Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
НазваМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
Сторінка4/5
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
1   2   3   4   5^ РОЗПОДІЛ БАЛІВ,
що можуть бути присвоєні курсантам за результатами навчання на протязі кожного змістовного модулюПоточна успішність
(до 30 балів)


Самостійна робота, ІНДЗ
(до 30 балів)


Рубіжний модуль-контроль
(до 40 балів)


Оцінка ECTS
(до 100 балів)


b*30/n, де
b – кількість набраних балів у змістовному модулі;
n – кількість аудиторних занять;
30 – коефіцієнт.

1) виконання індивідуальної творчої роботи:

- підготовка реферату – до 20 балів;
- доклад за рефератом – до 3 балів;
- стаття (прийнята до друку) –
до 30 балів;
- доповідь на конференції –
до 20 балів;

- тези в матеріалах конференції –
до 10 балів.

2) виконання індивідуальних навчальних завдань:
- план-конспект з теми заняття –
до 5 балів;
- підготовка структурно-логічної схеми заняття –
до 5 балів;
- підготовка зразків оперативно-розшукової документації –
до 7 балів;
- тестування –
до 3 балів.

37-40 балів – високий рівень знань, навичок, вмінь самостійно розв’язувати складні теоретичні і практичні завдання;

33-38 балів – результат, вищий за середній, але з декількома суттєвими недоліками;

29-32 балів – рівень теоретичної та практичної підготовки відповідає основним вимогам навчальної програми, але мають місце окремі суттєві недоліки у роботі;

25-28 балів – посередній результат, зі значними недоліками;

20-24 балів – результат задовольняє мінімальним вимогам щодо знань, умінь та навичок

^ А (90-100) - ВІДМІННО
відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок;

В (83-89) - ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками;

С (75-82) - ДОБРЕ
– в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок;

^ D (68-74) - ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків;

Е (60-67) - ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії;

F (60 і менше) – НЕЗАДОВІЛЬНО

необхідна серйозна подальша робота.Методичне забезпечення

Нормативно-правові акти:


 1. Алма-Атинская Декларация: Решение глав государств от 21 декабря 1991 г.// Дипломатический вестник. – 1992. - №1. – С. 6.

 2. Договор о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом от 04.06.1999 г. // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. – 1999. - № 2 (32)., С. 120-129.

 3. Додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах // Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, учасницею яких є Україна. – Х.: Эспада, 2001. – 448с., с. – 58-64.

 4. Додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників // Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, учасницею яких є Україна. – Х.: Эспада, 2001. – 448с., с. – 25-31;

 5. Другий додатковий протокол до Європейської конвенції про видачу правопорушників // Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, учасницею яких є Україна. – Х.: Эспада, 2001. – 448с., с. – 31-41.

 6. Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах // Зібрання міжнародних конвенцій про взаємну правову допомогу у цивільних і кримінальних справах, учасницею яких є Україна. – Х.: Эспада, 2001. – 448с., с. – 41-57, ст. 1.

 7. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини. Від 4.11.1996 р. // Офіційний вісник України. – 1998. - №13.

 8. Закон України „Про телекомунікації" // Відомості Верховної Ради. – 2004. - N12. - Ст.155.

 9. Закон України "Про адвокатуру" // Відомості Верховної Ради. – 1993. - №9. - Ст.62.

 10. Закон України "Про державну таємницю" // Відомості Верховної Ради.-1994.-№16. - Ст.93.

 11. Закон України "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві" // Відомості Верховної Ради. – 1994. – № 11. - Ст.51.

 12. Закон України "Про інформацію" // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №48. – Ст.650.

 13. Закон України "Про оперативно-розшукову діяльність" // Відомості Верховної Ради. – 1992. - №22. - Ст.303.

 14. Закон України "Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю" // Відомості Верховної Ради.-1993. - N 35. - Ст.358.

 15. Закон України "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції" // Відомості Верховної Ради.-1997.-№40.-Ст.263.

 16. Закон України "Про Службу безпеки України" // Відомості Верховної Ради. – 1992.- №27. - Ст.382.

 17. Закон України „Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України" // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №34. – Ст.187.

 18. Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин 1988 р. // Комп’ютерна інформаційна бібліотека "Інфодиск" станом на 31.03.2007 р.

 19. Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї що доповнює Конвенцію. Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по сущі, морю і повітрю, що доповнює Конвенцію. – К.: Winrock international, Жіночій консорціум України, Міністерство внутрішніх справ України, 2003. – 56 С.

 20. Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та експлуатацією проституції третіми особами 1950 року // Комп’ютерна інформаційна бібліотека "Інфодиск" станом на 31.03.2007 р.

 21. Конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999 р. // Комп’ютерна інформаційна бібліотека "Інфодиск" станом на 31.03.2007 р.

 22. Конвенція про маркування пластичних вибухових речовин з метою їх виявлення 1991 р. // Комп’ютерна інформаційна бібліотека "Інфодиск" станом на 31.03.2007 р.

 23. Конвенція про попередження та покарання злочинів проти осіб, які користуються міжнародним захистом, у тому числі дипломатичних агентів 1973 р. // Комп’ютерна інформаційна бібліотека "Інфодиск" станом на 31.03.2007 р.

 24. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22.01.1993 р. // Офіційний вісник України. 2005. - № 44. – ст. 2824, ст. 6

 25. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. – ст. 141.

 26. Кримінальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25-26, ст. 131.

 27. Кримінально-процесуальний кодекс України. – Х.,2005.

 28. Лист Верховного Суду вiд 19.11.1996 № 16/6 „Про тимчасовий порядок розгляду матеріалів про дачу дозволу на проникнення до житла чи іншого володіння особи, накладення арешту на кореспонденцію і виїмку поштово-телеграфних установ та зняття інформації з каналів зв'язку (телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції)" // Юридичний вісник України. – 2003. - № 49.

 29. Міжнародна конвенція про боротьбу з бомбовим тероризмом 1997 р. // Комп’ютерна інформаційна бібліотека "Інфодиск" станом на 31.03.2007 р.

 30. Міжнародна конвенція про боротьбу із захопленням заручників 1979 р.// Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1987. - № 20. – ст. 365.

 31. Положение о Совете министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств // Дипломатический вестник. - 1996. - № 7. – с. 41.

 32. Решение о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории Содружества Независимых Государств от 24 сентября 1993г.// Информационный вестник Совета глав государств и Совета правительств СНГ «Содружество». – 1993. - №4.

 33. Решение о Концепции взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью// Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и совета глав правительств СНГ. 2000. - № 1 (31). - С. 84-93.

 34. Решение о Положении о Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств от 9 октября 1997г.// Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета правительств СНГ. -1997. - № 3. - С. 97-105.

 35. Решение об утверждении Положения о Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств от 24.09.1993 г. // Содружество: информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. - N 4(12). – 1993. – С. 35-40.

 36. Указ Президента України вiд 13.04.2001 № 256/2001 „Про впорядкування виготовлення, придбання та застосування технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку" // Офіційний вісник України. - 2001. - № 16.


Основна література:


 1. Бандурка А.М., Горбачев А.В. Оперативно-розыскная деятельность: правовой анализ. – К.: РИО МВД Украины, 1994. – 160 с.

 2. Бандурка О.М. Оперативно-розшукова діяльність. Частина 1: Підручник. – Х.: Вид-во НУВС, 2002. – 336 с.

 3. Бараненко Б.І. Психологія оперативно-розшукової діяльності. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 272 с.

 4. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. – М.,1991.

 5. Белкин А.Р. Теория доказывания: научно-методическое пособие. – М.: Норма. – 2000. – 420 с.

 6. Берекашвили Л.Ш. Обеспечение прав человека и законности в деятельности правоохранительных органов: Учеб. пособие - М.: Щит-М, 2002.- 164 с.

 7. Громов Н.А., Пономаренко В.А. Гущин А.Н., Францифоров Ю.В. Доказательства, доказывание и использование результатов оперативно-розыскной деятельности. – М.: ПРИОР, 2001. – 208 с.

 8. Дидоренко Э.А., Бараненко Б.И., Глазков В.И., Курочка Н.И., Силюков В.А., Цветков А.Г. Основы оперативно-розыскной деятельности в Украине (понятие, принципы, правовое обеспечение). Учебное пособие. – К.: Центр учебной литературы, 2007. – 264 с.

 9. Дидоренко Э.А., Кириченко С.А., Розовский Б.Г. Процессуальный статус ОРД в уголовном судопроизводстве. – Луганск: РИО ЛИВД, 2000.

 10. Доля Е.А. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. – М.: «Спарк», 1996. – 111 с.

 11. Ермолович В.Ф., Ермолович М.В. Построение и проверка версий / Под ред. И.И.Басецкого. – Минск, 2000.

 12. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия. Общие положения. – СПб, 2004.

 13. Зеленецкий В.С. Возбуждение уголовного дела. – Х.: КримАрт, 1998.

 14. Зеленецкий В.С., Козьяков И.Н. Ведомственный контроль и прокурорский надзор за законностью ОРД. – Харьков, 2003.

 15. Кореневский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Методическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2000. - 144 с.

 16. Сілюков В.О., Черков В.О. Засоби оперативно-розшукової діяльності: Навчально-методичний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 96 с.Додаткова література:

 1. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. – М.: «Юридическая литература», 1973. – 216 с.

 2. Лупинская П.А. Доказательства в советском уголовном процессе. – М., 1955. – 55 с.

 3. Лупинская П.А. Доказывание в советском уголовном процессе: Учебное пособие. – М., 1966. – 101 с.

 4. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности использования полученных результатов в ходе предварительного следствия. Учебно-практическое пособие. – М., 2003. – 108 с.

 5. Михайленко А.Р. Расследование преступлений: законность и обеспечение прав граждан. – К., 1999. – 448 с.

 6. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. – М., 2000.

 7. Оперативно-розыскная деятельность и уголовный процесс: Учебно-практическое пособие / Под общ. ред. В.В.Черинкова, В.Я.Кикотя. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 86 с.

 8. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под. ред. Горяинова К.К., Овчинского В.С., Шумилова А.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 794 с.

 9. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. В.Б.Рушайло. – СПб.: “Лань”, 2000. – 720 с.

 10. Петрухин И.Л. Личная жизнь: пределы вмешательства. – М.: Юридическая литература, 1989. – 192 с.

 11. Петрухин И.Л. Личные тайны (человек и власть). – М.: ИГиП РАН, 1998. – 232 с.

 12. Погорецький М.А. Оперативно-розшукова діяльність: правові основи (структурно-логічні схеми) / За ред. Ю.М.Грошевого. – Х., 2003. – 192 с.

 13. Прослушивание телефонов в международном праве и законодательстве одиннадцати европейских стран / Сост. Е.Е.Захаров. – Х: Фолио, 1999. – 152 с.

 14. Процесуальна регламентація оперативно-розшукової діяльності потребує завершення: Наукова доповідь / Авт.кол. Е.О.Дідоренко, С.О.Кириченко, Б.Г.Розовський. – Луганськ, 2002. – 32 с.

 15. Психологія оперативного спілкування в діяльності оперативних підрозділів органів внутрішніх справ: Навчально-практичний посібник / Авт. кол.: Б.І. Бараненко, В.А. Глазков, О.С. Звонок та ін.; [За ред.. чл.-кор. АПрН України, проф.. Е.О. Дідоренка]; МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 552 с.

 16. Розовский Б.Г. Ненаучные заметки о некоторых научных проблемах уголовного процесса: Эссе. – Луганск, 2004.

 17. Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. – М.: Филинъ, 1997. – 336 с.

 18. Сибилева Н.В. Допустимость доказательств в советском уголовном процессе. – Х., 1990.

 19. Сілюков В.О., Черков В.О. Засоби оперативно-розшукової діяльності: Навчально-методичний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ. – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 96 с.

 20. Смирнов М.П. Комментарий оперативно-розыскного законодательства РФ и зарубежных стран: Учеб. пособие - М.: Экзамен, 2002.- 544 с.

 21. Тертишник В.М. Кримінально-процесуальне право України. – К.:А.С.К., 2003. – 1120 с.

 22. Тертишник В.М. Науково-практичний коментар до Кримінально-процесуального кодексу України. – К.:А.С.К., 2002. – 1056 с.

 23. Тертышник В.М. Нетрадиционные способы получения и исследования доказательств при выявлении и расследовании преступлений: Учебное пособие. Изд-е 2-е. – Х.: «Гриф», 1997. – 44 с.

 24. Тертышник В.М. Тайное становится явным: взаимодействие следователя, оперативного работника и эксперта-криминалиста при раскрытии и расследовании преступлений: Учебное пособие. – Х.: «Гриф», 1997. – 68 с.

 25. Федеральный закон “Об оперативно-розыскной деятельности”: научно-практический комментарий / Под ред. проф. В.В.Николюка. – М.: Спарк, 2002. – 198 с.

 26. Фомушкин А.А. Голос и речь раскрывают криминальные тайны: о применении психолингистических познаний в криминалистике и оперативно-розыскной деятельности. – СПб.: „Юридический центр Пресс”, 2003. – 129 с.

 27. Франковски С., Гольдман Р., Лентовска Э. Верховный суд США о гражданских правах и свободах. – Варшава: Изд-во “Бега”, 1997. - 254 с.
1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Підсумковий контроль проводиться у разі, якщо студент або курсант не набрали за Булонською системою 50 балів за 2 модулі
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Паспорт км 123456, виданий Артемівським рв лму гумвс україни в Луганській області 20. 10. 1995 року, про грубе порушення громадського...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року n 1138
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка