Тема загальна характеристика
НазваТема загальна характеристика
Сторінка1/6
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.8 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6


ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Змістовий модуль І
ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

ТРУДОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ

Лекція (4 години)
Поняття трудових спорів. Класифікація трудових спорів за зміс­том, суб'єктом, характером і порядком розгляду (підвідомчості). Причини і умови виникнення трудових спорів. Спори організаційно-виробничого та правозастосовного характеру.

Основні принципи вирішення трудових спорів.

Загальна характеристика законодавства, яке регулює порядок вирішення трудових спорів.

Органи з розгляду індивідуальних трудових спорів, основні принципи їх організацій.

^ РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:

Семінар (2 години)
Тема 1. Загальна характеристика трудових спорів в Україні

  1. Поняття трудових спорів та їх юридичний зміст.

  2. Види (типологія) трудових спорів.

  3. Причини виникнення трудових спорів та заходи щодо їх усунення.

  4. Система органів з розгляду трудових спорів, основні принципи їх

діяльності та вирішення трудових спорів.
^ Методичні вказівки по вивченню теми

Вивчення даної теми слід починати із з'ясування поняття «трудові спори». На сьогодні в Україні немає офіційного визначення поняття трудового спору у широкому змісті. Лише у Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) є спроба (на наш погляд – невдала) дати легальне визначення колективного трудового спору (конфлікту) як одного з видів трудових спорів. Аналіз цього явища, а також теоретичних і законодавчих джерел дозволяє визначити трудові спори-конфлікти як розбіжності між працівником, групою працівників (трудовим колективом) чи профспілкою (профспілками), з одного боку, та роботодавцем (роботодавцями), з іншого, з приводу застосування (тлумачення) норм трудового права, встановлення нових або зміни існуючих умов праці, про які заявлено в компетентні юрисдикційні органи і які розглядаються ними у встановленому законодавством порядку.

Студенти повинні засвоїти, як класифікуються трудові конфлікти і з яких підстав (за суб’єктним критерієм – індивідуальні і колективні; за юридичною природою конфлікту – про застосування норм трудового права і про встановлення нових або зміну існуючих умов праці тощо).
Далі слід зупинитися на причинах виникнення трудових конфліктів (суб’єктивного і об’єктивного характеру). Слід розрізняти причини трудових конфліктів і умови виникнення конфлікту - конкретні обставини, які загострюють виниклі суперечності між сторонами трудового договору і приводять до конфлікту.

Студент повинен засвоїти основні принципи розгляду трудових конфліктів. Вони закріплені в Конституції України і чинному трудовому законодавстві. У їх числі: гарантованість державного захисту; рівність сторін перед законом; безкоштовність і доступність звернень працівників і ін.

Основними законодавчими актами, які встановлюють порядок вирішення трудових спорів є Конституція України, КЗпП України, Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) від 03.03.98 р., ЦПК України, КАСу України, акти Національної служби посередництва і примирення України тощо. Особливу увагу слід звернути на рішення Конституційного Суду України і постанови Пленуму Верховного Суду України, які, на наш погляд, не є джерелами трудового права, але мають велике значення при вирішенні трудових спорів.

^ На самостійне опрацювання виноситься питання (15 год.):

  1. Загальна характеристика конституційним гарантіям захисту трудових прав громадян.

2. Загальна характеристика засобів захисту трудових прав громадян (працівників), передбачених трудовим законодавством.

3. Трудові процедурно-процесуальні відносини.

4. Основні принципи вирішення трудових спорів.

5. Загальна характеристика законодавства, яке регулює порядок вирішення трудових спорів.

Нормативно-правові акти та додаткова література до теми 1:

Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141;

Кодекс законів про працю України;

Про прокуратуру: Закон України від 05.11.1991р.// Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №53. – Ст.793;

Про професійні спілки, їх правах та гарантіях діяльності: Закон України від 15.09.99р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №45. – Ст397;

Кримінальний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 05.04.2001р.;

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 27.03.92р. №6. – Постанови Пленуму Верховного Суду України /1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про практику розгляду судами трудових спорів: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992р. №9. - Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95р. №4 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996р. №9. - Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Абрамова О.В., Коршунова Т.Ю. Правовые проблемы организации надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде// Правовое регулирование труда в условиях перехода к рыночной экономике. – Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Труды №60. – М., 1995;

Баклан О. Контрольно-наглядова діяльність у сфері охорони праці: окремі питання// Право України. – 2000. - №10;

Бородін М. Конституційне право громадянина на зверення до суду за захистом своїх прав// Право України. – 2000. - №8;

Буряк В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. – К.: Знання, 2003. – 382 с.

Голощапов С.А. Понятие, виды, причини, подведомственность трудових споров. — М., 1984.

Гончарова Г. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питання на практиці// Право України. – 1999. - №10;

Заржицький О. Соціальне партнерство у соціально-трудових відносинах// Право України. – 2000. - №11;

Заржицький О. Про необхідність створення Трудового процесуального кодексу України// Право України. – 2006. - №9;

Івашкович І. Реально забезпечити право на захист// Право України. – 1999. - №6;

Комаренко А.М. Щодо поняття трудових конфліктів та порядку їх розгляду// Актуальные проблемы государства и права. – Одесса: Астро- Принт, 1998;

Комаренко А.М. Типологія трудових конфліктів: питання теорії та практики// Правова держава. – 2000. - №2;

Комаренко А.М. Про необхідність посилення юридичних гарантій захисту трудових прав працівників// Правова Держава. – 2002. - №4;

Маркіна Т. Щодо способів захисту прав за законодавством України про працю// Право України. – 2002. - №2;

Пересунько В. Класифікація юридичних гарантій трудових прав громадян// Право України. – 2000. - №2;

Проект Трудового кодексу України від 27.10.08 р.// УКС відділ «Законо-проект»;

Силенко А. Сили та слабкість профспілок як показник ефективності соціального захисту працівників: порівняльний аналіз// Право України. – 2000. - №2;

Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения: Учебное пособия. – М.: Юрист, 1996. – 208 с.

Трудові спори: Навчальний посібник (За заг.ред.. В.П. Пастухова). – К.: Магістр – ХХI сторіччя, 2005. – 272 с.

Хальота А. Щодо захисту конституційних прав шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини// Право України. – 2000. - №3;

Якубенко О. Підведення підсумків роботи Державної інспекції праці//Соц. захист.–2000.-№5;

Ярошенко О. Щодо дискримінації в реалізації права на працю// Право України. – 2000. - №8;

Завдання для самостійної роботи
Завдання № 1. Підготуйте коротку письмову відповідь на такі пи­тання:

1. З якого дня слід обчислювати строки для звернення до суду з позовом про захист права:

а) з дня, коли працівник дізнався або по­винен був дізнатися про порушення свого права;

б) у справах про звільнення — з дня вручення працівнику копії наказу про звільнення або з дня видачі трудової книжки.

2. Назвати поважні причини пропуску встановлених строків звер­нення до місцевого суду за вирішенням трудових спорів.

^ ТЕМА 2. РОЗГЛЯД ТРУДОВИХ СПОРІВ У КОМІСІЯХ ПО ТРУДОВИХ СПОРІВ

Лекція (2 години)
Юридична природа комісій по трудових спорах. Організація комі­сій по трудових спорах. Порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень комісії по трудових спорах. Комісії по трудових спорах структурних підрозділів підприємств, установ, організацій.

Організаційно-технічне забезпечення комісії по трудових спорах.

Компетенція комісій по трудових спорах.

Строки звернення до комісії по трудових спорах і порядок прийняття заяви працівника. Правомочність засідання комісії по трудових споріах. Відвід члена комісії по трудових спорах.

Порядок і строки розгляду трудового спору в комісії по трудових спорах.

Порядок прийняття рішень комісією по трудових спорах. Оскар­ження рішення комісії по трудових спорах.

Строк і порядок виконання рішень комісії по трудових спорах. Право працівника вимагати примусового виконання рішення комі­сії по трудових спорах.

Діловодство в комісії по трудових спорах.

^ РОЗГЛЯД ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ:
Семінар (2 години)
Тема 2. Розгляд трудових спорів у комісіях по трудових спорах

  1. Організація і компетенція комісій по трудових спорах (КТС).

  2. Порядок роботи КТС.

  3. Прийняття, виконання та оскарження рішень КТС.

4. Процесуальні особливості розгляду трудових спорів в КТС.
Методичні вказівки по вивченню теми
Особливу увагу слід приділити вивченню питання про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

Важливо знати, що, за загальним правилом, всі індивідуальні трудові спори розглядаються комісіями по трудових спорах (КТС) або в суді відповідно до підвідомчості.

Слід з'ясувати, що КТС – це первинний орган з розгляду індивідуальних трудових спорів, який обирається загальними зборами (конференцією) трудового колективу підприємства, установи, організації з числом працюючих не менш як 15 чоловік.

Необхідно добре вивчити статті глави ХУ КЗпП, які розкривають порядок розгляду індивідуальних трудових спорів в КТС.

Розгляд індивідуального трудового спору в КТС проходить по наступних стадіях: подача заяви; розгляд індивідуального трудового конфлікту; ухвалення рішення по трудовому конфлікту і його виконання.
^ На самостійне опрацювання виноситься питання (4 год.):

  1. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів у проекті Трудового

кодексі України.

  1. Досудовий порядок розгляду індивідуальних трудових спорів в зарубіжних країнах.Нормативно-правові акти та додаткова література до теми 2:

Конституція України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №30. – Ст.141;

Кодекс законів про працю України, глава ХУ;

Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод 1950 р., першого протоколу та протоколу «2, 4, 7 та 11 до Конвенції: Закон України від 17.07.97 р.// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №22-23. – Ст.197;

Про виконавче впровадження: Закон України від 21.04.99р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №24. – Ст.207

Про професійні спілки, їх правах та гарантіях діяльності: Закон України від 15.09.99р.// Відомості Верховної Ради України. – 1999. - №45. – Ст397;

Цивільний процесуальний кодекс України: Прийнятий Верховною Радою України 18.03.04 р. : Офіційне видання. – К.: Ін Юре, 2005;

Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини: Закон України від 23.02.06 р.// Урядовий кур’єр. – 2006. – 30 березня;

Про ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої): Закон України від 14.09.06р. // Голос України. – 2006. – 30 листопада;

Дисциплінарний статут прокуратури України: Затв. пост. Верховної Ради України від 09.11.1991р.// Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №4. – Ст.15;

Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 27.03.92р. №6. – Постанови Пленуму Верховного Суду України /1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про практику розгляду судами трудових спорів: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 06.11.1992р. №9. - Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 29.12.92р. №14 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 31.03.95р. №4 . – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996р. №9. - Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Про практику застосування судами законодавства про оплату праці: Пост. Пленуму Верховного Суду України від 24.12.99р. №13. – Постанови Пленуму Верховного Суду України/1963-2000/(в 2-х томах). – Т.1. – К.: А.С.К., 2000;

Багірова І. Застосування законодавства щодо відшкодування моральної шкоди// Право України

Безина А.К. Судебная практика в механизме правового регулирования трудовых отношений. – Казань, 1989;

Бородін М. Конституційне право громадянина на зверення до суду за захистом своїх прав// Право України. – 2000. - №8;

Буряк В.Я. Трудові спори: порядок їх вирішення в Україні. – К.: Знання, 2003. – 382 с.

Гончарова Г. Плюралізм профспілок і трудові відносини: вирішення питання на практиці// Право України. – 1999. - №10;

Давиденко Г.І. Розгляд судами спорів, пов’язаних з укладанням, зміною і припиненням трудового договору// Вісник Верховного Суду України. – 1997. - №№2, 3;

Заржицький О. Про необхідність створення Трудового процесуального кодексу України// Право України. – 2006. - №9;

Как в США разрешают трудовые конфликты// Человек и труд. – 1994. - №10;

Иванов С.А. Контроль за применением международных норм о труде и его проблемы// Гос-во и право. – 1997. - №10;

Івашкович І. Реально забезпечити право на захист// Право України. – 1999. - №6;

Киселев И.Я. Разрешение трудовых конфликтов(западный опыт)//Соц. труд. – 1991. - №1;

Коваль І. Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини щодо України// Право України. – 2006. - №10;

Комаренко А.М. Щодо поняття трудових конфліктів та порядку їх розгляду// Актуальные проблемы государства и права. – Одесса: Астро- Принт, 1998;

Комаренко А.М. Типологія трудових конфліктів: питання теорії та практики// Правова держава. – 2000. - №2;

Комаренко А.М. Про необхідність посилення юридичних гарантій захисту трудових прав працівників// Правова Держава. – 2002. - №4

Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт// Гос-во и право. – 1995. - №9;

Лавринчук І.П. Процесуальне забезпечення трудових прав в Україні// Право України. – 2001. - №1;

Лавринчук І. Європейська конвенція і трудове право України// Праця і зарплата. – 2004. - №18;

Лазор В.В. Позовна форма захисту інтересів працівників у спорах, що випливають з укладання трудового договору// Право України. – 2002. - №8;

Лазор В.В. Судове вирішення індивідуальних трудових спорів: шляхи вдосконалення// Право України. – 2003. - №7;

Лазор В.В. Регулювання строків позовної давності при вирішенні індивідуальних трудових спорів// Право України. – 2003. - №8;

Лапай О.П. Норми КЗпП України про підвідомчость трудових спорів потребують вдосконалення// Правничий часопис. – 1999. - №1. – С.51

Лушникова М.В. Трудовые споры в СССР: Учебное пособие. – Ярославль, 1991;

Пересунько В. Класифікація юридичних гарантій трудових прав громадян// Право України. – 2000. - №2;

Проект Трудового кодексу України від 27.10.08 р.// УКС відділ «Законо-проект»;

Прокопенко В. Правове становище профспілок: сьогодення і перспективи// Право України. – 1999. - №6;

Силенко А. Сили та слабкість профспілок як показник ефективності соціального захисту працівників: порівняльний аналіз// Право України. – 2000. - №2;

Ставцева А.И. Трудовые споры по отдельным категориям судебных дел// Право и экономика. – 1998. - №6;

Судова практика Європейського суду з прав людини. Рішення щодо України (Від. ред. В.В. Лутковська). – К.: Праксіс, 2005. – 480 с.

Толкунова В.Н. Трудовые споры и порядок их разрешения: Учебное пособие. – М.: Юрист, 1996;

Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика (Упоряд. В.А.Скоробагатько, М.І.Федишин). – К.: Істина, 2000;

Трудові спори: Навчальний посібник ( За заг. Ред.. В.П. Пастухова). – К.: Магістр, 2005.–272с.

Хальота А. Щодо захисту конституційних прав шляхом звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини// Право України. – 2000. - №3;

Чанишева Г., Фаєєнко А. Розгляд судами справ у спорах, що виникають з трудових правовідносин: окремі питання// Право України. – 1998. - №8. –

Шевчук С. Судовий захист прав людини: Практика Європейського суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – К.: Реферат, 2007. – 848 с.

Шишкін В. Чи готова держава до захисту прав громадянина(риторічні міркування)//Право України. – 1995. - №5-6;

Шишкин В. Федеральный суд Германии по рассмотрению трудовых споров// Хозяйство и право. – 1996. - №9. – С.18.

Яресько А. Доцільність функціонування комісій з трудових спорів// Право України. – 1998. - №4;

Яресько А. Поліпшення механізму розгляду індивідуальних трудових спорів// Право України. – 2000. - №10

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Тема загальна характеристика iconЛекція: «Емоційний стрес І психічна травма. Загальна характеристика...

Тема загальна характеристика iconТема: Загальна характеристика Італії

Тема загальна характеристика icon«Історія кіно І телебачення». 2 курс, 4 семестр. Семінарське заняття...
Творчість О. Довженка. Загальна характеристика Творчість С. Ейзенштейна. Загальна характеристика
Тема загальна характеристика iconТема 19
Загальна характеристика основних структурних елементів кредитної системи.(Басок М)
Тема загальна характеристика iconТема: Вибір слова в документі. Іменник 2 год
Загальна характеристика іменника. Особливості використання іменників у професійному мовленні
Тема загальна характеристика iconПлан теми. Загальна характеристика філософії Середньовіччя, основні...
Лекція Філософія європейського Середньовіччя, епохи Відродження, Нового часу
Тема загальна характеристика iconТема: Підсумковий модульний контроль
Еволюція кокових бактерій, їх загальна характеристика. Стафілококи, біологічні властивості, Класифікація, практичне значення
Тема загальна характеристика iconЛекція №6 Тема: Фізіологія ендокринної системи
Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції (звс). Сутність поняття «гуморальна» І «гормональна» регуляція (38)
Тема загальна характеристика iconОпорний конспект заняття з військово-технічної підготовки зі студентами по вос 021000 тема №5
Призначення, технічна характеристика, загальна будова І принцип роботи гусеничного рушія
Тема загальна характеристика iconЛекція №7 Тема: Фізіологія ссс, механізм її регуляції
Загальна характеристика системи кровообігу. Фактори, які забезпечують рух крові по судинам, його спрямованість та безперервність
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка