Програма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ
Скачати 190.85 Kb.
НазваПрограма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ
Дата конвертації26.06.2013
Розмір190.85 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКий ДЕРЖАВНий УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

Програма та

методичні матеріали
стажування


для студентів ІV курсу
юридичного факультету
Навчально-наукового інституту права та безпекиДніпропетровськ

2012

ЗМІСТ 1. Загальні питання організації та проведення стажування..............................4

1.1. Мета та завдання стажування..........................................................................4

1.2. Організація і проведення стажування............................................................7

1.3. Керівництво стажуванням...............................................................................7


 1. Обов’язки студента, що проходить стажування..........................................12
 1. Зміст стажування.............................................................................................14
 1. Документи та звітність за підсумками стажування.....................................16

4.1. Звіт...................................................................................................................16

4.2. Щоденник стажування...................................................................................17

4.3. Характеристика..............................................................................................18

4.4. Матеріали стажування...................................................................................19

4.5. Захист звіту.....................................................................................................19
5. Критерії оцінювання.........................................................................................20


1 Загальні питання організації та
проведення стажування


1.1. Мета та завдання стажування

Програма стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ складена згідно з вимогами Постанови Кабінету Міністрів України № 804 від 01.12.1994 р. „Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах”, Наказу Міністерства освіти і науки України № 93 від 08.04.1993 р. “Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, Доручення Президента України № 1-14/22 від 15.01.1998 р. „Про організацію стажування найбільш перспективних для державної служби студентів старших курсів вищих навчальних закладів України в установах державної влади різних рівнів”.

Стажування студентів ННІ права та безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, які навчаються за денною формою навчання, проводиться в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, інших підприємствах, установах, організаціях, на які поширюється дія Законів України „Про державну службу” і „Про службу в органах місцевого самоврядування”. Стажування є невід’ємною складовою частиною програми підготовки фахівців-юристів.

Стажування як складова частина навчально-виховного процесу є однією із важливих форм практичної підготовки відповідно до Закону України „Про освіту” та Наказу МВС України №865 від 18 грудня 2000 року „Про заходи щодо вдосконалення організації підготовки фахівців у вищих навчальних закладах МВС України”.

Стажування є заключною ланкою практичної підготовки студентів, яка проводиться перед державними іспитами.

Під час проходження стажування на посаді за фахом підготовки студенти не тільки закріплюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані в процесі вивчення спеціальних юридичних навчальних дисциплін, а й набувають умінь та навичок правозастосовчої юридичної діяльності.

У період стажування студенти активно беруть участь у практичній діяльності із застосування правових норм, спостерігають й аналізують різні сторони майбутньої професійної діяльності, вчаться здійснювати дії, пов’язані із захистом прав і законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Метою стажування є поглиблення та закріплення отриманих в ННІ права та безпеки теоретичних знань; формування наочної уяви відносно місця та характеру майбутньої професійної діяльності, організації, методики та тактики діяльності підприємств, установ, організацій; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. Під час стажування поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, добирається фактичний матеріал.

Визначена мета стажування реалізується через вирішення таких завдань:

 • закріплення та поглиблення теоретичних знань, одержаних студентами в процесі навчання;

 • уміння творчо застосовувати ці знання в державно-правовій та муніципально-правовій діяльності;

 • ознайомлення студентів із структурою та діяльністю органів державної влади і місцевого самоврядування, юридичних служб підприємств, установ та організацій за допомогою форм та методів вирішення поставлених перед ними завдань;

 • вміння спостерігати та аналізувати практичну діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

 • здобуття практичних навичок, що ґрунтуються на сучасних спеціальних знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання рішень з правових, кадрових та інших питань;

 • здійснювати тлумачення закону і його застосування, спираючись на теоретичні знання, одержані при вивченні загальноюридичних та спеціальних навчальних дисциплін;

 • вміння спостерігати та аналізувати стан соціальних та економічних процесів, кадрової роботи та державної служби;

 • формування загальноюридичних навичок праці в державних органах, юридичних службах, підприємствах, установах, організаціях;

 • ознайомлення студентів з особливостями використання у правозастосовчій діяльності науково-технічних засобів, комп’ютерної техніки;

 • набуття практичних навичок правильного складання процесуальної документації;

 • вміння правильно аналізувати ситуації, які вимагають застосування норм права, давати їм юридичну оцінку і приймати рішення згідно із законом;

 • набуття вміння організації та ведення діловодства, вивчення відомчих наказів та інструкцій з питань організації діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування і юридичних служб;

 • адаптація студентів до виконання обов’язків посадових осіб, розширення їх уявлення з професійної культури та етики юриста.

Стажування проводиться шляхом призначення студентів на відповідну посаду та безпосередньо їх участі в організації й здійсненні розгляду поточних питань, виконання посадових обов’язків, а також виконання конкретних завдань з урахуванням спеціалізації та в обсязі обов’язків за посадою, яку вони обрали.

^ 1.2. Організація і проведення стажування
Організацію і проведення стажування забезпечують науково-педагогічні працівники ННІ права та безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ та працівники органів, підприємств, установ, організацій, де проводиться стажування (керівники баз стажування).

Згідно з організаційно-плануючою документацією на 2012-2013 навчальний рік і графіком навчального процесу юридичного факультету стажування студентів проводиться на четвертому курсі в восьмому семестрі.

Визначення змісту і методичне забезпечення стажування студентів здійснюється кафедрою загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки.

Загальна тривалість стажування на посаді за фахом підготовки 12 тижнів.

Тривалість робочого дня студента, що проходить стажування, встановлюється відповідно до тривалості робочого дня співробітників місцевих державних адміністрацій або юридичних служб підприємств, установ, організацій, що відповідає трудовому законодавству.
^ 1.3. Керівництво стажуванням
Керівництво стажуванням здійснюють:

 • науково-педагогічний склад Навчально-наукового інституту права та безпеки ДДУВС;

 • викладачі-куратори;

 • керівники базових органів або структур;

 • спеціалісти на місцях, до яких прикріплюються студенти, що проходять стажування.


Обов’язки Навчально-наукового інституту права та безпеки ДДУВС:


 1. Завчасно повідомити керівників баз стажування щодо термінів проведення стажування, направити навчально-методичні матеріали і списки студентів, які будуть проходити стажування.

 2. Контролювати хід стажування. З цією метою на період його проведення наказом ректора університету призначаються досвідчені викладачі-куратори кафедри, які брали безпосередню участь в навчальному процесі.

 3. Загальну організацію стажування здійснює кафедра загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки.


Обов’язки викладачів-кураторів:


 1. Завчасно встановити ділові стосунки з керівниками баз стажування.

 2. Підготувати методичні матеріали та визначити заходи щодо виконання програми стажування.

 3. Ознайомити студентів з програмою стажування.

 4. Контролювати хід виконання студентами індивідуальних планів стажування, проаналізувати та зробити разом із безпосередніми керівниками стажування підсумки.

 5. Надавати методичну допомогу як студентам, так і безпосереднім керівникам стажування щодо виконання програми проходження стажування.

 6. Вивчати, аналізувати, узагальнювати разом із студентами досвід і практику з окремих напрямів юридичної роботи (застосування норм права, діловодства, юридичного провадження справ).

 7. Знайомитись зі змістом роботи студентів, які проходять стажування.

 8. Ставити перед керівництвом баз стажування та ННІ права та безпеки питання щодо усунення недоліків в організації і проведенні стажування.

 9. Вносити пропозиції стосовно заохочення безпосередніх керівників стажування і студентів.


Обов’язки керівників базових органів або структур стажування:


 1. Визначити конкретні структурні підрозділи, в яких будуть проходити стажування студенти.

 2. Призначити відповідним наказом керівників стажування з числа найбільш підготовлених і досвідчених працівників, які мають високі ділові і моральні якості.

 3. Створити належні умови для проведення стажування.

 4. Здійснювати загальний контроль за організацією і проведенням стажування.

 5. Узагальнювати і аналізувати результати стажування, розробляти рекомендації щодо його вдосконалення.

 6. Представити студентів, що будуть проходити стажування, колективу підприємства, установи, організації.

 7. Здійснювати безпосереднє управління стажуванням.

 8. Контролювати повне виконання програм та індивідуальних планів-завдань стажування студентами.

 9. Визначити безпосередніх керівників стажування з числа досвідчених працівників і закріпити їх наказом за студентами. Провести інструктаж з безпосередніми керівниками стажування.

 10. Ознайомити студентів з обстановкою, завданнями і функціями підприємства, установи, організації, його структурою, внутрішнім розпорядком, вимогами, правилами особистої безпеки.

 11. Створювати студентам необхідні умови, забезпечувати робочими місцями, технічними засобами, необхідною довідковою літературою тощо.

 12. Навчити студентів, застосовувати нормативно-правові акти, складати процесуальні документи та знайомити з іншими документальними матеріалами, що відображають зміст діяльності певної установи чи органу державної та муніципальної влади.

 13. Проводити обов’язкові інструктажі з техніки безпеки та охорони праці.

 14. Організовувати своєчасне оформлення і видавати студентам на період стажування документа, що засвідчує виконання ними обов’язків на конкретній посаді.

 15. Здійснювати виховну роботу зі студентами.

 16. Вносити пропозиції до інституту щодо вдосконалення теоретичної підготовки фахівців та організації їх стажування.

 17. В межах повноважень, передбачених статутом підприємства, установи, організації, правилами внутрішнього трудового розпорядку здійснювати дисциплінарну практику щодо студентів, які їм підлеглі на період проходження стажування. Копії наказів стосовно заохочень або дисциплінарних стягнень надсилати до Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.


^ Обов’язки спеціалістів на місцях, до яких прикріплюються студенти, що проходять стажування:


 1. Здійснювати підбір досвідчених фахівців, до яких прикріпити студентів, що будуть проходити стажування або безпосередньо самостійно керувати їх роботою.

 2. Разом із керівником стажування від кафедри організовувати та контролювати роботу студентів відповідно до програми стажування та графіку її проходження.

 3. Щоденно керувати роботою студентів.

 4. Ознайомити студентів з особливостями виконання функціональних обов’язків, сприяти формуванню професійних навичок та вмінь.

 5. Організувати спільно з керівником стажування від кафедри проведення лекцій та доповідей, консультацій, зустрічей із провідними фахівцями базового органу.

 6. Контролювати ведення студентами щоденників стажування, виконання індивідуальних завдань, звітів; складати на студентів, що проходять стажування, характеристики, які повинні містити відомості про виконання студентом програми стажування, індивідуальних завдань, а також відомості про ставлення студента до роботи та про виконання доручень.

 7. Оцінювати роботу студентів, щоденно контролювати провадження ними дій з доручених справ.

 8. Проводити виховну роботу із студентами, формувати у них повагу до закону і професії.

 9. Забороняється доручати студентам виконання завдань, не передбачених програмою стажування або пов’язаних із ризиком для їх життя та здоров’я.

 10. Забороняти залучати студентів до робіт, не передбачених законом.

 11. Ставити перед ННІ права та безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ питання щодо усунення недоліків в організації проведення стажування.

 12. Вносити пропозиції стосовно заохочення або накладення стягнень на студентів, які проходять стажування під їх керівництвом.

^ 2.Обов’язки студента, ЩО ПРОХОДИТЬ стажУВАННЯ
У період проходження стажування студент зобов’язаний:


 1. Складати згідно з програмою стажування індивідуальні плани роботи, виконувати передбачені програмою завдання у повному обсязі і у встановлений термін.

 2. Підбирати необхідну наукову літературу, навчальні посібники, нормативно-правові акти та інші документальні матеріали.

 3. Своєчасно (у призначений строк) прибути до місця проходження стажування, отримати від керівника стажування необхідні вказівки та роз’яснення, після чого приступити до виконання програми стажування.

 4. Виконувати статутні вимоги та розпорядок дня, встановлений за місцем проходження стажування, бути дисциплінованим.

 5. Вивчати відомчі нормативні акти і організаційно-методичні документи, які стосуються діяльності підприємства, установи, організації.

 6. Регулярно вести щоденник виконання індивідуального плану проходження стажування, звітувати керівникові стажування і викладачеві-куратору щодо виконаної роботи з аналізом і висновками.

 7. Сумлінно ставитись до навчання, опановувати теоретичні знання, набувати практичних навичок з обраної спеціальності та спеціалізації у встановлені з навчальним планом терміни, не пропускати занять без поважних причин, виконувати належним чином та у визначений строк всі види навчальної роботи, складати іспити, заліки, які передбачені навчальним планом і відповідними програмами, виконувати навчально-методичні та виховні вимоги викладачів і керівного складу інституту.

 8. Ознайомлюватися з усіма документами в обсязі завдань, визначених програмою та їх індивідуальними планами.

 9. Підписувати складені за дорученням керівника стажування документи.

 10. Користуватися технічними та іншими засобами, наявними на відповідній базі стажування.

 11. Вносити пропозиції керівництву бази стажування та ННІ права та безпеки щодо вдосконалення організації і проведення стажування, а також діяльності підприємства, установи, організації.

 12. Студенти можуть самостійно за погодженням з відповідними кафедрами або деканату підбирати для себе місце проходження стажування.

 13. Скласти письмовий звіт про виконання програми стажування, належним чином його оформити і разом із іншими документами подати на кафедру в зазначений строк. Вимоги до звіту про стажування та критерії його оцінки визначаються кафедрою загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.

 14. Скласти диференційований залік зі стажування.

За невиконання вимог навчального плану та графіку навчального процесу, непроходження стажування студент може бути відрахований з університету.


^

3. ЗМІСТ СТАЖУВАННЯСтуденти під час стажування знайомляться:


 • Із структурою підприємства, установи, організації в якій вони будуть стажуватися.

 • З установчими документами підприємства, установи, організації.

 • Із формами та методами, за допомогою яких вирішуються поставлені перед ними завдання.

 • З організацією роботи структур підприємства, установи, організації.

 • З організацією взаємодії підприємства, установи, організації з державними та громадськими організаціями.

 • З номенклатурою справ, правилами документообігу.

 • З організацією обліку та контролю вхідної і вихідної документації та кореспонденції, веденням наглядових проваджень, правилами складання документів первинного обліку і статистичної звітності.

 • З функціональними обов’язками співробітників базових органів.

 • З організацією контролю, обліку трудової дисципліни.


Виконують такі основні завдання:


 • Вивчають за дорученням керівника стажування процесуальні документи.

 • Беруть участь і самостійно здійснюють окремі консультаційні заходи за дорученням керівника стажування.

 • Разом із керівником стажування здійснюють заходи передбачені посадовою інструкцією.

 • З дозволу керівника стажування студенти можуть бути присутніми на нарадах і під час прийому фізичних осіб, брати участь в інших заходах, передбачених для штатних працівників підрозділу проходження стажування.

 • Вивчають нормативні документи та відомчі акти, якими визначається діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних служб, їх організація і підпорядкування, функції та повноваження.

 • Беруть участь у вивченні і підготовці договорів (контрактів), претензій, інших документів, консультацій посадових осіб з правових питань.

 • Здійснюють календарне, щоденне планування передбачене штатною посадою.

 • Застосовують науково-технічні засоби для практичної роботи.

 • За умов призначення студентів на період стажування виконуючими обов’язки штатних працівників, виконують всі обов’язки та приймають рішення в межах повноважень за відповідною посадою. В інших випадках самостійну роботу з найважливіших справ не проводять, а дублюють всі дії, які виконують їх керівники.


4. Документи та звітність за

підсумками стажування
Після закінчення стажування студент зобов’язаний надати на кафедру наступні документи:

 • письмовий звіт;

 • щоденник стажування;

 • календарний графік проходження стажування;

 • характеристику з місця проходження стажування;

 • матеріали стажування (100 аркушів документів) з їх обов’язковим описом.


4.1. Звіт
Особливе місце серед підсумкової документації займає звіт про проходження стажування, який має містити наступні відомості:

 • строки проходження стажування;

 • назва підприємства, установи, організації, юридичної служби, органу державної влади або місцевого самоврядування, в яких студент проходив стажування, їх коротка характеристика і специфіка діяльності;

 • які умови були створені керівництвом підприємства, установи, організації, юридичної служби, органу державної влади або місцевого самоврядування, для проходження студентом стажування;

 • зміст робіт, які були виконані студентом за період проходження стажування та послідовність їх виконання;

 • коротка характеристика вивчених студентом справ, складених документів, розв’язаних поточних питань, в розгляді яких студент брав участь;

 • перелік літературних та нормативних джерел, що були використані під час проходження стажування;

 • види та характеристика доручень і завдань, які були виконані студентом, та їх результати;

 • спірні питання, які виникли в процесі проходження стажування, як вони розглядались та які рішення були прийняті;

 • науково-технічні та спеціальні засоби, комп’ютерна техніка, які застосовувались при виконанні процесуальних та інших дій;

 • теоретичні та практичні проблеми, які виникали у студента під час проходження стажування;

 • пропозиції щодо покращення організації діяльності підприємств, установ, організацій, юридичної служби, органу державної влади або місцевого самоврядування, де студент проходив стажування;

 • пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу, якості викладання навчальних дисциплін, підвищення ефективності стажування.


^ 4.2. Щоденник стажування
Кожний студент, який направляється до базових структур для проходження стажування, одержує на тій кафедрі, за якою його закріплено, щоденник. За час проходження стажування, студент зобов’язаний вести щоденник та відображати в ньому зміст й обсяг виконаної ним роботи щодня у календарному графіку, а саме:

 • участь студента, що проходить стажування у підготовці документів;

 • зміст спостережень студента за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, юридичних служб, підприємств, установ, організацій.

План роботи студент складає відповідно до програми стажування, плану-завдання та доручень, які надаються керівництвом органу та керівником стажування.

План складається у щоденнику та узгоджується з безпосереднім керівником стажування.

У плані щоденно студент робить відмітки (робочі записи) стосовно виконання намічених заходів та узгоджує їх зміст з керівником стажування.

Щоденник підписує керівник стажування базового органу та свій підпис скріплює печаткою.

Додатково до щоденника додається календарний графік проходження стажування, в якому повинно бути відображено щоденний опис проведеної роботи студента.
4.3. Характеристика
Характеристика – це документ індивідуального характеру, в якому повинно бути відображено:

 1. Повні дані студента.

 2. Назва підрозділу (підрозділів), де студент проходив стажування.

 3. Тривалість стажування.

 4. Якість виконання програми та індивідуального плану-завдання стажування.

 5. Рівень теоретичної підготовки студента.

 6. Вміння застосовувати знання у практичній діяльності.

 7. Ділові та моральні якості студента, ставлення до виконання службових обов’язків.

 8. Загальний інтелектуальний рівень розвитку студента.

 9. Виявлені недоліки в роботі, їх причини.

 10. Індивідуальні якості студента.

 11. За підсумками стажування студенту виставляється диференційний залік за п’ятибальною системою.

 12. Заохочення та стягнення, які застосовувались щодо студента під час стажування.

 13. Рекомендації за підсумками стажування щодо доцільності подальшого професійного використання студента в базових органах, включення студента до кадрового резерву.

 14. Пропозиції стосовно покращення окремих аспектів підготовки фахівців в університеті.

Характеристика складається за п’ять днів до закінчення строку стажування безпосереднім керівником стажування – співробітником того підрозділу, в якому студент проходив стажування.

Затверджується керівником органу та посвідчується гербовою печаткою, після чого надсилається до університету. В разі наявності заохочень або стягнень, застосованих до студентів під час стажування, до університету надсилається копія наказу.

^

4.4. Матеріали стажуванняМатеріалами стажування є наступні документи, з якими працювали студенти: заяви; скарги; пропозиції; клопотання; договори; ухвали; рішення; претензії, відповіді на них; позовні заяви; різноманітні запити тощо.

Документи необхідно систематизувати в хронологічному порядку, підшити за правилами діловодства, пронумерувати та скласти їх опис документів. Обсяг документів в матеріалах стажування повинен бути не менш як 100 аркушів.
^
4.5. Захист звіту


Студент захищає свій звіт про проходження стажування та його підсумки на засіданні комісії кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки в строк, який передбачено робочим навчальним планом.

При оцінюванні роботи студента за час проходження стажування необхідно подати наступні документи:

 • щоденник про проходження стажування;

 • календарний графік;

 • характеристику;

 • звіт;

 • матеріали стажування, оформлені згідно встановлених вимог.

Студент, який не проходив стажування або не виконав програму стажування, до складання державних іспитів не допускається.

За підсумками стажування кафедра загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки складає звіт-аналіз і доповідає його Вченій раді юридичного факультету ННІ права та безпеки.

Кращі студентські звіти за підсумками стажування, що повністю відповідають вимогам навчальних програм – можуть бути заслухані на студентських науково-практичних конференціях.
^ 5. Критерії оцінювання

Відмінно” – якщо студент глибоко у повному обсязі засвоїв увесь програмний матеріал; вичерпно та послідовно, грамотно й логічно його висловлює; у встановлений строк подав всі необхідні документи стажування, що оформлені належним чином; володіє різноманітними навичками виконання практичних робіт; виявляє вміння самостійно узагальнювати та висловлювати матеріал, не допускаючи помилок.

Добре” – якщо студент твердо знає програмний матеріал, грамотно і по суті висловлює його, не допускає важливих неточностей у відповіді на запитання; має незначні зауваження щодо оформлення документів стажування, може правильно застосовувати теоретичні положення та оволодів необхідними навичками при виконанні практичних завдань.

Задовільно” – якщо студент засвоїв основний матеріал, але не знає окремих подробиць, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу та вагається при виконанні завдань, має зауваження від керівника стажування, під час захисту стажування надав документи стажування не в повному обсязі.

Незадовільно” – якщо студент не знає частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки, з великими труднощами відповідає на питання, під час захисту стажування не надав всі необхідні документи стажування.


Схожі:

Програма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ iconТематичний план вивчення курсу "Адміністративне право" для студентів...
Декан юридичного факультету Навчально-наукового інституту права, психології та економіки Львдувс
Програма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ iconЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» для студентів 2 курсу юридичного факультету нні права та безпеки, напряму підготовки...
Програма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційне забезпечення юридичної діяльності» для студентів 3 курсу юридичного факультету...
Програма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ iconЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Основи римського права» для студентів 1 курсу юридичного факультет нні права та безпеки денної...
Програма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ iconЗ навчально-методичної та наукової роботи підполковник міліції О. М. Обушенко
Робоча програма навчальної дисципліни «Історія держави І права зарубіжних країн» для студентів 1 курсу юридичного факультету напряму...
Програма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Програма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ iconНавчально-методичний комплекс навчальної дисципліни «актуальні проблеми...
Методичні матеріали обговорені та схвалені на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін Навчально-наукового інституту права та...
Програма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ iconКонституційне право України навчально методичні матеріали для студентів
Наулік Наталія Степанівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Тернопільського...
Програма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ iconПерелік питань з цивільного права України для складання комплексного...
Поняття позовної давності. Правовідносини, на які позовна давність не поширюється
Програма та методичні матеріали стажування для студентів ІV курсу юридичного факультету Навчально-наукового інституту права та безпеки Дніпропетровськ iconНавчально-методичний комплекс для курсантів (студентів) 1-го курсу...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “судові таправоохоронні органи україни”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка