Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
НазваМіністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка
Сторінка1/5
Дата конвертації25.06.2013
Розмір0.53 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖВНИЙУНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ІМЕНІ Е.О.ДІДОРЕНКА

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник факультету

кримінальної міліції

Луганського державного університету внутрішніх справ

ім.Е.О. Дідоренка

майор міліції
_______________М.В. Карчевський

ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Робоча навчальна програма

Луганськ-2008


________
Основи оперативно-розшукової діяльності органів внутрішніх справ// Робоча навчальна програма//

Розробники: доцент кафедри ОРД та СТ кандидат юридичних наук, доцент О. Г.Цвєтков, викладачі кафедри ОРД та СТ^ В.М.Шалаєв, П.В.Матвієнко

Рецензенти: А.С. Беніцкий, начальник кафедри кримінального права,к.ю.н., доцент;

Б.І.Бараненко, професор кафедри оперативно-розшукової діяльності,к.ю.н.


^ Ухвалено на засіданні кафедри оперативно-розшукової діяльності Луганського державного університету внутрішніх справ

Протокол № 10 від 12 травня 2008р.

^ СТРУКТУРА РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИДИСЦИПЛІНИ
" ОСНОВИ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ"


Курс : підготовка бакалаврів

Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів ECTS: 3

Модулів: 3

Змістовних модулів: 3

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 2

Напрям: Право

Шифр: 0304
Напрям підготовки:

Правознавство
Код напряму: 6.030402
Освітньо-

Кваліфікаційний рівень: бакалавр

Семестр: V-VI

Лекції: 24 год.

Семінари: 24 год.

Практичні: 24 год.

Самостійна робота: 36 год.

( підготовка реферату; доклад за рефератом; стаття; доповідь на конференції; тези в матеріалах конференції.)


Види контролю: поточний контроль, контроль за виконанням індивідуальної та самостійної роботи, рубіжний (модульний) контроль


^ Мета курсу: Освітня полягає у формуванні в майбутніх робітників правоохоронних органів і юристів уявлень про основні світоглядні парадигми, а також розвитку навичок самостійного мислення при вирішенні оперативно-розшукових завдань.

Оперативно-розшукова діяльність, яка є однією із правоохоронних функцій органів внутрішніх справ, забезпечує розв'язання складних, багатоаспектних завдань боротьби зі злочинністю.

Виконання задач, покладених на співробітників оперативних підрозділів МВС, вимагає від них високопрофесійних знань теорії та практичного досвіду оперативно-розшукової діяльності, набуття вміння та навичок планування і виконання оперативно-розшукових заходів в боротьбі зі злочинністю.

Вивчення курсу « Основи оперативно-розшукової діяльності ОВС» передбачає також глибоке засвоєння курсантами і студентами правових основ та принципів цієї діяльності, особливостей компетенції та структури оперативних підрозділів, які ведуть боротьбу зі злочинністю.

Важливими умовами підготовки фахівців для оперативних підрозділів ОВС є вивчення позитивного досвіду і аналіз типових помилок при розкритті злочинів, засвоєння тактики проведення комплексних оперативно-розшукових операцій, знання організації взаємодії оперативних підрозділів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами і організаціями держави.

В зв'язку з цим при викладанні курсу « Основи оперативно-розшукової діяльності ОВС» значна увага приділяється одержанню курсантами і студентами знань щодо використання оперативно-розшукових матеріалів як приводів та підстав для порушення кримінальної справи, отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі, взаємного інформування підрозділів та інше.

Розвиваюча:

У результаті вивчення курсу ”Основи оперативно-розшукової діяльності” курсанти та студенти повинні знати:

• правову основу оперативно-розшукової діяльності, нормативне регулювання головних напрямків роботи оперативних підрозділів ОВС;

• завдання оперативно-розшукової діяльності та їх місце в системі правоохоронних органів;

• підстави для проведення оперативно-розшукової діяльності та гарантій законності при здійсненні;

• порядок та технічне забезпечення використання сил, засобів у боротьбі зі злочинністю;

• основні організаційні та тактичні положення оперативно-розшукової діяльності;

• види та оперативно-розшукову характеристику злочинів, боротьба з якими віднесена до компетенції карного розшуку, служби боротьби з економічними злочинами;

• завдання, систему, структуру компетенцію та загальні положення організації діяльності оперативних підрозділів.

Підсумком вивчення курсу має стати формування у курсантів та студентів таких умінь:

  • грамотно оперувати основними поняттями з основ оперативно-розшукової діяльності;

  • використовувати в практичній діяльності основні положення Закону „Про оперативно-розшукову діяльність”

Виховна:

Зазначені вище уміння повинні, в свою чергу, привести до отримання таких положень:

- правильно визначати світоглядну позицію мислителя;

-фундаментального підходу до глобальних проблем юридичної науки;

-обгрунтувати власну світоглядно-методологічну точку зору й спростувати точку зору опонента.

ПЕРЕДМОВА

Оперативно-розшукова діяльність, яка є однією із правоохоронних функцій органів внутрішніх справ, забезпечує розв'язання складних, багатоаспектних задач боротьби зі злочинністю. Метою учбової дисципліни «Основи оперативно-розшукової діяльності ОВС” та основним призначенням є формування у студентів і курсантів професійних знань про суть цієї різновидності правоохоронної діяльності, прищеплення необхідних знань та навичок.

Виконання задач, покладених на співробітників оперативних підрозділів МВС, вимагає від них високопрофесійних знань теорії та практичного досвіду оперативно-розшукової діяльності, набуття вміння та навичок планування і виконання оперативно-розшукових заходів в боротьбі зі злочинністю.

Вивчення курсу « Основи оперативно-розшукової діяльності ОВС» передбачає також глибоке засвоєння курсантами і студентами правових основ та принципів цієї діяльності, особливостей компетенції та структури оперативних підрозділів, які ведуть боротьбу зі злочинністю.

Важливими умовами підготовки фахівців для оперативних підрозділів ОВС є вивчення позитивного досвіду і аналіз типових помилок при розкритті злочинів, засвоєння тактики проведення комплексних оперативно-розшукових операцій, знання організації взаємодії оперативних підрозділів внутрішніх справ з іншими правоохоронними органами і організаціями держави.

В зв'язку з цим при викладанні курсу « Основи оперативно-розшукової діяльності ОВС» значна увага приділяється одержанню курсантами і студентами знань щодо використання оперативно-розшукових матеріалів як приводів та підстав для порушення кримінальної справи, отримання фактичних даних, які можуть бути доказами у кримінальній справі, взаємного інформування підрозділів та інше.

Викладення курсу розраховане на 108 учбових годин, з яких 72 відведено аудиторним заняттям.

У процесі вивчення дисципліни курсанти і студенти повинні освоїти вміння аналізувати і оцінювати оперативну обстановку, оволодіти навичками планування роботи, проведення комплексних операцій, залучення громадян до виконання завдань ОРД, пошуку та фіксації оперативно-розшукових даних, їх використання в судочинстві, приймати правильні рішення при виявленні злочинів та осіб, що їх скоїли, здійснювати невідкладні оперативно-розшукові заходи на місці події, виявляти осіб, що становлять оперативний інтерес та забезпечувати їх оперативно-профілактичний нагляд або розробку, виявляти та затримувати злочинців під час проведення особистого пошуку і т.д.

Вивчення курсу « Основи оперативно-розшукової діяльності ОВС» тісно пов'язане з іншими дисциплінами, такими як кримінальне та кримінально-процесуальне право, криміналістикою, судовою психологією кримінологією та іншими, а також з практикою діяльності органів внутрішніх справ.

Дана програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).


^ ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Сутність, правова основа, завдання, суб’єкти ОРД та підстави і термін її здійснення.
Тема №1. Сутність, правова основа, завдання та принципи ОРД.

Тема №2. Суб’єкти ОРД.

Тема №3.Підстави та терміни здійснення ОРД.
Орієнтовна структура змістового модуля №1п/п

Найменування розділів і тем

Кількість годин за видами занять

у тому числі:

з них:

Всього

Самост.

Робота

Аудиторні

Лекції

Семінар.

заняття

Практ.

заняття

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Сутність, правова основа, завдання та принципи ОРД.10


4


6


2


4
1.1

Сутність та поняття ОРД


2
1.2.

Правова основа ОРД

2
1.3.

Завдання та принципи ОРД

2
2.

Суб’єкти ОРД.


14

4

10

4

4

2

2.1.

Підрозділи, що здійснюють ОРД


2

2
2.2.

Поняття та види учасників ОРД:

-співпрацівники оперативних підрозділів;

-громадяни, що негласно здійснюють співробітництво з оперативними підрозділами;

- громадські організації, що сприяють здійсненню ОРД
22
2.3.

Соціальний та правовий захист учасників ОРД

2

3.

Підстави та терміни здійснення ОРД.
12


4


8


4


2


2

3.1

Підстави здійснення ОРД2


2
3.2.

Терміни, порядок здійснення та припинення ОРД2

2


Разом:


36


12


24


10


10


4


До змістового модулю 1

Тема №1

Сутність, правова основа, завдання та принципи ОРД.

План лекції
1.Сутність та поняття ОРД.

2.Правова основа ОРД.

3.Завдання та принципи ОРД.
Семінарське заняття

Сутність, поняття та правова основа ОРД.
1.Історія виникнення, розвитку та становлення ОРД як державно-правової форми боротьби зі злочинністю.

2.Положення оперативно-розшукової теорії, що визначають сутність ОРД.

3.Поняття ОРД.

4.Етапи становлення правового регулювання ОРД як державно-правової форми боротьби зі злочинністю.

5. Нормативно-правова база, що регламентує ОРД.

6.Міжнародно-правове регулювання співробітництва правоохоронних органів в боротьбі зі злочинністю.


Семінарське заняття

Завдання та принципи оперативно-розшукової діяльності.
1.Завдання, що поставлені перед ОРД.

2.Пошук і фіксація фактичних даних про противоправну діяльність.

3.Припинення розвідувально-підривної діяльності спеціальних служб іноземних держав та установ.

4. Класифікація та сутність принципів ОРД.

5.Загальноправові принципи ОРД.

6.Галузеві принципи ОРД.

Завдання для самостійної роботи та індивідуальні навчально-дослідницькі завдання.


  1. Історія становлення ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, стаття(прийнята до друку)- до 30 балів)

  2. ОРД як наука, її зв’язок з іншими науками. ( підготовка реферату- до 20 балів, стаття(прийнята до друку- до 30 балів)

  3. Основні напрями діяльності ОВС щодо протидії злочинності. (підготовка реферату- до 20 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)

  4. Формування правових основ ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, стаття(прийнята до друку- до 30 балів)

  5. Гарантії законності під час здійснення ОРД. ( підготовка реферату- до 20 балів, стаття(прийнята до друку)- до 30 балів, доклад за рефератом- до 3 балів)Основні поняття:
1.Оперативно-розшукова діяльність.

2.Законність.

3.Гласні і негласні заходи.

4.Пошукові, розвідувальні, контррозвідувальні заходи.

5.Правова основа.

6.Фактичні данні.

7.Принципи ОРД

8.Розвідувально-підривна діяльність.

  1   2   3   4   5

Схожі:

Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Підсумковий контроль проводиться у разі, якщо студент або курсант не набрали за Булонською системою 50 балів за 2 модулі
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ України Національна академія внутрішніх справ України
Затверджено Міністерством освіти І науки України як підручник для вищих навчальних закладів
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни луганський державний університет...
Паспорт км 123456, виданий Артемівським рв лму гумвс україни в Луганській області 20. 10. 1995 року, про грубе порушення громадського...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни
Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого Указом Президента України від 17 жовтня 2000 року n 1138
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство освіти І науки україни міністерство внутрішніх справ україни луганський держвнийуніверситет внутрішніх справ імені е. О. Дідоренка iconМіністерство внутрішніх справ україни національна академія внутрішніх справ
Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка