Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “
НазваПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “
Сторінка1/5
Дата конвертації24.06.2013
Розмір0.76 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
skaz.com.ua > Право > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5
МВС УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
Навчально-науковий інститут фінансово-економічної безпеки і права

Кафедра конституційного та міжнародного права
Плани семінарських занять та методичні рекомендації
по їх проведенню з навчальної дисципліни

Конституційне право України”

Для студентів денної форми навчання

навчально-наукового інституту

фінансово-економічної безпеки і права.
Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Галузь знань 0304 «Право»

Напрям підготовки 6.030402 «Правознавство»

^
Плани семінарських занять обговорено і схвалено


на засіданні кафедри

конституційного та

міжнародного права

____серпня 2011 року

Протокол № 1

Одеса – 2011

І. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

по підготовці до семінарських занять

Курс "Конституційне право України" вивчається протягом двох семестрів. Тематичним планом передбачено проведення семінарських занять з усіх тем курсу. На семінари виносяться питання, передбачені тематичним планом. Семінари проводяться під керівництвом викладача з використанням різних форм та методів контролю знань студентів: просте опитування, вільна дискусія, обговорення реферативних повідомлень, практичних ситуацій тощо. При підготовці студенти повинні звернути увагу, по-перше, на ретельне конспектування лекцій; по-друге, на самостійне вивчення Конституції України, новітніх законодавчих актів та наукових праць, перелік яких надається в планах семінарських занять. При висвітленні питань теми дозволяється користуватись особистим конспектом для цитування окремих положень законодавчих актів або наукових джерел. Наприкінці семінарського заняття викладач оцінює виступи окремих студентів і рівень підготовки групи в цілому, визначає питання, які потребують більш глибокого вивчення під час самостійної роботи. Завершується вивчення курсу "Конституційне право України" складанням іспиту, до якого допускаються ті студенти, які активно працювали над освоєнням матеріалу курсу та не мають академічних заборгованостей.
ІІ. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Тема № 1. Конституційне право України – провідна галузь національного права і юридична наука. – 2 год.
1. Поняття та предмет галузі конституційного права. Місце та роль конституційного права в системі національного права України.

2. Конституційно-правові норми та їхня специфіка. Підстави для класифікації конституційно-правових норм.

3. Поняття та специфіка конституційно-правових відносин. Суб'єкти та об'єкти конституційно-правових відносин.

4. Поняття та система джерел конституційного права України.

5. Предмет та система науки конституційного права. Джерела науки конституційного права.
^
Самостійна робота

Творчо-аналітичне завдання:

Визначте в наведених нормах з Конституції України їхні складові частини (гіпотезу, диспозицію і санкцію):

1. "Україна дбає про задоволення національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за межами держави" (ст.12).

2. "Ті, хто працює, мають право на страйк для захисту своїх економічних і соціальних інтересів." (частина перша ст. 44).

3. "Громадянам, які належать до національних меншин відповідно до закону гарантується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних та комунальних навчальних закладах або через національні культурні товариства" (частина 5 ст. 53).
^

Теми рефератів:


1. Види конституційно-правових норм.

2. Актуальні проблеми науки конституційного права України на сучасному етапі.

Методичні рекомендації

При підготовці до семінарського заняття необхідно визначити зміст наступних термінів: конституційне право, предмет конституційного права України, метод конституційного права, наука конституційного права України, система конституційного права, конституційно-правові відносини, конституційно-правові норми, школа конституційного права України, система конституційного права України, метод науки конституційного права України, джерела (форми) конституційного права України.
^


Контрольні запитання


1. Дати визначення поняття суверенітету і вказати його основні ознаки.

2. Назвіть основні види джерел конституційного права.

3. Які є особливості методу конституційно-правового регулювання?

4. В чому полягає суть конституційно-правової відповідальності?

5. Які групи суспільних відносин складають предмет конституційного права України?

6. Що таке система конституційного права України?

7. Навести приклади конституційно-правових інститутів.

8. Як класифікують конституційно-правові норми?

9. Назвіть суб’єкти конституційно-правових відносин.

10. Як співвідносяться конституційне та інші галузі права України?
Рекомендована література до теми

Основна література:

Нормативно-правові акти:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – Ст.141.

 2. Закон України „Про внесення змін до Конституції України” від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005. – №2. – Ст.44.

 3. Конституція Автономної Республіки Крим від 21 жовтня 1998 р., затв. Законом України від 23 грудня 1998 р. №350-ХІV // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №5-6. – Ст.43.

 4. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. – № 31. – Ст.429.

 5. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 38. – Ст.502.


Навчальна та науково-монографічна література:

 1. Конституційне право України: Підручник / За ред. В.Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка; Прецедент, 2006.- 344 с.

 2. Конституційне право України: Хрестоматія / Упоряд. В.С. Журавський, Ю.М. Тодика. – К.: Ін Юре, 2003.

 3. Кравченко, В. В. Конституційне право України : Навчальний посібник / Віктор Кравченко,. - 4-е вид., випр. та доп. - К. : Атіка, 2006. – 567 с.

 4. Кравченко В.В.Конституційне право України. Навчальний посібник.- 6-е вид.-К.: Атіка, 2007. – 592 с.

 5. Фрицький О.Ф.Конституційне право України Підручник. – 3-є вид., перероб. і доп. – К.: Юрінком-Інтер, 2006. -512 с.

Додаткова література:

 1. Бабенко К.А. Конституційне регулювання основ суспільного ладу як предмет дослідження науки конституційного права // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2007. — Вип. 35. — С. 172-179.

 2. Богданова Н.А. Система науки конституционного права: Монография. – М.: Юристъ, 2001.

 3. Коломієць Т.В. Теоретичні засади конституціоналізму // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - №10 . - С.135-140

 4. Косенко О.В. Категорія "інститут конституційного права" в сучасній конституційно-правовій науці // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2006. — N 34. — С. 198-205.

 5. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. – М.: Юристъ, 2001.

 6. Поваляєва М. Інститути конституційного права України: поняття, ознаки та критерії розмежування // Право України . - 2000 . - №5 . - С.20-24

 7. Погорілко В. Роль і значення Конституції в українському правотворенні і розбудові держави//Вісник Національної академії наук України.-2005. - №12 .-С.23-33.

 8. Рудик П.А. Декларація про державний суверенітет України - початок новітнього конституціоналізму в Україні // Держава і право. Юрид. і політ. науки: Зб. наук. пр. — 2007. — Вип. 35. — С. 132-139.

 9. Федоренко В. Поняття системи Конституційного права України. // Право України. - 2000. - №7.

 10. Шаповал В.М. Конституція як форма (джерело) конституційного права України (питання теорії) // Право України . - 1999 . - №6 . - С.5-10

 11. Шаповал В. „Соціалізація” як особливість сучасного конституційного регулювання // Вісник Конституційного Суду України. – 2004. - №3

 12. Шаповал В. Суб’єкти конституційного права України: постановка проблем теоретичного визначення // Право України. – 2000. - №8. – С.18 - 22.


Тема №2. Конституція України як Основний Закон суспільства і держави. – 2 год.

 1. Поняття, сутність, юридичні властивості конституції. Види конституцій.

 2. Функції конституції.

 3. Історія українського конституціоналізму. Новітній конституційний процес в Україні

 4. Юридична характеристика чинної Конституції України. Конституційна реформа в Україні.
^
Самостійна робота

Творчо-аналітичне завдання.

Використовуючи схему поділу конституцій за еволюцією її змісту на «старі», «нові» і «новітні», розмістіть відповідним чином відомі вам українські конституції та конституційні проекти.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “ iconТа методичні рекомендації по їх проведенню
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “ iconПлани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни

Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “ iconПлани семінарських (практичних) занять з навчальної дисципліни «кримінальне...
Нарські заняття проводяться з метою закріплення тих теоретичних знань з кримінального права, які студент отримує на лекціях І при...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “ iconМетодичні рекомендації щодо завдань на самостійну роботу та підготовки...
У процесі цього різновиду занять здійснюється поточний контроль якості знань, застосовуються методичні заходи індивідуалізації навчання....
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “ iconПрограма, плани семінарських занять та методичні рекомендації щодо...
Психологія управління: Програма, плани семінарських занять, методичні рекомендації щодо самостійної роботи (для студентів 4 курсу...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “ icon1. Кваліфікація злочинів на досудовому слідстві (2 год.)
Методичні рекомендації до семінарських та практичних занять з навчальної дисципліни
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “ iconМетодичні рекомендації до семінарських занять
Політологія: Плани І методичні вказівки до семінарських занять для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання Національного...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “ iconМетодичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни
Методичні рекомендації до практичних занять із навчальної дисципліни «Лінгвістичний аналіз тексту» (для студентів зі спеціальністю...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “ iconМетодичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять
Методичні рекомендації з організації семінарських та індивідуальних занять з дисципліни „Економіка підприємства” для студентів напряму...
Плани семінарських занять та методичні рекомендації по їх проведенню з навчальної дисципліни “ iconМетодичні рекомендації до семінарських занять І самостійної підготовки
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної підготовки по навчальної дисципліні «правова статистика» для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка