Робоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" (г/б)
НазваРобоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом підготовки "Правознавство" (г/б)
Сторінка1/8
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.06 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Львівський державний університет внутрішніх справ


КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ
Робоча навчальна програма

для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

за напрямом підготовки "Правознавство" (г/б)

м. Львів

2011 рік


УДК 343.13+378.147

Б27

ББК 67.9 (4Укр) 311+74.263.8
Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом підготовки „Правознавство” (г/б) Львівського державного університету внутрішніх справ.
Підготувала:

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ Басиста Ірина Володимирівна

Обговорено на засіданні кафедри кримінального процесу та криміналістики (протокол №____ від ________ 2011 року)

РецензентиГалаган В.І., доктор юридичних наук, професор, професор

Благута Р.І. кандидат юридичних наук, доцент начальник кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ.
©Львівський державний

університет внутрішніх справ

РОЗДІЛ 1. Анотація навчальної дисципліни

Серед основних завдань вищих навчальних закладів є поліпшення якості підготовки фахівців, а це обумовлює глибоке вивчення та опанування змісту навчальних програм провідних дисциплін. До них, безумовно, треба віднести кримінальний процес, без освоєння теоретичних та практичних проблем якого неможливо стати кваліфікованим фахівцем у галузі права. Адже кримінальнй процес належить до числа навчальних дисциплін, які посідають центральне місце у професійній підготовці юристів різної спеціалізації. В повсякденному житті практично кожному випускнику юридичного вузу так чи інакше доведеться зіткнутися з фактами вчинення злочинів. Тому глибоке вивчення кримінально-процесуального права – одна з умов успішної праці на посадах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів.

Дана робоча навчальна програма має своєю метою допомогти курсантам в засвоєнні курсу „Кримінальний процес України”. Тематика складена у відповідності з програмою курсу. Курс кримінального процесу України належить до числа дисциплін, вивчення яких є обов’язковим для фахової підготовки юриста. Керівник курсу визначає план занять і дає завдання. В завдання може входити вивчення кримінальних справ, опублікованих і неопублікованих прикладів з практики суду та правоохоронних органів. Курсант вивчає рекомендовану до кожного заняття літературу, нормативний матеріал, самостійно розв'язує завдання з посиланням на нормативний матеріал. При виконанні методичних завдань курсант усно викладає умови завдання і пропонує своє вирішення. Обговорення теоретичних, проблемних питань повинно випливати з вирішення практичних завдань.

Вивчаючи відповідні теми курсу, курсант повинен оволодіти навиками складання процесуальних документів. Для цього використовуються збірники зразків кримінально-процесуальних актів. Якість складання цих актів перевіряє викладач, який веде заняття. Протягом вивчення курсу курсант повинен написати такі процесуальні акти: протокол усної заяви про злочин; протокол явки з повинною; постанову про порушення кримінальної справи; постанову про притягнення як обвинуваченого; постанову про застовування запобіжного заходу; постанову про закриття кримінальної справи; обвинувальний висновок. Інші процесуальні документи курсант складає як під час навчання, так і при проходженні навчальної практики і стажування.

З основних тем курсу на заняттях та в інший час в кожній академічній групі проводяться рольові ігри у вигляді виконання окремих слідчих дій, прийняття рішень у кримінальній справі, проведення навчального судового процесу та ін.

Під час вивчення курсу курсанти знайомляться з практичною діяльністю правоохоронних органів. З цією метою запроваджується навчальна практика; здійснюється відвідування судових процесів; враховується участь у вивченні та узагальненні практики при написанні курсових, наукових робіт та виконанні індивідуальних завдань кафедри.

Ефективною формою вивчення курсу є індивідуальна робота викладачів з курсантами із питань, які є важкими для курсанта при засвоєнні. Консультації проводяться щотижня у визначений день і час. Курсанти, які неповно засвоюють матеріал, пасивні на заняттях, можуть бути запрошені на консультації за ініціативою викладача.

Курсанти відповідно до спеціалізації виконують курсову роботу з кримінального процесу. Курсова робота дає можливість більш глибоко вивчити навчальну дисципліну, набути навичок наукової роботи. Тему курсової роботи в подальшому можна розвинути до рівня наукової роботи. Виконується курсова робота під керівництвом викладача та відповідно до затвердженої кафедрою тематики на навчальний рік.

Мета вивчення курсу – набуття курсантами необхідних знань у галузі кримінального судочинства України і практичних навичок його реалізації. В результаті вивчення курсу курсант повинен знати:

  • зміст кримінально-процесуального законодавства, рішення (постанови) вищих органів державної влади і управління з питань законності і правопорядку; Керівні постанови Пленуму Верховного Суду України, накази та інструктивні листи Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування кримінально-процесуального закону;

  • структуру і повноваження органів, які реалізують кримінально-процесуальну діяльність, її форми і методи;

  • практику застосування кримінально-процесуального законодавства, практичну діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокурора, суду, захисника в кримінальному судочинстві;

  • процесуальні засоби профілактики злочинів;

  • основні проблеми кримінально-процесуальної доктрини і практики, а також перспективу дальшого розвитку і удосконалення кримінальногопроцесу

курсант повинен вміти:

 • правильно тлумачити і застосовувати кримінально-процесуальний закон та інші нормативні акти, що регулюють відносини у сфері судочинства;

 • всебічно, повно, об’єктивно і швидко встановлювати всі необхідні обставини кримінальної справи;

 • володіти процесуальними засобами розслідування злочинів, правильно проводити слідчі дії;

 • приймати обгрунтовані рішення в кримінальній справі, правильно оформляти процесуальні акти;

 • виявляти в кримінальній справі обставини, які сприяють вчиненню злочинів, проводити профілактичну роботу щодо попередження нових злочинів;

 • застосовувати в кримінальному процесі досягнення науки і техніки, а також передовий досвід практичної діяльності правоохоронних органів, використовувати сучасні методи наукової організації праці слідчого, прокурора, судді, захисника у сфері кримінального судочинства.

За своєю структурою курс дисципліни „Кримінальний процес України” умовно складається із загальної та особливої частин (двох змістовних модулів). Загальна кількість годин, передбачених навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” становить 270 годин та вивчається курсантами на третьому курсі після вивчення СПОУ, Кримінального права (загальна частина) протягом цілого навчального року і завершується складанням екзамену.


Розділ 2

Тематичний план

Модуль 9-10 (зм-1 Загальна частина)


п/п

Найменування теми

Всього

Лекції

Семіна-рські

Практичні

Самос-тійна робота

1

Поняття, суть та значення кримінального процесу України

16

4

4
8

2

Кримінально-процесуальний закон України

8

2

2
4

3

Принципи кримінального процесу України

16

6

4
6

4

Суб’єкти кримінального процесу

16

6

4
6

5

Докази і доказування в кримінальному процесі

10

2

2
6
МКРМодуль 10Докази і доказування в кримінальному процесі

12

2

2

2

6

6

Кримінально-процесуальні строки і судові витрати

14

2

4
8

7

Державний захист осіб, які беруть участь у кримінальному процесі

10

2

2
6

8

Процесуальні документи

10

2

2
6

9

Процесуальний примус

12

4

2
6

10

Вирішення питання про порушення кримінальної справи

18

6

4
8
МКРПМКМодуль 11-12 (зм-2 Особлива частина)
11

Основні положення досудового слідства

10

2

2
6

12

Слідчі дії

20

8

2

4

6

13

Притягнення як обвинуваченого

10

4

2
4

14

Зупинення досудового слідства

6

2

-
4

15

Закінчення досудового слідства

10

4

2
4

16

Підсудність кримінальних справ. Попередній розгляд справи суддею

8

2

2
4
МКРМодуль 12
17

Судовий розгляд кримінальних справ

12

4

2

2

4

18

Провадження в апеляційній інстанції

6

2

2
2

19

Провадження в касаційній інстанції. Перегляд судових рішень ВСУ

6

2

2
2

20

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

14

2

2
10

21

Виконання судових рішень

8

2

2
4

22

Особливі порядки провадження

10

4

2
4

23

Видача особи (екстрадиція)

8

2

2

2

2
Всього

270

78

56

10

126
МКРЕкзамен

^ РОЗДІЛ 3. РОЗПОДІЛ МАТЕРІАЛУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ НА ЗМІСТОВІ МОДУЛІ
Змістовий модуль 1 ( модуль 9-10)
Тема 1. Поняття, суть та значення кримінального процесу України

Поняття кримінального процесу та його історичні форми. Правосуддя і кримінальний процес. Кримінально-процесуальна діяльність і кримінально-процесуальні відносини. Система кримінального процесу. Стадії процесу.

Завдання кримінального процесу, його роль у державному механізмі контролю над злочинністю.

Основні кримінально-процесуальні поняття. Механізм кримінально-процесуального регулювання. Кримінально-процесуальні функції. Кримінально-процесуальна форма. Кримінально-процесуальні гарантії (правосуддя, права особи). Кримінально-процесуальні акти.

Кримінально-процесуальне право як галузь права України. Система кримінально-процесуального права. Його джерела.

Кримінально-процесуальна доктрина (наука), її предмет, система і методи. Завдання кримінально-процесуальної науки та основні напрямки її розвитку. Кримінально-процесуальна наука і суміжні галузі знань.
^ Тема 2. Кримінально-процесуальний закон України

Кримінально-процесуальний закон та його співвідношення з кримінально-процесуальним правом. Кримінально-процесуальний Кодекс України. Закони та інші нормативні акти Верховної Ради України, інші кримінально-процесуальні норми. Види і структура норм. Переконання, примус і відповідальність у механізмі кримінально-процесуального регулювання. Чинність кримінально-процесуального закону в часі, просторі і щодо осіб. Значення керівних роз’яснень Пленуму Верховного Суду України, наказів та інструктивних листів Генерального прокурора України для кримінального процесу.
^ Тема 3. Принципи кримінального процесу України

Поняття та значення принципів кримінального процесу. Принципи судоустрою та судочинства. Конституційні принципи. Загальнопроцесуальні принципи і специфічні принципи стадій.

Система і характеристика принципів кримінального процесу. Законність як принцип кримінального процесу. Принцип публічності (офіційності) кримінального процесу. Принцип недоторканності особи, її житла та охорони особистого життя громадян. Здійснення правосуддя тільки судом. Поєднання одноособовості і колегіальності у розгляді кримінальних справ судом. Участь народних (судових) засідателів у розгляді справ судами першої інстанції. Незалежність судів та підпорядкування їх тільки законові. Гласність кримінального судочинства. Змагальність. Національна мова судочинства. Рівність громадян перед судом і перед законом. Охорона прав і законних інтересів особи. Презумпція невинуватості. Забезпечення підозрюваному і обвинуваченому права на захист. Всебічність, повнота і об’єктивність дослідження обставин справи. Безпосередність і усність судового розгляду кримінальної справи. Участь громадськості в кримінальному судочинстві.

Моральні засади кримінального судочинства. Розвиток і вдосконалення демократичних засад кримінального процесу України.

^ Тема 4. Суб’єкти кримінального процесу

Поняття і класифікація суб’єктів кримінально-процесуальної діяльності.

Державні органи і посадові особи, які ведуть кримінальний процес: суд, суддя, прокурор, слідчий, начальник слідчого відділу, орган дізнання та особа, яка провадить дізнання (дізнавач), їх процесуальний статус.

Представники громадських організацій і трудових колективів у кримінальному процесі. Громадські обвинувачі і громадські захисники.

Учасники кримінального процесу, які мають власний інтерес у кримінальному процесі: підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач, законні представники потерпілого і обвинуваченого. Представники потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача. Процесуальний статус вищевказаних учасників процесу.

Захисник у кримінальному процесі. Процесуальні обов’язки і права захисника.

Інші учасники кримінального процесу, їх процесуальне становище: перекладач, поняті, експерт, спеціаліст, секретар судового засідання, секретар Пленуму Верховного Суду України.

Підстави, які виключають участь у кримінальному процесі. Відводи. Підстави і процесуальний порядок відводів.

Цивільний позов у кримінальному процесі та захист порушених злочином майнових прав та інтересів потерпілих іншими кримінально-правовими та кримінально-процесуальними засобами. Відшкодування судових витрат та витрат на стаціонарне лікування потерпілих.
^ Тема 5. Докази і доказування у кримінальному

процесі України

Поняття доказового права. Поняття теорії доказів у кримінальному процесі та її предмет. Гносеологія (теорія пізнання) - методологічна основа теорії доказів. Поняття, характер і якість істини в кримінальному судочинстві. Встановлення істини - мета доказування.

Поняття предмету доказування та його структура. Предмет доказування і склад злочину.

Поняття доказу. Належність і допустимість доказу. Класифікація доказів: первісні і похідні, особисті і речові, прямі і непрямі, обвинувальні і виправдувальні.

Види процесуальних джерел доказів. Показання свідка. Особи, які можуть бути допитані як свідки і які не можуть виступати як свідки. Предмет показань свідка. Права, обов’язки, відповідальність свідка.

Показання потерпілого. Права, обов’язки, відповідальність.

Показання підозрюваного. Предмет показань підозрюваного.

Показання обвинуваченого. Предмет його показань. Зізнання обвинуваченого у вчиненні злочину та його значення для висновку у справі.

Висновок експерта. Підстави для призначення судової експертизи. Обов’язкове призначення експертизи. Види експертизи. Експертизи за родом знань, додаткові, повторні, комісійні, комплексні.

Речові докази. Поняття речових доказів, їх види. Процесуальне закріплення речових доказів. Вирішення питання про речові докази.

Протоколи слідчих і судових дій. Додатки до протоколу.

Документи. Вимоги, яким має відповідати документ як доказ у кримінальному процесі. Документ і речовий доказ. Протоколи з відповідними додатками, складені уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів.

Процес доказування та його структура. Елементи процесу доказування. Версії та їх роль у процесі доказування. Одержання доказів. Зміст оцінки та перевірки доказів.

Суб’єкти доказування. Їх класифікація. Обов’язок доказування.

^ Тема 6. Кримінально-процесуальні строки і судові

витрати

Строки і час прийняття кримінально-процесуальних рішень. Їх ознаки, підстави, види і процесуальні форми, набуття ними законної сили. Строки і час виконання кримінально-процесуальних дій. Обчислення і поновлення кримінально-процесуальних строків, обчислення часу. Поняття дня і ночі у кримінальному процесі.

Кримінально-процесуальні (судові) витрати. Відшкодування витрат свідкам, потерпілим, експертам, спеціалістам, перекладачам, понятим. Оплата праці захисника. Відшкодування витрат на стаціонарне лікування потерпілого.

Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду.

Цивільний позивач і цивільний відповідач, їх процесуальний статус.

^ Тема 7. Державний захист осіб, які беруть участь у кримінальному процесі

Приводи і підстави до забезпечення за­ходів безпеки, права і обов’язки осіб, щодо яких здійснюються заходи забезпечення безпеки та органів, які її забезпечують; заходи забезпечення безпеки, процесуальний порядок їх за­стосування і скасування.

^ Тема 8. Процесуальні документи

Поняття постанови органу досудового слідства, вимоги до її складання. Набуття постановою законної сили. Подання. Обвинувальний висновок. Вирок суду. Доручення та окреме доручення. Повістка. Застосування у складанні процесуальних документів взірців, бланків, схематичного виразу змісту і форми.

Документальне фіксування призначення і проведення кримінально-процесуальних дій, їх результатів. Поняття протоколу слідчої дії, вимоги до його складання. Юридичні і ділові вимоги до складання кримінально-процесуальних документів.

^ Тема 9. Процесуальний примус

Поняття та значення процесуального примусу при провадженні кримінальної справи. Види заходів процесуального примусу. Процесуальний примус та кримінально-правова відповідальність.

Поняття, значення і система запобіжних заходів.

Взяття під варту. Підстави, порядок і строки застосування цього запобіжного заходу. Порядок утримання осіб, які взяті під варту. Процесуальні гарантії прав заарештованого.

Підписка про невиїзд. Особиста порука. Порука громадської організації або трудового колективу. Нагляд командування військової частини. Віддання неповнолітнього обвинуваченого під нагляд законних представників або адміністрації дитячої установи.

Підстави і порядок застосування запобіжних заходів. Скасування або зміна запобіжного заходу.

^ Тема 10. Вирішення питання про порушення кримінальної справи

Суть і значення стадії порушення кримінальної справи. Приводи до порушення кримінальної справи. Підстави для порушення кримінальної справи. Органи і особи, які уповноважені порушити кримінальну справу.

Порядок порушення кримінальних справ. Попередня перевірка заяв і повідомлень про злочин. Підстави для відмови в порушенні кримінальної справи. Обставини, які виключають провадження в кримінальній справі. Постанова (ухвала) про відмову в порушенні кримінальної справи. Оскарження рішень про відмову в порушенні кримінальної справи.

Особливості порушення кримінальних справ приватного та приватно-публічного обвинувачення. Участь громадськості в стадії порушення кримінальної справи.

Нагляд прокурора за законністю порушення кримінальної справи. Основні недоліки правозастосувальної практики на стадії порушення кримінальної справи.

Проблема удосконалення процесуального порядку порушення кримінальних справ.
Змістовий модуль 2 ( модуль 11-12)
Тема 11. Основні положення досудового слідства

Суть і значення досудового слідства. Форми досудового слідства. Загальні умови провадження досудового слідства. Підслідність кримінальних справ. Строки слідства. Повноваження слідчого. Участь спеціаліста, перекладача і понятих у досудовому слідстві. Визнання потерпілим, цивільним позивачем, притягнення особи як цивільного відповідача на досудовому слідстві. Застосування звукозапису, відео- і фототехніки та інших науково-технічних засобів при проведенні слідчих дій. Заходи, що вживаються слідчим для усунення причин злочину та умов, що сприяли його вчиненню. Участь громадськості в стадії досудового слідства. Кримінально-процесуальні акти досудового слідства. Постанови і подання слідчого. Протоколи слідчих дій. Об’єднання і виділення кримінальних справ. Оскарження дій та рішень слідчого.

^ Тема 12. Слідчі дії

Слідчі дії: поняття, види та система. Співвідношення слідчих і процесуальних дій слідчого.

Допит обвинуваченого. Протокол допиту обвинуваченого.

Допит підозрюваного. Процесуальні умови та порядок допиту. Протокол допиту підозрюваного.

Допит свідка і потерпілого. Процесуальні умови та порядок їх допиту. Протокол допиту.

Очна ставка: поняття, підстава та мета проведення. Процесуальні умови та порядок проведення. Протокол очної ставки.

Пред’явлення для впізнання. Види, процесуальні умови та порядок проведення. Протокол пред’явлення для впізнання.

Обшук та виїмка: поняття та мета проведення. Підстави для проведення обшуку та виїмки. Процесуальні умови та порядок проведення обшуку. Особистий обшук. Процесуальний порядок проведення виїмки. Виїмка поштово-телеграфної кореспонденції. Протокол обшуку та виїмки. Зняття інформації з каналів зв’язку.

Огляд: поняття і види. Підстави для проведення огляду. Процесуальні умови і порядок проведення огляду. Особливості проведення ексгумації трупа.

Освідування: поняття та мета проведення. Процесуальні умови та порядок проведення. Протокол освідування. Оформлення результатів судово-медичного освідування.

Відтворення обстановки і обставин події: поняття, мета проведення та умови допустимості. Протокол відтворення обстановки і обставин події.

Призначення еспертизи. Підстави, процесуальні умови і порядок призначення експертизи. Права обвинуваченого при призначенні експертизи. Одержання зразків для експертного дослідження. Направлення обвинуваченого на стаціонарну експертизу. Висновок експерта. Допит експерта. Порядок пред’явлення обвинуваченому матеріалів експертизи.

Дії слідчого, вчинені з метою забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна. Процесуальний порядок накладання арешту на майно.

^ Тема 13. Притягнення особи як обвинуваченого

Поняття і значення притягнення як обвинуваченого. Його кримінально-правові та кримінально-процесуальні підстави. Межі доказування складу злочину, інші обставини предмету доказування.

Кримінально-процесуальні дії, що складають притягнення як обвинуваченого. Суть і значення притягнення як обвинуваченого. Відомчий і прокурорський нагляд за законністю визнання обвинуваченого. Форма і зміст постанови, про притягнення як обвинуваченого.

Порядок забезпечення явки обвинуваченого. Підстави і порядок здійснення його приводу. Порядок встановлення місця перебування обвинуваченого. Підстави і процесуальний порядок оголошення і здійснення розшуку обвинуваченого. Застосування в постанові про оголошення розшуку та додатках до неї методу словесного портрету.

Зміст, строки, час і порядок пред’явлення обвинувачення. Участь захисника, інших осіб. Особливості пред’явлення обвинувачення неповнолітньому, особам, які мають фізичні вади або не розуміють мови провадження досудового слідства. Підстави і порядок повторного пред’явлення обвинувачення. Фіксування ходу та результатів пред’явлення обвинувачення.

Мета і значення допиту обвинуваченого, його підстави. Строки і час допиту. Учасники допиту. Допит обвинуваченого прокурором. Порядок допиту. Особливості допиту неповнолітнього, осіб, які мають фізичні, психічні вади або не розуміють мови провадження кримінальної справи. Неприпустимість застосування незаконних діянь. Фіксування проведеня і результатів допиту обвинуваченого. Право обвинуваченого на власноручний виклад своїх показань.

^ Тема 14. Зупинення досудового слідства

Підстави зупинення досудового слідства. Зупинення слідства, коли місце знаходження обвинуваченого невідоме. Зупинення слідства при тимчасовому тяжкому захворюванні обвинуваченого. Зупинення слідства, коли не встановлено особи, яка вчинила злочин. Відновлення слідства. Закриття справи, в якій слідство зупинено. Постанова про зупинення досудового слідства. Оголошення розшуку обвинуваченого у зв’язку з зупиненням досудового слідства. Постанова про відновлення досудового слідства. Оскарження рішення про зупинення досудового слідства.

^ Тема 15. Закінчення досудового слідства

Форми закінчення досудового слідства: закриття справи; складання обвинувального висновку; скерування справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру чи виховного характеру.

Закриття кримінальної справи: поняття та підстави. Закриття кримінальної справи за реабілітуючими підставами. Закриття за підставами нереабілітуючими. Порядок закриття кримінальної справи. Закриття кримінальної справи в частині пред’явленого обвинувачення або стосовно окремих обвинувачених. Постанова про закриття кримінальної справи. Оскарження постанови про закриття справи. Умови та порядок відновлення слідства в закритій справі.

Закінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку. Повідомлення потерпілого, цивільного позивача і цивільного відповідача та їх представників про закінчення досудового слідства і ознайомлення їх з матеріалами справи. Участь захисника при закінченні досудового слідства.

Обвинувальний висновок: поняття і значення. Зміст та форма обвинувального висновку. Додатки до нього.

Зміст перевірки прокурором справи з обвинувальним висновком. Рішення прокурора в справі з обвинувальним висновком. Оскарження дій слідчого і прокурора.

^ Тема 16. Підсудність кримінальних справ. Попередній розгляд справи суддею

Поняття та види підсудності. Підсудність справ за предметною (родовою) ознакою. Територіальна (місцева) підсудність кримінальних справ. Спеціальна і персональна підсудність. Визначення підсудності при об’єднанні справ (підсудність за зв’язком справ). Передача кримінальної справи за підсудністю. Недопустимість спорів про підсудність.

Суть та значення стадії попереднього розгляду справи суддею. Питання, які застосовуються суддею при попередньому розгляді справи. Порядок досудового розгляду справи. Строки досудового розгляду справи. Рішення судді за результатами досудового розгляду справи. Призначення справи до досудового розгляду. Повернення справи на додаткове розслідування. Закриття справи на стадії попереднього розгляду справи суддею. Закриття справи і направлення її за підсудністю. Повернення справи прокурору. Особливості досудового розгляду справи. Особливості досудового розгляду в справах, які порушуються за скаргою потерпілого. Питання, які підлягають вирішенню суддею в зв’язку з підготовкою справи до судового розгляду. Вручення підсудному копії обвинувального висновку і повідомлення про день розгляду справи в суді. Забезпечення права на ознайомлення з матеріалами справи. Строки призначення справи до розгляду в суді.
^ Тема 17. Судовий розгляд кримінальних справ

Порядок судового засідання. Основні частини судового засідання. Підготовча частина судового засідання. Питання, які вирішуються в підготовчій частині та послідовність їх вирішення.

Судове слідство: поняття і значення. Початок судового слідства. Встановлення порядку дослідження доказів. Система слідчих дій в судовому розгляді. Використання науково-технічних засобів у судовому слідстві. Участь спеціаліста у судовому слідстві.

Допит підсудного. Порядок допиту. Умови та порядок оголошення показань підсудного.

Допит свідків та потерпілих. Роз’яснення їм їх прав та обов’язків. Створення в суді умов, які виключають вплив зацікавлених осіб на свідків і потерпілих з метою надати їм можливості виконати свій громадянський і правовий обов’язок. Порядок допиту свідка і потерпілого. Умови та порядок оголошення показань свідка і потерпілого, які були дані ними на досудовому слідстві. Особливості допиту неповнолітніх свідків і потерпілих.

Проведення експертизи в суді. Підстави та порядок призначення експертизи. Висновок експерта. Допит експерта. Провадження додаткової та повторної експертизи.

Оголошення протоколів допитів і документів у судовому засіданні.

Проведення в судовому засіданні пред’явлення для впізнання, освідування, очної ставки та інших слідчих дій.

Закінчення судового слідства.

Судові дебати: поняття та значення. Особи, які беруть участь у судових дебатах. Репліки.

Останнє слово підсудного.

Підстави та порядок відновлення судового слідства

Вирок та ухвала суду (постанова судді). Поняття і значення вироку як акту правосуддя. Види вироків. Законність, обгрунтованість, справедливість і мотивованість вироку. Питання, які вирішуться судом під час постановлення вироку. Підстави винесення обвинувального вироку. Види вироків. Підстави винесення виправдувального вироку Вирішення питання про захист майнових прав потерпілих від злочину у вироці суду: вирішення цивільного позову, відшкодування завданої злочином шкоди за власною ініціативою суду.

Порядок постановлення вироку. Таємниця наради суддів. Особлива думка судді.

Зміст і форма вироку. Вступна, описово-мотивувальна і резолютивна частини вироку.

Ухвала суду (постанова судді): зміст, форма, порядок винесення. Окрема ухвала суду (окрема постанова судді). Підстави і порядок її винесення.

Характеристика основних помилок і недоліків у діяльності суду першої інстанції.

Основні напрямки удосконалення судового розгляду кримінальних справ.

^ Тема 18. Провадження в апеляційній інстанції

Суть і значення стадії апеляційного провадження; строки і процесуальний порядок подачі апеля­ції; порядок розгляду справ у апеляційній інстанції.

^ Тема 19. Провадження в касаційній інстанції. Перегляд судових рішень ВСУ.

Суть і значення стадії касаційного провадження; строки і порядок подачі касаційного подан­ня і касаційних скарг; порядок розгляду справ у касаційній інстанції. Повноваження Верховного суду України відповідно до ст.ст. 40011-40025.

^ Тема 20. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами

Суть та значення стадії; підстави для перегляду судових рішень, строки і процесуальний порядок.
Тема 21. Виконання судових рішень

Суть і завдання стадії; питання, які роз­глядаються судом у стадії виконання вироку; звернення виро­ку до виконання; виконання інших судових рішень.

^ Тема 22. Особливі порядки провадження

Необхідність особливостей провадження в справах про злочини неповнолітніх. Предмет доказування в справах неповнолітніх. Запобіжні заходи, що застосовуються в справах неповнолітніх.

Особливості досудового слідства в справах про зочини неповнолітніх. Порядок виклику неповнолітнього обвинуваченого. Виділення справи в окреме провадження.

Особливості розгляду справ про злочини неповнолітніх в суді першої інстанції. Віддання неповнолітнього обвинуваченого до суду. Участь у суді захисників, законних представників підсудного, представників служби у справах неповнолітніх при виконавчих органах Рад народних депутатів, представників підприємств, установ та організацій. Дії суду при дослідженні обставин, що можуть негативно вплинути на неповнолітнього підсудного. Питання, що вирішуються судом при постановленні вироку. Призначення громадського вихователя неповнолітньому засудженому. Вирішення питання про відстрочку виконання вироку. Застосування судами до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру.

Основні недоліки провадження в справах неповнолітніх і проблеми його удосконалення.

Підстави для застосування примусових заходів медичного характеру. Порядок досудового слідства в справах осіб, які вчинили суспільно-небезпечне діяння в стані неосудності, а також осіб, які захворіли після вчинення злочину на психічну хворобу.

Обов’язкова участь захисника. Проведення судово-медичної експертизи. Обставини, які підлягають встановленню в справі. Закінчення досудового слідства. Види рішень слідчого. Постанова про скерування справи в суд: зміст і форма.

Дії та рішення прокурора в справах про застосування примусових заходів медичного характеру.

Особливості розгляду справи в суді. Підготовчі дії досудового засідання. Судовий розгляд. Питання, які має вирішити суд. Види рішень суду: зміст та форма. Скасування або зміна примусових заходів медичного характеру. Відновлення кримінальної справи щодо особи, до якої були застосовані примусові заходи медичного характеру.

Основні недоліки провадження в справах про застосування примусових заходів медичного характеру. Шляхи його удосконалення.

Поняття і значення протокольної форми досудової підготовки матеріалів. Справи, в яких провадження відбувається в порядку протокольної форми досудової підготоки матеріалів. Процесуальні дії органів дізнання. Протокол про обставини вчиненого злочину: зміст, форма. Додатки до протоколу.

Порушення кримінальної справи в суді. Постанова судді про порушення кримінальної справи, віддання правопорушника до суду і призначення справи до розгляду в судовому засіданні: зміст, форма.

Розгляд справи в суді. Провадження досудового слідства в справах про злочини, для яких передбачена протокольна форма досудової підготовки матеріалів.

Недоліки правозастосувальної практики в справах з протокольною формою досудової підготовки матеріалів. Проблеми удосконалення.

Кримінальні справи, які порушуються за скаргою потерпілого. Скарга потерпілого в порядку приватного обвинувачення. Дії судді у випадку одержання скарги в порядку приватного обвинувачення. Рішення судді. Порушення кримінальної справи і віддання до суду. Зустрічна скарга і об’єднання справ в єдине провадження. Судовий розгляд. Участь прокурора в справах приватного обвинувачення. Підтримання в суді обвинувачення потерпілого. Дії суду щодо примирення потерпілого з обвинуваченим. Провадження дізнання і досудового слідства в справах приватного обвинувачення.

^ Тема 23. Видача особи (екстрадиція)

Правова допомога в кримінальних справах Україною — іноземним державам і іноземних держав – Україні; інтерпол та особливості його діяльності по забезпеченню правосуддя; видача в Україну з-за кордону осіб, які вчинили злочин; по­няття та процедура екстрадиції; передача осіб, засуджених су­дами України до позбавлення волі, для відбування покарання держави, громадянами якої вони є; передача громадян Украї­ни, засуджених судами іноземних держав до позбавлення волі, для відбування покарання в Україні; проведення слідчих дії на території іншої держави.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

Робоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки \"Правознавство\" (г/б) iconРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для...
Комплексний державний іспит є засобом діагностики рівня сформованості умінь І знань з професійної підготовки студентів спеціальності...
Робоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки \"Правознавство\" (г/б) iconРобоча навчальна програма з дисципліни “Мікроекономічна теорія виробництва...
Робоча навчальна програма з дисципліни “Мікроекономічна теорія виробництва” для студентів напряму підготовки 030504 „Економіка підприємства”,...
Робоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки \"Правознавство\" (г/б) iconЗатверджую
Криміналістика: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі...
Робоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки \"Правознавство\" (г/б) iconРобоча навчальна програма з дисципліни „ Історія держави І права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави І права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
Робоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки \"Правознавство\" (г/б) iconПрограма
«бакалавр» за напрямом підготовки 0403 «Системні науки та кібернетика» І мають бажання продовжити навчання за спеціальністю «Системний...
Робоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки \"Правознавство\" (г/б) iconРобоча навчальна програма для студентів напряму підготовки 030303...
«Видавнича справа та редагування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Викладається на III курсі у 5-му семестрі в обсязі...
Робоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки \"Правознавство\" (г/б) iconРобоча програма навчальної дисципліни
Робоча програма навчальної дисципліни «Кримінальний процес» для студентів, курсантів, слухачів за напрямом підготовки/спеціальністю...
Робоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки \"Правознавство\" (г/б) iconМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів
Робоча програма навчальної дисципліни «Професійна етика юриста» для студентів за галуззю знань 0304 «Право», напрямом підготовки...
Робоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки \"Правознавство\" (г/б) iconЗатверджую
Робоча навчальна програма з «Міжнародне право» для студентів за напрямом підготовки 030401 «Правознавство» на 78 арк
Робоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня \"Бакалавр\" за напрямом підготовки \"Правознавство\" (г/б) iconПрограма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка