Афедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011
НазваАфедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011
Сторінка1/4
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.67 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

імені Е.О. Дідоренка


КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ


Криміналістична методика
плани семінарських та практичних занять

для курсантів та студентів 4го курсу денної форми навчання

Луганськ - 2011
УДК 343.985.7(073)

М-54
Криміналістика (методика): плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4-го курсів / Склали: Р.М. Шехавцов, С.В. Головкін.
ISBN 996-7448-36-3

Плани склали:

доцент кафедри криміналістики кандидат юридичних наук, доцент Р. М. Шехавцов;

доцент кафедри криміналістики кандидат юридичних наук С.В. Головкін.
Рецензенти:

Завідуючий кафедрою кримінального процесу та правосуддя кандидат юридичних наук, доцент Курочка М.Й.;

Начальник СВ ЛМУ УМВС України в Луганській області Гупал Р.М.
Плани семінарських та практичних занять з криміналістики (методика) призначені для забезпечення якісної підготовки курсантів та студентів до занять з метою придбання глибоких теоретичних знань і вироблення практичних навичок з методики розслідування окремих видів злочинів.

^ Розглянуті та затверджені на засіданні кафедри криміналістики 30 серпня 2011 року (протокол №1).

Вступ
Навчальним планом для вищих навчальних закладів МВС України, затвердженим Міністерством освіти і МВС України, на вивчення розділу криміналістики методика розслідування окремих видів злочинів курсантами та студентами IV курсів Луганського державного університету внутрішніх справ приділяється 44 години занять – лекційних, семінарських і практичних.

^ Вивчення криміналістики завершується іспитом.

Лекції читаються для всього курсу по факультетах, семінарські, індивідуальні заняття проводяться окремо для кожної групи, а практичні заняття - по підгрупах з урахуванням специфіки спеціальності, що здобувається.

Семінарські заняття спрямовані на глибоке засвоєння знань, придбаних курсантами в ході лекцій і самостійної роботи, вироблення творчого підходу до вивчення навчального матеріалу й уміння дискутувати, відшукуючи рішення розглянутих проблем. Готуючись до активної участі в обговоренні питань теми на семінарі, курсанти повинні вивчити рекомендовану основну і додаткову літературу, пов’язувати освоєні теоретичні знання з практикою роботи органів внутрішніх справ.

Практичні заняття мають своєю метою: а) поглибити і закріпити теоретичні знання, отримані курсантами на лекціях і семінарах, а також у результаті самостійної роботи; б) навчити курсантів на практиці використовувати техніко-криміналістичні засоби, тактичні прийоми і методи по попередженню, розкриттю і розслідуванню окремих видів злочинів.

Для перевірки знань курсантів у процесі вивчення криміналістики в плані передбачені контрольні роботи і модуль-контроль. Якщо в ході самостійної підготовки виникають питання, то курсанти можуть одержати необхідні консультації у викладачів кафедри та лаборанта.


^ Розділ 4. Методика розслідування окремих видів злочинів
Змістовний модуль VI.

1. Загальні положення криміналістичної методики розслідування злочинів.

2

2

4

Проект (складання планів розслідування в цілому та проведення окремих слідчих дій; курсова робота, тощо)

2. Методика розслідування крадіжок.

2

4

6

3.Методика розслідування грабежу та розбою чужого майна.

2

4

6

4. Методика розслідування шахрайств.
2

2

^ Змістовний модуль VII.

5. Методика розслідування умисних вбивств та умисного нанесення тілесних ушкоджень.

2

6

8

Проект (складання планів розслідування в цілому та проведення окремих слідчих дій; курсова робота, тощо)


6. Методика розслідування хуліганства.
2

2

7. Методика розслідування зґвалтувань, насильницького задоволення статевої пристрасті неприродним способом, розбещення неповнолітніх
2

2

8. Методика розслідування привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем
2

2

9. Методика розслідування виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів
2

2

10. Методика розслідування хабарництва.
2

4

11. Методика розслідування злочинів в сфері господарської діяльності
2

2

12. Методика розслідування злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж
2

2

13. Методика розслідування злочинів, пов’язаних незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів
4

4

^ Усього годин

8

36

46

Іспит


Тема 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

^ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ

РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
Тема 1.2 СИСТЕМА Та Завдання

КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ

^ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ
Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія, учбово-методичний кабінет.

Мета: Поглиблення теоретичних знань по загальних положеннях методики розслідування окремих видів злочинів.

Методи: Опитування, дискусійна форма обговорення проблем теми, тестування.

Основні поняття: методика розслідування злочинів; слідча ситуація; етапи розслідування злочинів; особа, що вчинила злочин; типові програми (алгоритми) розслідування злочинів.

^ ПИТАННЯ ДО ЗАНЯТТЯ:

 1. Поняття, система і задачі криміналістичної методики розслідування окремих видів злочинів. Її зв'язок з іншими розділами криміналістики і науками.

 2. Принципи формування криміналістичних методик. Структура і зміст окремих криміналістичних методик.

 3. Етапи розслідування злочинів – їх задачі та типові слідчі дії.


^ ТЕМА РЕФЕРАТУ:

Методика розслідування окремих видів злочинів, як розділ криміналістики.


ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Назвіть різновиди приватних методик розслідування злочинів.

 2. Початковий етап розслідування злочину – межі початку та завершення, завдання, типові слідчі та інші процесуальні дії.

 3. Наступний етап розслідування – межі початку та завершення, завдання, типові слідчі та інші процесуальні дії.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. /За ред. проф. Шепітько. – Харків: Право, 2009.

 2. Біленчук П. Д., та ін. Криміналістика.: Підруч. для слухачів, ад’юнктів, викладачів вузів системи МВС України / П. Д. Біленчук, О. П. Дубовий, М. В. Салтевський, П. Ю. Тимошенко. /За ред. акад. П. Д. Біленчука. – К.: Атіка, 1998.

 3. Криминалистика / Под редакцией д.ю.н. проф. В. А. Образцова - М.: Юрист, 1995.

 4. Криминалистика. Учебник для вузов. /Отв. редактор проф. Н. П. Яблоков. - М.: Издательство БЕК, 1995.

 5. Криминалистика. /Под ред. д-ра юрид. наук, проф. В. А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997.

 6. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Криминалистика: Учебник для вузов. /Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 2008.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Справочник следователя. Т.2. - М.: Ю.Л., 1990.

 2. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т.2. - М., 1978.

 3. Белкин Р.С. Криминалистика. Проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М., 1988. - С. 172-182.

 4. Васильев А.Н. Следственная тактика. - М., 1996.

 5. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. - Минск, 1979.

 6. Образцов В.А. Криминалистика: Курс лекций. - М., 1995.

 7. Біленчук П. Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого. – К., 1999.

 8. Колесниченко А.Н. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. - Харьков, 1965.


Тема 2. МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК
^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Тема 2.2. ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖКИ НА ПОЧАТКОВОМУ ЕТАПІ

Тривалість: 2 години.

Місце: навчальна аудиторія, учбово-методичний кабінет.

Мета: поглиблення теоретичних знань з методики розслідування крадіжок чужого майна на початковому етапі.

Методи: пояснення, демонстрація, виконання практичних завдань, бесіда, дискусія.

^ Основні поняття: криміналістична характеристика крадіжок чужого майна громадян; типові слідчі ситуації по справах про крадіжки; типові слідчі версії при розслідуванні крадіжок; алгоритм слідчих дій при розслідуванні крадіжок.
^ ХІД ЗАНЯТТЯ

 1. Згідно з запропонованою фабулою оглянути інсценоване місце події з використанням науково-технічних засобів і методів.

 2. Хід і результати огляду зафіксувати в протоколі огляду місця події, а також із застосуванням фотозйомки і відеозапису.

 3. Виготовити фототаблицю і схему до протоколу огляду місця події.

 4. Протокол огляду місця події, фототаблицю, та схему до протоколу занести в лабораторний практикум.^ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • телевізор;

 • відеомагнітофон;

 • навчальний фільм «Квартирна крадіжка»;

 • цифровий фотоапарат;

 • валіза криміналіста;

 • бланки протоколу огляду місця події.


^ ТЕМА РЕФЕРАТУ:

Криміналістична характеристика крадіжок із квартир громадян.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ І САМОКОНТРОЛЮ:

 1. Механізм скоєння квартирної крадіжки.

 2. Дії слідчо-оперативної групи під час огляду місця події по фактам квартирної крадіжки.

 3. Використання негативних обставин, що виявляються при ОМП по квартирній крадіжці, для встановлення обставин події, що мала місце.^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юрид. вузів і фак. За ред. проф. Шепітька. – Харків: Право, 2009.

 2. Криминалистика. Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Российская Е. Р. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. — М.: Изда­тельская группа НОРМА—ИНФРА • М, 2008.

 3. Криминалистика / под редакцией д.ю.н. проф. В. А. Образцова - М.: Юрист, 2008.

 4. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. Под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина.- М., «Новый юрист», 1997.

 5. Волгин С.М., Сивачев А.В. Взаимодействие следователя, оперативного работника и эксперта-криминалиста при установлении лица, совершившего квартирную кражу. - М., 1985.

 6. Вечерин Э.П., Губанов В.В., Петрунев В.П. Следственные и оперативно-розыскные версии по раскрытию краж из квартир. - М., 1991.

 7. Макаренко Е.И., Снегирев А.П. Раскрытие, расследование и предупреждение краж из квартир. - Харьков, 1994.


^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 1. Образцов В.А. Криминалистика. Курс лекций. - М., 1995.

 2. Романюк Б.В. Расследование краж, разбойных нападений, убийств. - К., 1988.

 3. Рощин А.И., Биленчук П.Д., Омельченко Г.Е. Книга криминалиста. - К., 1995.

 4. Селиванов Н.А., Снетков В.А. Руководство для следователей. - М., 1997.

 5. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. Учебное пособие, - М., 1982.

 6. Коновалова В.Е. Организация расследования хищений государственного и общественного имущества. Учебное пособие. - Харьков, 1984 .


^ ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ
Тема 2.3. НАСТУПНИЙ ЕТАП РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК

Тривалість: 2 години

Місце: Навчальні аудиторії.

Мета: Поглиблення теоретичних знань з методики розслідування крадіжок чужого майна на наступному етапі.

^ Методи: пояснення, демонстрація, виконання практичних завдань, бесіда, дискусія.

Основні поняття: криміналістична характеристика крадіжок чужого майна громадян; типові слідчі ситуації по справах про крадіжки на наступному етапі; алгоритм слідчих дій при розслідуванні крадіжок на наступному етапі.
^ ХІД ЗАНЯТТЯ

 1. Згідно з запропонованою фабулою провести відтворення обстановки та обставин події крадіжки з використанням науково-технічних засобів і методів.

 2. Хід і результати огляду зафіксувати в протоколі відтворення обстановки та обставин події, а також із застосуванням фотозйомки і відеозапису.

 3. Виготовити фототаблицю і схему до протоколу відтворення обстановки та обставин події.

 4. Протокол відтворення обстановки та обставин події, фототаблицю, та схему до протоколу занести в лабораторний практикум.


^ МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • телевізор;

 • відеокамера;

 • цифровий фотоапарат;

 • валіза криміналіста;

 • бланки протоколу відтворення обстановки та обставин події.


  1   2   3   4

Схожі:

Афедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011 iconПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо...
Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу...
Афедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011 iconМетодика викладання психології плани семінарських занять для студентів...
Плани семінарських, практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Методика викладання психології» / Укладач: кандидат педагогічних...
Афедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011 iconІ. предмет, мета, завдання та результати вивчення дисципліни
Плани семінарських занять (для студентів денної форми навчання). / Упор. Ф. М. Проданюк, З. В. Захожай, О. Р. Куц. – К.: Кнутд, 2011....
Афедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011 iconМетодика викладання та педагогічна майстерність плани семінарських...
Плани семінарських занять з дисципліни “Методика викладання та педагогічна майстерність” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент...
Афедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011 iconЛекція є теоретичною основою практичних (семінарських) занять, подальшого...
Методичні вказівки щодо проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи студентів денної форми навчання базового...
Афедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011 iconЕкономіка І підприємництво” денної форми навчання Луганськ, 2013
Соціальна політика. Методичні вказівки для проведення практичних занять для магістрантів економічного факультету з галузі знань 0305...
Афедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011 iconНавчально-методичний посібник для організації семінарських занять
Салатюк Н. М., Соломка О. М., Швед Т. В., Шипов М. В. Економічна теорія: Навч метод посіб для організації семінарських занять та...
Афедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011 iconПерелік питань, що виносяться на іспит з курсу “Криміналістики” для...
Сучасна класифікація техніко-криміналістичних засобів криміналістики І методи їх використання
Афедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011 iconПлани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «кримінальне...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях І при...
Афедра криміналістики криміналістична методика плани семінарських та практичних занять для курсантів та студентів 4 го курсу денної форми навчання Луганськ 2011 iconМетодичні рекомендації до семінарських занять
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка