Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
НазваМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Сторінка1/30
Дата конвертації20.06.2013
Розмір4.12 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВКафедра загальноправових дисциплін

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Кафедра кримінально-правових дисциплін

юридичного факультету
Навчально-наукового інституту права та безпеки

ПРОГРАМА

Комплексного ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з навчальних дисциплін
«Адміністративне право»

«Адміністративний процес»

«Цивільне право»

«Цивільний процес»

«Кримінальне право»

«Кримінальний процес»


Дніпропетровськ – 2013

^ МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні Вченої ради університету

(протокол від ______20_ р. № ___)
ПРОГРАМА

Комплексного ^ ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

з навчальних дисциплін
«Адміністративне право»

«Адміністративний процес»

«Цивільне право»

«Цивільний процес»

«Кримінальне право»

«Кримінальний процес»
освітньо-кваліфікаційний рівень – «Бакалавр»

напрям підготовки – «Правознавство» (6.030401)
СХВАЛЕНО

на засіданні Науково-методичної ради університету

(протокол від ______20_ р. № ___)


Дніпропетровськ – 2013

Програма комплексного державного екзамену з навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес» / Укладачі : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук, професор Наливайко Л.Р., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент Чабаненко М.М., завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, доктор юридичних наук, професор Тертишнік В.М. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013. – 275 с.


Рецензенти:

^ Пєтков С.В.

професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту права iменi Володимира Сташиса Класичного приватного університету, доктор юридичних наук, професор

^ Алейніков Г.І.

суддя Апеляційного суду Запорізької області, кандидат юридичних наук

Тропін В.В.

доцент кафедри менеджмента та права Дніпропетровського державного аграрного університету, кандидат юридичних наук

Біла О.А. –

директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Алібі»

Обговорено на засіданні кафедри загальноправових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки (протокол від 25 січня 2013 р. №12)

Обговорено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки (протокол від 31 січня 2013 р. №11)

Обговорено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету ННІ права та безпеки (протокол від 24 січня 2013 р. №7)


© Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2013

ЗМІСТ

Методика проведення комплексного державного екзамену……………………..5

Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок студента………….6

Критерії оцінювання………………………………………………………………….8

1. Навчальна дисципліна «Адміністративне право»:……………………………...9

1.1. Перелік теоретичних питань до комплексного державного екзамену………9

1.2. Перелік практичних завдань до комплексного державного екзамену……..13

1.3. Зміст комплексного державного екзамену…………………………………….22

1.4. Список рекомендованої літератури…………………………………………….46

2. Навчальна дисципліна «Адміністративний процес»:…………………………74

2.1. Перелік теоретичних питань до комплексного державного екзамену……..74

2.2. Перелік практичних завдань до комплексного державного екзамену……..77

2.3. Зміст комплексного державного екзамену…………………………………….86

2.4. Список рекомендованої літератури…………………………………………….96

3. Навчальна дисципліна «Цивільне право»……………………………………...126

3.1. Перелік теоретичних питань до комплексного державного екзамену……126

3.2. Перелік практичних завдань до комплексного державного екзамену……131

3.3. Зміст комплексного державного екзамену…………………………………...140

3.4. Список рекомендованої літератури…………………………………………..158

4. Навчальна дисципліна «Цивільний процес»…………………………………..176

4.1. Перелік теоретичних питань до комплексного державного екзамену……176

4.2. Перелік практичних завдань до комплексного державного екзамену……178

4.3. Зміст комплексного державного екзамену…………………………………...181

4.4. Список рекомендованої літератури…………………………………………..198

5. Навчальна дисципліна «Кримінальне право»………………………………….215

5.1. Перелік теоретичних питань до комплексного державного екзамену……215

5.2. Зміст комплексного державного екзамену…………………………………...216

5.3. Список рекомендованої літератури…………………………………………...243

6. Навчальна дисципліна «Кримінальний процес»………………………………254

6.1. Перелік теоретичних питань до комплексного державного екзамену……254

6.2. Зміст комплексного державного екзамену…………………………………...256

6.3. Список рекомендованої літератури…………………………………………...265
^ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ
комплексного ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ

Метою комплексного державного екзамену з навчальних дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративний процес», «Цивільне право», «Цивільний процес», «Кримінальне право», «Кримінальний процес» є комплексна перевірка знань студентів, передбачених навчальним планом.

Програма державного іспиту з навчальних дисциплін створена для допомоги студентам при підготовці до комплексного державного іспиту та має наступну структуру: кожна тема, питання якої винесено на державний іспит, має стислу характеристику, список рекомендованих джерел та нормативні акти, які є базовими для курсу. У разі, коли знання студента є фрагментарними, стисле викладення матеріалу у програмі допоможе студенту вірно побудувати відповіді на питання державного іспиту.

Державні екзамени проводяться за білетами, складеними у повній відповідності до навчальних програм за методикою, визначеною Дніпропетровським державним університетом внутрішніх справ.

При відповіді на питання державного іспиту свою доповідь студентові необхідно будувати таким чином, спочатку загальну інформацію про те, яке місце займає ця проблема, правовідносини чи субінститут у праві, потім загальне визначення сутності проблеми, правовідносин чи субінституту. На наступному етапі бажано розглянути існуюче нормативне забезпечення. Далі йде основна частина доповіді – це розкриття сутності питання. Наостанок у якості висновків бажано навести власну думку щодо теми доповіді.

Слід звернути особливу увагу на небажаність підміни однієї складової відповіді іншою, коли, наприклад, наводиться власна думка щодо питання, але відсутня відповідь по суті, або студент наводить інформацію про нормативне забезпечення, але не знає того, яким чином ці закони “працюють”.
^ Вимоги щодо рівня сформованості знань, умінь та навичок студента

Студент має продемонструвати:
Знання щодо:

 • положень законодавства України, що регулють суспільні відносини, які виникають у сфері управління, виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, а також під час скоєння адміністративних деліктів і регулюються адміністративно-правовими нормами;

 • особливостей змісту суспільних відносин, що виникають під час розгляду та вирішення конкретних адміністративних справ, виконавчої влади;

 • поняття та системи форм і методів публічного адміністрування, сутності та принципів публічного адміністрування, видів та правового статусу його суб’єктів;

 • системи органів виконавчої влади, правового положення суб’єктів, що її здійснюють;

 • сутності адміністративного права, його зв’язок з діяльністю органів публічної адміністрації;

 • змісту законодавства про адміністративні правопорушення, системи та правового статусу органів адміністративної юрисдикції;

 • поняття законності в діяльності органів публічної адміністрації та способи її забезпечення;

 • спеціальних адміністративно-правових режимів;

 • сучасного стану організаційно-правових засад діяльності виконавчої влади;

 • системи, структури та основи організації органів виконавчої влади;

 • форми взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськості;

 • змісту процесуальних документів, які складаються під час провадження адміністративних справ тощо;

 • основних категорій адміністративного процесу;

 • особливостей адміністративно-процесуальних норм та адміністративно-процесуальних відносин;

 • принципів адміністративного процесу;

 • порядку здійснення окремих видів проваджень: дозвільно-реєстраційних; ліцензійних; контрольно-наглядових; дисциплінарних;

 • системи суб’єктів адміністративного процесу та їх повноваження;

 • особливостей змісту суспільних відносин, що виникають під час розгляду та вирішення конкретних адміністративних справ,

 • процесуального порядку розгляду та вирішення конкретної адміністративної справи;

 • особливостей організації суб'єктів владних повноважень щодо розгляду адміністративних справ у сфері державного управління;

 • правовової основи діяльності, структури та повноважень адміністративних судів України тощо.


Вміння:

 • відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративно-правових відносин.

 • довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юриста, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму;

 • складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.

 • орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань;

 • переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів;

 • відтворювати основні поняття та категорії, що відображають сутність адміністративно-процесуальних відносин;

 • довільно використовувати засвоєні знання для розв’язання типових ситуацій, що виникають під час професійної діяльності юриста, а також організовувати свою діяльність на основі певного алгоритму;

 • складати необхідні адміністративно-процесуальні та інші документи.

 • орієнтуватися у процесі зміни професійних завдань, знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час вирішення конкретної адміністративної справи;

 • переосмислювати наявні знання стосовно нових фактів.


Навички:

 • знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час охорони прав і свобод громадян, спілкування з громадянами і правопорушниками;

 • адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій;

 • варіативно розв’язувати професійні завдання;

 • самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність;

 • правильного тлумачення та реалізації норм адміністративного законодавства у практичній діяльності посадових осіб;

 • знаходити шляхи розв’язку нетипових задач, що виникають під час охорони прав і свобод громадян, спілкування з громадянами і правопорушниками;

 • адаптувати раніше отриманий досвід до змінних умов та нестандартних ситуацій;

 • варіативно розв’язувати професійні завдання;

 • самостійно вести експериментальну, науково-дослідницьку діяльність;

 • правильного тлумачення та реалізації норм адміністративного законодавства у практичній діяльності посадових осіб.

^ Критерії оцінюванняЗа 100-бальною шкалою

За національною шкалою

^ За шкалою

ECTS

Пояснення

90–100

Відмінно

А

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі; сформовані необхідні практичні навички

83–89

Добре

B

Теоретичний зміст курсу засвоєний у повному обсязі; в основному сформовані необхідні практичні навички

75–82

C

Теоретичний зміст курсу переважно засвоєний; в основному сформовані практичні навички

68–74

Задовільно

D

Теоретичний зміст курсу засвоєний не повністю, але прогалини не носять істотного характеру; в основному сформовані необхідні практичні навички

60–67

E

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково; не сформовані деякі практичні навички

35–59

Незадовільно

FX

Теоретичний зміст курсу засвоєний частково з істотними прогалинами; не сформовані необхідні практичні навички

1–34

F

Теоретичний зміст курсу не засвоєний; не сформовані необхідні практичні навички1. Навчальна дисципліна «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»
1.1. Перелік теоретичних питань до комплексного державного екзамену


 1. Управління як соціальне явище. Державне управління, його зміст та мета.

 2. Адміністративно-правова організація та правові засади державного управління. Принципи державного управління.

 3. Предмет, метод та принципи адміністративного права.

 4. Система адміністративного права.

 5. Наука адміністративного права.

 6. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм.

 7. Джерела адміністративного права.

 8. Поняття, основні риси та особливості адміністративно-правових відносин. Види адміністративно-правових відносин.

 9. Основи адміністративно-правового статусу громадян.

 10. Права і обов'язки громадян у сфері виконавчої влади.

 11. Звернення громадян: поняття, правові засади.

 12. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

 13. Система органів виконавчої влади та принцип їх побудови.

 14. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади.

 15. Правове становище Кабінету Міністрів України.

 16. Центральні органи виконавчої влади.

 17. Органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим та інших суб'єктів.

 18. Поняття, види та принципи державної служби.

 19. Правове регулювання державної служби.

 20. Посада і посадова особа. Класифікація посад державних службовців їх види.

 21. Обов'язки і права державних службовців. Проходження державної служби. Відповідальність державних службовців.

 22. Поняття, види та правові засади діяльності бюджетних організацій. Порядок створення і припинення діяльності бюджетних закладів та установ.

 23. Поняття і види громадських об’єднань. Адміністративно-правовий статус громадських об’єднань.

 24. Поняття функції державного управління. Види функцій державного управління.

 25. Поняття та види форм державного управління.

 26. Правові акти державного управління. Класифікація актів державного управління.

 27. Дія актів державного управління.

 28. Поняття та види адміністративно-правових методів.

 29. Адміністративний примус. Його види.

 30. Поняття і основні риси адміністративної відповідальності. Законодавчі основи адміністративної відповідальності.

 31. Адміністративне правопорушення. Його склад.

 32. Система та види адміністративних стягнень.

 33. Загальні правила і строки притягнення до адміністративної відповідальності.

 34. Адміністративна відповідальність юридичних осіб.

 35. Дисциплінарна відповідальність: поняття, ознаки та види.

 36. Адміністративний процес: зміст і загальні риси.

 37. Структура адміністративного процесу і характеристика провадження в окремих адміністративних справах.

 38. Адміністративна юрисдикція: загальні риси, принципи.

 39. Завдання і порядок провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 40. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 41. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.

 42. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

 43. Адміністративна юстиція: поняття, риси та основні моделі.

 44. Становлення адміністративної юстиції в незалежній Україні. Кодекс адміністративного судочинства України – процесуальна основа діяльності адміністративних судів.

 45. Поняття режиму законності і дисципліни в державному управлінні. Способи забезпечення законності і дисципліни в державному управлінні: загальна характеристика.

 46. Контроль у державному управлінні з боку органів законодавчої влади.

 47. Контроль у державному управлінні з боку спеціалізованих контролюючих органів.

 48. Контроль у державному управлінні з боку представницьких органів місцевого самоврядування.

 49. Судовий контроль у державному управлінні.

 50. Прокурорський нагляд за законністю і дисципліною в державному управлінні.

 51. Поняття та види адміністративно-правових режимів.

 52. Поняття та види надзвичайних режимів.

 53. Режим державної таємниці.

 54. Правове регулювання управління економікою. Завдання, функції та методи державного управління економікою. Організація державного управління у сфері економіки. Зміст державного управління у сфері економіки.

 55. Організаційно-правові засади управління промисловістю. Система органів управління промисловістю.

 56. Державний контроль і нагляд в управлінні промисловістю.

 57. Адміністративна відповідальність за правопорушення в промисловості.

 58. Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом. Система органів управління агропромисловим комплексом та їх компетенція.

 59. Державний контроль в агропромисловому комплексі.

 60. Адміністративна відповідальність за правопорушення в агропромисловому комплексі.

 61. Організаційно-правові засади управління будівництвом і житлово-комунальним господарством. Система органів управління будівництвом і житлово-комунальним господарством.

 62. Державний контроль у будівництві і житлово-комунальному господарстві.

 63. Адміністративна відповідальність за правопорушення в будівництві і житлово-комунальному господарстві.

 64. Організаційно-правові засади управління комунікаціями. Органи управління транспортом.

 65. Органи управління зв'язком.

 66. Організаційно-правові засади управління використанням і охороною природних ресурсів. Органи управління використанням і охороною природних ресурсів.

 67. Державний контроль та нагляд у галузі використання і охорони природних ресурсів.

 68. Адміністративна відповідальність за правопорушення у галузі використання і охорони природних ресурсів.

 69. Організаційно-правові засади управління фінансами. Органи управління фінансами. Фінансовий контроль.

 70. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі фінансів.

 71. Організаційно-правові засади управління зовнішньоекономічною діяльністю. Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю.

 72. Організаційно-правові засади управління митною справою. Органи управління митною справою. Митний контроль.

 73. Адміністративна відповідальність за порушення митних правил.

 74. Організаційно-правові засади і система освіти.

 75. Система і повноваження органів управління освітою.

 76. Компетенція місцевих органів державної виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.

 77. Управління освітніми закладами. Державний контроль за діяльністю освітніх закладів.

 78. Організація державного управління наукою. Органи управління наукою. Наукові заклади і наукові товариства.

 79. Організаційно-правові засади управління охороною здоров'я. Система органів управління охороною здоров'я.

 80. Правове становище закладів охорони здоров'я. Санітарно-епідеміологічний нагляд.

 81. Організаційно-правові засади управління культурою. Органи управління культурою. Правове регулювання діяльності закладів і установ культури.

 82. Засади і принципи державної політики у справах сім'ї, молоді та фізичної культури. Організаційно-правове забезпечення реалізації державної політики у справах сім'ї, молоді та фізичної культури.

 83. Система і правове становище органів управління справами сім'ї, молоді та фізичної культури.

 84. Спортивні товариства і спілки.

 85. Організаційно-правові засади управління у сфері праці і соціальної політики. Система органів державного управління у сфері праці і соціальної політики. Адміністративно-правові засоби державного впливу у сфері праці і соціальної політики.

 86. Організаційно-правові засади управління обороною. Збройні Сили України, їх види. Комплектування Збройних Сил України.

 87. Військова служба. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про загальний військовий обов'язок і військову службу.

 88. Організаційно-правові засади управління національною безпекою. Державний кордон та його охорона.

 89. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. Структура МВС України. Основні види управління в органах внутрішніх справ.

 90. Міліція та основні види її діяльності.

 91. Служба в органах внутрішніх справ. Службова дисципліна в органах внутрішніх справ.

 92. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Правові основи забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях. Державна система запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 93. Організаційно-правові засади управління закордонними справами. Міністерство закордонних справ України та його органи за кордоном.

 94. Адміністративно-правове регулювання в'їзду в Україну і виїзду з України.

 95. Організаційно-правові засади управління юстицією. Повноваження Міністерства юстиції України та його органів.

 96. Реєстрація актів громадянського стану.

 97. Організація нотаріальної служби.

 98. Поняття та складові інформаційних ресурсів у державному управлінні.

 99. Організаційно-правові засади управління інформаційними ресурсами. Система органів управління інформаційними ресурсами.

 100. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері інформаційних ресурсів.


^ 1.2. Перелік практичних завдань до комплексного державного екзамену

Практичне завдання №1
Президентом України з мотивів невідповідності Конституції України було зупинено Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про оптимізацію заходів у земельній сфері АРК» та одночасно направлено конституційне подання до Конституційного Суду України щодо її конституційності. Юристи Верховної Ради АРК з огляду на безпідставність та необґрунтованість наведених аргументів в Указі Президента України, яким зупинено Постанову Верховної Ради Автономної Республіки Крим, оскаржили акт Глави держави у порядку адміністративного судочинства.

^ Чи мав повноваження адміністративний суд розглядати позов щодо даного Указу Президента України?

Практичне завдання №2
Президент України видав указ про підпорядкування усіх підрозділів внутрішніх військ МВС України Президентові України. Прийняття даного указу було обґрунтовано особливими умовами, що склалися у державі і суспільстві внаслідок дострокового припинення повноважень Верховної Ради України та недопущенням збройного протистояння правоохоронних органів. У відповідь народні депутати України від коаліції депутатських фракцій звернулися з позовом до адміністративного суду на предмет законності даного Указу Глави держави.

^ Спрогнозуйте рішення адміністративного суду щодо законності Указу Президента України виходячи з вище наведених фактів та обставин.

Практичне завдання №3
Лідер політичної партії «Час настав» Науменко звернувся до Начальника Управління МВС України в Закарпатській області Денисова з пропозицією балотуватися на чергових виборах народних депутатів України за виборчими списками його політичної партії. Денисов подякувавши за дану пропозицію зауважив, що нажаль чинне законодавство України забороняє йому як співробітнику міліції брати участь у діяльності будь-яких політичних партій. На підставі цього співробітник міліції відмовився від заявленої його пропозиції.

^ Як Ви вважаєте, наскільки юридично аргументованою є відмова Начальника Управління МВС України в Закарпатській області у даному разі?

Практичне завдання №4
У суспільно-політичному часопису «Всеукраїнські вісті» у рубриці «Сенсації» було опубліковано інформацію з посиланням на власні джерела в МВС України, щодо затримання оперативними співробітниками київської міліції сина народного депутата України Камалова за підозрою у скоєнні ним тяжкого злочину. Наступного дня керівництво МВС України звернулося з позовом до суду щодо розкриття джерел інформації часописом та встановлення для нього заборони висвітлювати процес розслідування у даній справі. Головним мотивом цьому – негативний вплив висвітлення подробиць розслідування на ефективність провадження у даній кримінальній справі. Юристи друкованого видання одразу ж звернулися з відкритим листом до керівництва МВС України про негайне припинення ним втручання у свободу вираження поглядів даним часописом.

^ Висловіть свої бачення щодо дій керівництва МВС України у даному разі. Наскільки юридично аргументованою є заява юристів часопису?

Практичне завдання №5
Ляшенко отримавши вишу юридичну освіту, вирішив піти на службу до органів внутрішніх справ у слідчий підрозділ. Зібравши необхідний пакет документів він подав його до райвідділу внутрішніх справ, у якому планував працювати. Начальник відділення з кадрового забезпечення вивчивши подані документи, на зустрічі з Ляшенком повідомив, що згідно з Наказом МВС України він через наявність судимості у його рідного брата не може бути прийнятий на службу до органів внутрішніх справ. Ляшенко не прийняв відмову та звернувся з відповідним позовом до суду.

^ Як Ви вважаєте, чи були підстави у Ляшенка для звернення з позовом до суду виходячи з вище викладених фактів та обставин?

Практичне завдання №6
Начальник Білопільського районного відділу УМВС України в Сумській області Кучеров оголосив слідчому слідчого відділення райвідділу Булакову догану. Підставою цьому стало постійне використання останнім російської мови при оформленні процесуальних актів з кримінальних справ, які знаходяться у його провадженні. Начальник райвідділу також наказав підлеглому, щоб він у подальшому при виконанні своїх службових обов'язків, передусім при винесенні процесуальних актів, застосовував виключно українську мову.

^ Чи обґрунтованими є догана та наказ начальника райвідділу, оголошені слідчому у даному випадку?

Практичне завдання №7
Міністром внутрішніх справ України Опанасенком було ініційовано на засіданні Кабінету Міністрів України прийняття постанови, котра б забороняла членам сім'ї начальницького складу міліції займатися будь-якими видами підприємницької діяльності. Свою ініціативу Опанасенко обгрунтував поширенням ганебної практики серед начальницького складу міліції щодо оформлення права власності створених ними комерційних установ на членів своєї сім'ї з метою уникнення посадової несумісності з іншими видами діяльності. За результатами розгляду даної ініціативи, вона була ухвалена Урядом.

^ Дайте конституційно-правову оцінку вище вказаній Постанові Кабінету Міністрів України.

Варіація. Ректором університету внутрішніх справ з огляду на збільшення випадків дорожньо-транспортних пригод за участю курсантів було видано Наказ, яким заборонялося останнім у період учбового процесу керувати автотранспортом.

^ Практичне завдання №8
Визначте з нижче наведених посадових осіб, які користуються правом недоторканості на час виконання своїх повноважень. Завдання виконується письмово:

а) Прем'єр-міністр України;

б) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини;

в) Генеральний прокурор України;

г) Міністр внутрішніх справ України;

ґ) Президент України;

д) Голова Служби безпеки України;

е) Народний депутат України;

є) Суддя Конституційного Суду України;

ж) Член Центральної виборчої комісії;

з) Голова Антимонопольного комітету України;

и) Суддя Апеляційного суду Сумської області;

і) Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

ї) Член Вищої ради юстиції.

Варіація. Встановіть з посадових осіб, які користуються правом недоторканості на час виконання своїх повноважень, чи однаковий об'єм їх недоторканості.

^ Практичне завдання №9
Суддя Апеляційного суду Луганської області за клопотанням оперативних співробітників Управління по боротьбі з незаконним обігом наркотиків МВС України у Луганській області, надав санкцію на прослуховування телефонного автомату, з якого постійно дзвонив член організованого злочинного угрупування Черненко. За час санкціонованого прослуховування з даного автомату дзвонило також вісім сторонніх осіб, зокрема, й Марченко. Останньому стало відомо з новин, які висвітлювали хід судового розгляду над Черненком, що підсудний був викритий за допомогою прослуховування автомату, з якого він також у цей час вів приватні розмови. Обурений цим фактом Марченко звернувся з позовом до суду щодо незаконного порушення таємниці його телефонних розмов.

^ Як Ви вважаєте, чи законно було порушено таємницю телефонних розмов Марченка у даному разі?

Практичне завдання №10
Народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю та корупцією Коваленко надіслав до Управління у боротьбі з організованою злочинністю МВС України у Донецькій області депутатський запит, у якому вимагав провести перевірку фінансово-господарської діяльності Торгового центру «Еверест». Депутатський запит був обгрунтований наявністю у комітеті інформації, що дана комерційна установа причетна до скоєння злочину, який передбачений ст. 209 Кримінального кодексу України «Легалізація (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом». Начальник УБОЗу МВС України у Донецькій області розглянувши цей запит, направив на ім'я Голови Верховної Ради України відповідь. У ній правоохоронець повідомив, посилаючись на Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність», про неможливість задоволення вимог, заявлені у депутатському запиті народного депутата України Коваленка.

Дайте юридичну оцінку діям народного депутата України та начальника УБОЗ МВС України в Донецькій області. Хто з них перевищив свої обов'язки, а хто діяв у межах закону?

^ Практичне завдання №11
Народний депутат України Смирнов прибув до Перевальського райвідділу внутрішніх справ у Луганській області для з'ясування стану дотримання законності при реєстрації його співробітниками заяв про злочини та правопорушення. З метою ознайомлення із системою реєстрації заяв, Смирнов пред'явивши своє депутатське посвідчення начальнику штабу райвідділу Копиленку, попросив провести його до чергової частини. Співробітник міліції відмовив у проханні народному обранцю, пославшись на положення Інструкції, згідно якої право входу до чергової частини належить вичерпному колу осіб, серед яких народних депутатів України немає. Натомість начальник штабу запропонував Смирнову перейти до його робочого кабінету, до якого принесуть усю необхідну депутату документацію.

^ Наскільки юридично вірними є дії начальника штабу райвідділу у ситуації, що склалася?

Практичне завдання №12
Генеральний прокурор України на підставі матеріалів, передані йому Службою безпеки України, порушив проти Президента України кримінальну справу за ст. 364 Кримінального кодексу України. Після цього прокурором було направлено усі матеріали даної кримінальної справи до Верховної Ради України для ініціювання усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Глава держави не погодився з діями Генерального прокурора України та звернувся з відповідним позовом до адміністративного суду.

^ Спрогнозуйте рішення адміністративного суду у даній справі.

Практичне завдання №13
Під час перевірки паспортного режиму дільничний інспектор міліції встановив, що гр. Селиванов зберігав власну мисливську рушницю в кімнаті на килимі, а обладнаного місця для зберігання зброї в нього не було. Боєприпаси Селіванов зберігав у тумбочці біля ліжка, до якої неповнолітні діти практично мали доступ.

^ Здійсніть аналіз зазначеної ситуації.

Практичне завдання №14
Група осіб вирішили заснувати колективне підприємство і звернулася до Державного виконкому Дзержинської Ради міста Харкова з заявою про реєстрацію статуту.

^ Норми якої галузі права регулюють дані відносини? Проаналізуйте внутрішньо організаційні та зовнішні правові відносини (вертикаль-горизонталь). 2-3 приклади.

Практичне завдання №15
Під час перевірки TOB "ГРАНІТ", зареєстрованого в Оболонському р-ні м. Києва, державним інспектором з охорони праці була виявлена на підприємстві відсутність колективного договору. Державний інспектор, керуючись ст. 231 КУпАП наклав стягнення на директора TOB "ГРАНІТ" відповідно до ст.41-1 КУпАП у вигляді штрафу розміром 51 гривня.

^ Чи правомірні дії інспектора?

Практичне завдання №16
Громадянин Н. був затриманий під час продажу домашніх консервованих грибів. Дані продукти збиралися на території зони відчуження і мали високий рівень забруднення радіацією. Н. було піддано стягненню за ст.42-2 КУпАП, яке він оскаржив, мотивуючи тим, що він сам вживає ці гриби, продає їх переважно знайомим і ще ні в кого не було зафіксовано погіршення здоров'я. В задоволенні скарги було відмовлено, рішення про накладення штрафу залишено в силі.

^ Дайте юридичну оцінку ситуації.

Практичне завдання №17
Працівником міліції було затримано автомобіль за кермом якого знаходилася особа, і яка не мала права керувати транспортним засобом. На водія було накладено штраф за ч. 2 ст. 126 КУпАП. Водій оскаржив дану постанову, вважаючи, що його штраф занадто великий і дії його кваліфіковані невірно.

^ Дайте оцінку ситуації.

Практичне завдання №18
Громадянин К. під час скандалу в сім'ї вдарив свою дружину, внаслідок чого зламав їй руку. Дружина К. заяву до правоохоронних органів не подавала, але в лікарні, куди вона звернулася по медичну допомогу, викликали працівників міліції, які керуючись ст. 255 КУпАП склали протокол про адмінправопорушення. Відповідно до ч.1 ст. 173-2 КУпАП її наклали на К. штраф розміром 51 гривню.

^ Дайте юридичну оцінку ситуації.
Практичне завдання №19
Перевіркою столярного цеху було виявлено, що працівники не забезпечуються пилозахисними окулярами при токарній обробці і шліфуванні деревини. Внаслідок цього у багатьох працівників виявилося хронічне запалення очей. Було накладено штраф на директора і на заступника головного інженера з охорони праці відповідно до ст.41 КУпАП. Заступник головного інженера з охорони праці оскаржив дане рішення, і посилаючись на те, що він не знав про необхідність забезпечення працівників спеціальними засобами. Так як правопорушення має вчинятися за наявності вини правопорушника, то він не здійснив протиправного діяння і його притягнення до відповідальності неправомірне.

^ Дайте юридичну оцінку ситуації.

Практичне завдання №20
За псування таксофона суддя наклав штраф на 17-річного Г. у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

^ Чи законна ця постанова судді?

Практичне завдання №21
Голова Волинської обласної державної адміністрації приймає рішення про дострокове звільнення з посади голову державної адміністрації Локачинського району за порушення останнім рішень Кабінету Міністрів України.

^ Здійсніть юридичний аналіз ситуації.

Практичне завдання №22
Депутат місцевої ради одночасно є головою ТОВ, отримує заробітну плату в Товаристві. Прокурор міста видав припис про необхідність припинення повноважень цього депутата, із-за порушення ним вимог щодо недопущення сумісництва під час виконання депутатських повноважень.

^ Проаналізуйте ситуацію.

Практичне завдання №23
Суддя Броварського місцевого суду Н. подав заяву про бажання вступити до політичної партії "Прогрес".

Здійсніть юридичний аналіз ситуації, зазначивши, які ще документи повинен подати суддя Н. для вступу до політичної партії. Як повинен діяти суддя Н., якщо він перебував у парті: ще до призначення його на посаду судді?

^ Практичне завдання №24
При перевірці державного хлібозаготівельного підприємства, було встановлено, що на складах не дотримується температурний режим,, передбачений технічними умовамизберігання зерна. Керівника ДХП було притягнено до відповідальності і накладено штрафу розміру 170 гривень відповідно до ст. 170 КУпАП. Директор ДХП оскаржив дане рішення, посилаючись на те, що за температурними режимами слідкує його заступник.

^ Дайте юридичну оцінку ситуації.

Практичне завдання №25
Державною адміністрацією Канівського району Черкаської області підготовлені та подані на затвердження районної ради Правила торгівлі на колгоспному ринку, згідно до ст. 159 КпАП України.

Чи правомірні дії державної адміністрації? Яким нормативним документом визначається компетенція державної адміністрації щодо затвердження правил, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність за ст.ст. 152, 159, 182 КпАП України?

^ Практичне завдання №26
Державний службовець 5-ї категорії придбав у поточному році автомобіль, але зареєстрував його на свою дружину. Через кілька років йому запропонували зайняти посаду першого заступника голови Вінницької обласної держадміністрації (2-га категорія посад службовців).

^ Відомості якого характеру щодо майнового стану він повинен подати?

Практичне завдання №27
Громадянин К. був прийнятий на державну службу до одного з міністерств України. Через 5 місяців випадково з'ясувалося, що при прийнятті на службу він пред'явив диплом про вищу освіту не свій, а свого рідного брата. Сам К. також навчався у тому ж самому інституті, але його було відраховано з навчання з третього курсу.

^ Чи є підстави для звільнення К. з роботи?

Практичне завдання №28
Кабінет Міністрів України своєю постановою визначив становище об'єднання "Більшовик" як монопольне по виготовленню продукції виробничо-технічного призначення.

^ Яким чином і хто вирішує питання законності в цьому випадку?

Практичне завдання №29
Державною адміністрацією Канівського району Черкаської області підготовлені та подані на затвердження районної ради Правила торгівлі на колгоспному ринку, згідно до ст. 159 КпАП України. Чи правомірні дії державної адміністрації? Яким нормативним документом визначається компетенція державної адміністрації щодо затвердження правил, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність за ст.ст. 152, 159, 182 КпАП України?

^ Практичне завдання №30
В Першотравневу районну прокуратуру звернувся громадянин Сивоглаз зі скаргою на директора ліспромгоспу "Південний", який оштрафував його за порушення правил полювання, а також забрав рушницю і позбавив права полювання на один рік.

Дайте правову оцінку даним діям.

1.3. Зміст комплексного державного екзамену

Тема №1

^ ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА. АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО У СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНИХ НАУК
Ця тема розглядає історичні аспекти формування адміністративного права у його сучасному вигляді. Декілька питань присвячено виникненню засад адмiнiстративного права, його еволюції вiд поліцейського до адмiнiстративного. Також розглядаються особливості формування науки адмiнiстративного права в різних країнах.

Особливу увагу слід звернути на становлення та розвиток українського адмiнiстративного права, починаючи з перiоду середньовiччя та Нового часу. З ХІХ століття в українських університетах починає викладатися наука поліцейського права, яка є передвісником права адміністративного. Також слід розглянути українську адмiнiстративно-правову науку та практику на початку ХХ ст. Окремі питання присвячені українській науці адмiнiстративного права радянського перiоду та формування адмiнiстративно-правової науки у незалежнiй Українi.

У другій частині теми розглядаються зв’язки адміністративно-правової науки з іншими неюридичними та юридичними науками. Серед неюридичних наук – це загальна теорія управління та теорія державного управління. Окремо розглядається роль адміністративного права в становленні організаційної науки, порівняльне адміністративне правознавство та основні вимоги порівняльного методу в адміністративному правознавстві.

Серед юридичних наук найбільш тісна взаємодія адміністративного права відбувається з теорією держави та права, кримінальним правом, господарським правом, фінансовим правом, митним правом, аграрним правом тощо.

Тема №2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Схожі:

Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
«Магістр» за спеціальністю 03040101 «Правознавство» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор юридичних наук,...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративний процес» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Адміністративне право» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Програма державного екзамену з дисципліни «Теорія держави І права» / Укладач : завідувач кафедри загальноправових дисциплін, доктор...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з дисципліни “Педагогіка та психологія вищої школи” / Укладач: канд педагогічних наук, доцент кафедри Маркіна...
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни міністерство...
Перший проректор з навчально-методичної та наукової роботи Луганського державного університету внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ україни дніпропетровський державний університет внутрішніх справ iconДніпропетровський державний університет внутрішніх справ
Плани семінарських занять з навчальної дисципліни «Психологія» / Укладач: канд пед наук, доцент кафедри філософії та політології...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка