Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
НазваМетодичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет
Сторінка1/12
Дата конвертації24.06.2013
Розмір1.5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


В.П. Феннич


ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС

Методичні рекомендації

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Закарпатський державний університет

юридичний факультет

кафедра цивільно-правових дисциплін


В.П. ФЕННИЧ
ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів

зі спеціальності “Правознавство”

Ужгород – 2009

ББК 67.310

Ф 42

УДК 347.9
Феннич В.П. Цивільний процес: Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів зі спеціальності “Правознавство”. – Ужгород: Видавництво, 2009. – …с.

Методичні рекомендації для студентів юридичних спеціальностей підготовлені у відповідності з програмою курсу “Цивільне процесуальне право” на базі чинного цивільного процесуального законодавства України та практики застосування норм цивільного процесуального права. Вони направлені на засвоєння положень теорії цивільного процесуального права, вивчення змісту правових інститутів загальної та особливої частини цивільного процесуального права, формування навиків застосування норм процесуального права. При розробці Методичних рекомендацій використано навчальні програми цивільного процесуального права вищих навчальних закладів України та зарубіжних країн.

Методичні рекомендації пропонуються до використання студентам юридичних спеціальностей у процесі вивчення дисципліни під час аудиторних занять, написанні студентських наукових робіт, а також у процесі самопідготовки.

Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін юридичного факультету Закарпатського державного університету (протокол №6 від 29 січня 2009 р.) та вченої ради юридичного факультету Закарпатського державного університету (протокол №8 від 5 лютого 2009 р.).

Рецензенти:
^ Трачук П.А., кандидат юридичних наук, доцент Закарпатського державного університету.

Рогач О.Я., кандидат юридичних наук, доцент Ужгородського національного університету.

З М І С Т
Вступ…………………………………………………………………………...
Опис предмету та навчально-тематичний план дисципліни…………..
Програма дисципліни……………………………………………………….
^ Плани семінарських занять та методичні рекомендації до

їх вивчення………………………………………………..………………....
Плани самостійної роботи студента та література до її

вивчення
Орієнтовний перелік тем для дипломних (магістерських)

проектів……………………………………………………………………….
Орієнтовні питання підсумкового контролю……………………………

ВСТУП
Методичні рекомендації до вивчення фундаментального курсу – “Цивільний процес” складено для студентів юридичних спеціальностей.

Мета, яка переслідувалася при складанні даних Методичних рекомендацій полягає в тому, щоби допомогти студенту засвоїти необхідні положення теорії цивільного процесуального права, вивчити зміст правових інститутів цивільного процесу, що в подальшому дасть йому змогу апробувати дані знання на практиці. Саме тому, структура Методичних рекомендації до вивчення цивільного процесу в Україні побудована таким чином, щоби студент на лекційних та семінарських заняттях, а також під час самопідготовки отримав знання, які нададуть йому змогу зрозуміти теорію правових інститутів цивільного процесуального права та навики застосування норм даної галузі права. Такий підхід дасть змогу студенту збагатити та зберегти свої знання по цивільному процесуальному праву при постійному реформуванні процесуального законодавства в Україні, а також дасть можливість визначити ефективність та недоліки цивільного судочинства на практиці.

Основна частина Методичних рекомендацій складається з Програми курсу та Планів семінарських занять.

Програма курсу по вивченні цивільного процесуального права складена на підставі уніфікації відповідних програм провідних українських та російських вузів, де готують фахівців-юристів, виходячи з сучасного цивільного процесуального законодавства України. Програма курсу розподілена на 29 тем, які містять в собі правові дефініції та положення, що орієнтують студента до вивчення відповідної теми в необхідному напрямку.

Плани семінарських занять як частина Методичних рекомендацій складається з тем, зміст яких розкривається в Програмі курсу. До кожної теми рекомендуються джерела, опрацювання яких надасть можливість підготуватися студенту на високому рівні. Для перевірки власного рівня підготовки в кінці кожної теми семінарського заняття дається перелік питань самоконтролю. Вони сформульовані таким чином, щоб відповідь на них не була очевидною. Це дасть змогу студенту перевірити свої аналітичні здібності, вміння використовувати вже отримані та набуті знання, покаже його здібності роботи з науковою літературою. Крім того, до кожної теми семінарського заняття пропонується розв’язати тести та дати відповідь на поставлену задачу, що покаже здібності студента стосовно застосування теоретичних знань по відношенні до практичних ситуацій.

Поряд з Програмою курсу та Планами семінарських занять Методичні рекомендації містять в собі також Плани самостійної роботи студента, орієнтовний перелік питань підсумкового контролю, теми для дипломних (магістерських) робіт. Тематика дипломних (магістерських) робіт сформульована таким чином, щоби охопити не тільки актуальні і проблемні питання, які цікавлять на даний момент науку цивільного процесуального права в силу прогалин та недоліків процесуального законодавства, але і традиційні теми, розгляд яких в сучасних соціально-економічних та політичних умовах є цікавим та необхідним.
^ Опис предмету навчальної дисципліни “Цивільний процес”


Курс: підготовка спеціалістів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

^ Характеристика навчальної дисципліни

Кількість кредитів, відповідних ECTS:
Модулів: 2
Змістовних модулів: 2
Загальна кількість годин: 190

Тижневих годин: 12

Шифр та назва напряму: правознавство
Шифр та назва спеціальності: юрист
Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Нормативна (обов’язкова)

Рік підготовки – 4

Семестр – 1

Лекції – 72 години

Семінари – 96 годин

Самостійна робота:

10 годин

Вид підсумкового контролю: іспит


^ Навчально-тематичний план дисципліни “Цивільний процес”

(структура залікового кредиту)
Розподіл навчального часу за темами
п/п

Назва теми

Всього годин

Лекційні

Семінарські (практичні) заняття

Індивідуальна робота

Змістовний модуль 1

1

Предмет, система та джерела цивільно-процесуального права

4

2

2
2

Принципи цивільно-процесуального права

8

4

2

2

3

Цивільні процесуальні правовідносини


2

24

Сторони в цивільному процесі

6

4

2
5

Треті особи в цивільному процесі

4

2

2
6

Участь в цивільному процесі органів та осіб, які мають право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в цивільному судочинстві

2
2
7

Судове представництво

6

4

2
8

Підвідомчість справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства

2

29

Підсудність

6

4

2
10

Процесуальні строки

2
2
11

Судові витрати

6

4

2
12

Цивільно-процесуальна відповідальність

2

213

Позов

12

6

4

2

14

Докази та доказування

12

6

4

2

Змістовний модуль 2

15

Порушення розгляду цивільної справи в суді

2
2
16

Провадження у справі до судового розгляду

4
4
17

Судовий розгляд

8

4

4
18

Постанови суду першої інстанції

6

4
2

19

Заочне провадження по справі

2

220

Наказний порядок розгляду цивільних справ

2

221

Окреме провадження

6

2

4
22

Апеляційне провадження

5

4
1

23

Касаційне провадження

5

2

2

1

24

Перегляд постанов суду за винятковими обставинами

1
1
25

Перегляд постанов суду, що набрали законної сили у зв’язку з нововиявленими обставинами

1
1
26

Виконання судових постанов у цивільному процесі

6

4

2
27

Правовий статус іноземців та осіб без громадянства в українському цивільному процесі

2

228

Нотаріальна форма захисту суб’єктивних прав

2

229

Третейське судочинство

4

2

2Всього:

130

72

48

10


П Р О Г Р А М А Д И С Ц И П Л І Н И

^ “ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС”

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Тема 1. Предмет, система та джерела

цивільно-процесуального права
Поняття цивільного процесу. Характерні ознаки цивільно-процесуальної діяльності. Поняття стадій цивільного процесу, їх відмінність від правових інститутів цивільно-процесуального права. Види стадій цивільного процесу. Критерії для поділу цивільного процесу на стадії. Види проваджень в суді по цивільним справам.

Поняття цивільно-процесуального права. Предмет правового регулювання та підходи до визначення предмету цивільно-процесуального права. Система цивільного процесуального права: правові інститути загальної та особливої частини. Місце цивільно-процесуального права в системі права України. Публічний характер цивільного процесуального права та його взаємодія з матеріальним правом.

Джерела цивільно-процесуального права, їх види. Застосування законодавства іноземних держав. Дія цивільно-процесуальних норм в часі, просторі та по колу осіб.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМетодичні рекомендації Умань 2012 міністерство освіти І науки, молоді...
Технологіна практика : методичні рекомендації. – Умань : Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2012. –...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Ізмаїльський...
Філософія. Програма навчальної дисципліни. – Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2012
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon1 Реалізм
Міністерство освіти І науки України двнз переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Сумський державний...
Державний іспит з предмету «Теорія держави та права» проводиться з метою визначення рівня знань студентів-випускників. Державний...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет icon«Международная экономика»
Міністерство освіти І науки,молоді та спорту україни донецький державний університет управління
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки України Державний вищий навчальний заклад...
«актуальні проблеми розвитку науки в контексті глобальних трансформацій інформаційного суспільства»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки молоді та спорту україни харківський...

Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет...
«Історичні, соціологічні, політологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень»
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти, науки, мо ло ді І спорту національний університет...
Методичні рекомендації щодо написання контрольних робіт студентами денної форми навчання складені відповідно до освітньо-професійної...
Методичні рекомендації міністерство освіти І науки україни закарпатський державний університет iconМіністерство освіти І науки україни черкаський державний технологічний...

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка