Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей)
Скачати 485.79 Kb.
НазваСтислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей)
Сторінка4/4
Дата конвертації25.06.2013
Розмір485.79 Kb.
ТипКонспект
skaz.com.ua > Право > Конспект
1   2   3   4
Тема 9. Економіка інтелектуальної власності

9.1. Інтелектуальна власність як товар

9.2. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив

9.3. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності
9.1. Інтелектуальна власність як товар
Право на використання ОІВ стає товаром, якщо йому штучно додати властивість рідкості, тобто закріпити це право за визначеною особою (правоволодільцем) і заборонити його використання будь-ким іншим без санкції правоволоділець. Тобто потрібно забезпечити правову охорону об'єкта інтелектуальної власності шляхом патентування чи будь-яким іншим способом.
^ 9.2. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив
Активи підприємства складаються з матеріальних активів, до яких відносять рухоме, нерухоме майно і оборотні кошти, а також з нематеріальних активів - в основному, прав. Насамперед, це права власності на ОІВ, права користування природними ресурсами (землею, водою, надрами), а також права користування економічними, організаційними й іншими перевагами і пільгами: податковими пільгами, місцем на товарній біржі. Крім того, до нематеріальних активів відносять гудвіл (ділову репутацію), списки клієнтів тощо.

Нематеріальні активи - це принципово новий об'єкт фінансового обліку для України, що узагальнює особливі види вкладення капіталу підприємства, а також характеризує його економічний потенціал і фінансову стабільність.

В Україні основними нормативно - правовими актами, що регулюють правовідносини, які стосуються нематеріальних активів, є: Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" (1997 р.); "Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні", затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. № 250; "Указівки по організації бухгалтерського обліку в Україні", затверджені наказом Міністерства економіки України від 7 травня 1993 р. № 25, а також Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” (Зареєстровані в Міністерстві юстиції України від 02.11.1999 за №750/4043).
9.3. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності
Вартість є одним з основних ознак товару. Щоб продати права на ОІВ чи використати їх у власному виробництві - необхідно визначити їхню вартість.

Оцінка вартості прав на конкретний ОІВ у конкретному випадку їхнього використання є досить складною процедурою й у кожному випадку вимагає унікального рішення задачі. Однак, при усьому різноманітті таких випадків, існує три загально визнаних підходи до оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності: підхід на основі активів, ринковий підхід, доходний підхід.

Найчастіше для оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності використовується метод роялті в рамках доходного підходу. Суть методу полягає в тому, що правовласник об’єкту інтелектуальної власності, наприклад автор, якого прийнято називати ліцензіаром, передає права на цей об’єкт іншій особі (ліцензіату). За це він отримує від ліцензіата винагороду як частку від того прибутку, який в майбутньому принесе використання ОІВ, що передається. Розмір цієї винагороди дорівнює ціні ОІВ. Платежі, за якими винагорода здійснюється рівними долями, що сплачуються на кінець кожного року протягом строку дії ліцензійного договору, називаються “роялті”.

Вартість ОІВ розраховують за формулою:де:


PV – вартість ОІВ на теперішній час, що дорівнює сумі виплат роялті протягом строку дії ліцензії, грн.;

Ct – прогнозуємі грошові потоки, що генеруються предметом ліцензії за період t (так звана база роялті), грн.;

t – розрахунковий строк дії ліцензії (періоди);

Rt – ставка роялті в періоді t, %.


За базу роялті, як правило, приймають або вартість продаж виготовленої за ліцензією продукції, або її собівартість, або отриманий прибуток, або вартість основної сировини.

Якщо за базу роялті прийнята вартість продаж виготовленої за ліцензією продукції або її собівартість, то величина грошового потоку за період t визначається за формулою:де:


Vt – кількість виготовленого товару в натуральних одиницях;

Zt – ціна одиниці виготовленого товару або його собівартість, грн.


Якщо за базу приймається доход або прибуток від використання предмету ліцензії (ОІВ) у виробництві, то:де:


Yt – доход або прибуток, що генерується предметом ліцензії за період t, грн


Якщо за базу приймається вартість основної сировини, що переробляється, то:де:

Mt – вартість основної сировини, що переробляється, за період t, грн.^ Тест для самоконтролю рівня знань з курсу

Інтелектуальна власність”
1. Під власністю розуміють право:

а) володіти, користуватися, розпоряджатися об’єктом права;

б) розпоряджатися, володіти, передавати об’єкт права;

в) користуватися, розпоряджатися, керувати.
^ 2. Відповідно до українського законодавства автор на результати своєї інтелектуальної праці має:

а) тільки особисте (моральне) право;

б) тільки майнове (економічне) право;

в) особисте і майнове право водночас.
^ 3. Який з перерахованих об’єктів інтелектуальної власності не є об'єктом промислової власності:

а) знак для товарів і послуг;

б) комп'ютерна програма;

в) топографія інтегральних мікросхем.
4. Авторським правом охороняється:

а) вираження авторської ідеї;

б) авторська ідея;

в) авторська ідея і вираження авторської ідеї.
5. Авторським правом охороняються:

а) твори літератури, фонограми;

б) твори мистецтва, виконавська діяльність артиста;

в) твори літератури, наукові твори.
^ 6. Відкриття в Україні не охороняється Законом України «Про авторське право і суміжні права», тому що воно:

а) не є результатом інтелектуальної діяльності людини;

б) надає автору надмірно широку монополію;

в) є об’єктом промислової власності.
^ 7. Які терміни охорони винаходу передбачені Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»:

а) 20 років і 5 років;

б) 6 років і 10 років;

в) 20 років і 6 років.
^ 8. Охорона майнових прав на об'єкти авторського права за Законом України «Про авторське право і суміжні права» (2001 р.) діє:

а) протягом життя автора ;

б) протягом життя автора і 50 років після його смерті;

в) протягом життя автора і 70 років після його смерті;
^ 9. Уперше патенти на об'єкти промислової власності стали видавати:

а) у США;

б) у Німеччині;

в) в Англії;

г) у Франції;

д) в Японії.
10. Перший закон про авторське право був опублікований:

а) у США;

б) у Німеччині;

в) в Англії;

г) у Франції;

д) в Японії.
11. Немайнове (особисте) право автора вперше було визнано:

а) у США;

б) в Англії;

в) у Франції;

г) у Німеччині.
^ 12. До 1991 р. в Україні державі належали:

а) майнові права на об'єкти інтелектуальної власності;

б) немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності;

в) майнові і немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності.
^ 13. Початком становлення законодавства України про інтелектуальну власність вважається день прийняття Закону України:

а) "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";

б) "Про авторське право і суміжні права";

в) "Про власність".
^ 14. До об'єктів права промислової власності відносяться:

а) винаходи, комп'ютерні програми, корисні моделі;

б) знаки для товарів і послуг, позначення походження товарів, винаходи;

в) промислові зразки, технічна документація, топографії інтегральних мікросхем.
^ 15. Об'єктами авторського права є:

а) літературні твори, наукові твори;

б) художні твори, державні символи і знаки;

в) концепції, відкриття.
16. Права на винахід охороняються:

а) патентом;

б) свідоцтвом;

в) авторським свідоцтвом.
17. Патентом України на винахід охороняються:

а) немайнові (особисті) права автора;

б) майнові (економічні) права автора;

в) немайнові і майнові права автора.
18. Права власності на знаки для товарів і послуг охороняються:

а) свідоцтвом;

б) авторським свідоцтвом;

в) патентом.
19. Права на комерційну таємницю можуть охоронятися:

а) авторським правом;

б) суміжними правами;

в) обмеженням доступу до неї.
20. Твір може бути використано третіми особами тільки з дозволу:

а) автора;

б) роботодавця;

в) правоволодільця.
21. Права на твори літератури, мистецтва і науки охороняються:

а) свідоцтвом;

б) авторським свідоцтвом;

в) патентом.
22. Виникнення і здійснення авторських прав:

а) не вимагає будь-якого оформлення;

б) вимагає оформлення свідоцтвом;

в) вимагає внесення до реєстру.
23. Право авторства в Україні охороняється:

а) протягом всього життя автора ;

б) протягом всього життя автора і 70 років після його смерті;

в) безстроково.
^ 24. Патент на винахід, який отримано в Україні, має силу:

а) тільки на території України;

б) на території України і країн, з якими вона уклала двосторонні договори про патентну кооперацію;

в) на території країн – членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності.
^ 25. Для того щоб громадянин України міг запатентувати винахід за кордоном, він повинен:

а) одночасно подати заявку в Державний департамент інтелектуальної власності та в закордонне патентне відомство;

б) подати заявку в Державний департамент інтелектуальної власності і, якщо протягом трьох місяців не буде отримана відповідь, подати заявку в закордонне патентне відомство;

в) подати заявку безпосередньо в закордонне патентне відомство.
^ 26. Яка властивість винаходу як товару найбільшою мірою забезпечує патентування:

а) корисність;

б) рідкість;

в) універсальність.

27. Права, на які об'єкти інтелектуальної власності можуть бути відділені від підприємства або від фізичної особи:

а) винаходи, репутація підприємства;

б) корисні моделі, кваліфікація працівників;

в) промислові зразки, знаки для товарів і послуг.
^ 28. Який з перерахованих об'єктів промислової власності може мати необмежений термін служби:

а) винахід;

б) знак для товарів і послуг;

в) корисна модель.
29. Інтелектуальна власність відноситься до:

а) матеріальних активів;

б) нематеріальних активів;

в) цінних паперів;
30. Якщо вартість ліцензії та розробки предмету ліцензії власними силами однакові, то вигідніше:

а) купити ліцензію;

б) розробити предмет ліцензії самостійно;

в) вкласти гроші в банк.
31. Яка з ліцензій надає ліцензіатові найбільший обсяг прав:

а) невиключна;

б) повна;

в) виключна.
^ 32. Чистою є ліцензія, за якою:

а) права на використання об’єктів інтелектуальної власності передаються в рамках самостійного ліцензійного договору;

б) права на використання об’єктів інтелектуальної власності передаються в рамках ліцензійного договору, що є додатком до основного договору;

в) права на використання об’єктів інтелектуальної власності надаються будь-якому ліцензіатові.
^ 33. За рівних умов, який із перерахованих платежів має мінімальний розмір:

а) роялті;

б) паушальний;

в) комбінований.
34. Відповідно до міжнародної практики середній строк дії ліцензійних договорів знаходиться в інтервалі:

а) до 5 років;

б) 5 – 10 років;

в) 10 – 20 років.
^ 35. Ліцензійний платіж "роялті" припускає виплату винагороди:

а) рівними частками протягом дії договору;

б) одноразову виплату до початку масового випуску продукції;

в) часткову виплату до початку виробництва і виплату частини, що залишилася, протягом дії договору.
^ 36. "Паушальний" платіж припускає виплату винагороди за ліцензійним договором:

а) рівними частками протягом дії договору;

б) одноразову виплату до початку масового випуску продукції;

в) часткову виплату до початку виробництва і виплату частини, що залишилася, протягом дії договору.

^ 37. Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності полягає у вирішенні суперечки:

а) органом державного управління;

б) судом загальної юрисдикції;

в) вищим господарським судом.
^ 38. Суперечки, пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, підпорядковані підвідомчим судам загальної юрисдикції, якщо:

а) обидві сторони є юридичними особами;

б) обидві сторони є фізичними особами;

в) хоча б одна зі сторін є фізичною особою.
39. Застосування цивільно-правових санкцій за порушення прав на об’єкти інтелектуальної власності можливо з дати, коли власник прав довідався чи повинний був довідатися про порушення свого права протягом:

а) трьох років;

б) п'яти років;

в) семи років.
^ 40. Угода TRIPS є однією з найважливіших угод:

а) Всесвітньої організації інтелектуальної власності;

б) Світової організації торгівлі;

в) Організації об’єднаних націй.


Перевірте свої відповіді на питання тесту:

1. а)

2. в)

3. б)

4. а)

5. а)

6. в)

7. а)

8. б)

9. б)

10. а)

11. а)

12. в)

13. а)

14. б)

15. б)

16. а)

17. а)

18. в)

19. а)

20. б)

21. б)

22. а)

23. а)

24. в)

25. а)

26. б)

27. б)

28. а)

29. а)

30. а)

31. б)

32. б)

33. а)

34. а)

35. в)

36. а)

37. б)

38. б)

39. а)

40. в)Оцініть свої знання залежно від кількості правильних відповідей:

37 – відмінно;

33 – добре;

29 – задовільно;

менше 29 – незадовільно.
Список рекомендованої літератури:


 1. Офіційний вісник України, 1998 р. № 48 від 17/12 1998, ст.31; 2007 р. № 49 від 21/12 2001, ст..56; 2002 р. №11 від 29/03 2002.

 2. Закон України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо охорони інтелектуальної власності” № 1407-IV від 3.02.2004 р.

 3. Основы интеллектуальной собственности, К.: Издательский дом "Ин Юре", 1999. – 600 с

 4. Охорона інтелектуальної власності в Україні / С.О.Довгий, В.О.Жаров, В.О.Зайчук та ін. – К.: Форум, 2002. – 319 с.

 5. Самусєва Л.О. Авторське право і суміжні права. Конспект лекцій. - К.: ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права", 2002. - 56 с.

 6. Цибулев П.Н. Оценка интеллектуальной собственности. – К.: ЗАО "Институт интеллектуальной собственности и права". – 2003. – 216 с.

 7. Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. – К.: „Інститут інтелектуальної власності і права”, 2003. – 172 с.

 8. Економіка інтелектуальної власності: використання і передача прав на об’єкти інтелектуальної власності / Укладач Меняйло Л.А. – К.: ЗАТ "Інститут інтелектуальної власності і права", 2000. – 168 с.

 9. Жаров В.О. Інтелектуальна власність в Україні: правові аспекти набуття, здійснення та захисту прав. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 2000. - 187с.

 10. Трибунская Е.В. интеллектальная собственность. Конспект лекций. – Донецк: ДонГАУ, 2002. – 68 с.

 11. Всесвітня організація інтелектуальної власності: http://www.wipo.int


1   2   3   4

Схожі:

Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconОпорний конспект лекцій з дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право...
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри економіки підприємства В. Я. Чевганова, професор, кандидат економічних наук
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconМетодичні вказівки
«Інтелектуальна власність» для студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, за спеціальностями «Фінанси...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій розроблений у відповідності до листа Міністерства...
Короп Ігор Володимирович, Ревтюк Євген Антонович, Петренко Віктор Павлович – Інтелектуальна власність /Конспект лекцій для студентів...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconПрограма стажування за спеціальністю «Право» для студентів освітньо-кваліфікаційного...
Положення практики є основним навчально-методичним документом, який визначає проведення практики студентів спеціальності „Право”...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій з курсу «основи інтелектуальної власності»
України, яка вибрала інноваційний шлях розвитку економіки, підґрунтям якого є інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій з дисципліни: «Контроль І ревізія» для студентів...
Лекція фінансово-господарський контроль І його роль у системі управління підприємством
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчання Затверджено
С. М., Гончарук В.Є., Васійчук В. О., Дацько О. С., Козій О.І., Качан С.І., Романів А. С., Скіра В. В., Гельжинський І.І. Безпека...
Стислий конспект лекцій з дисципліни „ інтелектуальна власність” (для студентів 5-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”, „магістр” всіх спеціальностей) iconКонспект лекцій для студентів всіх спеціальностей І форм навчання Затверджено
Васійчук В. О., Гончарук В.Є., Дацько О. С., Качан С.І., Козій О.І., Ляхов В. В., Мохняк С. М., Петрук М. П., Романів А. С., Скіра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка