Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка6/7
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7

Додаткова:


 1. Авер’янов В. Принцип верховенства права у сфері виконавчої влади: питання теорії та практика реалізації / В. Авер’янов // Право України. – 2010. – № 3. – С. 72-79.

 2. Авер’янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог / В. Авер’янов // Право України. – 2003. – № 9. – С. 24-31.

 3. Авраменко Л. Вплив національних і міжнародних чинників на формування і розвиток права / Л. Авраменко // Вісник прокуратури. – 2003. – № 5. – С. 20-27.

 4. Аземша І. Особливості формування інституту юридичної відповідальності в Україні права / І. Аземша // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 44-47.

 5. Акуленко В. Монографічне дослідження правових систем сучасності / В. Акуленко // Право України. – 2003. – № 10. – С. 166-167.

 6. Алаіс С. І. Проблема праворозуміння в основних школах права: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2003. – 20 с.

 7. Алексєєнко І.Г. Загальнотеоретичні аспекти тлумачення конституцій та законів органами конституційної юстиції / І.Г. Алексєєнко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 4. – С. 11-18.

 8. Алфьоров С.М. Правомірна поведінка співробітників міліції як засіб реалізації норм права / С.М. Алфьоров // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2002. – № 3.– С. 3-5.

 9. Анакіна Т.М. Судовий прецедент у праві Європейського Союзу: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Х., 2008. – 19 с.

 10. Андріанов К. Правова природа рішень Європейського суду з прав людини / К. Андріанов // Право України. – 2002. – № 3. – С. 27 – 31.

 11. Аношина Н.-Т. Ю. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку ХІХ - початку ХХ століття: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2009. – 20 с.

 12. Антонюк О.І. Співвідношення категорій “правовий захист” і “правова охорона” / О.І. Антонюк // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. – 2003. – № 2. – С. 24-35.

 13. Анцупова Т. Система процесуальних норм права Ради Європи / Т. Анцупова // Право України. – 2012. – № 8. – С. 203-208.

 14. Афанасьєв В. Проблеми підвищення ефективності виконавчого провадження в Україні / В. Афанасьєв // Право України. – 1996. – № 7. – С. 14-17.

 15. Бабкін В. Трансформаційні процеси в Україні на тлі світового розвитку / В. Бабкін // Віче. – 2002. – № 7. – С. 76-77.

 16. Бакунова О. Юридична наука на варті правопорядку / О. Бакунова // Міліція України. – 2003. – № 7. – С. 22.

 17. Барабаш Ю. Преюдиціальність рішень Конституційного Суду України: проблемні питання теорії та практики / Ю. Барабаш // Право України. – 2010. – № 6. – С. 45-53.

 18. Берг О.В. Некоторые вопросы теории норм права / О.В. Берг // Государство и право. – 2003. – № 4. – С. 19.

 19. Берназюк Я. Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підготовки проектів актів Президента України / Я. Берназюк // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2012. – № 7. – С. 32-37.

 20. Бєлкін Л. Генеза правового нігілізму в контексті теорій бюрократизму / Л. Бєлкін // Право України. – 2012. – № 1-2. – С. 313-320.

 21. Биля І. Нормотворча техніка: поняття і загальна характеристика / І. Биля // Вісник АПрН України. – 2002. – № 1. – С. 24-27.

 22. Бірюкова А. Співвідношення звичаю та закону: історичний аналіз / А. Бірюкова // Право України. – 2011. – № 3. – С. 41-43.

 23. Бірюченський О., Панєвін О. Застосування судами України законів, що забезпечують підозрюваному, обвинуваченому, підсудному права на захист / О. Бірюченський, О. Панєвін // Право України. – 1995. – №11. – С. 13-16.

 24. Бобылёв А.И. Механизм правового воздействия на общественные отношения / А.И. Бобылев // Государство и право. – 1999. – № 5. – С. 104-109.

 25. Бойко Ю. Законотворчість: поняття та структура / Ю. Бойко // Право України. – 2002. – № 5. – С. 17-21.

 26. Болсунова О.М. Інтегративні засади принципів юридичної відповідальності / О.М. Болсунова // Часопис Київського університету права. – 2011. – № 1. – С. 35-38.

 27. Бондарева К. Трансформація права та його інститутів у тоталітарних політичних режимах / К Бондарева // Юридична Україна. – 2012. – №10(118) – С. 11-17.

 28. Бондаренко І. Адаптація законодавства України до європейського законодавства – один з пріоритетних напрямків реформування правової системи України / І. Бондаренко // Право України. – 2002. – № 7. – С. 63-66.

 29. Бондаренко І. Правоохоронна діяльність і правоохоронні органи: поняття та ознаки / І. Бондаренко // Право України. – 2003. – № 4. – С. 18-21.

 30. Бондарь Н. Конституционный Суд России — генератор «живого» (судебного) конституционализма / Н. Бондарь // Право України. – 2010. – № 6. – С. 75-86.

 31. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект / В. Борденюк // Право України. – 2003. – № 4. – С. 12-18.

 32. Борденюк В. Теоретичні аспекти співвідношення правових актів державного управління та актів органів місцевого самоврядування / В. Борденюк // Право України. – 2004. – № 11. – С. 16-21.

 33. Бородін І. Судова влада у теорії розподілу влад / І. Бородін // Право України. – 2002. – № 10. – С. 11-14.

 34. Бостан Л.М. Методологічні аспекти історико-правової освіти юристів (з досвіду викладання історії держави і права зарубіжних країн) / Л. М. Бостан // Держава та регіони. Серія: Право. – 2011. – № 4. – С. 197-200.

 35. Бостан С.К. До питання про типологію форми держави / С.К. Бостан // Правова держава: Щорічник. К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2004. – Вип. 15. – С. 52-59.

 36. Бостан С.К. Загально-методологічні засади поняття “форма держави”/ С.К. Бостан//Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ / Редкол.: О.Ф. Штанько (голов. ред.) та ін. – К.: КІВС. – 2004. – №9. – С. 345-350.

 37. Бостан С.К. Парламентарна форма республіканського правління: європейський досвід та політична реформа в Україні/ С.К. Бостан //Вісник Львівського інституту внутрішніх справ: Збірник наукових праць. – 2003. – Вип. 2. – С. 190-198.

 38. Бостан С.К. Поняття “форма державного правління” в сучасній юридичній науці / С.К. Бостан //Вісник Одеського юридичного інституту. – 2005. – № 4. – С. 57-59.

 39. Бостан С.К. Форма державного правління сучасної України: проблеми урядової влади та перспективи її реорганізації в умовах політичної реформи/ С.К. Бостан //Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2003. – № 2. –С. 110-119.

 40. Бочаров Д. Про місце доказового права в системі права / Д. Бочаров // Право України. – 2003. – № 2. – С. 30-35.

 41. Братасюк В. М. Правова реальність як форма прояву інтелектуальної традиції епохи (на матеріалах романо-германської правової сім'ї): Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Національна академія внутрішніх справ України. – К., 2005. – 20 с.

 42. Буга В. Передумови винекнення й історичний розвиток процесуальних строків / В. Буга // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 2 (194). – С. 118-121.

 43. Бугаєць О.Є. Вихідні засади аналізу категорії “правовідносини” / О.Є. Бугаєць // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 1. – С. 47-65.

 44. Бугаєць О.Є. Правовідносини як елемент механізму правового регулювання / О.Є. Бугаєць // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. – № 4. – С. 77-89.

 45. Будзилович І. Особливості розвитку державності, права і фундацій церкви у Київській Русі / І. Будзилович // Право України. – 1999. – № 1. – С. 126.

 46. Булкат М. Сучасні підходи до класифікації зовнішніх функцій України / М. Булкат // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 60-65.

 47. Бульба О. Деякі аспекти реформування моделі поділу влади в Україні / О. Бульба // Право України. – 2004. – №4. – С. 27-30.

 48. Бурдоносова М. А. Структура та види правового нігілізму / М. А. Бурдоносова // Держава і право : зб. наукових праць : юридичні і політичні науки / [редкол. : Ю. С. Шемшученко (гол.) та ін.], Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К. : [Ін-т держ. і права ім. В. М. Корецького НАН України]. – 2009. – Вип.43. – С. 122-127.

 49. Варга Ч. Правова доктрина: методологія та онтологія / Ч. Варга // Право України. – 2011. – № 8. – С. 99-108.

 50. Варламова Н. Право и справедливость: соотношение в контексте различных типов правопонимания / Н. Варламова // Право України. – 2010. – № 4. – С. 70-75.

 51. Василюк С. Правотворча і правозастосовча діяльність: їх діалектична єдність / С. Василюк // Право України. – 1996. – № 10. – С. 56-60.

 52. Васильев Р.Ф. О понятии правового акта / Р.Ф. Васильев // Вестник Московского ун-та. – 1998. – № 5. – С. 3-25.

 53. Васькович Й. Проблеми та перспективи побудови правової держави в Україні / Й. Васькович// Право України. – 2000. – № 1. – С. 32-35.

 54. Виноградова Л. Є. Юридична відповідальність суддів загальних судів України: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Одеська національна юридична академія. – О., 2004. – 16 с.

 55. Вовк Ю. Розмежування сфери компетенції між Президентом і Прем’єр – міністром в Україні / Ю. Вовк // Право України. – 2011. – № 5. – С. 51-54.

 56. Вовк Д. Проблеми визначення та дії принципу верховенства права в Україні / Д. Вовк // Право України. – 2003. – № 11. – С. 127-130.

 57. Вовк Ю. Ідея федералізму в Україні у контексті посилення впливу регіонів / Ю. Вовк // Право України. – 2004. – № 10. – С. 19-22.

 58. Войтов В. В. Закон як категорія правосвідомості і поняття соціальної філософії / В. В. Войтов // Культурологічний вісник : Науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Зап.нац.ун-т; Зап.обл.ін-т післядипломної педагогічної освіти; Ред. В. І. Воловик. – Запоріжжя : Просвіта. – 2006. – Вип.17. – С. 174-181.

 59. Волинець В. Поняття функцій держави у правовій теорії Г. Єллінека: теоретико-методологічні аспекти / В. Волинець // Право України. – 2012. – № 7. – С. 118-126.

 60. Волинець В. Проблема визначення функції держави в консервативно-правовій теорії ( П. Казанський, Л. Тихомиров) / В. Волинець // Юридична Україна. – 2012. – №4(112) – С. 4-10.

 61. Волинець В. Роль правоохоронної функції держави у державному і правотворчому процесах в Україні / В. Волинець // Юридична Україна. – 2012. – №7(115) – С. 4-10.

 62. Воловик В.І. Ідеологія державотворення і основні фактори її розвитку / В.І. Воловик // Культурологічний вісник. – 2001. – № 7. – С. 62.

 63. Волощук О. Відповідальність уряду у сучасних демократичних державах (політико-правовий аналіз) / О. Волощук // Бюлетень Міністерства Юстиції України. – 2012. – № 9. – С. 32-41.

 64. Волощук О.Т. Проблеми тлумачення теорії розподілу влад у світовій правовій доктрині / О. Т. Волощук // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2012. – № 4. – С. 65.

 65. Гайворонський В. Джерела права / В. Гайворонський // Вісник АПрН України.– 2001. – № 3.– С. 5-6.

 66. Гайворонський В. Конституційний принцип верховенства права / В. Гайворонський // Право України. – 2003. – № 5. – С. 26-31.

 67. Галянтич М. Колізія нормативних актів: вимушений шлях розвитку права?/ М. Галянчич // Право України. – 1996. – № 6. – С. 34-36.

 68. Ганзенко О.О. Динаміка правової культури особи в умовах становлення ринкових відносин в Україні / О.О. Ганзенко // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2001. – № 2. – С. 88-93.

 69. Ганьба Б. Причини існування та засоби подолання елітарного правового нігілізму в умовах сучасних суспільств перехідного типу / Б. Ганьба // Юридична Україна. – 2011. – № 5. – С. 10-15.

 70. Ганьба Б. Системний підхід та його застосування в дослідженні державно-правових явищ / Б. Ганьба // Право України. – 2000. – № 3. – С. 41-44.

 71. Георгіца А. Парламентарна форма державного правління: особливості та видові ознаки / А. Георгіца // Право України. – 2009. – № 10. – С. 67-71.

 72. Головатенко В. Правові акти Президента України: юридична природа, статус, функції / В. Головатенко // Право України. – 2004. – № 3. – С. 14-18.

 73. Головченко В. Теоретико-прикладні аспекти правоздатності та суб’єктивних прав особи / В. Головченко, О. Головченко // Право України. – 2009. – № 5. – С. 82-87.

 74. Головченко В. Тлумачення норм права як науково-практична потреба / В. Головченко // Юридичний вісник України. – 2000. – № 22. – С. 9.

 75. Голосніченко Д. Засоби регулювання повноважень у механізмі правового впливу / Д. Голосніченко // Право України. – 2008. – № 5. – С. 20-23.

 76. Голубовський В. Правомірна поведінка: теоретико-методологічний процес дослідження / В. Голубовський // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 1. – С. 68-72.

 77. Горбунова Л. Історія дослідження ідеї та поняття законності / Л. Горбунова // Право України. – 2004. – № 2. – С. 3-8.

 78. Горьова С. Нормотворча діяльність в умовах побудови в Україні правової держави / С. Горьова // Право України. — 2000.— № 4. – С. 27-30.

 79. Графский В. О традициях в понимании права / В.О. Графский // Право України. – 2010.— № 4. – С. 76-82.

 80. Григорчук М. Демократія та політична культура / М. Григорчук // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. – 2001. – № 2. – С. 224-229.

 81. Грималюк П. Види делегованої правотворчості / П. Грималюк // Часопис Київського університету права. – 2012. – № 2. – С. 55-57.

 82. Гринюк Р. Правова держава і демократія: питання взаємодії та взаємозв’язку / Р. Гринюк // Право України. – 2010. – № 7. – С. 43-50.

 83. Гудима Д. Деякі новели в інтерпретації поняття «суб’єкт права»: абсурдні чи перспективні? / Д. Гудима // Право України. – 2009. – № 2. – С. 82-87.

 84. Гураленко Н. А. Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Л., 2009. – 18 с.

 85. Гусарєв С. Діяльнісний підхід у структурі методології сучасного правознавства / С. Гусарєв // Право України. – 2011. – № 8. – С. 160-166.

 86. Данилюк Ю. Поняття та особливості юридичних фактів у конституційному праві України / Ю. Данилюк // Право України. – 2008. – № 2. – С. 13-16.

 87. Данукин В.П. Право: история, теория, практика / В.П. Данукин // Государство и право. – 2000. – № 8. – С. 57-59.

 88. Дашковська О. Судовий прецедент і судова практика як джерела права / О. Дашковська // Вісник Академії правових наук України. – 2011. – № 1. – С. 34-41.

 89. Дебіньський А. Римське право і правова культура Польщі / А. Дебіньський // Право України. – 2012. – № 1-2. – С. 395-403.

 90. Делія Ю. Юридична відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування / Ю. Делія // Право України. – 2003. – № 10. – С. 29-33.

 91. Демичева В. В. Правова культура як феномен сучасної правової дійсності / В.В. Демичева // Держава і право : зб. наук. праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова) [та ін.]. – К. : Ін-тут держави і права. – 2008. – Вип. 40. – С. 21-26.

 92. Долішній М., Вовканич С. Соціальна правова держава: новизна погляду / М. Долішній, С. Вовканич // Віче. – 2001. – № 5. – С. 155-158.

 93. Духно Н.А., Ивахин В.И. Понятие и виды юридической ответственности / Н.А. Духно, В.И. Ивахин // Государство и право. – 2000. – № 6. – С. 12-18.

 94. Дьомін Ю. Поняття і місце митного контролю в системі функцій Української держави / Ю. Дьомін // Право України. – 2003. – № 8. – С. 40-44.

 95. Євген Ерліх - основоположник соціологічного праворозуміння (до 150-річчя від дня народження) // Право України. – 2012. – № 9. – С. 445-454.
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка