Курс лекцій
НазваКурс лекцій
Сторінка1/25
Дата конвертації24.06.2013
Розмір3.47 Mb.
ТипКурс лекцій
skaz.com.ua > Право > Курс лекцій
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


МВС УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

КУРС ЛЕКЦІЙ

з кримінального процесу за новим

Кримінальним процесуальним кодексом України

(особлива частина)

Київ 2012

УДК 343.13

ББК Х629.3
АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ:
О.Ю. Хабло, кандидат юридичних наук (тема 8);

О.С. Степанов, кандидат юридичних наук (теми 9, 11);

М.П. Климчук, кандидат юридичних наук (тема 10 – у співавторстві з кандидатом юридичних наук, доцентом Д.П. Письменним);

К.Г. Горелкіна, кандидат юридичних наук (тема 12 – у співавторстві з кандидатом юридичних наук, доцентом ^ Ю.І. Азаровим);

О.В. Мельник, кандидат юридичних наук, доцент (теми 13, 18 – у співавторстві з доктором юридичних наук, професором Н.С. Карповим);

О.Г. Яновська, доктор юридичних наук, доцент (передмова, теми 14, 15 – у співавторстві з доктором юридичних наук, професором ^ Л.Д. Удаловою);

А.В. Форостяний, кандидат юридичних наук, доцент (тема 19 – у співавторстві з О.В. Римарчук).

РЕЦЕНЗЕНТИ:
Є.Д. Лук’янчиков, доктор юридичних наук, професор, Національний технічний університет України «КПІ», професор кафедри інформаційного та підприємницького права

^ М.А. Погорецький, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, Національний університет імені Т.Г. Шевченка, завідувач кафедри правосуддя

ЗМІСТ
Тема 9. Загальні положення досудового розслідування

Тема 10. Провадження слідчих (розшукових) дій

Тема 11. Повідомлення про підозру

Тема 12. Зупинення і закінчення досудового розслідування

Тема 13. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

Тема 14. Підсудність та підготовче судове провадження

Тема 15. Судовий розгляд

Тема 18. Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Тема 19. Особливі порядки кримінального провадження
Тематичний план:№ з/п

^ Назва теми

Нормативний обсяг годин

з них

Всього годин з викладачем

з них

^ Самостійна та індивідуальна робота

з них

Лекції

Семінарські заняття

Практичні заняття

Індивідуальна робота

Самостійна робота

^ ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

9.

Загальні положення досудового розслідування

14

6

2

2

2

8

4

4

10.

Провадження слідчих (розшукових) дій

24

12

4

4

4

12

6

6

11.

Повідомлення про підозру

10

6

2

2

2

4

2

2

12.

Зупинення і закінчення досудового розслідування

10

6

2

2

2

4

2

2

13.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування

10

6

2

2

2

4

2

2

14.

Підсудність та підготовче судове провадження

8

4

2

2

0

4

2

2

15.

Судовий розгляд

10

6

2

2

2

4

2

2

16.

Провадження з перегляду судових рішень

18

6

0

4

2

12

6

6

17.

Виконання судових рішень

6

2

0

2

0

4

2

2

18.

Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

10

6

2

2

2

4

2

2

19.

Особливі порядки кримінального провадження

24

12

4

4

4

12

6

6

Всього годин:

144

72

22

28

22

72

36

36


ПЕРЕДМОВА
Суспільство зацікавлено в захищеності прав та законних інтересів будь-якої особи, залученої до сфери дії кримінальної юстиції, від незаконного, необґрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав та свобод. Адже Конституція України проголошує життя і здоров’я людини, її честь та гідність, недоторканність та безпеку найвищою соціальною цінністю. Гарантованість прав та свобод людини визнано змістом та спрямованістю діяльності держави. Тож у нормативному акті, що має найвищу юридичну силу, визнана гуманістична спрямованість існування та функціонування як держави в цілому, так і її окремих інститутів. З огляду на це, реалізація правової реформи в Україні, як один із найважливіших аспектів державної політики повинна нерозривно поєднуватись із метою подальшої гуманізації системи правоохоронних та судових органів.

Система кримінального правосуддя повинна бути ефективною не тільки тому, що від неї залежить законне, обґрунтоване та справедливе вирішення кримінальних справ, а й тому, що саме від цієї системи залежить захист ідеалів та свобод людини, демократії, законності та справедливості, побудова правової держави та громадянського суспільства. Саме тому найважливішим результатом правової реформи в Україні має бути становлення змагальної судової системи, характерної саме для правової держави з її розвинутими суспільними інститутами захисту прав людини. Однією з головних передумов становлення змагальної системи кримінального судочинства в Україні повинен стати процес гармонізації вітчизняного та європейського законодавства в цілому та кримінально-правових систем зокрема.

Процес реформування кримінального процесуального законодавства в Україні тривав майже двадцять років. 13 квітня 2012 р. Верховною Радою України був прийнятий новий Кримінальний процесуальний кодекс України, що і обумовило необхідність створення оновленого курсу з кримінального процесу.

Запропонований конспект лекцій за новим кримінальним процесуальним кодексом України складений відповідно до тематичного плану дисципліни «Кримінальний процес», передбаченої навчальними планами Національної академії внутрішніх справ.

Матеріали представленого конспекту лекцій охоплюють основні теми особливої частин, що передбачені тематичним планом дисципліни. В Особливій частині вивчається порядок здійснення кримінального судочинства, починаючи зі стадії досудового розслідування і закінчуючи провадженнями з перегляду судових рішень, а також особливі порядки кримінального провадження та основні положення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження.

Метою цього видання є надання допомоги у вивченні дисципліни кримінального процесу за новим Кримінальним процесуальним кодексом України як курсантами, слухачами та студентами вищих навчальних закладів та факультетів юридичного профілю, так і практичними працівниками судових, правоохоронних органів та адвокатури.

ТЕМА 9. Загальні положення досудового розслідування
ПЛАН:


ВСТУП 9

1. Поняття стадії досудового розслідування 9

2. Форми досудового розслідування: дізнання та досудове слідство 10

3. Поняття та характеристика загальних положень досудового розслідування 14

Висновки 29

Вступ 75

^ 1. ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОВІДОМЛЕННЯ ОСОБИ 76

ПРО ПІДОЗРУ 76

2. ЗМІСТ І ФОРМА ПИСЬМОВОГО ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 82

4. ЗМІНА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДОЗРУ 92

ВИСНОВКИ 95

^ 4. ЗВІЛЬНЕННЯ ОСОБИ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 112

1. ПОНЯТТЯ І СУТЬ ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ, РІШЕНЬ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 125

2. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ 134

ПЛАН: 235

^ 1. ПОНЯТТЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ФОРМИ 241

3. КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ 256


РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ АКТИ ТА ЛІТЕРАТУРА:

Конституція України : Закон України від 28 черв. 1996 р. ; зі змін. і доповн. — К. : Атіка, 2012. — 68 с.

Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України. — 2012. — 19 травня (№ 90—91).

Про організацію діяльності органів досудового слідства системи МВС України : наказ МВС України від 31 берез. 2008 р. № 160.

Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового слідства з оперативними підрозділами ОВС на стадіях документування злочинних дій, реалізації оперативних матеріалів, розслідування кримінальної справи та її розгляді в суді : наказ МВС України від 07 верес. 2005 р. № 777.

Про проведення експерименту щодо апробації вертикальної системи підпорядкування слідчих підрозділів органів внутрішніх справ України : наказ МВС України від 15 черв. 2011 р. № 336.

Азаров Ю. І. Кримінально-процесуальне право України : [навч. посіб.] / Азаров Ю. І., Заїка С. О., Фатхутдінов В. Г. — К. : Кутеп, 2008. — 430 с.

Басиста І. В Прийняття і використання рішень слідчого на стадії досудового розслідування : [монографія] / Басиста І. В. — Івано-Франківськ, 2011. — 532 с.

Городецька М. С Кримінально-процесуальна компетенція слідчого органів внутрішніх справ : [монографія] / Городецька М. С. ; за ред. Л. М. Лобойка ; МВС України. ДД УВС. — Дніпропетровськ : Ліра –ЛТД, 2010. — 231 с.

Досудове розслідування кримінальних справ : [навч.-практ. посіб.] / Ю. І. Грошевий, В. В. Вапнярчук, О. В. Капліна, О. Г. Шило] ; за заг. ред. Ю. М. Грошевого. — Х. : ФІНН, 2009. — 328 с.

Дубинский А. Я. Производство предварительного расследования органами внутренних дел / Дубинский А. Я. — К. : КВШ МВД СССР, 1987. — 65 с.

Коваленко Є. Г. Кримінальний процес України : [підруч.] / Є. Г. Коваленко, В. Т. Маляренко. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 688 с.

Кримінально-процесуальне право України : [підруч.] / за ред. Ю. П. Аленіна. Х. : Одіссей, 2009. 816 с.

Лобойко Л. М. Кримінально-процесуальне право : Курс лекцій : [навч. посіб.] / Лобойко Л. М. — К. : Істина, 2005. — 456 с.

Михеєнко М. М. Кримінальний процес України: [підруч.] / Михеєнко М. М., Нор В. Т., Шибіко В. П. K. : Либідь, 1999. 532 с.

Строган А. Ю Клопотання як самостійний інститут кримінально-процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві : [монографія] / Строган А. Ю. К. : Істина, 2009. 455 с.

Удалова Л.Д Кримінальний процес України : [підруч.] / Удалова Л. Д. — К. : ПАЛИВОДА А. В., 2007. — 352 с.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Схожі:

Курс лекцій iconКурс лекцій донецьк 2006 удк 346. 7: 656 (042. 4)
С 50 Смирнов А. М., Клещенков О. В. Транспортне право: Курс лекцій. – Донецьк: дюі, 2006. – 254 с
Курс лекцій iconКурс лекцій Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки:...
Мета: ознайомлення студентів з діагностичними можливостями проективних малюнків у психодіагностиці
Курс лекцій iconКурс лекцій Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки:...
Лекція Психокорекційна практика як основна форма діяльності практичного психолога
Курс лекцій iconКурс лекцій навчальний посібник для студентів ІІІ курсу історичного факультету
...
Курс лекцій iconКурс лекцій Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки Напрям підготовки:...
Мета: ознайомлення студентів з завданнями, основними конструктами диференціальної психології та формування уявлення про формальний...
Курс лекцій iconКурс лекцій Черкаси 2012

Курс лекцій iconКурс лекцій Укладач
Одним словом, взаємовідносин, що їх Дарвін називає умовами, які породжують боротьбу за існування. 1
Курс лекцій icon2 Фізіологічні особливості організму людини
Безпека життєдіяльності: Курс лекцій. – Ірпінь: Академія дпс україни, 2001. – 356 с
Курс лекцій iconМолдован В. В. Основи держави І права. Курс лекцій
«Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030502 «Економічна кібернетика», 030505 «Управління персоналом та
Курс лекцій iconКурс лекцій Навчальний посібник для дистанційного навчання За редакцією
Рекомендовано кафедрою економічної теорії тнеу до друку (протокол №5 від 24 грудня 2007 р.)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка