Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни
Скачати 333.5 Kb.
НазваМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни
Сторінка1/6
Дата конвертації20.06.2013
Розмір333.5 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6


Міністерство внутрішніх справ України

Харківський національний університет внутрішніх справ

Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій

Кафедра кримінального процесу та криміналістики
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
З дисципліни Судова експертологія

Галузь знань 0304 ПРАВО
Напрям підготовки (спеціальність) 6.030402 ПРАВОЗНАВСТВО
Освітньо-кваліфікаційний рівень БАКАЛАВР
Форма навчання Денна та заочна

м. Харків

2012

Передмова
Навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни «Судова експертологія» для студентів денної форми навчання за напрямом підготовки (спеціальністю) «Правознавство» на 25 арк.СХВАЛЕНО

Науково-методичною радою

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )ЗАТВЕРДЖЕНО

Вченою радою навчально-наукового інституту права та масових комунікацій

20 листопада 2012 р. Протокол № 9

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ПОГОДЖЕНО

Секцією науково-методичної ради

Харківського національного

університету внутрішніх справ

_______________________ Протокол № _______

(дата, місяць, рік )

______________ ________________

(підпис) (П.І.Б.)


ЗАТВЕРДЖЕНО

На засіданні кафедри кримінального процесу та криміналістики

16 листопада 2012 р. Протокол № 4
_______________________ _____________________________

(підпис) (П.І.Б.)
Рецензенти:

Степанюк Р.Л. – начальник кафедри криміналістики, судової медицини та психіатрії факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання Навчально-наукового інституту права та масових комунікацій Харківського національного університету внутрішніх справ, к.ю.н., доцент;

^ Корчан М.С. – завідувач лабораторії Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, к.ю.н., старший науковий співробітник
Розробник:

Щербаковський М.Г., канд. юрид. наук, доцент – Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ , 2012.

© Щербаковський М.Г., Казюта С.І., 2012.

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2012.

^ ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Методичні матеріали до практичних та самостійних занять з «Судової експертології» підготовлені відповідно до навчальної програми у і тематичного плану.

Метою практичних занять є закріплення теоретичних знань, одержаних студентами на лекціях і в результаті самостійної роботи, а також набуття практичних вмінь та навичок призначення судових експертиз, організації їх проведення та використання висновку експерта.

Зміст занять включає контрольне опитування студентів по темі і самостійне виконання ними практичного завдання за запропонованою фабулою кримінальної справи на криміналістичному полігоні, у фотолабораторії, аудиторії. Результати виконання завдання оформлюються у вигляді письмової роботи, яка здається викладачу для перевірки.

Для успішного виконання практичних завдань студент перед кожним заняттям повинен вивчити рекомендовану літературу і нормативні акти, відпрацювати відповідні навчальні питання і виконати запропоновані підготовчі дії (наприклад, сформулювати питання за запропонованою фабулою).

При підготовці до занять студенти можуть користуватися допомогою чергового викладача, учбово-методичним кабінетом кафедри. Кожен студент повинен мати робочий зошит для виконання практичних завдань.

Студент, який був відсутній з будь-яких причин на практичному занятті, зобов`язаний виконати відповідне завдання у вигляді письмової лабораторної роботи під час самостійної підготовки і надати її викладачу для перевірки. З питань, що виникають при самостійному виконанні завдань, студент може одержати необхідну консультацію у чергового викладача.

В результаті вивчення криміналістики кожний студент повинен знати:

 • механізм скоєння злочинів і виникнення слідів;

 • правила виявлення, фіксації, вилучення і використання слідів злочину-джерел доказів;

 • технічні засоби і матеріали уніфікованої слідчої валізи, спеціалізовані технічні засоби пересувних криміналістичних лабораторій і можливості їх практичного використання;

 • можливості проведення спеціалістом попереднього дослідження речових доказів на місці події;

 • види експертиз та їх можливості, систему державних експертних установ України;

Уміти:

 • використання спеціальних знань під час розкриття і розслідування конкретних видів злочинів;

 • застосування техніко-криміналістичних засобів, прийомів і методів під час виявлення, фіксації та вилучення слідів злочину і злочинця, а також їх попереднього дослідження;

 • використання одержаної під час дослідження джерел матеріальних слідів в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів;

 • аналізувати і оцінювати первісну інформацію про скоєний злочин, що відображається у слідах злочину, для прийняття рішення про призначення експертизи;

 • використовувати сучасну криміналістичну техніку для вилучення речових доказів і зразків для проведення експертизи;

 • пакувати речові докази для їх зберігання та подальшого транспортування в експертну установу або експерту;

 • формулювати питання в постанові про призначення експертизи, виходячи з обставин кримінальної справи та користуючись можливостями судових експертиз;

 • оцінювати висновок експерта як джерело доказів;

 • використовувати висновок експерта в доказуванні по розслідуваній кримінальній справі.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою контрольних заходів, передбачених навчальним планом, з обов'язковим зарахуванням підсумкових оцінок за національною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), 100-бальною та ЕСТS.

Контрольні заходи включають у себе поточний та підсумковий контроль.

До форм поточного контролю належить оцінювання: рівня знань під час практичних занять; якості виконання індивідуальної та самостійної роботи. Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і має за мету перевірку засвоєння знань, умінь і навичок студентом, з кожного окремого модуля навчальної дисципліни. Результати поточного контролю та бали за самостійну та індивідуальну роботи заносяться викладачем до журналів обліку відвідування занять студентами за національної системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

^ Підсумковий контроль здійснюється під час заліку.

Поточний контроль на практичних та семінарських заняттях, виконанні тестових завдань, підсумковому контролі на екзаменах враховує: рівень знань студента (глибина і міцність знань); самостійність виступу та викладу думок; послідовність виступу; достатність та доказовість інформації; узагальнення змісту; вміння синтезувати знання по окремих темах; вміння складати розгорнутий план відповіді, давати точні формулювання; правильно користуватись понятійним апаратом; грамотність, логічність і послідовність викладу; виконання навичок і прийоми виконання практичних завдань.

Оцінка «відмінно» (високий рівень навчальних досягнень) – виставляється студенту, який виявив усебічне, повне і глибоке знання навчально-програмного матеріалу, вичерпно, послідовно, грамотно і логічно його викладає, дає відповіді на всі питання поставлені викладачем, ґрунтовно висловлюється і дискутує, тісно пов’язує при цьому теоретичний матеріал із практикою розкриття і розслідування злочинів, показує обізнаність з монографічною літературою.

Крім цього, студент вільно справляється з практичним завданням, правильно обґрунтовує прийняті рішення, володіє (не припускаючись помилок) необхідними навичками і прийомами застосування техніко-криміналістичних засобів і методів при розв’язанні завдань, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю, здатен виступати експертом та консультантом у навчанні інших студентів.

Оцінка «добре» (достатній рівень навчальних досягнень) – виставляється студенту, який твердо засвоїв програмний матеріал і в повному обсязі (в межах навчальної літератури) його викладає, не припускаючись суттєвих помилок у відповіді на запитання на рівні теми, розділу, добирає переконливі аргументи на підтвердження власної точки зору, може самостійно застосовувати теоретичні положення при розв’язанні практичних завдань, пов’язаних із майбутньою професійною діяльністю; володіє необхідними навичками застосування техніко-криміналістичних засобів і методів і спроможний до їх самостійного поповнення і відновлення в ході подальшої навчальної роботи і фахової діяльності.

Оцінка «задовільно» (середній рівень навчальних досягнень) – виставляється в разі, коли студент знає основний матеріал в обсязі, необхідному для подальшого навчання і майбутньої професійної діяльності, але виявляє прогалини (неточні відповіді та формулювання понять) при висвітленні теоретичних питань, практичне завдання виконує з певними труднощами, усунення котрих можливе лише за підказуванням викладача.

Оцінка «незадовільно» (початковий рівень навчальних досягнень) – виставляється студенту, який може відтворювати лише окремі криміналістичні терміни і поняття з програмного матеріалу, допускає змістовні помилки, невпевнено і з великими труднощами виконує (а тим паче не в змозі виконати) передбачене практичне завдання, не володіє навичками застосування техніко-криміналістичних засобів і методів при розв’язанні професійних завдань; не в змозі продовжити навчання або приступити до фахової діяльності по закінченні Університету без додаткових занять з криміналістики.

Під час самостійної роботи з підготовки до практичних занять студенти обов’язково самостійно готують рішення завдань, що задаються викладачем на передодні. Рішення кожного завдання повинне бути викладене у письмовій формі у робочому зошиті студента, із мотивуванням та докладною аргументацією, з посиланням на відповідні норми кримінального законодавства. Відсутність у студента під час практичного заняття робочого зошиту із вирішеними завданнями інших вказаних матеріалів, обґрунтованого рішення або неготовність студента до роботи на занятті тягне за собою незадовільну оцінку для студента за виконання самостійної роботи.

Студент, який отримав оцінку «незадовільно» за аудиторну або самостійну та індивідуальну роботу, має право перескласти її.

Підсумковий модульний контроль здійснюється за результатами вивчення дисципліни у формі заліку. Залік складається в усній формі у відповідності до навчальної програми та розроблених кафедрою на її основі екзаменаційних білетів. З професійно-орієнтовних і спеціальних дисциплін складається усний екзамен у відповідності до навчальної програми та розроблених кафедрою на її основі екзаменаційних білетів, затверджених у встановленому порядку.

Студент вважається допущеним до заліку, якщо він виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом і програмою з судової експертології.

Перелік питань, які виносяться на залік, складається з питань, що розглядалися на практичних заняттях, а також з питань, рекомендованих студентам для самостійного опрацювання у поза аудиторний час.
Методичні вказівки до практичних занять
Модуль № 1
Тема 1.

^ ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Практичне заняття: Процесуальні основи проведення судових експертиз.

Навчальна мета заняття: – формування знань про: про основні поняття судових експертиз: види судових експертиз, підстави призначення додаткової і повторної експертизи, комісійної і комплексної експертиз; класи, роди, види судових експертиз, їх типові об’єкти та завдання, права і обов’язки судового експерта; компетенцію експерта; види відповідальності експерта.

Час проведення – 2 години.

Навчальні питання:

1. Поняття та ознаки судової експертизи. Правові підстави призначення судових експертиз.

2. Класифікація судових експертиз.

3. Судовий експерт: права, обов’язки, відповідальність.
Методичні вказівки:

У процесі самостійної підготовки студенти повинні засвоїти правові особливості призначення судових експертиз. Слід зрозуміти, коли експертиза призначається обов’язково згідно з КПК України, а коли вона може бути замінена іншою слідчою дією. Потрібно знати процесуальні види судових експертиз – додаткову, повторну, комісійну, комплексну експертизи та підстави їх призначення, які саме експерти їх проводять.

Далі належить розглянути сучасну класифікацію судових експертиз згідно зі спеціальними знаннями. Ієрархія судових експертиз будується відповідно до принципу розподілу експертиз на класи, роди, види та підвиди.

Слід з’ясувати, які права й обов’язки має судовий експерт, яку він несе відповідальність, яка обізнана особа не має права бути судовим експертом за кримінально-процесуальним законодавством та відомчими документами.

Розглянути категорії судових експертів згідно із Законом України «Про судову експертизу».

Теми рефератів:

 1. Класифікація судових експертиз.

 2. Судовий експерт: права, обов’язки, відповідальність.

 3. Комісійна експертиза.

Література: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.16, 2.18, 2.28, 2.29, 2.30.
Тема 2.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ


^

Практичне заняття: Організаційні основи проведення судових експертиз.


Навчальна мета заняття – формування знань про: допит експерта, його мету, особливості проведення, систему державних експертних установ в Україні, організацію проведення в них судових експертиз.
^

Час проведення – 2 години.


Навчальні питання:

 1. Допит судового експерта.

 2. Система державних експертних установ в Україні.

 3. Організація і проведення судових експертиз в експертних установах.
Методичні вказівки:

Готуючись за першим навчальним питанням, студенти повинні засвоїти мету й сутність такої слідчої дії, як допит експерта та її відмінність від допиту інших учасників процесу.

Студенти повинні знати структуру системи державних експертних установ, які існують у МВС, МОЗ, Мін’юсті України, їх функції й напрямки роботи.

З третього питання студенти мають розглянути процесуальний порядок призначення судових експертиз у державних експертних установах, а також їх замовлення приватному експерту окремо та одночасно з державним. На підставі вивчення нормативних документів слід розглянути порядок проведення експертиз в експертній установі, повноваження керівника установи з організації проведення експертизи й контролю експертних досліджень.

Теми рефератів:

 1. Допит судового експерта.

 2. Система державних експертних установ в Україні та їх функції.

Література: 1.2, 1.3, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.16, 2.18, 2.20, 2.24, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30.


Тема 3.

^ НАУКОВІ ТА МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ
СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ

Практичне заняття: Наукові та методичні основи судових експертиз.

Навчальна мета заняття: формування знань предмет, об’єкти, методики судових експертиз; структуру постанови про призначення судової експертизи та висновок експерта; оцінку, перевірку та використання висновку експерта при розслідуванні злочинів.
^

Час проведення – 2 години.


Навчальні питання:

 1. Поняття предмета, об’єкта, методики судових експертиз.

 2. Структура постанови щодо призначення судової експертизи. Особливість формулювання запитань, що виносяться на рішення експерта.

 3. Висновок експерта та його структура. Повідомлення про неможливість підготовки обґрунтованого висновку.

 4. Дослідження, оцінка та перевірка висновку експерта.

 5. Використання висновку експерта під час розслідування злочинів.
^

Методичні вказівки:

Під час підготовки до першого навчального питання вихідними даними є положення про родовий, видовий і конкретний предмети, об’єкт, методику судових експертиз. Кожен з них відрізняється рівнем узагальнення.


З другого навчального питання слід розглянути зміст постанови слідчого про призначення експертизи, її структурні елементи, особливості складання. Необхідно зрозуміти особливості формулювання питань у постанові про призначення експертизи, вимоги, яким мають відповідати запитання для проведення діагностичних та ідентифікаційних досліджень.

Під час підготовки до наступних навчальних питань слід звернути увагу на структуру висновку експерта, що передбачена кількома нормативно-правовими актами, за наявності ряду відмінностей у кількості структурних частин та їх назвах.

Слід ретельно розглянути обсяг і сутність оцінки висновку експерта для прийняття його як джерела доказів у кримінальній справі. Необхідно зрозуміти, що таке оцінка допустимості, належності, наукової обґрунтованості висновку експерта.

Останнє питання стосується проблем використання висновку експерта у розкритті та розслідуванні злочинів. Необхідно зрозуміти, які сторони злочину можуть бути встановлені шляхом проведення судової експертизи, як експертні висновки використовуються у доказуванні.

Теми рефератів:

 1. Предмет, об’єкти, методики судових експертиз.

 2. Використання висновку експерта при розслідуванні злочинів.

Література: 2.1, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.16, 2.18, 2.20, 2.24, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30.Тема 4.

^ СУДОВА ТРАСОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА
Практичне заняття: Судова трасологічна експертиза.

Навчальна мета заняття формування вмінь та навичок про наукові основи трасологічної експертизи: предмет, об’єкти, види, підготовку матеріалів для проведення та формулювання питань експерту.
^

Час проведення – 2 години.


Навчальні питання:

 1. Об’єкти й види судової трасологічної експертизи.

 2. Предмет судової трасологічної експертизи.

 3. Підготовка матеріалів для проведення судової трасологічної експертизи.
  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни харківський національний університет...
Методичні вказівки з самостійної роботи з дисципліни «Земельне право» для студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) 030402...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Методичні вказівки та завдання для написання контрольних робіт з навчальної дисципліни "Інвестиційне право". Харків: Харківський...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни iconХарківський національний університет внутрішніх справ навчально-науковий...
Понятійний апарат теорії держави І права це система основних понять юриспруденції
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет...
Завдання контрольних робіт з криміналістики та методичні вказівки щодо їх виконання для студентів заочної форми навчання за напрямом...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Ринкова економіка” затверджений на засіданні кафедри фінансового та господарського права...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ навчально-науковий інститут права,...
Захист цивільних прав та інтересів. Робоча навчальна програма. – Навчально-науковий інститут права, психології та економіки Львдувс,...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Коробенко В. М доцент кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології навс
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни iconХарківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий...
Хх ст Основне завдання – сприяння широкій загальній підготовці студентів у світоглядних, історико-правових питаннях; розвитку юридичного...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни iconНавчально-методичні матеріали до семінарських та практичних занять...
Господарське право України: методичні вказівки до семінарських та практичних занять / к ю н. Полтавський О. В. та інші. – Харків:...
Міністерство внутрішніх справ України Харківський національний університет внутрішніх справ Навчально-науковий інститут права та масових комунікацій Кафедра кримінального процесу та криміналістики навчально-методичні матеріали до практичних занять з дисципліни iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Раєцька Л. В. професор кафедри кримінально-правових дисциплін навчально-наукового інституту права та психології навс, кандидат юридичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка