Питання до заліку з дисципліни
Скачати 74.72 Kb.
НазваПитання до заліку з дисципліни
Дата конвертації27.06.2013
Розмір74.72 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ

«КОНКУРЕНТНЕ ПРАВО»


 1. Монополія, її загальна характеристика.

 2. Конкурентне право в системі права України..

 3. Проблеми ефективності законодавства у сфері захисту конкуренції та регулювання монополії.

 4. Дослідження відкритості ринку щодо міжрегіональної та міжнародної торгівлі.

 5. Антимонопольний комітет України в системі органів дер­жавної влади України.

 6. Учасники економічної концентрації.

 7. Історичні передумови розвитку норм, що обмежують мо­нополізм та захищають конкуренцію в Україні.

 8. Органи та особи, уповноважені розглядати справи про по­рушення конкурентного законодавства.

 9. Положення Конституції України щодо захисту конкуренції.

 10. Правовий статус голови територіального відділення Ан­тимонопольного комітету України.

 11. Контроль за додержанням конкурентного законодавства у процесі приватизації.

 12. Природні монополії, поняття та класифікація.

 13. Дія норм конкурентного законодавства у часі, за терито­рією, колом осіб.

 14. Ринок, його поняття та структура.

 15. Система органів Антимонопольного комітету України.

 16. Незаконно отриманий прибуток, заподіяні збитки.

 17. Конкуренція, поняття та роль в економічному розвитку держави.

 18. Подання заяви на здійснення економічної концентрації, її розгляд.

 19. Монополістична конкуренція, її загальна характеристика.

 20. Правомірні та неправомірні акти органів влади та управління.

 21. Розгляд справ про порушення конкурентного законодавства.

 22. Монопольне ціноутворення.

 23. Неправомірне використання ділової репутації господа­рюючого суб'єкта.

 24. Відповідальність за порушення конкурентного законодав­ства, вчиненого шляхом антиконкурентних дій органів держав­ної влади, місцевого самоврядування, адміністративно-госпо­дарського управління та контролю.

 25. Докази у справі про порушення конкурентного законо­давства.

 26. Основні завдання та принципи конкурентного права.

 27. Ринкова влада, її дослідження та методи оцінки.

 28. Рішення у справах про порушення конкурентного зако­нодавства.
 1. Захист економічних інтересів України при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

 2. Наука та методи конкурентного права.

 3. Необхідність здійснення контролю за процесами еконо­мічної концентрації.

 4. Правовий статус Голови Антимонопольного комітету України.

 5. Відповідальність за порушення конкурентного законодав­ства, вчиненого шляхом зловживання монопольним (доміную­чим) становищем на ринку.

 6. Предмет конкурентного права України.

 7. Мета, завдання та принципи діяльності органів Антимо­нопольного комітету України.

 8. Поняття та види антиконкурентних дій органів держав­ної влади та управління.

 9. Попередні висновки про надання згоди на економічну концентрацію.

 10. Вилучення товарів з неправомірно використаним позна­ченням та копій виробів іншого господарюючого суб'єкта.

 11. Класифікація видів порушень конкурентного законодавства.

 12. Розгляд справ про порушення конкурентного законодавства.

 13. Реалізація державної політики щодо захисту конкуренції та регулювання монополій.

 14. Оцінка стану конкурентного середовища на ринку.

 15. Подання та розгляд заяви про порушення конкурентного законодавства.

 16. Неправомірне збирання, розголошення та використання комерційної таємниці.

 17. Місце і роль монополії та конкуренції в ринковій економіці.

 18. Порівняльна характеристика монополії та конкуренції.

 19. Загальна характеристика заходів щодо захисту націо­нального товаровиробника від демпінгового та субсидованого імпорту.

 20. Поняття та види монополій. Монопольна діяльність та монополії.

 21. Суб'єкти природних монополій.

 22. Система нормативно-правових актів, що регулюють ді­яльність монополій та захищають конкуренцію.

 23. Принципи міжнародного конкурентного права.

 24. Досягнення неправомірних переваг у конкуренції.

 25. Види відповідальності за порушення конкурентного зако­нодавства, їх класифікація.

 26. Примусовий поділ монопольних утворень.

 27. Товарні, географічні, часові межі ринку.

 28. Відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації органам Антимоно­польного комітету України.

 29. Поняття та види порушень, пов'язаних зі зловживанням монопольним (домінуючим) становищем на ринку.

 30. Суб'єкти ринку, реальні та потенційні конкуренти.

 31. Міжнародні нормативно-правові акти, спрямовані на за­хист конкуренції.

 32. Правомірні та неправомірні угоди між суб'єктами господарювання.

 33. Відповідальність суб'єктів господарювання, керівників і посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування за порушення конкурентного законодавства України.

 34. Визнання рішень у справах про порушення конкурентно­го законодавства недійсними, перегляд рішень у зв'язку з нововиявленими обставинами.

 35. Конгломератні антиконкурентні узгоджені дії.

 36. Монопольна діяльність державних органів як їх природ­на особливість.

 37. Узгоджені дії, що не потребують одержання попередньої згоди органів Антимонопольного комітету.

 38. Досконала (довершена) конкуренція, її загальна характе­ристика.

 39. Поняття економічної концентрації.

 40. Основні типи (моделі) ринку.

 41. Органи, що здійснюють контроль за процесами економіч­ної концентрації.

 42. Олігополія, її загальна характеристика.

 43. Держава як гарант забезпечення захисту та розвитку конкуренції.

 44. Антимонопольні органи зарубіжних країн з розвинутою ринковою економікою.

 45. Правові особливості застосування спеціальних захисних заходів. Типи й види захисних заходів, їх класифікація.

 46. Контроль за додержанням конкурентного законодавстві у процесі оренди державного, комунального, приватного та ін­ших видів майна.

 47. Поняття, види недобросовісної конкуренції.

 48. Бар'єри вступу на ринок.

 49. Органи, що здійснюють регулювання суб'єктів природних монополій, їх завдання, функції, повноваження.

 50. Монопсонія та олігопсонія, їх загальна характеристика.

 51. Відшкодування збитків, заподіяних внаслідок вчинення, дій, визнаних недобросовісною конкуренцією.

 52. Поняття, склад порушення конкурентного законодавства,

 53. Поняття узгоджених дій суб'єктів господарювання.

 54. Горизонтальні антиконкурентні узгоджені дії.

 55. Державний уповноважений Антимонопольного комітету України.

 56. Монополія як протилежність конкуренції, її негативні наслідки.

 57. Відповідальність за порушення конкурентного законодав­ства, вчиненого шляхом створення, реорганізації, ліквідації суб'єктів господарювання, оренди, набуття у власність, одер­жання в управління майна без згоди органів Антимонопольного комітету України.

 58. Демонополізація економіки.

 59. Відповідальність посадових осіб Антимонопольного комі­тету України та його територіальних відділень за вчинення по­садових правопорушень та злочинів.

 60. Заходи, які здійснює держава щодо захисту економіки України від несприятливого впливу іноземної недобросовісної конкуренції.

 61. Законодавство про конкуренцію провідних зарубіжних країн.

 62. Оскарження та виконання рішень у справах про пору­шення конкурентного законодавства.

 63. Обмеження імпорту та експорту товарів.

 64. Частка суб'єкта господарювання на ринку.

 65. Місце міжнародно-правових норм охорони конкуренції на ринках у загальній системі міжнародного права.

 66. Регулювання діяльності суб'єктів природних монополій.

 67. Поняття, види та класифікація антиконкурентних узгод­жених дій.

 68. Відповідальність за порушення конкурентного законодав­ства, вчиненого шляхом здійснення антиконкурентних узгодже­них дій.

 69. Визначення монопольного становища суб'єкта господа­рювання на ринку.

 70. Оскарження та виконання рішень органів Антимонополь­ного комітету України.

 71. Антиконкурентні узгоджені дії, що можуть бути дозволені.

 72. Звільнення від відповідальності за вчинення антиконку­рентних узгоджених дій.

Схожі:

Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з дисципліни

Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з дисципліни „Правознавство

Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з дисципліни «Історія світових цивілізацій»

Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з навчальної дисципліни «Організація та методика...

Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з дисципліни «Транспортна логістика» для фахівців...

Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з дисципліни «Цивільний захист»
Поняття «вибух», «вибуховонебезпечних зон», запобігання виникнення техногенних вибухів
Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з навчальної дисципліни "корпоративне право"
Роль локальних (корпоративних) нормативних актів та їх співвідношення із законодавчими актами
Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з дисципліни
Поняття, предмет І методи аграрного права. Принципи, завдання та функції аграрного права
Питання до заліку з дисципліни iconМетодичні рекомендації з дисципліни «історія україни» щодо підготовки...
Анотація до методичних рекомендацій з дисципліни «Історія України» щодо підготовки студентів до заліку
Питання до заліку з дисципліни iconПитання до заліку з дисципліни
Студенти визначають номер варіанту контрольної роботи за останньою цифрою номера своєї залікової книжки. Кожний варіант містить питання,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка