Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
НазваМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
Сторінка5/5
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5

 • Хартия Европейского Союза об основных правах: Комментарий / Под ред. д.ю.н. проф. С.Ю. Кашкина. – М.: Юриспруденция, 2001. – 208 с.

 • Хомколов В.П. Организация управления оперативно-розыскной деятельностью: системный подход. – М.: Закон и право, Юнити, 1999. – 191 с.

 • Шумилов А.Ю. Комментарий к Федеральному Закону "Об оперативно-розыскной деятельности". С постат. прилож. норм. актов и документов/4-е изд., испр. и доп. - М.:Шумилова И.И.,2002.-342 с.

 • Юрина Л.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров: Учебное пособие. – М.: ПРИОР, 2002.

 • Акхубеков А.Х. К вопросу о возможной неконституционности отдельных норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // Проблемы формирования уголовно-розыскного права (десять лет российскому оперативно-розыскному закону): Вневедомственный сборник научных работ / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Ю.Шумилова. Вып.5. – М.: Издатель Шумилова И.И., 2002. – С. 11-18.

 • Антонов К.В. Проблеми використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному судочинстві // Проблеми оперативно-розшукової діяльності й забезпечення прокурорського нагляду за її законністю: Міжнародна науково-практична конференція (21-22 лютого 2000 р.): Аналітичні матеріали, пропозиції наукових і практичних працівників. – Луганськ: РВВ ЛІВС, 2000. – С. 194-208.

 • Біденко М. Процесуальна регламентація оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури. – 2002. - №6. – С.50-52.

 • Борзенков Г.Н. Уголовно-правовое обеспечение неприкосновенности частной жизни // Юридический мир. – 1997. - №9. – С.19-23.

 • Борьба с терроризмом и гражданские свободы в США // Борьба с преступностью за рубежом. – 2003. - №2. – С.40-47.

 • Быков В. Контроль и запись телефонных и иных переговоров // Законность. – 2001. – № 10. – С.12-14.

 • Быков В.М., Тренбак В.М. Основания и критерии признания доказательств недопустимыми // Следователь. – 1998. - №9. – С. 36-39.

 • Галаган В.І. Проблемні питання використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності у розслідуванні злочинів // Науковий вісник НАВСУ. - 2001. - №3. – С.220-228.

 • Галаган В.І. Співвідношення кримінально-процесуальної і оперативно-розшукової діяльності ОВС України // Науковий вісник НАВСУ. - 2000. - №3. – С.36-40.

 • Галатіна Т.Г. Оперативно-розшукова інформація у кримінальному судочинстві // Науковий вісник НАВСУ. - 2003. - №1. – С.34-36.

 • Глазков В.А. Законність – один із принципів ОРД // Вісник ЛІВС МВС України. – 2001. - №3. – С.199-209.

 • Григорьев В.Н., Победкин А.В. О методологии совершенствования доказательственного права // Государство и право. – 2003. - №10. – С.55-62.

 • Грошевий Ю.М. Актуальне дослідження початкового етапу кримінально-процесуальної діяльності // Вісник Академії правових наук України. – 2000. - № 3

 • Грошевий Ю.М. Поняття і класифікація засобів доказування в кримінальному процесі // Вісник Академії правових наук України. – 1997. - №3. – С.69-76.

 • Грошевий Ю.М. Проблеми удосконалення законодавства, що регулює кримінально-процесуальну діяльність // Вісник Академії правових наук. – 2003. - №2-3. – С.686-698.

 • Грошевий Ю.М. Шляхи підвищення надійності результатів доказування в досудовому провадженні по кримінальним справам // 36. "Теорія та практика судової експертизи і криміналістика". - Харків: Право, 2002.

 • Грошевий Ю.М., Дідоренко Е.О., Розовський Б.Г. Кримінально-процесуальні аспекти оперативно-розшукової діяльності // Право України. – 2003. - №1. – С.73-78.

 • Грошевой Ю.М., Дидоренко Э.А., Розовский Б.Г. Уголовно-процессуальные аспекты оперативно-розыскной деятельности // Вісник ЛІВС МВС України. – 2002. - №3.

 • Давлетов А., Семенцов В. Оперативная видео- и звукозапись // Социалистическая законность. – 1991. - №11. – С.37-40.

 • Данилюк С., Виноградов С., Щерба С. Как прослушать телефонный разговор // Социалистическая законность. – 1991. – №2. – С.32-33.

 • Дідоренко Е. Деякі проблеми теорії та практики кримінального процесу // Вісник Академії правових наук. – 2003. - №2-3. – С.711-720.

 • Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам // Советская юстиция. – 1993. - №3. – С. 22.

 • Доля Е.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании // Российская юстиция. – 1995. - №5. – С. 41-42.

 • Душейко Г.О. Правові та теоретичні основи використання оперативно-розшукових даних при порушенні кримінальної справи // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 1998. - №3. – С.156-166.

 • Душейко Г.О. Про правове та відомче урегулювання порядку надання результатів оперативно-розшукової діяльності органам дізнання, слідчому, прокурору та суду // Вісник Запорізького юридичного інституту. – 2000. - №2. – С.181-191.

 • Зажицкий В.И. О допустимости доказательств // Российская юстиция. – 1999. - №3. – С.26.

 • Зажицкий В.И. Связь оперативно-розыскной деятельности и уголовного процесса // Государство и право. – 1996. - №6. – С. 57.

 • Загоруй І.С. Основні права та їх обмеження правовими засобами // Захист прав, свобод і законних інтересів громадян: Матеріали міжвуз. наук.-практ. конференції. – Донецьк, 2001. – С.59-65.

 • Земскова А. Документирование результатов оперативно-розыскных мероприятий // Российская юстиция. – 2001. - №7. – С.62-64.

 • Зуев С.В. Привлечение оперативной информации в уголовный процесс // Следователь. – 2002. - №3. – С.15-18.

 • Іщенко В. Принцип допустимості і достатності засобів кримінально-процесуального доказування // Право України. – 2003. - №7. – С. 90-93.

 • Іщенко В. Способи збирання доказів у кримінальному процесі України // Право України. – 2000. - №10. – С. 75-78.

 • Климчук В. Необхідне процесуальне оформлення результатів оперативно-розшукової діяльності // Право України. – 2000. - №1. – С. 91-95.

 • Климчук В.П. Проблемні питання кримінально-процесуальне оформлення результатів застосування нетрадиційних методів розкриття і розслідування злочинів та результатів оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник НАВСУ. -1999. - №2. – С.211-218.

 • Климчук В.П. Проблемні питання реалізації Закону України „Про оперативно-розшукову діяльність” та шляхи його удосконалення // Науковий вісник НАВСУ. - 2001. - №4. – С.224-229.

 • Козусев А. Законность прослушивания телефонных и иных переговоров // Законность. – 1993. - №2. – С.9-11.

 • Козырев Г. Документирование прослушивания и звукозаписи телефонных и иных переговоров // Законность. – 1993. - №4. – С.32-36.

 • Козьяков І. Правова основа прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю // Вісник прокуратури. – 2000. - № 3. – С. 34-37.

 • Козьяков І.М.Судовий контроль за отриманням інформації приватного характеру // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - №4. – С.54.

 • Комлев В. О порядке прослушивания телефонных переговоров // Социалистическая законность. – 1991. - №7. – С.54-55.

 • Костін М.І. Проблеми правового регулювання використання оперативно-розшукових матеріалів для отримання доказів у проекті КПК України // Науковий вісник НАВСУ. -2001. - №1. – С.82-87.

 • Котухов М. Контроль и запись переговоров // Законность. – 2001. - №12. - С.28-32.

 • Круглий В.М. Забезпечення конституційних прав і свобод громадян під час здійснення оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник НАВСУ. -2001. - №3. – С.29-34.

 • Курочка М. Законність в оперативно-розшуковій діяльності – важлива форма охорони прав та свобод громадян // Вісник прокуратури. – 2002. - № 2. – С. 22-28.

 • Курочка М. Теоретико-прикладні основи законності в оперативно-розшуковій діяльності // Вісник прокуратури. – 2001. - № 2. – С. 24-29.

 • Куценко О. Протокол здійснення оперативно-розшукових заходів – новий вид доказів у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури. – 2002. - №2. – С.41-43.

 • Литвинюк М.Г. О законодательных новеллах в прослушивании телефонных переговоров // Проблемы формирования уголовно-розыскного права (десять лет российскому оперативно-розыскному закону): Вневедомственный сборник научных работ / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Ю.Шумилова. Вып.5. – М.: Издатель Шумилова И.И., 2002. – С. 97-101.

 • Лопатин В.Н. Защита права на неприкосновенность частной жизни // Журнал российского права. – 1999. - №1. – С.85-97.

 • Лукашевич В.З., Шимановский В.В. Процессуальные вопросы применения научно-технических средств в уголовном судопроизводстве // Правоведение. – 1992. - №3. – С.60-66.

 • Лупинская П.А. Основание и порядок принятия решения о недопустимости доказательств // Российская юстиция. – 1994. - №11. – С.2.

 • Мазунин Я.М. Тактика использования результатов ОРД при подготовке и проведении следственных действий по делам об организованной преступной деятельности // Российский следователь.–2004. - № 9. – С.6-9.

 • Макаров А.М. Доказательственное значение материалов применения научно-технических средств // Социалистическая законность. – 1979. - №3. – С.56.

 • Маляренко В.Т., Пилипчук П.П. Про межі судового контролю за додержанням прав і свобод людини в стадії попереднього розслідування кримінальної справи // Вісник Верховного Суду України. – 2001. - №2. – С.39-43.

 • Михайличенко А.А. Правовая основа задержания преступников // Вісник ЛІВС МВС України. – 2000. - №4. – С.74-80.

 • Михайличенко А.А. Взаимодействие оперативных подразделений с правоохранительными органами, органами управления и населением при проведении оперативных комбинаций по задержанию преступника // Вісник ЛІВС МВС України. – 2001. - №3. – С.232-241.

 • Моисеева Т.В. Судебный контроль за соблюдением права граждан на тайну телефонных переговоров и иных сообщений // Журнал российского права. – 2001. - №1. – с.54-58.

 • Пешков М. Прослушивание и электронное наблюдение в США // Российская юстиция.- 1997 - №4. – С.55-56.

 • Победкин А.В. Некоторые вопросы собирания доказательств по новому уголовно-процессуальному законодательству России // Государство и право. – 2003. - №1. – С.57-64.

 • Погорецький М. Межі доручень слідчого органу дізнання про проведення оперативно-розшукових заходів // Право України. – 2000. - № 9. – С. 47-49.

 • Погорецький М. Оперативно-розшукова діяльність: правове визначення поняття // Право України. – 2001. - № 11. – С. 121-125.

 • Погорецький М. Протоколи оперативно-розшукових заходів з відповідними додатками, складені оперативно-розшуковими підрозділами, — новий вид доказів у кримінальному процесі // Вісник Академії правових наук. – 2002. - № 1. – 208-216.

 • Погорецький М.А. Судовий контроль та прокурорський нагляд за використанням протоколів оперативно-розшукової діяльності в кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - №2.

 • Поляков М.П. Результаты ОРД как альтерпроцессуальная информация // Следователь. – 2001. - №5. – С.27.

 • Прилуцький П. Поняття і види істини у кримінальному судочинстві // Право України. – 2003. - №6. - С. 12-15.

 • Пунда О.О. Використання даних, отриманих в результаті застосування науково-технічних засобів під час здійснення оперативно-розшукових заходів для доказування у кримінальному процесі //Вісник Технологічного університету Поділля. -1999. - №3. –С.65-74.

 • Пясецький А.І., Климчук В.П. Пелипенко Н.В. Оперативно-розшукова діяльність і кримінальний процес // Науковий вісник НАВСУ. - 2002. - №5. – С.160-167.

 • Робозеров В.Ф. Оперативно-розыскная информация в системе судебного доказывания // Правоведение. – 1978. - №6. – С.106-108.

 • Рыжков Э. Соблюдение конституционных прав граждан в процессе оперативно-розыскной деятельности // Право України. – 1999. - №10.

 • Сегай М. Я. Легітимність використання у судочинстві негласної оперативної інфор­мації, отриманої за допомогою електронних засобів // Теорія та практика застосування чинного кримінального та кримінально-процесуального законодавства в сучасних умовах: Тези доповідей науково-практичної конференції. У 2-х ч. - Ч. 2. - К., 2002. - С. 173-174.

 • Семенцов В.А. О доказательственном значении и процессуальном порядке закрепления материалов видео- и звукозаписи // Следователь. – 1995. - №1. – С.10-12.

 • Сівочек С. Теорія інформації і поняття доказу в кримінальному процесі // Право України. – 2001. - №12. – С. 114-117.

 • Сівочек С. Проблеми використання відомостей, одержаних у результаті оперативно-розшукової діяльності // Вісник Прокуратури. – 2002. - №5. – С.62-67.

 • Симоров Д.Н. Об ограничении конституционного права на тайну телефонных переговоров и иных сообщений при снятии информации с технических каналов связи // Проблемы формирования уголовно-розыскного права (десять лет российскому оперативно-розыскному закону): Вневедомственный сборник научных работ / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. А.Ю.Шумилова. Вып.5. – М.: Издатель Шумилова И.И., 2002. – С. 115-122.

 • Сизоненко А.С. Недопустимість доказів у кримінальному судочинстві // Вісник Верховного Суду України. – 2003. - №5. – С.57.

 • Смітієнко З.Д., Бацько І.М. До питання про правову регламентацію джерел доказів // Проблеми удосконалення кримінального та кримінально-процесуального законодавства: Міжвузівський збірник наукових праць. – Київ: Українська академія внутрішніх справ, 1993. – С. 131-138.

 • Статкус В. Необходима процедура использования результатов оперативно-розыскной деятельности // Российская юстиция. – 2003. - №4. – С.38-39.

 • Филимонов Б.А. О правовом регулировании и практике прослушивания телефонных переговоров в уголовном процессе Германии // Вестник МГУ. Серия 11. Право. – 1991. – №5.-С.55-60.

 • Чорнооченко С.І. Забезпечення таємниці особистого життя громадян України в правоохоронній діяльності // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. - №2. – С.61-67.

 • Цвєтков О.Г. Конфлікти та їх місце і роль в ОРД // Вісник ЛІВС МВС України. – 2001. - №4. – С.202-213.

 • Цветков А.Г. Актуальные вопросы защиты разведывательных информационных потоков // Вісник ЛІВС МВС України. – 2002. - №1. – С.171-177.

 • Шейфер С.А. Использование непроцессуальных познавательных мероприятий // Государство и право. – 1997. - №9. – С.47.

 • Шейфер С.А. Проблемы допустимости доказательств требуют дальнейшей разработки // Государство и право. – 2001. - №10. - С.47-54.

 • Шумило М.Є. Наукові засади використання оперативно-розшукових матеріалів у доказуванні в кримінальних справах // Судова реформа в Україні: проблеми і перспективи: Матеріали наук.-практ. конф. (Харків, 18-19 квіт. 2002 р.) / За ред. В.В.Сташиса (голов.ред.) та ін. – К.; Х.,2002. – С.188-191.

 • Шумило М.Є., Погорецький М.А. Проблеми використання матеріалів ОРД у доказуванні в кримінальних справах: теоретичні і практичні аспекти // Вісник ЛІВС МВС України. – 2001. - №3. – С.199-209.


 • 1   2   3   4   5

  Схожі:

  Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
  Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
  Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
  Підсумковий контроль проводиться у разі, якщо студент або курсант не набрали за Булонською системою 50 балів за 2 модулі
  Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
  Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для вищих навчальних закладів
  Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
  Паспорт км 123456, виданий Артемівським рв лму гумвс україни в Луганській області 20. 10. 1995 року, про грубе порушення громадського...
  Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни
  Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року n 1138
  Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
  «Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
  Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
  Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
  Додайте кнопку на своєму сайті:
  Школьные материалы


  База даних захищена авторським правом © 2015
  звернутися до адміністрації
  skaz.com.ua
  Головна сторінка