г. Кикоть // Право України. – 2003. – № 7. – С. 29-34.

 • Клименко К. Справедливість як основа правозастосовної діяльності / К. Клименко // Право України. – 2011. – № 8. – С. 30-33.

 • Клімачова А.В. Мораль та право: соціально-філософський аспект взаємодії / А.В. Клімачова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1998. – № 3. – С. 40-45.

 • Ключковський Ю. Деякі проблеми конституційного регулювання виборів / Ю. Ключковський // Право України. – 2012. – № 8. – С. 86-92.

 • Книгін К. Реалізація народного волевиявлення, вираженого в рішеннях всеукраїнських референдумів: окремі питання / К. Книгін // Право України. – 2003. – № 8. – С. 44-48.

 • Книгін К. Референдум в Україні – головний прояв демократії / К. Книгін // Вісник АПрН України. – 2001. – № 2. – С. 35-39.

 • Кобець О.В. Особливості категоріальної структури правосвідомості юриста: автореф. дис... канд. психол. наук: 19.00.06 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2007. – 19 с.

 • Коваленко І.П. Правова культура як об'єкт міждисциплінарних досліджень / І.П. Коваленко // Вісник Харківської державної академії культури. – 2011. – Вип. 33. – С. 220-226.

 • Коваль В. Актуальні проблеми функціонування судової системи України / В. Коваль // Право України. – 2003. – № 12. – С. 20-25.

 • Коваль Л. Нормотворчість рад у сфері адміністративних правопорушень (ретроспективний нарис) / Л. Коваль // Право України. – 1998. – № 8. – С. 45-52.

 • Ковальський В. Функції права: ціннісний та сутнісний виміри / В. Ковальський // Юридична Україна. – 2012. – №9 (117) – С. 4-9.

 • Козлихин И.Ю. Позитивизм и естественное право / И.Ю. Козлихин // Государство и право. – 2000. – № 3. – С. 5-12.

 • Козловський А. Систематизація законодавства як гносеологічний процес / А. Козловський // Право України. – 2000. – № 2. – С. 49-52.

 • Козюбра М. Верховенство права: українські реалії та перспективи / М. Козюбра // Право України. – 2010. – № 3. – С. 6-8.

 • Козюбра М. Загальнотеоретичне правознавство: стан та перспективи / М. Козюбра // Право України. – 2010. – № 1. – С. 32-43.

 • Козюбра М. Праворозуміння: поняття, типи та рівні / М. Козюбра // Право України. – 2010. – № 4. – С. 10-21.

 • Колесніченко В.В. Принципи права Європейського Союзу: загальнотеоретичне дослідження: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. В. Колесніченко; Одес. нац. юрид. акад. . – О., 2010. – 22 с.

 • Коліушко І. Поняття адміністративної відповідальності та адміністративного правопорушення в сучасному українському праві / І. Коліушко, О. Банчук // Право України. – 2008. – № 4. – С. 32-36.

 • Колодій А. Громадянське суспільство та правова держава: проблеми і шляхи розбудови / А. Колодій // Право України. – 2010. – № 7. – С. 12-17.

 • Колодій А.М. Принципи права України: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

 • Колосовський Є.Ю. Неповнолітні – суб’єкти адміністративної відповідальності: теоретико-правовий аспект / Є.Ю. Колосовський // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 7. – С. 76.

 • Колошин В. Логічна структура норми права. Деякі причинні аспекти / В. Колошин // Право України. – 1995. – № 7. – c/ 47-51

 • Колпаков А. Проблеми змін в політичній системі України: політико-правовий вимір / А. Колпаков // Право України. – 2003. – № 4. – С. 5-8.

 • Компанейцев С. Професійний обов'язок як структурний елемент деонтологічних засад діяльності адвоката / С. Компанейцев // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 115-119.

 • Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні / Р. Кондратьєв // Право України. – 2010. – № 5. – С. 85-89.

 • Кондратьєв Р. Принципи права та їх роль у регулюванні суспільних відносин / Р. Кондратьев, О. Гернего // Право України. – 2000. – № 2. – С. 43-45.

 • Копєйчиков В.В. Проблеми загальної теорії держави і права / В.В. Копейчиков, А.М. Колодій // Право України. – 1993. – № 4. – С. 91-92.

 • Копиленко О. Окремі колізії українського законодавства / О. Копиленко // Право України. – 2000. – № 12. – С. 13-16.

 • Корнієнко В. Реалізація ідеалу соціально-правової держави в українському суспільстві / В. Корнієнко // Право України. – 2011. – № 2. – С. 45-50.

 • Корнута Р. Вітчизняні погляди на структуру норми права / Р. Корнута // Право України. – 2007. – № 7. – С. 19-20.

 • Коростей В. На захист конституційного вчення про державу і права / В. Коростей // Право України. – 2002. – № 3. – С. 25 – 27.

 • Корчевна Л. До критики поняття “механізм правового регулювання” / Л. Корчевна // Право України. – 2003. – № 1. – С. 117-120.

 • Косинський В. Законодавчий процес та процедура, їх основні стадії / В. Косинський // Право України. – 1999. – № 6. – С. 78-82.

 • Косович В. До визначення поняття «нормативно-правовий акт»: практична необхідність і теоретична можливість уточнення / В. Косович // Право України. – 2012. – № 9. – С. 274-280.

 • Костенко Н.И. Место прокуратуры в государственном механизме / Н.И .Костенко // Государство и право. – 1995. – № 11. – С. 12-21.

 • Костенко О. Наукове (доктринальне) тлумачення законів та його роль у здійсненні правосуддя / О. Костенко // Право України. – 2000. – № 6. – С. 34-36.

 • Костенко О.Б. Становлення гегелівського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г.В.Ф. Гегеля до "Філософії права"): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2002. – 22 с.

 • Костицький В. Право як цілісність / В. Костицький // Право України. — 2002. – № 2. – С. 8-10.

 • Коструба А. Аналогія права й аналогія закону як фактична фікція та спосіб "оздоровлення" механізму правоприпинення / А. Коструба // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 11. – С. 6-9.

 • Котенко О. Правове регулювання та правовий вплив: теоретичні аспекти / О. Котенко // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 76-79.

 • Котюк І. Етимологічні та онтологічні аспекти проблеми систематизації правових актів / І. Котюк, О. Котюк // Право України. – 2000. – № 8.– С. 112.

 • Котюк І. Системно-структурний підхід під час вивчення окремих галузей права / І. Котюк // Історія України. – 2002. – № 11. – C. 46-49.

 • Кравець В. М. Типи праворозуміння як методології основних філософсько-правових дискурсів: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України МВС України. – К., 2003. – 16 с.

 • Кравець В. Право як об’єкт пізнання / В. Кравець // Право України. – 2001. – № 6. – С. 32-37.

 • Кравченко С. Громадська правова свідомість як необхідний елемент побудови громадянського суспільства в Україні / С. Кравченко // Право України. – 2009. – № 12. – С. 140 – 143.

 • Кравченко Л. Розбудова українського громадянського суспільства: крізь призму бачення окремих проблем / Л. Кравченко, М. Цимбалюк// Право України. – 2003. – № 10. – С. 17-21.

 • Кравчук В. Визначення сфери застосування інституту юридичної особи / В. Кравчук // Право України. – 1998. – № 4. – С. 23-26.

 • Кравчук І. Адаптація права України до права Європейського Союзу: цілі, етапи, перспективи / І. Кравчук // Право України. – 2004. – № 10. – С. 132-136.

 • Кресін О. Громадянське суспільство і держава: шлях до порозуміння і співпраці (з методологічного семінару) / О. Кресін // Право України. –2004. –№ 3. – С. 18-22.

 • Кресіна І. Громадянське суспільство: відокремити зерна від полови / І. Кресіна // Віче. – 2002. – № 4. – С. 23-27.

 • Кривицький Ю. Історичний спосіб тлумачення норм права: загальнотеоретичний аспект / Ю. Кривицький // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 32-36.

 • Крисюк Ю. Соціальний та правовий порядок і стабільність суспільства: взаємозв‘язки і взаємообумовленість / Ю. Крисюк // Право України. – 2007. – № 7. – С. 30-33.

 • Крисюк Ю. Соціальний і правовий порядок як реалізація ідеї права / Ю. Крисюк // Право України. – 2004. – № 8. – С. 13-15.

 • Крищенко Л. Інституціоналізація конституційно-правової відповідальності – необхідна складова розширення та оновлення судової системи України / Л. Крищенко // Право України. – 2003. – № 1. – С. 20-25.

 • Крупчан О. Референдум: світовий досвід і сьогодення України / О. Крупчан // Право України. – 2003. – № 8. – С. 30-35.

 • Кудрявцев В.Н. О правонарушении и законности / В.Н. Кудрявцев // Государство и право. – 1994. – № 3. – С. 90-105.

 • Кулага Е. Органи внутрішніх справ України в системі поділу державної влади / Е. Кулага // Право України. – 2004. – № 9. – С. 130-135.

 • Кунєв Ю. Методологія дослідження державно – правових явищ як актуальна проблема / Ю. Кунєв // Право України. – 2009. – № 11. – С. 118-123.

 • Кунєв Ю. Об‘єкт правознавства: системодіяльнісний підхід / Ю. Кунєв // Право України. – 2008. – № 3. – С. 32-35.

 • Куракін О.М. Дисциплінарна відповідальність в органах МВС / О.М. Куракін // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 3. – С. 13-18.

 • Курінний Є. Об’єкт права: доктринальні питання визначення категорії / Є. Курінний // Право України. – 2003. – № 10. – С. 33-36.

 • Кухнюк Д.В. Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 17 с.

 • Лавринович О. Конституційне забезпечення народовладдя в Україні / О. Лавринович // Віче. – 2000. – № 2. – С. 3-12.

 • Ладиченко В. Методологічні аспекти взаємодії держави і громадянського суспільства / В. Ладиченко // Право України. – 2007. – № 10. – С. 9-13.

 • Левченков А.И. Гражданское общество в Украине: политико-правовая возможность или политико-правовая фантазия? // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2002. – Спеціальний випуск. – Частина 2. – С. 144-148.

 • Лейст О.Э. Граждаское общество и современное государство / О.Э Лейст, И.Ф. Мачин // Весник Московского унив-та: Серия 11 “Право”. – 1995. – № 4. – С. 28-36.

 • Лемак В. Політичні партії як інститут громадянського суспільства: проблеми правового регулювання в Україні / В. Лемак // Право України. – 2011. – № 7. – С. 18-23.

 • Лемак В. Принцип верховенства права в Україні: основні загрози / В. Лемак // Право України. – 2010. – № 3. – С. 44-51.

 • Лемак В.В. Форма державного режиму в постсоціалістичних країнах: теоретико – правовий аналіз / В.В. Лемак // Вісник ЗЮІ МВС України. – 2003. – № 2. – С. 134-141.

 • Лившиц Ю. Конституционность нормативного акта / Ю. Лившиц // Право Украины. – 1994. – № 11-12. – С. 36-37.

 • Лилак Д. Колізія і конкуренція законів / Д. Лилак // Право України. – 2001.– № 4.– С. 18-21.

 • Лилак Д. Колізія наукових поглядів на поняття “законодавство” і практичну необхідність його нормативної легалізації / Д. Лилак // Право України. – 2001. – № 8. – C. 43-47.

 • Липинский Д.А. О системе права и видах юридической ответственности / Д.А. Липинский // Правоведение. – 2003. – № 2. – С. 27-37.

 • Литвак О. Правовий заслін – політичному нігілізму / О. Литвак // Право України. – 2002. – № 9. – С.27-29.

 • Лобань Д. Беручись тлумачити законодавство, треба ставитись до цього відповідно / Д. Лобань // Вісник прокуратури. – 2003. – № 4. – С. 121-122.

 • Лобода Ю. Плюралізація методології правової науки і проблема розмежування наукових дисциплін: до питання про дисциплінарну приналежність досліджень правової традиції у науці радянського періоду та сучасній вітчизняній правовій науці / Ю. Лобода // Юридична Україна. – 2009. – № 5. – С. 4-7.

 • Лук’янець Д. Про структуру системи права / Д. Лук’янець// Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 112-114.

 • Луць Л. Правова система Ради Європи: міжнародно-правові та загальнотеоретичні аспекти / Л. Луць // Вісник Львівського університету. Серія юридична.– 2002. – Вип. 37. – С. 57-63.

 • Луць Л. Структура правової системи суспільства: загальнотеоретичні аспекти / Л. Луць //Право України. – 2002. – № 9. – С. 7-10.

 • Львова О. Л. Сучасне праворозуміння у світлі ціннісних орієнтацій права / О. Л. Львова // Держава і право : зб. наук. праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко та ін.]. – К. : [б. в.]. – 2009. – Вип. 45. – С. 42-49.

 • Мазур Д.В. Акти правотворчості Президента в республіках зі змішаною формою правління (загальнотеоретичний аспект): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Харківський національний ун-т внутрішніх справ. – Х., 2007. – 20 с.

 • Максимов С. Про концепт «правове суспільство» / С. Максимов // Право України. – 2011. – № 7. – С. 82-86.

 • Максимов А.А. Прецедент как один из источников английского права / А.А. Максимов // Государство и право. – 1995. – № 2. – С. 97-102.

 • Максимов С. Антропологічні передумови правової теорії: досвід класичної філософії права / С. Максимов // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002. – Вип. 37. – С. 64-69.

 • Максимюк О.Д. Гуманізм як складова принципу невідворотності юридичної відповідальності / О. Д. Максимюк // Держава і право : зб. наук. праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін.]. – К. : [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України]. – 2010. – Вип. 47. – С. 61-66.

 • Малишев Б.В. Принцип верховенства права (теоретико-правовий аспект) / Б.В. Малишев // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 8. – С. 14.

 • Малишев Б.В. Природні права людини: загальнотеоретична характеристика / Б.В. Малишев // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 2. – С. 23.

 • Малишев Б.В. Сутність права як телеологічна категорія / Б.В. Малишев // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 12. – С. 16.

 • Малишко М. Конституційний процес. Час звірити підходи / М. Малишко // Віче. – 2001. – № 2. – С. 34-39.

 • Малишко М. Розвитку законотворчості – наукову підтримку / М. Малишко, В. Яковлєв // Право України. – 1995. – № 5-6.

 • Маляренко В. Створення двопалатного парламенту в Україні – необхідна умова утвердження демократії, гарант законності і правопорядку в державі / В. Маляренко // Право України. – 2009. – № 6. – С. 12-16.

 • Мальцев Д.О. Правове виховання як невід’ємна складова правової соціалізації особистості / Д. О. Мальцев, В. Ю. Швачка // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 7. – С. 12-19.

 • Мальцев В.В. Понятие и место уголовного права в системе отраслей права / В.В. Мальцев // Государство и право. – 2000. – № 5. – С. 49-56.

 • Мальцев В.В. Право как нормативно-деятельная система / В.В. Мальцев // Правоведение. – 2003. – № 2. – С. 14-26.

 • Мальцев Д.О. Правове виховання як невід’ємна складова правової соціалізації особистості / Д.О. Мальцев, В.Ю. Швачка // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 7. – С. 12-19.

 • Манжул І.В. Визначення методів пізнання в науковій літературі / І.В. Манжул // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 11. – С. 11.

 • Манжула А. Засади кодифікації законодавства України про громадський порядок як складова правопорядку / А. Манжула // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 3. – С. 66-69.

 • Манжула А.А. Процесуальні форми застосування запобігання правопорушенням / А. А. Манжула // Держава та регіони. Серія: Право. – 2011. – № 4. – С. 54-59.

 • Маріссон В. Правова конфліктологія та юридичний конфлікт у приватних правовідносинах / В. Маріссон // Право України. – 2003. – № 9. – С. 39-44.

 • Мартинюк Р. Проблеми визначення конституційно-правового статусу Президента України в умовах змішаної форми правління / Р. Мартинюк // Право України. – 2009. – № 5. – С. 44 – 50.

 • Мартинюк Т. Розвиток поняття правосвідомості в період трансформації українського суспільства / Т. Мартинюк // Право України. – 2007. – № 2. – С. 26-30.

 • Мартышин О.В. Общетеоретические юридические науки и их отношение / О.В. Мартышин // Государство и право. – 2004. – № 7. – С. 5-11.

 • Марченко Л. Правова культура має виховуватися змалечку / Л. Марченко // Право України. – 2004. – № 2. – С. 156-157.

 • Матвєєва Л.Г. Правозастосувальні акти та акти тлумачення права / Л.Г. Матвєєва // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 1. – С. 74-76.

 • Матвієнко І.О. Про співвідношення закону й права в юридичній науці / І.О. Матвієнко // Вісник ЛІВС МВС України. – Луганськ: РВВ ЛІВС. – 2002. – Вип. 1. – С. 17-23.

 • Мацюк А. Яким же став проект Основного Закону після всенародного обговорення / А. Мацюк // Право України. – 1993. – № 3. – С. 16-19.

 • Медведчук В. Держава і громадянське суспільство: український вибір / В. Медведчук // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 375-384.

 • Медведчук В. Питання ефективності чинного законодавства / В. Медведчук // Право України. – 1998. – № 6. – С. 47-51.

 • Мельник В. Конституція України в ієрархічній структурі законодавства: Науково – теоретичний аспект / В. Мельник // Право України. – 2009. – № 5. – С. 61-66.

 • Мельник О. Сфера правового регулювання: поняття, ознаки, види / О. Мельник // Право України. – 2011. – № 9. – С. 132-138.

 • Мельниченко В. Політична відповідальність у державному управлінні / В. Мельниченко // Віче. – 2003. – № 1. – С. 19-24.

 • Мельничук О. Право на освіту в контексті теорій праворозуміння / О. Мельничук // Право України. – 2011. – № 2. – С. 180-185.

 • Менюк О. Правова культура в умовах розбудови незалежної України: поняття, структура / О. Менюк // Право України. – 2001. – № 4. – С. 34-38.

 • Миронова Г. Діалектична єдність природи моральних і правових відносин / Г. Миронова // Юридична Україна. – 2004. – № 1. – С 19-22.

 • Михайленко А.Р. Правовое регулирование деятельности прокуратуры Украины по обеспечению законности / А.Р. Михайленко // Государство и право.– 1994.– №1. – С. 34-35.

 • Михайлович Д.М. Деякі аспекти проблематики доктринального тлумачення / Д.М. Михайлович // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 20. – С. 37-39.

 • Мицкевич А.В. Источники (формы выражения) российского права (историко-теоретический очерк) // Закон: создание и толкование / Под ред. А.С. Пиголкина. – М.: Спарк, 1998. – 315 с.

 • Мінченко О. Моральність юридичної діяльності: теоретичні та практичні аспекти / О. Мінченко // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4. – С. 83-86.

 • Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження / А. Мінюков // Право України. – 2002. – № 4. – С. 61-65.

 • Мірошниченко М. Ідентичність – легітимність – правопорядок: до проблеми реформування правової системи України / М. Мірошніченко // Право України. – 2003. – № 5. – С. 31-36.

 • Мірошніченко А. Співвідношення темпорального та змістовного принципів вирішення правових колізій / М. Мірошніченко // Право України. – 2008. – № 5. – С. 24-28.

 • Мірошніченко М. Системно-інформаційний підхід у контексті методологічного забезпечення наукового аналізу проблем теорії правової системи України / М. Мірошніченко // Право України. – 2007. – № 6. – С. 22-25.

 • Моргун В.А. Концепція громадянського суспільства у вітчизняній і зарубіжній історіографії / В.А. Моргун // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – № 2. – С. 119-132.

 • Москалюк О. Особливості застосування принципів права при подолані змістовних колізій / О. Москалюк // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2012. – № 2. – С. 37-42.

 • Москалюк О. Проблема подолання колізій між нормами права у правовій науці дорадянського періоду / О. Москалюк // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 24-27.

 • Мохонько А.В. Місце норм права у системі соціальних норм / А. В. Мохонько // Держава і право : зб. наук. праць: юридичні і політичні науки. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.]. – К. : [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. – 2010. – Вип. 48. – С. 44-49.

 • Музика А. Права людини в площині правозастосувальної діяльності / А. Музика // Право України. – 1995. – № 9-10. – С. 44-49.

 • Музиченко П.П. Звичай як джерело права в українських землях у XIV-XVI ст. / П.П. Музиченко // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – № 1. – С. 10-16.

 • Мурашин О. Акти прямого народовладдя у механізмі правового регулювання / О. Мурашин // Право України. – 2000. – № 9. – С. 18-21.

 • Мурашин О. До питання про поняття правового акта / О. Мурашин // Підприємництво, господарство і право. – 2002. – № 12. – С. 44-50.

 • Мурашин О. Колізійне право / О. Мурашин, О. Андрійко // Право України.– 2001.– № 2.– С. 150.

 • Мурашин О. Правозастосовчі акти прямого народовладдя (теоретичний аспект) / О. Мурашин // Право України. – 1999. – № 8. – С. 20.

 • Мурашин О.Г. Поняття, суть та юридичні властивості актів прямого народовладдя / О.Г. Мурашин // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. – № 1. – С. 20-29.

 • Мяловицька Н.А. Сучасні тенденції правовідносин державного устрою як структурного елемента форми держави / Н.А. Мяловицька // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 59-64.

 • Набора Ю. Роль верхньої палати в законодавчому процесі в двопалатних парламентах / Ю. Набора // Юридична Україна. – 2012. – №2(110) – С. 32-36.

 • Назаренко Є. Закон у системі нормативних актів України / Є. Назаренко // Право України. – 1995. – № 12. – С. 11-18.

 • Наливайко Л.Р. Поняття політичної функції Української держави / Л.Р. Наливайко, М.В. Беляєва // Бюлетень Міністерства юстиції України . – 2011. – № 10. — С. 35-40.

 • Наливайко Л.Р. Гарантії державного ладу України: проблеми визначення поняття / Л.Р. Наливайко // Науковий вісник Юридичної академії Міністерства внутрішніх справ: 36 наук. пр. – 2005. – № 4(24). – С. 153-159.

 • Наливайко Л.Р. До питання про визначення поняття «Механізм Української держави» / Л.Р. Наливайко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 10. – С. 92-96.

 • Наливайко Л.Р. Конституційно-правові засади та зміст екологічної функції Української держави / Л.Р. Наливайко // Університетські наукові записки. – 2006. – № 1(17). – С. 181-185.

 • Наливайко Л.Р. Конституційно-правові основи механізму Української держави та його принципів / Л.Р. Наливайко // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 11. – С. 8-11.

 • Наливайко Л.Р. Концепції і підходи до розуміння поняття «державний лад» / Л.Р. Наливайко // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2005. – 590 с. – Т.1. – С. 176-181.

 • Наливайко Л.Р. Системний взаємозв’язок категорії конституційний та державний лад: теоретико-методологічний підхід / Л.Р. Наливайко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2006. – № 4. – С. 3-13.

 • Наливайко Л.Р. Системний взаємозв’язок категорій «державний лад» та «суспільний лад» / Л.Р. Наливайко // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2007. – 600 с. – С. 78-83.

 • Невзоров Г.Л. До питання про співвідношення правозастосувальних і виконавчо-розпорядчих актів / Г.Л. Невзоров // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1998. – № 4. – С. 14-19.

 • Нелін О. До питання про формально-догматичний і становий поділ норм права Київської Русі / О. Нелін // Юридична Україна. – 2012. – № 2. – С. 4-8.

 • Николина Н. теоретичний аналіз співвідношення процедурних та матеріальних норма права / Н. Николина // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 40-43.

 • Нікітін А. Вплив аномії на нормативну поведінку суспільства / А. Нікітін // Право України.— 2003.— № 9.— С. 44-48.

 • Обидіна І. Як уникнути колізії між нормативними актами? / І. Обидіна // Право України. – 2000. – № 9. – С. 107.

 • Овчаренко І.М. Місце конституційних законів у системі законодавства України / І.М. Овчаренко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. – № 4. – С. 46-51.

 • Олійник А. Законотворчий процес, його основні риси і особливості / А. Олійник // Право України. – 1998. – № 4. – С. 107-115.

 • Ольховський Б., Ольховський Є. Конституційні засади судової влади в умовах формування правової держави / Б. Ольховський, Є. Ольховський // Вісник АПрН України. – 2003. – № 1 (32). – С. 45-51.

 • Ольховський Є. Законність як принцип поведінки / Є. Ольховський // Віче. – 1996. – № 3. – С. 36-37.

 • Оніщенко Н. Механізм розвитку національних правових систем як сукупність зовнішньоінтеграційних та внутрішньонаціональних складових / Н. Оніщенко // Право України. – 2009. – № 10. – С. 83– 88.

 • Оніщенко Н.М. Нормотактика як складова державної правової політики / Н. М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 37.

 • Оніщенко Н. Юридичний процес як форма правової діяльності / Н. Оніщенко // Право України. – 2002. – № 7. – С. 7-14.

 • Оніщенко Н.М. До питання про авторитет діючого законодавства (теоретичні засади, практичні передумова, перспективи зміцнення) / Н.М. Оніщенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 1. – С. 27.

 • Онуфрієнко О.В. Інструментально-правова якість закону: загальнотеоретичний аспект / О.В. Онуфрієнко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 4. – С. 78-88.

 • Онуфрієнко О.В. Структура функцій держави: інструментальний підхід / О.В. Онуфрієнко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ. – 2002. – № 4. – С. 28-38.

 • Орзіх М. Президентська республіка – різновид республіканської форми правління / М. Орзіх // Право України. – 2009. – № 10. – С. 72-77.

 • Осауленко А. О. Нормативна конструкція ретроспективної юридичної відповідальності в публічному праві сучасної України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2007. – 18 с.

 • Осауленко О., Пунько О. Зміцнення законності у правозастосовному процесі / О. Осауленко, О. Пунько // Право України. – 2004. – № 12. – С. 71-78.

 • Павленко Р. Парламент і уряд. Як оптимізувати механізм відносин / Р. Павленко // Віче. – 2002. – № 4. – С. 7-14.

 • Павлишин О. Правозастосування як об’єкт філософсько-правових досліджень / О. Павлишин // Право України. – 2004. – № 8. – С. 21-25.

 • Павлов С. Методологія наукового пізнання правових традицій України / С. Павлов // Право України. – 2007. – № 9. – С. 17-22.

 • Панов М. Проблеми формування понятійного апарату юридичної науки: методологічні аспекти / М. Панов // Вісник Академії правових наук України. – 2003.– № 2-3.

 • Пацурківський П. Методологія правопізнання Євгена Ерліха: некласична парадигма : [австр. вчений-правознавець] / П. Пацурківський, Р. Гаврилюк // Право України. – 2012. – № 9. – С. 383-391.

 • Пекарь Л. Систематизація законодавства / Л. Пекарь // Законність. – 2003. – № 7. – С. 17-19.

 • Перегуда Є. До проблеми законодавчої регламентації багатопартійності в Україні / Є. Перегуда // Право України. – 2001. – № 4. – С. 83-91.

 • Петришин О. Верховенство права в системі правового регулювання суспільних відносин / О. Петришин // Право України. – 2010. – № 3. – С. 24-35.

 • Петришин О. Змішана республіканська форма державного правління: питання теорії та практики / О. Петришин, С. Серьогіна // Право України. – 2009. – № 10. – С. 57 – 60.

 • Петришин О. Народовладдя – основа демократичної, правової, соціальної держави / О. Петришин // Право України. – 2009. – № 6. – С. 4-11.

 • Петришина М. Нормотворчий процес в органах місцевого самоврядування в країнах Прибалтики / М. Петришина // Юридична Україна. – 2012. – №6(114) – С. 27-35.

 • Петрова Л.В. Логос права / Л.В. Петрова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 4. – С. 11-16.

 • Плавич С. В. Теоретико-методологічні засади правотворчості: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / НАН України; Інститут держави і права ім. В.М. Корецького. – К., 2009. – 16 с.

 • Плавич В. П. Проблеми вироблення оптимальних моделей сучасного праворозуміння / В. П. Плавич // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова) та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – 2008. – Вип. 42. – С. 628-638.

 • Плавич В. П. Сучасне праворозуміння : філософсько-правовий аналіз / В. П. Плавич // Держава і право : зб. наукових праць : юридичні і політичні науки / [редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін.], Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : [Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України]. – 2009. – Вип.43. – С. 14 - 19.

 • Плевако В. Неправильне затосування норм матеріального права / В. Плевако // Вісник прокуратури. – 2003. – № 6. – С. 70-75.

 • Плечій О. Часові межі дії нормативно-правових актів України: проблемні питання / О. Плечій // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2002.– Вип. 37.– С. 70-74.

 • Погорєлова З.О. Принципи законодавчого процесу / З.О. Погорєлова // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 1. – С. 3-15.

 • Погорілко В. Джерела конституційного права України: поняття, види і система / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. – 2002. – № 3. – С. 8-16.

 • Погорілко В. Поняття, ознаки, види і структура конституційно-правових норм / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. – 2001. – № 11. – С. 19-23.

 • Погорілко В. Правова система України: стан та перспективи розвитку / В. Погорілко, М. Малишко // Віче. – 1993. – № 9. – С. 13-16.

 • Погорілко В. Проблеми розвитку законодавства України / В. Погорілко // Право України. – 1993. – № 7. – С. 29-33.

 • Погорілко В. Суб’єкти конституційно-правових відносин: поняття, ознаки, види / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України. – 2002. – № 10. – С. 3-11.

 • Погребной И.М. Государственный (выпускной) экзамен по теории государства и права. / И.М. Погребной, А.М. Шульга. – Харьков: «Рубикон»., 1997. – С. 92-99.

 • Погребняк С. Ознаки права в контексті сучасного право розуміння / С. Погребняк// Право України. – 2010. – № 4. – С. 164-169.

 • Погребняк С. П. Основоположні принципи права: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2009. – 36 с.

 • Погрібний І.М. Вимоги, що ставляться до правозастосувальних актів-дій, які здійснюють співробітники органів внутрішніх справ / І.М. Погрібний, О.В. Фандалюк // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. – № 2. – С. 42-53.

 • Поленина С.В. Взаимодействие системы права и системы законодательства в современной России / С.В. Поленина // Государство и право. – 1999. – № 9. –С. 64-69.

 • Полонка І. Норма права як основа його нормативності / І. Полонка // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 8. – С. 128-131.

 • Польовий О.Л. Генеза юридичної відповідальності суддів в Україні / О. Л. Польовий // Держава і право : зб. наук. праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права імені В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. редкол.) та ін.]. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецькогого НАН України. – 2009. – Вип. 46. – С. 133-138.

 • Портнов А.В. Правова природа колізійних принципів / А.В. Портнов, О. В. Москалюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 10. – С. 25.

 • Примуш М. Порядок утворення і діяльності політичних партій / М. Примуш// Віче. – 2001. – № 5. – С. 143-155.

 • Припхан І.І. Юридична відповідальність за порушення конституційно-правових засад суспільної моралі / І.І. Припхан // Держава і право : зб. наук. праць : юр. і політ. науки / Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [редкол. : Ю.С. Шемшученко (голова) та ін.]. – К. : [Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України]. – 2010. – Вип. 50. – С. 189-196.

 • Пугачов О. Поняття, види та способи усунення колізій у конституційному праві / О. Пугачов // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2012. – № 7. – С. 38-46.

 • Пугинский Б.И. О норме права / Б.И. Пугинский // Вестник МГУ. Сер. Право. – 1999. – № 5. – С. 137-144.

 • Пунько О. Характеристика та класифікація правозастосовчих помилок / О. Пунько // Право України. – 2003. – № 8. – С. 119-113.

 • Рабінович П. Загальна теорія права та держави: стан, тенденції / П. Рабінович // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 364-374.

 • Рабінович П. Загальнотеоретичне праводержавство в Україні: здобутки, проблеми, перспективи / П. Рабінович // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2012. – № 1. – С. 16-26.

 • Рабінович П. Пріоритетна функція загальнотеоретичного праводержавознавства / П. Рабінович // Право України. – 2010. – № 1. – С. 25-31.

 • Рабінович П. Соціальна сутність правових систем і забезпеченість ними прав людини – необхідні складові предмета юридичної компаративістики / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – 2012. – № 1 (68). – С. 16-24.

 • Рабінович П. Герменевтика і правове регулювання / П.П. Рабінович // Вісник АПрН України. – 1999. – № 2. – С. 27 – 30.

 • Рабінович П. Офіційно-нормативне тлумачення законодавства як інструмент адаптації правового регулювання до соціальних змін / П. Рабінович // Вісник АПрН України. – 2002. – № 1. – С. 112-115.

 • Рабінович П. Природне право: діалектика приватного і публічного / П. Рабинович // Право України. – 2004. – № 9. – С. 42 – 45.

 • Рабінович П. Проблеми трансформації методології вітчизняного правознавства: досягнення, втрати, перспективи / П. Рабінович // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 4 (31). – С. 3-14.

 • Рабінович П. Соціальне право: деякі питання загальної теорії / П. Рабінович, О. Панкевич // Право України. – 2003. – № 1. – С. 104-107.

 • Рабінович П.М. Колізії між законністю та доцільністю як постійно відтворювана проблема юридичного регулювання / П.М. Рабінович // Вісник АПрН України. – 2000. – № 4. – С. 27-37.

 • Рабінович П.М. Юридична техніка законотворення в Україні: загальні проблеми / П.М. Рабінович // Вісник АПрН України. – 1998. – № 2. – С. 78-82.

 • Радченко П. Конституційно-правова відповідальність органів місцевого самоврядування / П. Радченко // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2. – С. 21.

 • Резніченко С.В. Джерело права: поняття та правова регламентація / С.В. Резніченко// Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 4. – С. 43-46.

 • Рибалкін А.О. Принципи нормотворчої діяльності / А.О. Рибалкін // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. – № 3. – С. 276-281.

 • Рибалкін А.О. Проблеми систематизації нормативних актів органів внутрішніх справ / А.О. Рибалкін // Вісник Національного Університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 14. – С. 128-133.

 • Риндюк В.І. Правотворчі помилки: поняття, види, способи їх попередження, виявлення та виправлення / В.І. Риндюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – №8. – С. 21-24.

 • Рощина І. Принципи та аналогія у кримінальному праві України / І. Рощина // Право України. – 2007. – № 8. – С. 25-29.

 • Руденко С.В. Сутність поняття правового регулювання в контексті сучасної концепції праворозуміння / С.В. Руденко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – № 1. – С. 54-61.

 • Руденко С.В. Щодо питання визначення поняття “межі правового регулювання” / С.В. Руденко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 3. – С. 30-39.

 • Рудік О. Консолідація демократичного режиму як ключовий етап демократизації / О. Рудік // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 1. – С. 268-276.

 • Рыбушкин Н.Н. Запрещающие нормы в советском праве. – Казань, 1990. – 314 с.

 • Сажнєв І.В. Суб’єкти реалізації правоохоронної функції сучасної держави: теоретико-правовий аналіз / І.В. Сажнєв // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 1. – С. 36-46.

 • Саміло Г.О. Щодо питання про форму правління в Україні / Г.О. Саміло // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 3. – С.53-59.

 • Сас С. Застосування принципів загальнопроцесуальної теорії при формуванні теоретичних засад парламентської процедури / С. Сас // Право України. – 2004. – № 7. – С. 35-40.

 • Северенчук О.В. Феномен власти. Особенности его трансформации к социальным условиям / О.В. Северенчук // Вісник Луганської академії внутрішніх справ.– 2003.– № 3.– С. 18-26.

 • Селіванов А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні / А. Селіванов // Право України. – 2011. – № 5. – С. 23-29.

 • Селіванов А. Законодавча влада і конституційне правосуддя в Україні / А. Селіванов // Право України. – 2004. – № 9. – С. 34-36.

 • Селіванов А. Проблемні аспекти законотворчого процесу та їх відображення в рішеннях Конституційного Суду України / А. Селіванов // Право України. – 2009. – № 5. – С. 23-29.

 • Селіванов В. Монографічне дослідження з проблем співвідношення права та політики / В. Селіванов, Л. Ларченко // Право України. – 2000. – № 5. – С. 119-121.

 • Селіванов В. Правова природа регулювання суспільних відносин / В. Селіванов, Н. Діденко // Право України. – 2000. – № 10. – С. 68-73.

 • Селіванов В. Розмежування і взаємодія публічного і приватного права в системі права України / В. Селіванов // Право України. – 1996. – №12. – С. 27-31.

 • Сенюта І. Проблеми становлення двопалатного парламенту в Україні / І. Сенюта // Право України. – 2002. – № 10. – С. 118-122.

 • Сердюк І.А. Методологічний аналіз сучасних інтерпретацій поняття «юридична відповідальність» / І.А. Сердюк // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2011. – № 1. – С. 30-35.

 • Ситар І.М. Онтологічні функції права: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., 2008. – 16 с.

 • Сінькевич О. Щодо особливостей норм конституційного права / О. Сінькевич // Право України. – 2002. – № 11. – С. 15-19.

 • Скакун О.Ф. Загальна теорія права і держави: проблематизація та переосмислення метатеорії / О.Ф. Скакун // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 27-36.

 • Скакун О.Ф. Общее сравнительное правоведение: Основные типы (семьи) правовых систем мира. / О.Ф. Скакун – К.: Ін Юре, 2008. – С. 141–164.

 • Скрипник О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму / О. Скрипник // Право України. – 2001. – № 5. – С. 128-139.

 • Скрипник О. Вплив інститутів громадянського суспільства на становлення і розвиток демократичного політичного режиму / О. Скрипник // Право України. – 2012. – № 5. – С. 83-89.

 • Скрипнюк О. Категорії «народний суверенітет», «народне волевиявлення», «безпосередня демократія», «форми безпосередньої демократії»: теоретико-методологічні аспекти / О. Скрипнюк, В. Федоренко // Право України. – 2012. – № 9. – С. 281-290.

 • Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель / О. Скрипнюк // Право України. – 2011. – № 7. – С. 4-11.

 • Скрипнюк О. Правові акти Конституційного суду України як джерела сучасного конституційного права України / О. Скрипнюк // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 404-410.

 • Скрипнюк В. Політико-правові принципи організації та функціонування державної влади в Україні / В. Скрипнюк // Право України. – 2002. – № 5. – С. 3-8.

 • Скрипнюк О. Правові акти Конституційного суду України як джерела сучасного конституційного права України / О. Скрипнюк // Право України. – 2012. – № 3-4. – С. 404-410.

 • Скуратівський А. Правова культура в контексті особливостей розвитку соціального буття українського суспільства та національного характеру українців // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – № 1. – С. 255-261.

 • Сліпець В.М. Сутність Європейського права як правової системи / В.М. Сліпець // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 2. – С. 28-31.

 • Снєгірьов В.В. Типологія держав відносно релігії / В.В. Снєгірьов // Вісник прокуратури. – 2003. – № 6. – С. 98-101.

 • Соловьев С. Законность регионального и местного нормотворчества / С. Соловьев, В. Степанцев // Законность. – 2003. – № 3. – С. 2-6.

 • Солодовник Л. Юридичні факти – підстави виникнення трудових правовідносин / Л. Солодовник // Право України. – 2000. – № 1. – С. 59-64.

 • Сорокин В.Д. К понятию правовой системы / В.Д. Сорокин // Правоведение. – 2003. – № 2. – С. 11-13.

 • Спасибо-Фатєєва І. Доктринальне тлумачення / Спасибо-Фатєєва І. // Вісник АПрН України. – 2005. – № 1. – С. 35-38.

 • Спаський А. Категорія «правовий режим»: ознаки та поняття / А. Спаський // Право України. – 2008. – № 7. – С. 13-16.

 • Ставицька О. Норма права в системі чинників регулювання соціальних конфліктів / О. Ставицька // Право України. – 2001. – № 10. – С. 13.

 • Стасюк Ю. Інститут Президентства. Конструктиви і деструктиви / Ю. Стасюк // Віче. – 2002. – № 5. – С. 27-31.

 • Сташков Б. Зміст соціально забезпечувальних правовідносин / Б. Сташков // Право України. – 2003. – № 6. – С. 66-71.

 • Степанюк О.І. Юридичні властивості норм конституційного права України / О.І. Степанюк // На шляху до правової держави. – Львів, 1992. – Вип. 3. – С. 17-21.

 • Стефанюк В. Правові акти управління / В. Стефанюк // Право України. – 2003. – № 7. – С. 3-9.

 • Стеценко С. Юридичні фільми як допомога у формуванні сучасного юриста / С. Стеценко // Право України. – 2012. – № 7. – С. 376-377.

 • Стрєльцова О. Співвідношення понять судового прецеденту та судової практики / О. Стрєльцова // Право України. – 2004. – № 10. – С. 136-141.

 • Стрижак А. Конституційний Суд України як гарант дотримання конституційних принципів демократичної, правової держави / А. Стрижак // Право України. – 2010. – № 6. – С. 4-11.

 • Сурілов А.В. Основи загальної теорії держави і права. / А.В. Сурілов. – Одеса: Одеський ун-т, 1995. – С. 87-113.

 • Сушинський О. Інститут відповідальності у здійснення контрольної влади / О. Сушинський // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2002. – № 3. – С. 39-48.

 • Тарахонич Т.І. Правове регулювання та правотворчість : співвідношення понять / Т.І. Тарахонич // Держава і право : зб. наук. праць: юридичні і політичні науки. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю. С. Шемшученко (гол. ред.) та ін.]. – К. : [Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України]. – 2010. – Вип. 49. – С. 3-10.

 • Тацій В. Концепція юридичної науки і освіти в Україні / В. Тацій, Ю. Шемшученко // Право України. – 1991. – № 1-2. – С. 13-18.

 • Телешун С. Окремі аспекти реформування адміністративно-територіального устрою в контексті останніх урядових пропозицій / С. Телешун // Право України. – 2003. – № 1. – С. 8-11.

 • Темченко В. Етика та право: теоретичні аспекти співвіношення / В. Темченко // Право України. – 2002. – № 9. – С. 24-27.

 • Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці / В. Темченко // Право України. – 2003. – № 5. – С. 47-51.

 • Теплюк М. Чинність і дія норм права в теорії "чистого правознавства" Г. Кельзена : [австр. юрист (1881-1973)] / М. Теплюк // Юридична Україна. – 2012. – № 3. – С. 4-8.

 • Тернавська В. Політико;правові засади відповідальності уряду в Україні / В. Тернавська // Право України. – 2010. – № 7. – С. 88-93.

 • Тесленко М. Право як інструмент соціальної справедливості / М. Тесленко // Право України. – 2004. – № 7. – С. 40-43.

 • Тимошенко В. Визначальні фактори правової свідомості / В. Тимошенко // Право України. – 2011. – № 6. – С. 41-46.

 • Тимошина О. Стилі філософсько-правового мислення і типи праворозуміння / О. Тимошина // Право України. – 2011. – № 8. – С. 52-60.

 • Тимченко І. Механізм конституційної юрисдикції в Україні: становлення і розвиток / І. Тимченко // Право України. – 2010. – № 5. – С. 12-25.

 • Тимченко С.М. Громадянське суспільство і правова держава в Україні: монографія / С.М. Тимченко – Запоріжжя: ЗЮІ МВС України, 2002. – 193 с.

 • Тимченко С.М. Здійснення принципів правової держави як умова формування громадянського суспільства в Україні / С.М. Тимченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 2. – С. 26-39.

 • Тихий В. Правова природа, повноваження, рішення та висновки Конституційного Суду України / В. Тихий // Право України. – 2010. – № 6. – С. 26-33.

 • Тихомиров О. Філософські та методологічні аспекти компаративного підходу до праворозуміння / О. Тихомиров // Право України. – 2010. – № 4. – С. 110-105.

 • Тихомиров В.А. Юридическая коллизия, власть и правопорядок / В.А. Тихомиров // Государство и право. – 1994. – № 1. – С. 13-15.

 • Тихомиров О. Філософські та наукознавчі проблеми структуризації юридичної компаративістики / О. Тихомиров // Право України. – 2011. – № 11-12. – С. 246-253.

 • Тихомиров О. Юридична компаративістика як сучасний етап розвитку порівняльного правознавства / О. Тихомиров // Право України. – 2006. – № 5. – С. 34-36.

 • Тихомиров О.Д. Юридична компаративістика: філософсько-методологічні засади: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2006. – 35 с.

 • Тімуш І. Правова реальність і правосвідомість: інтегральне розуміння змісту та взаємозв’язку / І. Тімуш // Право України. – 2011. – № 7. – С. 94-100.

 • Тімуш І. Синтезоване праворозуміння: комунікативно-філософський аспект / І. Тімуш // Юридична Україна. – 2011. – № 1. – С. 16-22.

 • Ткаченко Ю. Підстави і критерії визначення конституційності нормативно-правових актів / Ю. Ткаченко // Право України. – 2000. – № 9. – С. 26-30.

 • Тодика Ю. Глибоке й актуальне дослідження державно-правової історії України / Ю. Тодика // Право України. – 2001. – № 4. – С. 27 –32.

 • Тодика Ю. Конституція як соціальна цінність / Ю. Тодика // Право України. – 2000. – № 12. – С. 9-13.

 • Токарська А. С. Правова комунікація в контексті посткласичного праворозуміння: автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2008. – 35 с.

 • Тополевський Р.Б. Система джерел права: поняття, види, структура / Р.Б. Тополевський // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2002. – Вип. 20. – С. 17-18.

 • Тригубенко Г. Боротьба зі злочинністю як засіб подолання правового нігілізму / Г. Тригубенко // Право України. – 2002. – № 3. – С. 127-129.

 • Тузова М.В. Акти вищих судів загальної юрисдикції як засіб подолання прогалин у законодавстві / М.В. Тузова // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2003. – № 3. – С. 23-26.

 • Удовика Л.Г. Питання про розуміння права у контексті філософії права / Л.Г. Удовика // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України: НАВСУ. – 2002. – Вип. 3. – С. 53-57.

 • Ульянов О.І. Поняття та елементи громадського порядку / О.І. Ульянов // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 4. – С. 21-24.

 • Фандалюк О.В. Установчий процес як різновид юридичного процесу / О.В. Фандалюк, А.А. Шевченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 4. – С. 16-22.

 • Фарматов И.А. Специализированные и специальные нормы права / И.А. Фарматов // Государство и право. – 2003. – № 6. – С. 22.

 • Фединяк Г. Межі здійснення правосуб’єктності юридичними особами України за кордоном (приватно-правовий аспект) / Г. Фединяк // Право України. – 2003.– № 12.– С. 31-36.

 • Федоренко В. Теоретико-методологічні проблеми системи сучасного конституційного права України / В. Федоренко // Право України. – 2007. – № 2. – С. 21-25.

 • Федоренко В. Поняття системи конституційного права України / В. Федоренко // Право України. – 2000. – № 7. – С. 56-62.

 • Федорів О. Судовий прецедент у праві України: доцільність запровадження та варіативність наслідків / О. Федорів // Юридичний журнал. – 2012. – №6(120). – С. 57-60.

 • Федорчук О. Принципи права в системі гарантій захисту прав і законних інтересів платників податків / О. Федорчук // Право України. – 2002. – № 9. – С. 34-39.

 • Фелик В. Правове бачення громадського порядку і громадської безпеки, що обумовлює зміни в системі адміністративних служб органів внутрішніх справ / В. Фелик // Право України. – 2008. – № 2. – С. 22-25.

 • Фрицький Ю. Парламент України – Верховна Рада та його роль у реалізації законодавчої влади / Ю. Фрицький // Право України. – 2007. – № 7. – С. 3-7.

 • Фулей Т. Загальнолюдські (загальноцивілізаційні) принципи права: деякі теоретичні аспекти / Т. Фулей // Право України. – 2003. – № 7. – С. 24-29.

 • Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 20 с.

 • Хавронюк А. Загальні принципи права (досвід Європейського Союзу) / А. Хавронюк // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 4 (196). – С. 106-110.

 • Хавронюк Н. Порядок набрання чинності нормативно-правових актів України / Н. Хавронюк // Юридический вестник. – 1998. – № 1. – С. 94-98.

 • Харитонов Є. Деякі міркування з приводу нормотворчості / Є. Харитонов, О. Підопригора // Право України. – 2000. – № 8. – С. 81-85.

 • Харитонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин / О. Харитонова // Вісник АПрН України. – 2002. – № 1. – С 54-57.

 • Христова Г. Зміст і форма в праві: питання співвідношення і взаємовпливу / Г. Христова // Вісник АПрН України. – 2002. – № 3. – С. 27-30.

 • Хуснутдінов О. Процес формування громадянського суспільства в Україні як передумова становлення правової держави / О. Хуснутдінов // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2. – С. 233-242.

 • Цвік М. Праворозуміння (значення повторюваності суспільних відносин для його дослідження) / М. Цвік // Право України. – 2010. – № 4. – С. 22-28.

 • Цвік М. Про систему юридичних актів / М. Цвік // Вісник Академії правових наук України. – 2002. – № 4 (31). – С. 14-24.

 • Целуйко М.Ф. Основні концепції професіонально-правової культури у вітчизняній правовій науці / М.Ф. Целуйко, О.В. Усенко // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 71-74.

 • Цимбалюк М. Громадянське суспільство як фактор утвердження демократичної правосвідомості / М. Цимбалюк // Право України. – 2007. – № 11. – С. 21-25.

 • Цимбалюк М.М. Онтологічні основи теорії правосвідомості: автореф. дис... д-ра юрид. наук : 12.00.12 / Київський національний ун-т внутрішніх справ. – К., 2009. – 34 с.

 • Цимбалюк М. Онтологічний аспект дослідження права та правосвідомості / М. Цимбалюк // Право України. – 2007. – № 2. – С. 31-34.

 • Цимбалюк М. Правова реальність та онтологія правосвідомості / М. Цимбалюк // Право України. – 2008. – № 1. – С. 22-26.

 • Цимбалюк М. Формування правосвідомості громадян у процесі реформування інституту власності / І. Цимбалюк // Право України. – 2003. – № 9. – С. 57-61.

 • Цимбалюк М. Цивілізаційна цінність права у демократичному суспільстві / М. Цимбалюк // Право України. – 2003. – № 2. – С. 65-70.

 • Чаплюк О. Методологічні засади взаємодії національної та міжнародної правотворчості / О. Чаплюк // Юридична Україна. – 2011. – № 4. – С. 21-26.

 • Черкас М.Є. Функції правосвідомості в механізмі правового регулювання: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Черкас М.Є.; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2010. – 18 с.

 • Чушенко В. Форма державного правління в теорії та практиці українського державотворення / В. Чушенко // Право України. – 2009. – № 10. – С. 78-82.

 • Шаганенко В. Сутнісні характеристики системи права / В. Шаганенко // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 69-74.

 • Шаповал В. Форма державного правління як конституційний modus vivendi сучасної держави / В. Шаповал // Право України. – 2009. – № 10. – С. 38-56.

 • Шаповал В. Конституційна категорія соціальної держави / В. Шаповал // Право України. – 2004. – №5. – С. 14-19.

 • Шаповал В. Теоретичні проблеми реалізації норм Конституції / В. Шаповал // Право України. – 1997. – №6 . – С. 37-41.

 • Шаповал В. Феномен державного органу (органу держави) або органу державної влади: теоретико-правовий і конституційний аспекти / В. Шаповал // Право України. – 2003. – № 8. – С. 25-30.

 • Шафиров В. Человекоцентристский подход к пониманию права / В. Шафиров // Право України.– 2010.– № 4.– С. 43-48.

 • Швець М. Нова технологія законотворення / М. Швець // Право України. – 2003. – № 3. – С. 3-9.

 • Шевців М. Методологічні детермінанти розвитку інтуїтивної культури юриста / М. Шевців // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 3. – С. 122-125.

 • Шевців М. Методологічні детермінанти розвитку інтуїтивної культури юриста / М. Шевців // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 4. – С. 87-90.

 • Шевченко А.А. Правова процесуальна форма: дискусійні проблеми поняття / А.А. Шевченко // Науковий вісник Юридичної академії МВС. – Дніпропетровськ: ЮА МВС України. – 2004. – Вип. 1(16). – С. 33-40.

 • Шевченко А.А. Процесуальні провадження установчої діяльності органів держави: теоретичний аспект / А.А. Шевченко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ МВС України. – 2005. – Вип. 4. – С. 89-94.

 • Шевченко А.А. Теоретичні аспекти правової форми діяльності держави / А.А. Шевченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – № 3. – С. 50-58.

 • Шевченко А.А. Територіальний устрій в механізмі розбудови Української держави / А.А. Шевченко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1999. – № 1. – С. 74-83.

 • Шевченко А.А. Юридичний процес як комплексна система підтримання режиму законності в правовій державі / А.А. Шевченко // Актуальні проблеми боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства: Матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф. 14-15 травня 2002 р. м. Запоріжжя: У 2 ч. – Запоріжжя: Юридичний ін-т МВС України, 2002. – Ч. 1. – С. 93-96.

 • Шевчук О.М. До питання про поняття правової системи / О. М. Шевчук // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2001. – № 3. – С. 165-171.

 • Шевчук С. Правовідносини особи з державою: концепція “Незалежної правової процедури” / С. Шевчук // Закон і бізнес. – 1999. – № 16. – С. 11. – С. 34-35.

 • Шелестов К.О. Домінуюче праворозуміння у функціонуванні правових систем: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / К.О. Шелестов; Одес. нац. юрид. акад. – О., 2010. – 22 с.

 • Шилінгов В. Поділ права на приватне та публічне як фундаментальна засада правової системи демократичного суспільства / В. Шилінгов // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 48-51.

 • Шилінгов В.С. Юридична компаративістика: проблеми визначення назви дисципліни та її предмету / В.С. Шилінгов // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 1. – С. 39-43.

 • Штанько А.О. Правосвідомість та її роль у формуванні правової поведінки / А.О. Штанько // Держава і право : зб. наукових праць : юридичні і політичні науки / [редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін.], Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : [Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України]. – 2009. – Вип.43. – С. 144-152.

 • Щербанюк О. Проблема реалізації народного суверенітету в умовах конституційної модернізації / О. Щербанюк // Право України. – 2012. – № 9. – С. 291-301.

 • Юриста О. Види правоохоронних відносин / О. Юриста // Право України. – 1997. – № 12. – С. 78-81.

 • Юриста О. Поняття та основні ознаки правоохоронного відношення / О. Юриста // Право України. – 1997. – № 10. – С. 45-47.

 • Ющик О. Про необхідність пізнання сутності та визначення поняття права / О. Ющик // Право України. – 2010.– № 4.– С. 106-113.

 • Ющик О. Право: у пошуках дефініції / О. Ющик // Право України. – 2003.– № 6.– С. 105-109.

 • Якушев І. Правосуб‘єктність в теорії трудового права України / І. Якушев // Право України. – 2008. – № 3. – С. 36-40.

 • Янчук А. До питання про взаємодію органів державної влади та громадянського суспільства при здійсненні моніторингу законодавства України / А. Ярчук // Юридичний журнал. – 2012. – №3(117). – С. 94-95.


  Інтернет-ресурси:


  1. http://www.president.gov.ua/ – Офіційний сайт Президента України.

  2. http://www.rada.gov.ua/ – Офіційний портал Верховної ради України.

  3. http://www.kmu.gov.ua/ – Офіційний портал Кабінету міністрів України.

  4. http://vkksu.gov.ua/ – Офіційний сайт Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.

  5. http://reyestr.court.gov.ua – Офіційний сайт єдиного державного реєстру судових рішень України".

  6. http://www.rada.kiev.ua/laws/pravo/all/sites.htm – перелік серверів державних органів на сайті Верховної Ради України.

  7. http://www.scourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Верховного Суду України.

  8. http://www.minjust.gov.ua/ – Офіційний сайт Міністерства юстиції України.

  9. http://www.constcourt.gov.ua/ – Офіційний сайт Конституційного Суду України.

  10. http://www.cvk.ukrpack.net/ – Офіційний сайт Центральної виборчої комісії.

  11. http://www.ials.sas.aс.uk/library/library.htm – Бібліотека Інституту Поглиблених Правничих Студій. Велика Британія.

  12. www.library.univ.kiev.ua – Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.

  13. http://www.lib.msu.su/ – Наукова бібліотека Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова.

  14. http://www.ukma.kiev.ua/ukmalib – Наукова бібліотека Національного університету “Києво-Могилянська академія”.

  15. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського.

  16. http://www.bnf.fr/ – Національна бібліотека Франції.;

  17. http://www.nplu.kiev.ua/ – Національна Парламентська бібліотека України.

  18. http://www.ddb.de/ – Німецькі бібліотеки.

  19. http://www.rsl.ru/ – Російська державна бібліотека.

  20. http://www.nlr.ru:8101/ – Російська національна бібліотека.

  21. http://www.lawbook.by.ru/ – Сайт “Бібліотека юриста”.

  22. http://www.ulf.com.ua/ – Українська правнича фундація.

  23. http://www.ecle.gov.ua/ – Центр європейського і порівняльного права.

  24. http://www.ulde.kiev.ua/news.php – Центр розвитку українського законодавства.

  25. http://www.law.yale.edu/library/ – Юридична бібліотека Школи права Йелльського університету.


 • 1   2   3   4   5   6   7

  Схожі:

  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  «Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2015
  звернутися до адміністрації
  skaz.com.ua
  Головна сторінка