Програма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс
Скачати 291.79 Kb.
НазваПрограма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс
Сторінка1/3
Дата конвертації26.06.2013
Розмір291.79 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА ТА ПСИХОЛОГІЇ

КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН

ПРОГРАМА

стажування за спеціальністю «Право»

для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр»


перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС

протокол №2 від 07.02.2013р.

Київ – 2013

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Положення практики є основним навчально-методичним документом, який визначає проведення практики студентів спеціальності „Право” освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр».

Програма стажування студентів розроблена згідно з вимогами Положення про практичну підготовку студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 08 квітня 1993 р.

Посади, які будуть дублюватися практикантами: молодший спеціаліст, фахівець, юрисконсульт, спеціаліст тощо.

Розподіл студентів за базами практики оформлюється наказом по академії.

Навчально-науковий інститут права та психології забезпечує бази практики шляхом укладання прямих договорів з відповідними закладами за 2 місяці до початку практики.

^ Мета практики:

 • оволодіння сучасними методами, формами організації праці в галузі їх майбутньої професії;

 • формування у студентів на базі одержаних в академії знань, професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень, потреби систематично поновлювати свої знання, правову культуру та професійну правову свідомість;

 • закріпити і поглибити знання, отримані студентами в академії при вивченні правничих дисциплін, застосовувати набуті знання в практичній діяльності, набути практичний досвід роботи.

 • ґрунтовно вивчити правові питання, зібрати необхідний практичний матеріал, зокрема для написання магістерської роботи.

Завдання практики:

 • формування професійних навичок застосування знань у галузі правознавства.

 • набуття навичок проведення науково-дослідної роботи, збір і узагальнення практичного матеріалу для написання магістерської та іншої наукової роботи;

 • формування навичок підготовки огляду джерел, аналітичної записки, наукової статті, доповіді з проблематики правознавства;

 • виявлення ділових та моральних якостей кожного майбутнього спеціаліста у сфері правознавства;

 • сприяння студентові у виборі напрямку майбутньої професійної діяльності.

Строки проведення стажування, курси, на яких проводиться стажування, визначаються у навчальних планах підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» та деталізуються у робочих навчальних планах. Стажування проводиться в одному базовому органі (органи внутрішніх справ, прокуратури, суду, нотаріату, адвокатські об’єднання, органи державної адміністрації, органи місцевого самоврядування, органи юстиції, органи державної виконавчої влади, інші юридичні особи незалежно від форми власності).

^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО СТАЖУВАННЯМ
Організацію та керівництво стажуванням студентів здійснюють директор інституту, заступник директора – начальник відділу навчально-методичної та наукової роботи, деканати факультетів та їх заступники, кафедри факультетів. Навчально-методичне керівництво стажуванням студентів забезпечують викладачі кафедри цивільно-правових дисциплін ННІПП НАВС. Керівник від кафедри надає методичну допомогу студенту у оформленні щоденника та в підготовці звіту про проходження стажування.

Безпосереднє керівництво стажуванням студентів покладається на керівника від бази стажування, з яким студент погоджує індивідуальний календарний план проходження стажування згідно з її програмою та базою стажування. Керівник від бази стажування контролює виконання студентом програми стажування. Всі зауваження щодо виконання доручених завдань студентами, порушень трудової дисципліни заносяться керівником бази стажування у щоденник студента. Керівник стажування дає письмовий висновок про виконання та засвоєння програми стажування студентом, характеризує здатність студента до самостійної роботи за фахом і спеціалізацією, характеристику про проходження стажування, яка друкується на бланку організації та завіряється печаткою.

Перед стажуванням проводяться загальні збори студентів, на яких доводиться мета і завдання стажування, бази і термін стажування, видається направлення на стажування, програма стажування і щоденник стажування й інші методичні матеріали.

Послідовність і порядок роботи студента визначає керівник стажування. Робоче місце студента визначає керівник бази стажування. Це може бути юридична служба чи інший підрозділ установи, організації, підприємства.

Режим роботи, встановлений для працівників бази стажування, є обов'язковий для студента, що проходить стажування.

Керівництво інституту подає у встановлені строки до ректорату проект наказу про проведення стажування студентів та призначення керівників стажування від факультету.

Завідувач кафедр цивільно-правових дисциплін, що відповідає за організацію та проведення стажування:

 • розробляє всі організаційні питання проведення стажування: графік, методичне забезпечення, керівництво, контроль, звітність і строки;

 • контролює вчасну розробку програм стажування.

Кафедра зобов'язана:

 • щорічно переглядати та при необхідності вносити зміни в робочу програму зі стажування;

 • призначати керівників стажування для кожної групи студентів;

 • проводити організаційно-інструктивні збори студентів перед початком стажування, а після її завершення – проводити захист стажування;

 • заслуховувати звіти керівників про підготовку, проведення та завершення стажування, а також пропозиції щодо її удосконалення.

Керівник стажування від академії зобов'язаний:

 • перед направленням студентів на стажування провести інструктаж про порядок проходження стажування та з техніки безпеки, надати студентам необхідні документи;

 • (направлення на проходження стажування та програму стажування, щоденник стажування);

 • ознайомити студентів з програмою, цілями та завданнями стажування;

 • здійснювати керівництво стажування відповідної групи, консультувати, контролювати та забезпечувати повне виконання програми стажування всіма студентами;

 • встановлювати контакти з керівниками базових закладів проведення стажування;

 • в разі виявлення недоліків в організації стажування та своєчасно їх усувати;

 • повідомити студентів про систему звітності зі стажування, а саме: подання щоденника стажування та письмового звіту з додатками правничої документації, розробленої студентом;

 • сприяти студенту у проходженні стажування згідно з її програмою, забезпеченню належних умов праці;

 • приймати залік із захисту стажування;

 • подати письмовий звіт з підсумками, зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення умов стажування студентів.

Керівник стажування від бази стажування зобов'язаний:

 • організувати проходження стажування студентів у відповідності до календарного плану стажування у співпраці з керівником стажування від академії;

 • ознайомити студентів з організацією та практикою роботи установи - бази стажування;

 • провести зі студентом обов'язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки;

 • забезпечити студента робочим місцем, необхідними документами для виконання програми та індивідуального завдання стажування;

 • здійснювати керівництво стажування студента, надавати студентам всебічну практичну допомогу у виконанні програми стажування;

 • контролювати ведення щоденника, підготовку звіту про стажування та проектів правничої документації.

Права та обов’язки студентів, що проходять стажування:

 1. Звертатись до керівників стажування, завідувачів профільних кафедр з усіх питань, які виникають під час її проходження.

 2. Користуватись технічною базою, матеріалами та літературою архівів і бібліотек базових установ проведення стажування.

 3. Своєчасно прибути на базу стажування.

 4. Виконувати розпорядження і вказівки посадових осіб базових установ та групового керівника стажування.

 5. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку установи - бази стажування.

 6. Вивчати і дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки й виробничої санітарії.

 7. Нести відповідальність за виконану роботу.

 8. Виконати програму стажування в повному обсязі.

 9. Своєчасно звітувати про підсумки стажування.

 10. Вести щоденник стажування, а після її завершення подавати щоденник разом із звітом керівнику стажування.

Контроль за проведенням стажування

Метою контролю є виявлення та усунення можливих недоліків, надання практичної допомоги студентам у виконанні програми стажування. З боку академії контроль здійснює призначений кафедрою керівник стажування від академії, завідувач кафедр, заступник декана, декан факультету, заступник директора – начальник відділу навчально-методичної та наукової роботи, директор ННІПП.

 1. ^ СКЛАДАННЯ Й ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ЗАХИСТУ


3.1. Порядок складання й оформлення щоденника стажування та звіту про проходження стажування.

Після завершення практичної підготовки студент складає та подає на кафедру заповнений та завірений щоденник стажування, звіт про проходження стажування та характеристику з місця проходження стажування (приклад оформлення характеристики наведений у додатку А).

^ ЩОДЕННИК СТАЖУВАННЯ (приклад оформлення наведений у додатку В) відображає щоденну хронологію проходження стажування, які складені студентом самостійно під час стажування. Щоденник стажування повинен містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові студента, курс;

 • базова установа стажування;

 • прізвище, ім’я, по батькові та посада працівника базової установи;

 • перелік конкретних щоденних завдань зі стажування та їх виконання.

^ ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ має містити: місце та термін проходження стажування; послідовність та види виконаних робіт за всіма розділами програми стажування; зміст і аналіз виконаних робіт, їх короткі характеристики; практику застосування чинного законодавства та нормативно-правових актів у практичній діяльності; висновки щодо вирішення спірних питань, власна обґрунтована точка зору з цих питань; висновки та пропозиції щодо покращення та вдосконалення стажування; список використаної літератури, нормативно-правових актів.

До звіту обов'язково додаються макети процесуальних та інших правничих документів, складених студентом під час проходження стажування, а також інші матеріали, зібрані під час стажування для використання у практичній діяльності студента і навчальному процесі академії. У звіті студент висвітлює спірні питання застосування чинного законодавства, які виникли під час проходження стажування. Звіт оформлюється за вимогами, встановленими для курсової роботи.

Загальний обсяг звіту до 20 аркушів формату А4. Сторінки звіту необхідно пронумерувати (приклад оформлення титульної сторінки звіту наведений у додатку Б).

Матеріали стажування необхідно переплести або прошити.

^ 3.2. Порядок захисту матеріалів стажування.

Оформлений звіт і щоденник студент подає на перевірку керівнику бази стажування. Керівник бази стажування, ознайомившись з матеріалами, видає студенту характеристику про її проходження в певній організації. Характеристика містить оцінку виконання програми стажування (додаток А).

Після завершення практичної підготовки студенти захищають звіт про стажування (з виставленням диференційованої оцінки).

Результати захисту стажування оформляються відомістю і подаються до деканату.

Студенти, які не пройшли стажування у визначений термін, направляються, з дозволу адміністрації академії та за погодженням з посадовими особами приймаючої організації, на індивідуальну практику.

Студент, який отримав негативну оцінку зі стажування, відраховується з навчального закладу.

Після завершення стажування кафедра готуює звіт про стажування. Її підсумки обговорюються на засіданні кафедри, Вченої ради інституту та академії, науково-методичних семінарах.

Матеріали стажування зберігаються протягом 1 навчального року, крім характеристики, яка зберігається в особовій справі студента.

3.3. Критерії оцінювання знань, навичок, умінь студентів

При захисті поданих матеріалів про проходження стажування оцінюється: знання норм Конституції України, інших нормативно-правових актів з питань організації та діяльності бази стажування; вміння орієнтуватись в системі чинного законодавства України; аналізувати зміст правових документів, з'ясувати для себе та роз'яснити іншим зміст закону, застосовувати на практиці норми права; аргументовано висловлювати свою думку, користуватися юридичною літературою, складати тези, готувати короткі повідомлення; правильно користуватися юридичною термінологією; організовувати претензійно-позовну роботу, представляти інтереси організацій у судах, інших органах під час розгляду практичних юридичних питань і спорів; консультувати з різноманітних правових питань; узагальнювати практику застосування чинного законодавства, організовувати юридичну роботу в організації, надавати практичну допомогу структурним підрозділам і громадським організаціям; готувати матеріали для передачі в судові органи; оформлювати матеріали про притягнення працівника до дисциплінарної та матеріальної відповідальності тощо; оформлювати укладання договорів, готувати висновки щодо їх юридичної обґрунтованості, розробляти умови колективного договору, розглядати питання дебіторської та кредиторської заборгованості; вести довідково-інформаційну роботу щодо законодавства; надавати довідки з організаційно-правових та інших юридичних питань, консультувати з питань застосування чинного законодавства України.

Оцінюються практичні навички роботи з правничим матеріалом, навички щодо розробки юридичних документів (накази, договори, угоди, претензії, позовні заяви, відповіді на звернення громадян тощо); використання знань, отриманих при вивченні юридичних і соціально-економічних дисциплін, різних джерел знань (навчальної, наукової, художньої літератури, матеріалів газет, журналів, радіо, телебачення); архітектоніка та логіка викладу звіту про практику (послідовність викладу матеріалу, виокремлення головного та суттєвого, доказовість, висновки, пропозиції й узагальнення, наявність та обсяг розроблених практикантом додатків до звіту).

Оцінку „відмінно” (від 90 до 100 балів ) студент одержує, коли відповідь повна, розуміння матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні; виклад логічний, доказовий (обґрунтований нормами права), висновки і узагальнення точні; студент орієнтується в системі чинного законодавства і права; використання юридичної термінології правильне. Характеристика про проходження стажування студентом позитивна. Матеріали про проходження стажування оформлені відповідно до вимог.

Оцінку „добре” (від 75 до 89 балів) студент отримує, коли відповідь задовольняє зазначеним вимогам, але виклад недостатньо систематизовано, у визначенні понять, термінології та узагальненнях мають місце окремі неточності, які легко виправляються за допомогою додаткових питань викладача. Характеристика про проходження стажування студентом позитивна. Мають місце неістотні зауваження щодо змісту й оформлення матеріалів про проходження стажування.

Оцінку „задовільно” (від 60 до 74 балів) студент отримує, коли відповідь свідчить про розуміння основних питань програми стажування, поміж тим спостерігаються значні прогалини в знаннях: визначення понять нечіткі, неточні, недостатньо, висновки і узагальнення аргументовані слабо, в них допускаються помилки, знання студента фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з документами, джерелами права. Характеристика про проходження стажування студентом позитивна. Недбале оформлення звіту і щоденника про проходження стажування.

Оцінку „незадовільно” (до 59 балів) студент отримує, коли характеристика про проходження стажування студентом негативна. На запитання студент не дає правильні відповіді. Програма стажування виконана не в повному обсязі.
  1   2   3

Схожі:

Програма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс iconПрограма практики для студентів 3-го курсу перезатверджено кафедрою...
...
Програма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс iconНавчально-науковий інститут права та психології
Ольга Володимирівна – професор кафедри цивільно-правових дисциплін нніпп навс, кандидат юридичних наук, доцент
Програма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс iconЮридичний факультет
«бакалавр» на І семестр 2011-2012 н р перезатвердженні на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету нніпп...
Програма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс iconРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для...
Комплексний державний іспит є засобом діагностики рівня сформованості умінь І знань з професійної підготовки студентів спеціальності...
Програма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс iconПрограма
«бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» І мають бажання продовжити навчання за спеціальністю «Системний...
Програма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Кривчук Віра Олександрівна старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету нніпп навс
Програма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс iconМіністерство внутрішніх справ національна академія внутрішніх справ...
Бірюков І. А. професор кафедри цивільно-правових дисциплін нніпп навс, кандидат юридичних наук, професор
Програма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс iconМетодичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів...
Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для студентів спеціальності 03050901 „Облік І аудит” освітньо-кваліфікаційного...
Програма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс iconМетодичні рекомендації по підготовці та захисту магістерської роботи
Магістерська робота студентів у курсу юридичного факультету, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр права”, виконується...
Програма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» перезатверджено кафедрою цивільно-правових дисциплін нніпп навс iconЗатверджую
Криміналістика: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка