Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка4/7
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5   6   7
^

ТЕМА №11

Форми (джерела) праваЯк вже зазначалося раніше, право є формально визначеним правилом поведінки, тобто знаходить своє закріплення в рамках певних форм. Відповідаючи на питання цієї теми, необхідно дати визначення форми (джерела) права у декількох аспектах (соціальному, генетичному та юридичному). Після цього слід перейти до короткої характеристики окремих джерел права, демонструючи різницю між ними та наводячи їх конкретні приклади. Завершити відповідь слід аналізом основних джерел права в Україні.

Окрему увагу слід приділити аналізу правового звичаю як акту – документу, що містить правила поведінки, які склалися внаслідок їх багаторазового повторення. Необхідно проаналізувати відмінності у процесі закріплення правового звичаю та нормативно-правового акту.

Необхідно також дати визначення та проаналізувати ознаки правового прецеденту як одного з найпоширеніших у світі джерел права. Необхідно показати сутнісні відмінності між правовим прецедентом та нормативно-правовим актом, навести декілька країн, у яких правовий прецедент займає домінуюче положення в системі джерел права.

Завершуючи відповідь на питання, необхідно дати визначення нормативно-правового акту, розкрити його сутнісні ознаки, що відрізняють його від інших джерел права, зокрема, від правового прецеденту, правового звичаю, нормативно-правового договору тощо. Після цього слід перейти до класифікації нормативно-правових актів за різними критеріями.

^

ТЕМА №12

Норми праваРозкриваючи зміст питань цієї теми, необхідно проаналізувати зміст норми права як загальнообов'язкого формальновизначеного правила поведінки, що встановлюється чи санкціонується державою з метою регулювання суспільних відносин. Після цього слід перейти до аналізу конкретних ознак норми права, пояснюючи кожну з них на конкретних прикладах. В рамках відповіді на це питання необхідно також визначити, чим обумовлена провідна роль норми права в механізмі соціального регулювання.

Слід також висвітлити структуру норми права. Відповідаючи на це питання, необхідно, перш за все, висвітлити так звану «класичну структуру норми права», що складається з гіпотези, диспозиції та санкції, дати визначення кожного з цих елементів та їх класифікацію. Після цього бажано розглянути приклади різноманітних норм права, що містять лише два, а подекуди і один елемент з трьох. Бажано визначити взаємозв'язок між структурою норми права та галуззю права, до якої вона належить.

Необхідно дати детальну класифікацію норм права за різними критеріями (галуззю права, суб'єктом встановлення, терміном дії тощо). Кожен з різновидів має підкріплюватися конкретними прикладами. Відповідь на це питання має сприяти усвідомленню усього різноманіття норм права та їх ролі в механізмі правового регулювання.

ТЕМА №13

^ СИСТЕМА ПРАВА
Відповідь на питання цієї теми слід розпочати з визначення системи права та характеристики її ознак. Після цього слід перейти до розкриття змісту структурних елементів системи права (норми, інституту, підгалузі і галузі), показати, яким чином структурно менші елементи формують більші.

Після цього слід визначити підстави для виокремлення галузей права, розкривши категорій предмету та методу правового регулювання. Далі слід перейти до загальної характеристики внутрішньої побудови права України, надавши характеристику таким галузям права, як конституційне, адміністративне, кримінальне, цивільне тощо.

Також необхідно показати спільні та відмінні риси системи права та системи законодавства, враховуючи те, що система права є втіленням його внутрішньої структури, а система законодавства – зовнішнім вираженням права. Окремо слід охарактеризувати систему юридичних наук як систему знань про державно-правові явища через її співвідношення з системою права та системою законодавства. На завершення відповіді, слід дати визначення правової системи, а потім з'ясувати, як співвідносяться категорії правової системи та системи права.

ТЕМА №14

Правові відносини
Відповідь на питання цієї теми слід розпочати з визначення соціальних відносин, що поділяються на матеріальні, правові, політичні, моральні та інші. Після цього слід перейти до характеристики правових відносин як найважливішого засобу реалізації юридичних норм. Сутність правовідносин виявляється у їх ознаках, до яких слід віднести обумовленість правом, свідомий та вольовий характер, забезпечення їх реалізації з боку держави тощо. Необхідно показати, що правовідносини як специфічний зв'язок, різновид суспільних відносин, визначаються матеріальними умовами життя даного суспільства. Завершити відповідь на це питання необхідно класифікацією правовідносин, яка має бути проведена за якомога більшою кількістю критеріїв (за галузевою ознакою, кількісним складом суб'єктів, функціями в механізмі правового регулювання тощо). Після цього, необхідно показати, що правові відносини є складним явищем, що має свою внутрішню побудову і складається з таких елементів, як зміст, суб'єкти правовідносин та об'єкти правовідносин. Кожен з цих елементів має отримати коротку характеристику. Щодо змісту, то він знаходить своє відображення у взаємних правах та обов'язках суб'єктів правовідносин. З огляду на це, слід дати визначення таких юридичних категорій, як суб'єктивне право та юридичний обов'язок.

Також необхідно визначити поняття суб'єктів правовідносин, після чого слід навести їх класифікацію. Розгляд цього питання передбачає також розкриття категорії правосуб'єктності через призму аналізу її окремих елементів (правоздатності, дієздатності та деліктоздатності). Необхідно також акцентувати увагу на особливостях вступу до правовідносин окремих категорій фізичних (громадян України, іноземців, осіб без громадянства) та юридичних осіб.

Варто звернути увагу на визначення об'єктів правовідносин та проаналізувати окремі їх різновиди з точки зору як моноістичної (що відносить до об'єктів лише дії суб'єктів), так і плюралістичної концепції.

Закінчуючи відповідь на питання, слід визначити юридичні факти як такі конкретні життєві обставини, з якими норми права пов'язують виникнення, зміну або припинення правовідносин. Необхідно також вказати і на підстави класифікації юридичних фактів. Так, за вольовою ознакою юридичні факти поділяються на дії та події, дії ж, у свою чергу, поділяються на правомірні та неправомірні. Особливе місце в системі юридичних фактів займають юридичні стани – тривалі миттєві обставини (громадянство, перебування у шлюбі, судимість тощо). Кожному з видів юридичних фактів необхідно дати характеристику, підкріпивши теоретичні положення відповідними прикладами.

ТЕМА №15

ПРАВОТВОРЧІСТЬ
В межах розгляду цієї теми, необхідно дати характеристику правотворчості як правової форми діяльності держави за участю громадянського суспільства (у передбачених законом випадках), пов'язаної із встановленням (санкціонуванням), зміною, скасуванням юридичних норм. Після цього слід проаналізувати ознаки правотворчості. Окремо слід зупинитися на правотворчості народу та шляхах її здійснення. Потребує докладного висвітлення також функціональна сторона правотворчості, пов'язана з систематизацією нормативно-правових актів, оновленням, уточненням змісту норм права, усуненням прогалин у праві. Далі необхідно розглянути основні принципи правотворчості (гуманізм, демократизм, законність, науковість тощо), які повинні забезпечити досконалість законодавства, відповідність його вимогам часу, врахування в ньому інтересів всіх верств населення.

Після цього слід надати послідовну та розгорнуту характеристику стадій, з яких складається правотворчий процес (зокрема видання законів в Україні), починаючи зі стадії законодавчої ініціативи аж до опублікування до набуття законом чинності. Важливо також показати, в який термін та яким чином використовує Президент своє право вето та як його може подолати Верховна Рада. Окремо слід зупинитися на визначенні поняття та ознак нормотворчої техніки як необхідної умови якісної правотворчості.

Необхідно також проаналізувати межі чинності нормативно-правових актів у часі, просторі та за колом осіб. Так, щодо дії у часі, слід вказати на момент набуття та втрати чинності нормативно-правовим актом, та детально зупинитися на питанні зворотної сили нормативно-правового акту. Розглядаючи питання дії нормативно-правового акту у просторі, слід вказати на особливості дії міжнародних, загальнодержавних та місцевих нормативно-правових актів. Нарешті, відповідаючи на питання функціонування нормативно-правових актів за колом осіб, слід вказати на виключення з правила щодо поширенні дії нормативно-правових актів на всіх осіб, що перебувають на території певної держави.

Завершити відповідь на питання слід визначенням систематизації нормативно-правових актів та її ролі у механізмі правового регулювання. Після цього слід перейти до аналізу окремих видів систематизації (кодифікації. інкорпорації та консолідації), визначаючи кожен з них, демонструючи відмінності між ними та наводячи необхідні приклади.

ТЕМА №16

Реалізація права
Починаючи відповідь на питання цієї теми, слід, перш за все, визначити реалізацію як таку, після чого перейти до характеристики реалізації права. В рамках цього ж питання слід дати класифікацію реалізації права залежно від різних критеріїв (за рівнем реалізації розпоряджень, кількістю суб'єктів, вольової ознакою тощо), завершивши таку класифікацію наведенням основного критерію: перерахуванням форм реалізації права. Кожна з форм реалізації права має одержати своє визначення та конкретні приклади.

Після цього слід проаналізувати фактори, які обумовлюють існування такої специфічної форми реалізації права, як його застосування. Далі необхідно зупинитись на аналізі визначення та сутнісних ознак суттєвих ознак правозастосувальної діяльності: її державновладному, активному, вольовому характері, здійсненні її в особливих процесуальних формах тощо. Закінчити відповідь на питання слід аналізом об’єктивної та суб'єктивної сторони правозастосування.

Окремо слід зупинитися на аналізі послідовності стадій, за допомогою яких здійснюється правозастосовна діяльність. В юридичній науці виділяють три основні стадії 1) аналіз фактичних обставин юридичної справи; 2) вибір та аналіз відповідної правової норми; 3) прийняття рішення, що фіксується в належній формі. Досліджуючи зміст першої з цих стадій, слід з'ясувати, виконання яких вимог покликане забезпечити встановлення об'єктивної істини у справі. Розкриття сутності другої зі стадії правозастосовного процесу відбувається через попереднє ознайомлення із правовою категорією "тлумачення норм права". В рамках третьої стадії конкретні факти підводяться під дію відповідної норми права, а прийняте рішення закріплюється у визначеній законом формі. У зв'язку з цим слід зупинитися на перерахуванні конкретних документів, в яких може фіксуватися рішення органу, що вповноважений здійснювати правозастосовну діяльність.

Продовжуючи відповідь на питання, слід більш детально зупинитися на визначенні поняття та властивостей правозастосувального акта: акта-дії, акта-документа, в якому знаходить своє втілення прийняте по справі рішення, доцільно провести порівняльний аналіз даного акта з нормативним з точки зору визначення особливостей їх дії щодо кола осіб, вичерпності юридичної сили, об'єкта регуляції, характеру припису, що в них міститься.

Недосконалість правового регулювання, низький рівень юридичної техніки, динамічний характер розвитку суспільних відносин призводить до того, що з'являються так звані «прогалини» в праві, тобто певна сукупність суспільних відносин, що правом не врегульована. Можливі і інші крайнощі, коли ті самі відносини врегульовані двома чи більше способами – така ситуація називається у юридичній науці «колізіями у праві». І прогалини, і колізії є несприятливими юридичними явищами та призводять до невиконанням правом своїх функцій загалом. Методи та способи їх подолання слід розкрити, завершуючи відповідь на питання.

ТЕМА №17

Тлумачення правових норм
Починаючи відповідь на питання цієї теми, слід проаналізувати поняття та значення тлумачення норм права як діяльності органів держави, посадових осіб, громадських організацій, окремих громадян, спрямованої на встановлення змісту норм права, на розкриття вираженої в них волі соціальних сил, що знаходяться при владі. Також необхідно звернути увагу на те, що тлумачення правових норм має кілька елементів (етапів) – тлумачення-з'ясування та тлумачення-роз'яснення. Отже, основні положення, ідеї та висновки даної теми курсу мають прямий вихід в юридичну практику, здатні позитивно впливати на неї. Після цього, слід дати характеристику основних способів тлумачення норм права: мовного, систематичного, історико-політичного тощо. Мовне тлумачення має на меті осмислення відповідного тексту нормативного акта. В межах систематичного тлумачення визначається роль і місце відповідної норми права в системі права, а також її юридичні зв'язки з іншими нормами права. Дослідження соціального значення норми, її мети, намірів законодавця, суспільно-політичної ситуації, що обумовило її видання, складає зміст історико-політичного тлумачення. Слід зауважити, що жоден з видів тлумачення не є автономним, і лише їх комплексне застосування дозволяє найбільш повно усвідомити зміст норми права.

Проведення класифікації має на меті аналіз окремих видів тлумачення норм права. Так, офіційне тлумачення полягає у роз'ясненні змісту і мети правових норм, яке сформульовано в спеціальному акті уповноваженим органом у рамках його компетенції і має юридично обов'язкову силу для всіх, хто застосовує норми, що роз'ясняються. На противагу йому виступає неофіційне тлумачення, яке не має обов'язкової юридичної сили та здійснюється широким колом суб'єктів, виходячи з їх кваліфікацій, життєвого досвіду тощо. Необхідно також провести подальшу класифікацію офіційного та неофіційного тлумачення норм права.

Будь-яка діяльність має свої наслідки, результати. Види тлумачення можна також розділити за обсягом їх змісту та його проявом у результатах тлумачення. За цим критерієм воно може бути поділене на розширювальне, обмежувальне та буквальне.

Завершуючи розгляд питань, необхідно обов'язково звернути увагу на те, яким чином той чи інший вид офіційного тлумачення виражається в актах тлумачення правових норм (інтерпретаційно-правових актах), потім дати визначення цих актів. Слід також звернути увагу на юридичні властивості актів офіційного тлумачення правових норм: офіційну обов'язковість, закріплення правил розуміння норми, пряма та зворотня дія та інші особливості. Розглянути їх місце в системі офіційних правових актів держави. Далі необхідно класифікувати ці акти за різними критеріями: за суб'єктами, за галузевою ознакою, за юридичною формою тощо.

ТЕМА №18

Правомірна поведінка, правопорушення, юридична відповідальність
Готуючи відповідь на питання цієї теми, необхідно виходити з того, що правомірна поведінка є не просто бажаною, а й суспільно необхідною, адже без неї не може існувати стан впорядкованості суспільних відносин. Таким чином, можна перейти до визначення правомірної поведінки як суспільно необхідної, бажаної, допустимої, усвідомленої поведінки індивідуальних та колективних суб'єктів, яка відповідає правовим приписам та гарантується державою. Вірно давши визначення, слід зупинитися на сутнісних ознаках правомірної поведінки, а потім перейти до її детальної класифікації за різними критеріями (залежно від об'єктивної сторони, від форм реалізації права, від наслідків, яких бажає досягти суб'єкт тощо). Закінчити таку класифікацію варто критерієм суб'єктивної сторони, за яких виділяють соціально-активну, законослухняну, конформістську, маргінальну та звичну поведінку.

Після цього слід проаналізувати визначення правопорушення, усвідомивши його соціально-політичні ознаки: суспільна небезпека, протиправність, вина, застосування покарання, навести визначення його поняття. Визначивши критерій розподілу правопорушень на проступки (конституційні, цивільні, адміністративні, дисциплінарні) і злочини, доцільно ознайомитись з відповідними положеннями Цивільного та Кримінального кодексів України, а також кодексів законів про працю та адміністративні правопорушення.

Необхідно також зосередити увагу на елементах, що утворюють склад правопорушення: об'єкт, об'єктивна сторона, суб'єкт, суб'єктивна сторона, надавши детальну характеристику кожного з них та вказавши на них на прикладі конкретного правопорушення. Слід надати визначення юридичної відповідальності, перерахувати її ознаки, після чого перейти до її класифікації за такими критеріями, як зміст санкції, форма здійснення, галузева ознака тощо. Закінчити відповідь на питання варто аналізом підстав виникнення юридичної відповідальності та звільнення від неї, для чого доцільно використовувати, зокрема положення, Кримінального кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також необхідно з'ясувати, яке значення соціально-економічних, сімейно-побутових, духовно-моральних умов життя людини, так і вплив особливостей психологічної сторони особи, тобто визначити співвідношення соціального і біологічного в злочинній поведінці. Крім цього, спираючись на чинне законодавство України, обов'язково слід висвітлити роль органів внутрішніх справ у боротьбі зі злочинністю.

1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка