Экономико-правовой факультет
НазваЭкономико-правовой факультет
Сторінка1/9
Дата конвертації19.06.2013
Розмір1.22 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА УКРАИНЫ

ОДЕССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени И.И. МЕЧНИКОВА

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра цивільно-правових дисциплін

Програма курсу та методичні рекомендації

до вивчення навчальної дисципліни

«ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ»Для студентів денного відділення економіко-правового факультету
Спеціальність: 6.060100 «Правознавство»

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

Одеса – 2012


Укладачі:
^ Зілковська Л.М., к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін;
Голоденко І.О., ст.. викладач кафедри цивільно-правових дисциплін.

Рецензенти:
Канзафарова І.С., д.ю.н., професор кафедри цивільно-правових дисциплін;
^ Масін В.М., к.ю.н., доцент ефедри цивільно-правових дисциплін.

Затверджено:

рішенням кафедри цивільно-правових дисциплін ОНУ,

протокол № ____ від “___” ________ 2012 р.

^ Рекомендовано до друку:

Вченою Радою економіко-правового факультету ОНУ,

протокол № ____ від “___” __________ 2012 р.


Зміст

1.

Програма навчальної дисципліни „Цивільний процес України”

4

2.

Тематичний план навчальної дисципліни „Цивільний процес України”

11

3.

Загальні зауваження щодо вивчення навчальної дисципліни

12

4.

Рекомендації щодо вивчення окремих тем

16

5.

Плани семінарських та практичних занять
6.

Питання для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни “Цивільний процес України”
7.

Питання до заліку та іспиту

З навчальної дисципліни “Цивільний процес України”
8.

Список рекомендованої літератури до вивчення курсу навчальної дисципліни “Цивільний процес України”

^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Цивільне процесуальне право є самостійною галуззю права, що регулює цивільний процес. Цивільний процес являє собою сукупність процесуальних дій (діяльність) і пов’язані з ними процесуальні відносини суду й інших учасників судової справи, що виникають при здійсненні правосуддя по цивільним справам.

Цивільний процес є однією з профілюючих фундаментальних навчальних дисциплін в системі підготовки фахівця-правознавця.

Предметом пізнання в даному навчальному курсі є норми права, що регулюють суспільні відносини, які виникають при здійсненні правосуддя по цивільним справам в судах загальної юрисдикції, а також правові категорії, наукові погляди та концепції, що характерні для науки цивільного процесу.

Реалізація концепції побудови правової держави в Україні неможлива без належного функціонування судової влади. І як раз суди загальної юрисдикції України розглядають та вирішують величезну кількість цивільних справ, які витікають з конституційних, цивільних, житлових, сімейних, трудових, земельних та інших правовідносин, що зачіпають життєво важливі інтереси широких верст населення, а також організацій та держави в цілому.

На сьогодні цивільні справи представляють велику складність для їх розгляду та вирішення у зв’язку з розвитком ринкових відносин, розширенням прав громадян на захист їх честі та гідності, політичних та інших прав, закріплених Конституцією України.

Під цивільними справами розуміють справи, що витікають із різноманітних правових відносин, не тільки цивільних. Оскільки суди загальної юрисдикції покликані у порядку цивільного судочинства захищати та охороняти права громадян на життя, здоров’я, житло, працю, власність, на здорове екологічне середовище, то для них немає нічого більш важливого, ніж дотримання існуючих законів, їх виконання. Суди повинні виступати в якості гаранта дії у нашому суспільстві засад законності.

Професіоналізм у роботі суддів, представників, прокурорів, тобто юристів, залежить від розвитку правової та загальної культури, моральних принципів, особистої майстерності та таланту.

Деякі з перерахованих якостей студенти набувають в процесі навчання в юридичних ВНЗ.

Отримання студентами глибоких знань в галузі цивільного процесуального права – необхідна умова формування кваліфікованого складу суддів, адвокатів, прокурорів, нотаріусів, юристів.

Навчання цивільному процесуальному праву (цивільному процесу) здійснюється в різних формах – лекціях, семінарських заняттях, консультаціях при написанні курсових та дипломних робіт.

Крім теоретичних знань по цивільному процесуальному праву юристу необхідні практичні навички для виконання роботи в якості судді, прокурора, адвоката, нотаріуса та ін.

Специфіка практичних (семінарських) занять по учбовій дисципліні «Цивільний процес» полягає у тому, що на семінарських заняттях значний час відводиться не тільки усній перевірці знань, рішенню приведених правових ситуацій (задач), але й виконанню завдань по написанню процесуальних документів (позовних заяв, ухвал та рішень суду, апеляційних скарг та ін.).

Практичні заняття з курсу «Цивільне процесуальне право України» покликані сприяти студентам у вивченні нормативних правил чинного цивільного процесуального законодавства, яким регулюється цивільне судочинство, а також у вивченні теорії цивільного процесуального права і виробити у студентів навики, необхідні для їх застосування в практичній діяльності; навчити їх проводити підготовку і вести у цивільному процесі справи на захист прав і охоронюваних законом інтересів фізичних та юридичних осіб, державних і суспільних інтересів.

Для підготовки практичних занять з курсу «Цивільне процесуальне право України» необхідно спочатку з кожної теми, яка виноситься на заняття, опанувати теоретичні положення, викладені у навчальній та іншій рекомендованій літературі.

Потрібно також проаналізувати окремі нормативні положення Цивільного процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України, ознайомитися з роз’ясненнями Пленуму Верховного Суду України про практику застосування норм чинного матеріального та цивільного процесуального законодавства, потім приступити до самостійного розв’язання задач, визначених до кожної теми, з тим, щоб можна було кваліфіковано доповісти їх рішення на практичних заняттях в аудиторії.

Розв’язання задачі полягає в тому, що керуючись нормами цивільного процесуального права, а також нормами матеріального права (цивільного, сімейного, трудового та ін.), студент повинен зробити юридичний аналіз викладених у задачі обставин, встановити, що в умовах задачі має і що не має значення для її розв’язання. Правильна відповідь часто вимагає вирішення ряду інших питань.

Якщо, наприклад, ставиться питання, чи правильно вчинив суд, то варто вказати не тільки на те, що він діяв правильно чи неправильно, але і чому він повинен вчинити саме таким, а не іншим чином. Якщо питань декілька, то треба дати відповідь на кожне з них і в тій же послідовності, у якій вони поставлені в задачі.

Відповіді на питання даються у письмовій формі. Вони повинні бути короткими, але з досить повним посиланням на відповідні нормативні акти.

У тих випадках, коли за умовою задачі студент повинен підготувати проекти процесуальних документів, вони повинні бути, написані у строгій відповідності з вимогами процесуального закону і з урахуванням зразків, вироблених судовою практикою.

Систематичне вирішення задач поможе навчитися правильно застосовувати норми права та теоретичні положення до конкретних випадків, зрозуміти практичне значення основних інститутів цивільного процесуального права и перевірити, наскільки ці норми та положення засвоєні.

Цивільний процес як навчальна дисципліна тісно зв’язаний з іншими дисциплінами: філософією, теорією держави та права, історією держави та права, конституційним правом, цивільним правом, сімейним правом, адміністративним правом та іншими галузями матеріального права, а також з кримінально-процесуальним правом. Одні з названих дисциплін забезпечують вивчення даної дисципліни, вивчення інших забезпечується даною дисципліною.

У результаті вивчення цивільного процесу студенти повинні знати:

- сутність та значення цивільного процесуального права як галузі права України і галузі науки, його предмет і метод;

- зміст правових інститутів і норм, що регулюють цивільне судочинство, методи і прийоми їхнього тлумачення і застосування;

- конкретні права й обов'язки кожного з учасників цивільного судочинства і порядок їхнього здійснення;

- діяльність суду по здійсненню правосуддя по цивільним справам і діяльність інших юрисдикційних органів, яка пов'язана з їхнім вирішенням;

- діяльність інших учасників цивільної справи: прокурора, органів державної влади, місцевого самоврядування та осіб, яким надано законом право захищати права, свободи та інтереси інших осіб;

- умови, засоби, прийоми та порядок здійснення окремих конкретних процесуальних дій і всієї їх системи, яка здійснює судочинство в цивільних справах.

Вміти :

- тлумачити і застосовувати норми цивільного процесуального права;

- здійснювати конкретні процесуальні дії, що пов’язані з цивільним судочинством;

- застосовувати необхідні наукові способи і прийоми при здійснені процесуальних дій;

- оформляти зазначені дії передбаченими законом процесуальними документами;

- збирати необхідні дані для прийняття процесуальних актів: рішень і ухвал та приймати зазначені процесуальні акти;

- оформляти прийняті процесуальні акти: рішення та ухвали;

- з’ясовувати причини й умови, що сприяють цивільним правопорушенням і застосовувати засоби до їх усунення;

- проводити роботу з виховання громадян у дусі неухильного дотримання законів України.

^ СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ

Навчальна нормативна дисципліна «Цивільний процес України» викладається за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП).

Дана система запроваджується з метою удосконалення системи контролю якості знань студентів, сприяння формуванню системних та систематичних знань, стабільної самостійної роботи впродовж семестру, підвищення об'єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених Європейською системою залікових кредитів (ЕСТS).

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема: підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

 • відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

 • подолання елементів суб'єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

 • розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Ця дисципліна вивчається протягом двох семестрів та складається з двох змістових модулів (ЗМ). По завершенню курсу студенти в сьомому семестрі складають іспит. На іспит виносяться вузлові питання, типові і комплексні завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2), підсумковий (КПМ) та семестровий (СК) контроль.

Результати контрольних завдань оцінюються за 100-бальною системою.

За результатами оцінювання змістового модуля студентам виставляються бали.

Максимальна кількість балів, що може набрати студент у семестрі за один ЗМ дорівнює 30-ти балам. За два змістовних модулі студент може одержати максимум 60 балів (по 30 балів за кожний ЗМ), які додаються до наступних максимально можливих 40 балів (до 20 балів за кожну вірну відповідь усного завдання), що одержуються ним за комплексний підсумковий модуль (КПМ).

Під час викладання матеріалу лекцій лектор може здійснювати контрольні опитування студентів. Максимальна оцінка, яку студент може отримати за ці опитування складає 20 балів, які є складовими КПМ.

Параметри

Змістовий

модуль 1

(ЗМ1)

Змістовий

модуль 2

(ЗМ2)

Комплексний

підсумковий

модуль (КПМ)

Разом (підсумкова оцінка (СК))

^ Оцінка в балах

0-30

0-30

0-40

0-100

Орієнтовні форми контролю знань на семінарських заняттях та їх оцінка:

 • доповідь (виступ на задану тему) - до 5 балів;

 • доповнення доповіді - до 3 балів;

 • експрес опитування - до 3 балів;

 • колоквіум - до 4 балів;

 • самостійна робота - до 4 балів;

- домашня робота - до 4 балів;

есе (короткі відповіді на запитання) - до 3 балів;

 • тестування (з набору суджень вибрати вірні) - до 3 балів;

 • реферат (змістовна письмова робота на задану тему з аналізом літератури та висновками) - до 3 балів;

 • участь в дискусії - до 2 балів;

 • підсумкова контрольна робота - до 5 балів.

У випадку відсутності студента на лекції або семінарському занятті він зобов'язаний відпрацювати пропущене заняття через усне опитування в поза аудиторний час (час консультацій викладача) або відпрацювати пропущене заняття шляхом написання реферату на тему, задану викладачем (але не більше половини від загальної кількості лекцій та семінарських занять). Невідпрацьовані заняття вважаються незданими і за них не нараховується оцінка в балах. За 10 днів до початку екзаменаційної сесії викладач припиняє приймати відпрацювання.

Таким чином, за цю дисципліну студентом може бути отримано максимально 100 балів. У підсумку, оцінені за 100-бальною системою, знання студента відображаються у заліковій книжці.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Экономико-правовой факультет iconВопрос ы для подготовки к
Содержание методологии юриспруденции. Подходы и методы постижения правовой реальности
Экономико-правовой факультет iconТараса Шевченка Юридичний факультет кафедра трудового, земельного І екологічного права
В.І. Андрейцев. Право екологічної безпеки. Навчально-методичні матеріали з еколого-правових дисциплін. Частина X. – Київський національний...
Экономико-правовой факультет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни східноукраїнський...
Факультет менеджменту Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля запрошує Вас на ІV міжнародну науково-практичну...
Экономико-правовой факультет iconДоговір між Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний...
Державним вищим навчальним закладом «Ужгородський національний університет» (медичний факультет) та
Экономико-правовой факультет iconНаціональний університет «одеська юридична академія» факультет правової...
Факультет правової політології та соціології міжнародна асоціація студентів політичної науки
Экономико-правовой факультет iconФакультет соціології Київського національного університету імені...
Місце проведення: факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Экономико-правовой факультет iconШановні колеги! Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка...
Факультет іноземних мов когпі ім. Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 4-му випуску щорічного наукового часопису...
Экономико-правовой факультет iconФакультет інформаційних систем І технологій

Экономико-правовой факультет iconЕкономіко-правовий факультет
Вступ 4
Экономико-правовой факультет iconСпеціальності тнту механіко-технологічний факультет (мтф)

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка