Економіко-правовий факультет
НазваЕкономіко-правовий факультет
Сторінка1/5
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.72 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ.І.І.МЕЧНИКОВА


ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра конституційного


права та правосуддя

Програма курсу та методичні рекомендації

до вивчення навчальної дисципліни

«ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ»


Для студентів денного відділення економіко-правового факультету

Спеціальність: 7.060101 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст»

ОДЕСА - 2010Укладач:
Ромашкін С.В., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та правосуддя.
^

Рецензенти:

Корчевна Л.О., д.ю.н., професор кафедри конституційного права та

правосуддя;


Кузнєцова З.В., к.ю.н., доцент кафедри конституційного права та правосуддя.
Затверджено:
рішенням кафедри конституційного права та правосуддя,

протокол №1 від «____» серпня 2010 р.

^ Рекомендовано до друку:
Вченою ради економіко-правового факультету,

протокол №1 від «____» вересня 2010 р.

ЗМІСТ


Вступ---------------------------------------------------------------------------------- 4

  1. Програма курсу------------------------------------------------------------------- 5

  2. Тематичний план----------------------------------------------------------------- 10

  3. Методичні вказівки та плани семінарських і практичних занять------ 11

  4. Питання для самостійної роботи студентів-------------------------------- 40

  5. Питання до іспиту----------------------------------------------------------------- 43

  6. Список рекомендованої літератури----------------------------------------- 47


ВСТУП
Курс “Прокурорський нагляд в Україні” – учбова дисципліна, яка вивчається студентами вищих навчальних закладів юридичного напрямку. Ця дисципліна надає можливість і ставить за мету підготовку професійних юристів, спеціалістів вищого готунку не тільки майбутніх працівників правоохоронних органів, але й спеціалістів інших галузей права.

Навчальний курс «Прокурорський нагляд в Україні” являє собою самостійну правову дисципліну, яка включає як знання законодавства про прокурорський нагляд, теоретичні проблеми, так і основні напрями діяльності прокурорсько-слідчих працівників.

Практична необхідність цього курсу обумовлена й тим, що в умовах катастрофічного росту злочинності, у тому числі організованої і корумпованої, а також погіршення її криміногенної характеристики, зростає роль органів прокуратури в посиленні нагляду за органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю та проводять оперативно-розшукову діяльність, в забезпеченні одного з головних принципів кримінального судочинства – невідворотності покарання за кожен вчинений злочин.

У курсі студентам надається аналіз і шляхи реалізації функцій прокуратури України, а також основних принципів організації і діяльності органів прокуратури, засобів прокурорського реагування як на усунення, так і на попередження порушень закону, проводиться класифікація цих процесуальних актів та їх необхідних реквізитів.

Конституція України зберегла частину традиційних галузей прокурорського нагляду. Це — підтримання державного обвинувачення в суді; нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; та нагляд при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян. Законом України від 8 грудня 2004 року «Про внесення змін до Конституції України» на неї було покладено захист прав і свобод людини та громадянина і нагляд за додержанням законів у цій сфері органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Як відомо, головне в діяльності органів прокуратури — це правильна, науково обґрунтована організація нагляду і управління, підвищення дієвості і ефективності нагляду.

При вивченні цього курсу студенти повинні ознайомитись та знати положення Конституції України, Закон України "Про прокуратуру", витяги з кодексів та інших законів, постанови Верховної Ради України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, рішення Конституційного Суду України, листи та роз'яснення Вищих спеціалізованих судів України тощо.

Також важливе значення мають "Відомчі нормативні акти", до яких відносяться Регламент Генеральної прокуратури України, накази і розпорядження Генерального прокурора, які конкретизують і деталізують законодавство або роз'яснюють порядок застосування тих чи інших законів, їх окремих норм.

Прокуратура, безперечно, повинна реформуватися, має розвиватися і вдосконалюватися законодавча база, що регулює її діяльність.

Виходячи з актуальності статусу прокуратури та суспільних правовідносин, на які впливає діяльність органів прокуратури, а також питань, які будуть вирішувати у майбутньому студенти, до вивчення цього курсу вони повинні віднестися дуже поважно та відповідально.

^ Тому, студенти повинні вміти:

  • орієнтуватися в законодавстві про діяльність прокуратури;

  • вирішувати практичні завдання за участю працівників прокуратури при реалізації ними своїх повноважень;

  • складати проекти актів прокурорського реагування.

^ ПРОГРАМА КУРСУ «ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД В УКРАЇНІ»
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Тема 1.

Предмет та система навчального курсу. Правові основи і завдання прокуратури України.

Поняття та завдання прокурорського нагляду в Україні.

Предмет та система курсу «Прокурорський нагляд в Україні».

Місце курсу в системі інших юридичних дисциплін.

Правові основи організації та діяльності прокуратури в Україні.

Структура, значення та основні положення Закону України «Про прокуратуру».

Історія виникнення органів прокуратури як державного органу.

Створення та етапи розвитку органів прокуратури в Україні.

Місце прокуратури у державному механізмі.

Співвідношення прокурорського нагляду з контрольно-наглядовими функціями інших органів.
^ Тема 2.

Система та структура органів прокуратури

Система та порядок формування органів прокуратури України.

Поняття та система принципів організації і діяльності органів прокуратури України.

Загальні принципи організації і діяльності прокуратури України.

Спеціальні принципи організації і діяльності прокуратури України.

Організаційні принципи діяльності прокуратури України.

Організація та порядок діяльності Генеральної прокуратури України. Регламент та структура Генеральної прокуратури України.

Генеральний прокурор України, порядок призначення та звільнення його з посади.

Повноваження Генерального прокурора по управлінню органами прокуратури.

Прокуратури областей і прирівняні до них прокуратури.

Міські, районні та міжрайонні прокуратури України.

Колегіальні органи в системі прокуратури України.

Науково-учбові та інші заклади органів прокуратури України.
^ Тема 3.

Кадри органів прокуратури

Посадові особи в органах прокуратури. Вимоги щодо них.

Підготовка, розстановка і виховання кадрів органів прокуратури.

Порядок призначення та звільнення працівників прокуратури.

Порядок атестації та класні чини працівників прокуратури.

Заохочення та дисциплінарна відповідальність прокурорських працівників.

Матеріальне і соціальне забезпечення працівників прокуратури.

Засоби правового захисту працівників прокуратури.

Етичні основи прокурорської діяльності.
^ Тема 4.

Організація роботи і управління в органах прокуратури

Значення організації роботи та управління в органах прокуратури для належного виконання покладених на них завдань.

Розмежування компетенції між органами прокуратури та розподіл обов’язків між посадовими особами.

Планування роботи в органах прокуратури.

Облік роботи, статистична звітність і законодавчо-систематизаційна робота в органах прокуратури.

Узагальнення і аналіз прокурорсько-слідчої практики.

Використання комп'ютерної техніки в організаційно-управлінській діяльності органів прокуратури.

Організація контролю виконання та перевірки роботи підпорядкованих прокуратур.

Тактика та методика прокурорського нагляду.

Розгляд заяв та скарг в органах прокуратури та організація прийому громадян.
^ Тема 5.

Функції органів прокуратури України.

Система і класифікація функцій органів прокуратури.

Наглядові функції прокуратури, їх загальна характеристика.

Ненаглядові функції прокуратури, їх загальна характеристика.

Участь прокурорів у засіданнях органів державної влади і управління.

Повноваження органів прокуратури при здійсненні своїх конституційних функцій.

Правові акти прокурорського реагування, їх загальна характеристика.

^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Тема 6.

Прокурорський нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами

Предмет та завдання прокурорського нагляду у сфері правозахисту.

Повноваження прокурора з виявлення порушень законів. Перевірка виконання законів.

Повноваження прокурора з реагування на виявлені порушення закону.

Пріоритетні напрямки прокурорського нагляду у сфері правозахисту.

Особливості прокурорського нагляду за додержанням законодавства про неповнолітніх.

Використання повноважень прокурора з нагляду за додержанням і застосуванням законів для захисту прав і законних інтересів громадян.

Прокурорський нагляд за додержанням законів при притягненні громадян до адміністративної відповідальності.

Методика перевірок виконання законодавства органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування.

Методика проведення прокурорських перевірок виконання законодавства про власність.

Методика прокурорського нагляду за виконанням податкового законодавства.

Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про працю.

Прокурорський нагляд за додержанням законодавства про охорону здоров’я.

Прокурорський нагляд за додержанням законів щодо соціального захисту пільгових категорій громадян.

Прокурорський нагляд за додержанням громадянських і політичних прав громадян.
^ Тема 7.

Нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

Предмет і завдання прокурорського нагляду за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

Повноваження прокурора при нагляді за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство.

Розслідування кримінальних справ прокуратурою.

Нагляд за додержанням законів при прийманні, реєстрації і розгляді заяв і повідомлень про злочини.

Нагляд за додержанням законів при порушенні або відмові у порушенні кримінальних справ.

Участь прокурора у вирішенні питань обрання запобіжного заходу - тримання під вартою.

Нагляд за законністю зупинення і закінчення досудового слідства.

Продовження прокурором строків досудового слідства.

Координація прокуратурою діяльності правоохоронних органів по боротьбі зі злочинністю.
^ Тема 8.

Підтримання державного обвинувачення в суді.

Поняття та завдання державного обвинувачення.

Підготовка прокурора до підтримання державного обвинувачення.

Участь прокурора у судовому слідстві.

Участь прокурора у судових дебатах.

Обвинувальна промова прокурора, її структура і зміст.

Відмова прокурора від обвинувачення та її правові наслідки.

Участь прокурора в перегляді судових рішень по кримінальних справах.
^ Тема 9.

Представництво прокуратурою інтересів громадян або держави у суді

Суть і завдання представництва прокурором інтересів громадян і держави у суді.

Підстави та форми прокурорсько-судового представництва.

Звернення прокурора до суду з позовами і заявами.

Участь прокурора у розгляді цивільних справ.

Участь прокурора у розгляді господарських справ.

Основні напрямки по представництву в суді інтересів держави.

Основні напрямки представництва в суді інтересів громадян, які не в змозі захистити свої порушені або оспорюванні права.

Участь прокурора у перегляді судових рішень по цивільних, господарських та адміністративних справах.
Тема 10.

Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших засобів примусового характеру пов‘язаних з обмеженням свободи громадян.
Завдання і предмет прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах та застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень по кримінальним справам, а також при прийнятті інших засобів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням свободи громадян.

Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях тримання затриманих та попереднього ув‘язнення (слідчих ізоляторах).

Прокурорський нагляд за додержанням законів у місцях позбавлення або обмеження волі.

Прокурорський нагляд за додержанням законів при виконанні покарань, не пов‘язаних із позбавленням волі.

Прокурорський нагляд при застосуванні примусових заходів медичного та виховного характеру до осіб, які скоїли суспільно небезпечні діяння.

Нагляд прокурора за виконанням законів при умовно-достроковому звільненні від відбування покарання.
ТЕМА 11.

Органи прокуратури зарубіжних держав
Організація прокуратури в Російській Федерації.

Організація прокуратури у Франції.

Організація прокуратури у Німеччині.

Державна (королівська) служба кримінального переслідування і обвинувачення у Великобританії.

Організація прокуратури в США (Аторнейська служба).

Співробітництво органів прокуратури України та інших держав у боротьбі зі злочинністю.

Розподіл

навчального часу та форми перевірки знань студентів з курсу “Прокурорський нагляд в Україні”.
Форма навчання Курс Лекції Семінари Контр. роботи Форма контролю
^ Денна 5 (10) 16 8 - іспит
Заочна 6 (12) 12 2 1 іспит

Тематичний план навчальної дисципліни.


№ теми

Назви тем
^ 1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Лекції

Практ. та

Семінар


СРС


Разом^ Предмет та система навчального курсу. Правові основи і завдання прокуратури України.


1

-

5


6^ Система та структура органів прокуратури України


1

-

5

6^ Кадри органів прокуратури України


1

-

5

6^ Організація роботи і управління в органах прокуратури України


1

1

6

8Функції органів прокуратури України

^ 2. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

1

-

5

6Підтримання державного обвинувачення в суді.

2

1


5

8^ Представництво прокуратурою інтересів громадян або держави у суді

1

1

5

7^ Нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство

2

2

5

9Нагляд за виконанням при виконанні судових рішень по кримінальним справам, а також при прийнятті інших засобів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням свободи громадян

2

1

5

8Нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами

2


1

6

9^ Організація діяльності органів прокуратури в іноземних державах

2

1

5

8ВСЬОГО

16


8


57


81^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
Проведення семінарських та практичних занять має за мету, крім сприяння глибшому засвоєнню основних теоретичних положень, навчити майбутніх спеціалістів - слідчих, юрисконсультів, суддів, прокурорів - правильно і свідомо застосовувати набуті знання та діючі правові норми при вирішенні конкретних справ, що виникають у процесі діяльності органів прокуратури, у відносинах їх з підприємствами та організаціями, з органами державного управління.

Розв'язуючи ситуації, студент повинен навчитися відшуковувати необхідні правові норми в кодексах і збірниках законів, правильно застосовувати їх при вирішенні конкретних питань, а також вміти викласти результат проведеної роботи в належній формі - скласти проекти актів прокурорського реагування (протест, припис, подання, постанова прокурора), відповіді на скаргу від імені органу прокуратури.

Практичні заняття найефективніша форма самостійної роботи студентів. При підготовці до них студент повинен:

- вивчити і засвоїти відповідну тему за підручником, а також спеціальну літературу, рекомендовану програмою і викладачем;

- вивчити і засвоїти записи, зроблені під час лекції та при опрацюванні літератури;

- знайти і проаналізувати законодавчі та інші нормативні акти з даної теми, засвоївши назви нормативних актів, основні їх положення і рік видання.

При підготовці до практичних занять необхідно користуватись, крім підручників, збірниками законодавчих актів, періодичними виданнями, в яких друкуються но­воприйняті нормативні акти, журналами, де висвітлюються нові теоретичні питання права та практика йото застосування. Важливе значення при підготовці до занять має також озна­йомлення з практикою.

Практичні заняття з проводяться в такому порядку:

- усний виклад студентом змісту завдання (не наводячи всієї умови задачі, студент у стислій формі передає її зміст, висвітлюючи всі обставини справи):

- розв'язання ситуацій (студент відповідає по суті ситуації, обґрунтовує теоретичними положеннями, посилаючись на відповідні правові норми, що регулюють дані конкретні відносини):

- запитання студентів відповідаючому з метою уточнення змісту ситуації та по суті його вирішення:

- запитання викладача, який проводить практичні заняття;

- обговорення вирішення ситуації (при обговоренні рішення студенти поправляють виступаючого, доповнюють рішення новими доводами та додатковими посиланнями на нормативно-правові акти);

- вирішення тестових завдань;

- висновок викладача.

Вирішення задач на практичних заняттях повинно бути грамотним, достатньо повним і теоретично обґрунтованим з посиланнями на відповідні правові норми. На практичних заняттях студенти в спеціальному зошиті роблять записи щодо вирішення ситуацій.

СЕМІНАР 1.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Економіко-правовий факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Блохін Ю. В к мед н., доцент кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики
Економіко-правовий факультет iconМіністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Бобкова А. Г., Валітов С. С., Гринюк Р. Ф., Малига В. А., Моісєєв О. М., Янкова О. С., Петренко Г. О
Економіко-правовий факультет iconЛіга студентів Асоціації правників України Донецький осередок Молодіжний...
Донецька обласна громадська організація та Донецьким осередком Ліги студентів Асоціації правників України спільно з економіко-правовим...
Економіко-правовий факультет iconМ іністерство освіти І науки України Донецький національний університет...
Навчально-методичні матеріали для підготовки до семінарських занять з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів України»...
Економіко-правовий факультет iconМаріупольський державний університет Економіко-правовий факультет...
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри конституційного адміністративного та міжнародного права Маріупольського державного...
Економіко-правовий факультет iconНаціональний університет
Всеукраїнській науковій конференції студентів, аспірантів та молодих вчених Економіко-правовий розвиток
Економіко-правовий факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міжнародний...
Кримінально-виконавче право І суміжні галузі права. Зв'язок І відмінність між ними
Економіко-правовий факультет iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх...
Безрутченко С. М. канд екон наук, професор кафедри економіко-правових дисциплін
Економіко-правовий факультет icon3. правовий статус засуджених
За характером правового регулювання виділя­ють загальний, галузевий І спеціальний правовий статус фізичної особи. Загальний правовий...
Економіко-правовий факультет iconКонспект лекцій з курсу «економіко-математичне моделювання»
Конспект лекцій з курсу «Економіко-математичне моделювання», Модуль 1 «Лінійне програмування» для студентів напряму підготовки 030504...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка