Охорона праці в галузі лекція 1
НазваОхорона праці в галузі лекція 1
Сторінка1/10
Дата конвертації20.06.2013
Розмір1.31 Mb.
ТипЛекція
skaz.com.ua > Право > Лекція
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ
ЛЕКЦІЯ 1 - Охорона праці в галузі

Організація охорони праці на виробництві

Економічне значення охорони праці

Колективний договір

Охорона праці в галузі

Мета дисципліни “ Охорона праці в галузі “– формування у майбутніх фахівців знань з правових і організаційних питань охорони праці, питань охорони праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, необхідний в їхній майбутній професійній діяльності відповідно до державних стандартів освіти.

«Охорона праці в галузі» – дисципліна, яка вивчається у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівня акредитації з метою формування у майбутніх спеціалістів рівня знань з питань безпеки праці, які будуть необхідні в процесі їх практичної діяльності на виробництві або в організації.

Навчання за даною програмою проводиться після вивчення студентами основних професійно-орієнтованих дисциплін. Тому основне завдання курсу – закріпити отримані раніше теоретичні та практичні знання, навчити застосовувати їх в конкретних умовах підприємств і установ галузі, для якої здійснюється підготовка даних спеціалістів.

В результаті вивчення курсу студенти повинні ЗНАТИ:

1. Організацію охорони праці на підприємствах виробничої і невиробничої сфери та зміст основних законодавчих та нормативних документів;

2. Основні вимоги безпеки до території підприємств, будівель і споруд та виробничих приміщень;

3. Санітарно-гігієнічні вимоги до виробничих, адміністративно-побутових і допоміжних приміщень;

4. Характерні небезпеки і шкідливості, що проявляються на робочих місцях підприємств виробничої і невиробничої сфери;

5. Способи забезпечення належних мікрокліматичних умов в і

6. Небезпечні фактори, що виникають при роботі з обчислювальною технікою;

7. Вимоги електробезпеки та пожежної безпеки до виробничого обладнання.
ВМІТИ:

1. Проводити аналіз стану охорони праці та виробничого травматизму на підприємстві;

2. Оцінювати санітарні умови праці на підприємстві та їх відповідність державним та галузевим нормам;

3. Проводити аналіз дотримання правил безпеки, стану пожежної безпеки та електробезпеки на підприємстві;

4. Розробляти конкретні заходи для створення належних умов праці, особливо при наявності небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.
Організація охорони праці на виробництві

1. Обов'язки власника в галузі організації управління охороною праці на підприємстві

Власник зобов'язаний створити в кожному структурному підрозділі й на робочому місці умови праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити дотримання прав працівників, які гарантовані законодавством про охорону праці.

Із цією метою власник забезпечує функціонування системи управління охороною праці, для чого:

- створює відповідні служби й призначає посадових осіб з конкретних питань, що забезпечують рішення, з охорони праці;

- затверджує інструкції про їхні обов'язки, права й відповідальність за виконання покладених на них функцій;

- розробляє при участі профспілок і реалізує комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів з охорони праці;

- впроваджує прогресивні технології, досягнення науки й техніки, вимоги ергономіки, позитивний досвід з охорони праці й т.п.;

- забезпечує усунення причин, що викликають нещасні випадки, професійні захворювання, і виконання профілактичних заходів, які рекомендовані комісіями з розслідування нещасних випадків з підсумків розслідування цих причин;

- організовує проведення лабораторних досліджень умов праці, атестації робочих місць на відповідність нормативним актам про охорону праці в порядку й в термін, які встановлені законодавством, вживає за їхніми підсумками заходи щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів;

- розробляє і затверджує положення, інструкції, інші нормативні акти про охорону праці, що діють у межах підприємства й установлюють правила виконання робіт і поводження працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях в відповідно до державних міжгалузевих й галузевих нормативних актів про охорону праці;

- забезпечує безкоштовно працівників нормативними актами про охорону праці;

- здійснює постійний контроль за дотриманням працівниками умов технологічних процесів, правил поводження з машинами, механізмами, устаткуванням та іншими засобами виробництва, за використанням засобів колективного й індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог з охорони праці;

- організовує пропаганду безпечних методів праці й співробітництво з працівниками в області охорони праці.

За відсутності в нормативних актах про охорону праці вимог, які необхідно виконувати для забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на якихось певних роботах, власник зобов'язаний прийняти погоджені з органами державного нагляду заходи, що забезпечать безпеку працівників.

У разі виникнення на підприємстві надзвичайних ситуацій і нещасних випадків власник зобов'язаний вжити термінові заходи для допомоги потерпілим, залучити при необхідності професійні аварійно-рятувальні формування.

2. Служба охорони праці на підприємстві.

1.1. Згідно з Законом України "Про охорону праці" служба охорони праці створюється роботодавцем для організації виконання правових, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних, соціально-економічних і лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням і аваріям у процесі праці.

1.2. На основі Типового положення про службу охорони праці з урахуванням специфіки виробництва та видів діяльності, чисельності працівників, умов праці та інших факторів роботодавець розробляє і затверджує Положення про службу охорони праці відповідного підприємства, визначає структуру служби охорони праці, її чисельність, основні завдання, функції та права її працівників відповідно до законодавства.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади в положенні про структурний підрозділ з охорони праці враховують вимоги цього Типового положення.

Порядок створення та організації роботи структурних підрозділів з охорони праці місцевих органів виконавчої влади визначається відповідно до статті 34 Закону України "Про охорону праці".

Об'єднання підприємств у разі виконання ними делегованих функцій в галузі охорони праці розробляють і затверджують Положення про службу охорони праці відповідно до статті 36 Закону України "Про охорону праці" та цього Типового положення.

1.3. Служба охорони праці підпорядковується безпосередньо роботодавцю.

1.4. Служба охорони праці створюється на підприємствах з кількістю працюючих 50 і більше осіб.

На підприємстві з кількістю працюючих менше 50 осіб функції служби охорони праці можуть виконувати в порядку сумісництва (суміщення) особи, які мають відповідну підготовку.

^ На підприємстві з кількістю працюючих менше 20 осіб для виконання функцій служби охорони праці можуть залучатися сторонні спеціалісти на договірних засадах, які мають виробничий стаж роботи не менше трьох років і пройшли навчання з охорони праці.

1.5. Керівники та спеціалісти служби охорони праці за своїми посадами та заробітною платою прирівнюються до керівників і спеціалістів основних виробничо-технічних служб. Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності, повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, зазначеним у Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників (Випуск 1), затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики від 16 лютого 1998 року N 24 (із змінами).

1.6. Навчання та перевірка знань з питань охорони праці працівників служби охорони праці проводяться в установленому законодавством порядку під час прийняття на роботу та періодично один раз на три роки.

1.7. Працівники служби охорони праці підприємства в своїй діяльності керуються законодавством України, нормативно-правовими актами з охорони праці, колективним договором та актами з охорони праці, що діють в межах підприємства.

1.8. ^ Ліквідація служби охорони праці допускається тільки в разі ліквідації підприємства чи припинення використання найманої праці фізичною особою.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Схожі:

Охорона праці в галузі лекція 1 iconОхорона праці в галузі
Охорона праці в галузі. Методичні рекомендації до самостійної роботи (для студентів спеціальності 080200 “Інформатика”)/Укладач Л....
Охорона праці в галузі лекція 1 iconТема Міжнародні норми в галузі охорони праці
Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Стандарти єс в галузі охорони праці. Конвенція про безпеку І гігієну...
Охорона праці в галузі лекція 1 iconЕкзаменаційні питання з предмету «Охорона праці в галузі»
Основні нормативні документи з охорони праці в галузі автомобільного транспорту. (4-6)
Охорона праці в галузі лекція 1 iconКонтрольні питання по дисципліні «Охорона праці в галузі»
Дайте визначення термінам «Охорона праці», «Промислова безпека», «Виробнича санітарія», «Пожежна безпека»
Охорона праці в галузі лекція 1 iconМіністерство освіти І науки, молоді ат спорту України
...
Охорона праці в галузі лекція 1 iconОхорона праці в галузі
Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності в гуманітарній галузі
Охорона праці в галузі лекція 1 iconПерелік екзаменаційних питань з курсу «Охорона праці в галузі»
Проаналізуйте зміст нормативних актів про охорону праці, що діють на виробництві
Охорона праці в галузі лекція 1 iconПерелік питань до семестрового екзамену з дисципліни «Охорона праці в галузі»
Охарактеризуйте міжнародні стандарти щодо управління охороною здоров’я та безпекою праці
Охорона праці в галузі лекція 1 iconКонспект лекцій для студентів теф з навчальної дисципліни «безпека...
Законодавчо-нормативна база України з питань охорони праці. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці
Охорона праці в галузі лекція 1 iconТема охорона праці користувачів еом лекція 2 години
Законодавство України про охорону праці // Збірник нормативних актів. – том – рво “Поліграфкнига”. – К, 1995
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка