Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка1/7
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВКафедра загальноправових дисциплін

юридичного факультету
Навчально-наукового інституту права та безпеки

ПРОГРАМА

ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з навчальної дисципліни
«Теорія держави і права»

Дніпропетровськ – 2013

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради університету

(протокол від ______20_ р. № ___)
ПРОГРАМА

^ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з навчальної дисципліни

«Теорія держави і права»
освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

напрям підготовки «Правознавство» (6.030401)

СХВАЛЕНО

на засіданні Науково-методичної ради університету

(протокол від ______20_ р. № ___)


Дніпропетровськ – 2013

Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави і права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук, професор Наливайко Л.Р. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 73 с.


Рецензенти:


^ Бостан С.К.

професор кафедри теорії і історії держави і права Інституту права iменi Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор

^ Алейніков Г.І.

суддя Апеляційного суду Запорізької області, кандидат юридичних наук


Обговорено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки (протокол від 25 січня 2013 р. №12)


© Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013

ЗМІСТ

Методика проведення державного екзамену………………………………………5

Перелік теоретичних питань до державного екзамену……………………………6

Перелік практичних завдань до державного екзамену…………………………..10

Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок студента…………23

Критерії оцінювання………………………………………………………………....24

Зміст державного екзамену………………………………………………………….25

Список рекомендованої літератури………………………………………………...41

^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Навчальна дисципліна «Теорія держави і права» є фундаментальною юридичною дисципліною, що посідає важливе місце в системі підготовки майбутніх фахівців-юристів.

Метою цієї дисципліни є надання студентам систематизованого матеріалу в сфері державно-правових явищ. Вивчення цієї навчальної дисципліни передбачає процес усвідомлення студентами комплексу загальних базових знань про державно-правові явища, державно-правову організацію суспільства; отримання уявлень про основні категорії, що відображають особливі властивості держави і права; з’ясування закономірностей становлення та розвитку загальнотеоретичної юридичної науки та значення загальнотеоретичних знань для наступної практичної діяльності тощо.

Метою державного екзамену з навчальної дисципліни «Теорія держави і права» є комплексна перевірка знань студентів, передбачених навчальним планом.

Програма державного іспиту з дисципліни «Теорія держави і права» створена для допомоги студентам при підготовці до державного іспиту та має наступну структуру: кожна тема, питання якої винесено на державний іспит, має стислу характеристику, список рекомендованих джерел та нормативні акти, які є базовими для курсу. У разі, коли знання студента є фрагментарними, стисле викладення матеріалу у програмі допоможе студенту вірно побудувати відповіді на питання державного іспиту.

Державний екзамен проводиться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ.

До змісту екзаменаційних білетів дисципліни входять 2 теоретичних та 1 практичне завдання з різних розділів курсу.

Відповіді на питання державного іспиту повинні бути логічними, послідовними та обґрунтованими положеннями чинного законодавства.
^ ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ Питання
до державного екзамену

«теорія держави і права»
 1. Поняття та система юридичної науки. Загальна теорія держави і права як фундаментальна наука: поняття та риси.

 2. Предмет загальної теорії держави і права, його структура.

 3. Функціональне призначення теорії держави і права.

 4. Загальні (філософські) підходи до дослідження держави і права.

 5. Загальнонаукові методи пізнання держави і права. Спеціальні та власні методи правознавства.

 6. Загальна теорія держави і права в системі юридичних наук. Загальна теорія держави і права як навчальна дисципліна, її завдання та система.

 7. Теорії походження держави і права.

 8. Загальні закономірності виникнення держави і права. Ознаки держави, що відрізняють її від самоврядування первісної общини.

 9. Ознаки права, що відрізняють його від соціальних норм первісної общини.

 10. Поняття та ознаки держави.

 11. Державна влада: поняття і елементи. Легалізація та легітимація державної влади.

 12. Державний суверенітет: поняття, характеристика.

 13. Типологія держави: цивілізаційний підхід.

 14. Типологія держави: формаційний підхід.

 15. Поняття та класифікація функцій держави.

 16. Внутрішні та зовнішні функції держави.

 17. Поняття і структура форми держави.

 18. Форма державного правління: поняття та види. Особливості монархічної та республіканської форм правління.

 19. Форма державного устрою: поняття, види та загальна характеристика.

 20. Державно-правовий режим: поняття, різновиди. Риси демократичних і недемократичних режимів.

 21. Міжнародні об'єднання держав: види, особливості.

 22. Механізм держави і його структура.

 23. Поняття державного апарату. Державні органи та їх види.

 24. Принципи організації і діяльності державного апарату. Поділ державної влади.

 25. Загальна характеристика і функції органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

 26. Організація влади на місцях. Взаємодія місцевих державних органів і органів місцевого самоврядування.

 27. Державна служба та її види. Державний службовець, посадова особа.

 28. Основні підходи до праворозуміння.

 29. Поняття та ознаки права.

 30. Право і його зовнішні форми.

 31. Функції та цінність права.

 32. Поняття, загальні риси і види соціальних норм.

 33. Право і мораль. Право і політичні норми. Право і релігійні норми. Право і технічні норми.

 34. Корпоративні норми, їх особливості і взаємодія з правом.

 35. Правоутворення: поняття та етапи.

 36. Поняття форми права. Співвідношення форми і джерела права.

 37. Правовий звичай: поняття, ознаки.

 38. Судовий прецедент і судова практика як джерела права.

 39. Нормативно-правовий договір: поняття, характерні риси, види.

 40. Нормативно-правовий акт: поняття, характерні риси.

 41. Загальні принципи права та правова доктрина як джерела права.

 42. Поняття, риси та класифікація принципів права.

 43. Загальнолюдські (цивілізаційні) принципи права: поняття, види.

 44. Загальні принципи права: поняття, загальна характеристика.

 45. Галузеві та міжгалузеві принципи права. Принципи правових інститутів.

 46. Поняття правового регулювання суспільних відносин. Способи, методи та типи правового регулювання. Правовий режим.

 47. Види правового регулювання.

 48. Механізм правового регулювання суспільних відносин: поняття, характеристика елементів.

 49. Ефективність правового регулювання: поняття, чинники.

 50. Поняття та загальні ознаки норм права.

 51. Види норм права.

 52. Структура норми права: поняття. Види гіпотез, диспозицій та санкцій норми права.

 53. Спеціалізовані норми права: природа, особливості та значення в правовому регулюванні.

 54. Співвідношення норми права і припису статті нормативно-правового акта.

 55. Поняття і структура системи права.

 56. Публічне і приватне право: поняття, ознаки.

 57. Загальна характеристика галузей та інститутів права.

 58. Поняття системи законодавства, її співвідношення з системою права.

 59. Структура системи законодавства. Чинники формування та розвитку системи законодавства.

 60. Співвідношення норм міжнародного і національного права.

 61. Нормотворчість: поняття, функції, принципи.

 62. Стадії створення нормативно-правових актів.

 63. Поняття та ознаки нормативно-правового акта.

 64. Поняття, ознаки, види законів.

 65. Підзаконні нормативно-правові акти: поняття, класифікація.

 66. Дія нормативно-правових актів у часі, у просторі та за колом осіб.

 67. Нормотворча техніка як різновид юридичної техніки. Нормотворча техніка: поняття, елементи, види.

 68. Законодавча техніка: засоби та правила.

 69. Поняття систематизації нормативно-правових актів. Облік, інкорпорація та консолідація як форми систематизації нормативно-правових актів.

 70. Кодифікація та створення зводу законів як особливі змістовні форми систематизації нормативно-правових актів.

 71. Поняття юридичних колізій та їх види.

 72. Колізії в законодавстві, їх види. Способи зменшення колізійності законодавства.

 73. Поняття, риси та види правових відносин.

 74. Суб'єкти правових відносин, їх види. Правосуб'єктність.

 75. Поняття і види об'єктів правових відносин.

 76. Суб'єктивні права, правомочність та юридичні обов'язки суб'єктів права.

 77. Юридичні факти: поняття, критерії класифікації та види.

 78. Поняття і види правової поведінки.

 79. Правомірна поведінка: поняття, основні ознаки та види.

 80. Поняття правопорушення, його ознаки.

 81. Юридичний склад правопорушення: поняття, основні елементи та їх характеристика.

 82. Види та причини правопорушень.

 83. Поняття юридичної відповідальності. Підстави юридичної відповідальності.

 84. Види юридичної відповідальності.

 85. Цілі, функції та принципи юридичної відповідальності.

 86. Поняття та ознаки юридичної діяльності.

 87. Структура юридичної діяльності. Правові форми діяльності органів держави.

 88. Юридичний процес: поняття. Процесуальна форма та її структурні елементи.

 89. Поняття реалізації правових норм.

 90. Застосування норм права як специфічна форма його реалізації.

 91. Стадії застосування нормативних приписів.

 92. Основні вимоги до правильного застосування нормативних приписів. Акти правозастосування, їх види.

 93. Прогалини в законодавстві і засоби їх заповнення та усунення.

 94. Поняття та способи тлумачення норм права.

 95. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права.

 96. Правотлумачні (інтерпретаційні) акти, їх види.

 97. Тлумачення норм права за обсягом їх правового змісту.

 98. Поняття прав і свобод людини і громадянина, їх загальна характеристика.

 99. Види прав, свобод і обов'язків людини і громадянина. Їх система в Конституції України 1996 року.

 100. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в демократичній, правовій державі.

 101. Юридичні обов'язки людини і громадянина, їх види.

 102. Формування концепції громадянського суспільства. Поняття та ознаки громадянського суспільства.

 103. Інститути громадянського суспільства. Становлення громадянського суспільства в Україні.

 104. Поняття та структура політичної системи громадянського суспільства.

 105. Держава та політичні партії в політичній системі громадянського суспільства.

 106. Політичні партії: правове регулювання статусу та діяльності.

 107. Демократія як форма реалізації народовладдя. Форми та інститути демократії як прояв державної влади.

 108. Принципи демократії – основа організації і функціонування державної влади.

 109. Функції демократії. Демократія і самоврядування.

 110. Концепція правової держави: виникнення та розвиток.

 111. Поняття і ознаки правової держави. Верховенство права. Верховенство права і законність.

 112. Поняття та ознаки правопорядку.

 113. Поняття і ознаки соціальної держави. Шляхи формування соціальної, правової держави в Україні.

 114. Поняття, структура та функції правосвідомості.

 115. Види правосвідомості.

 116. Правосвідомість і право. Поняття та види деформації правосвідомості. Правовий нігілізм.

 117. Поняття правової культури. Види та типи правових культур.

 118. Правова культура особистості. Правова культура суспільства. Правова субкультура і правова контркультура.

 119. Поняття та структура правової системи.

 120. Загальна характеристика правових систем сучасності. Риси основних правових сімей.

 121. Наступність у правовій системі суспільства. Становлення та розвиток правової системи України.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ
до державного екзамену

«теорія держави і права»


Практичне завдання №1
Розставте за юридичною силою нижче вказані нормативно-правові акти. Завдання виконується письмово:

а) Постанова Верховної Ради АРК;

б) Наказ Міністерства внутрішніх справ України;

в) Постанова Національного банку України;

г) Конституція України;

ґ) Розпорядження Голови обласної державної адміністрації;

д) Постанова Кабінету Міністрів України;

е) Закон України;

є) Рішення районної ради;

ж) Указ Президента України;

з) Постанова Верховної Ради України;

и) Конституція Автономної Республіки Крим;

і) Постанова Центральної виборчої комісії;

ї) Міжнародно-правовий договір, ратифікований Верховною Радою України;

й) Постанова Ради міністрів АРК.

^ Практичне завдання №2
Законом України «Про внесення змін до деяких декретів Кабінету Міністрів України з питань валютного регулювання» від 3 червня 1997 року №295/97-ВР було скасовано обов'язковий продаж валютних надходжень та відповідну відповідальність юридичних осіб. Разом з тим управління Національного банку України і надалі продовжували накладати штрафи на юридичних осіб за несвоєчасний продаж валютних надходжень в іноземній валюті, що мав місце до набрання чинності зазначенних вищим Законом.

Банк «Капітал +» щодо даних дій управління НБУ в Запорізькій області подав позов до суду на предмет порушення державним органом принципу про зворотну дію законів та інших нормативно-правових актів.

^ Що таке зворотна дія законів та інших нормативно-правових актів? Чи були підстави у даному випадку для подання судового позову за її порушення?

Практичне завдання №3
Заповніть нижче наведену таблицю щодо порядку набрання чинності правовими актами органів влади України, якщо ними самими не передбачено інший порядок. Як Ви вважаєте, чому саме такий порядок передбачених для тих чи інших правових актів органів влади?
зн/п

Порядок набрання чинності

Правові

акти

органів

влади

Правові

підстави

11.

3 моменту доведення до відома населення у порядку, встановленим законом22.

3 дати початку нового бюджетного року33.

Через 45 днів з дня їх офіційного опублікування44.

Через 10 днів з дня їх офіційного оприлюднення55.

3 дня їх офіційного оприлюднення66.

3 дня їх офіційного опублікування77.

3 дня їх прийняття88.

3 моменту їх прийняття99.

3 моменту одержання їх державними органами або органами місцевого самоврядування110.

Через 10 днів після їх державної реєстрації Міністерством юстиції України або обласними і прирівняними до них управліннями юстиції111.

Після закінчення десятиденного строку з дня їх ухвалення112.

З дня їх ухвалення


  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Наливайко Л. Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М. М., завідувач кафедри...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка