Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На
НазваПерехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На
Сторінка1/5
Дата конвертації23.06.2013
Розмір0.77 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5
Вступ

Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На сучасному етапі розвиток економічних, наукових, культурних та інших зв'язків між державами викликає потребу вивчення іноземного права.

У міру інтеграції України в світове господарство виникають все більш широкі можливості для ділової співпраці українських і зарубіжних суб'єктів господарювання. Ця обставина зумовлює необхідність знання учасниками таких відносин господарського (комерційного) права зарубіжних країн і є необхідним етапом професійної підготовки юристів.

Вивчення господарського права зарубіжних країн дозволяє не тільки ознайомитися з господарським (комерційним) правом інших держав, але й краще пізнати національне право, виявляючи в праві іноземних держав різні техніко-юридичні прийоми, прийнятні для регулювання господарських відносин в Україні.
^ Анотація дисципліни

Мета курсу: вивчення основних принципів та інститутів господарського права зарубіжних країн, ознайомлення з особливостями правового регулювання господарських (комерційних) відносин в зарубіжних країнах.

Завдання курсу:

 • ознайомлення студентів з особливостями правового регулювання господарських (комерційних) відносин в зарубіжних країнах;

 • вироблення навиків роботи з нормативним матеріалом;

 • рішення правових питань на базі національного законодавства країн, що вивчаються.

^ Предмет курсу: правове регулювання відносин, що виникають у зв'язку зі здійсненням господарської (комерційної) діяльності в зарубіжних країнах.

Зміст курсу розкривається в наступних темах (всього 12):

 1. Поняття та предмет господарського права зарубіжних країн.

 2. Джерела господарського права зарубіжних країн.

 3. Суб'єкти господарського права зарубіжних країн.

 4. Державне регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах.

 5. Господарські угоди в зарубіжних країнах.

 6. Відповідальність суб'єктів господарювання в зарубіжних країнах.

 7. Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання в зарубіжних країнах.

 8. Основні інститути господарського права Європейського Союзу.

 9. Основні економічні угоди СНД та інститути господарського права країн СНД.

 10. Основні інститути комерційного права США.

 11. Основні інститути господарського права Японії.

 12. Основні інститути комерційного (господарського) права Австрії, Чехії та Словаччини, Польщі.Вимоги до знань та вмінь студентів
Студент повинен знати:

 • основні тенденції правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах;

 • суть приватно-правового та публічно-правового підходів до регулювання сучасної економіки;

 • роль держави в економічному житті суспільства;

 • значення уніфікації господарського законодавства для розвитку міжнародних відносин.

Студент повинен вміти:

 • проводити порівняння окремих положень законодавства, регулюючого господарські відносини в Україні та за кордоном;

 • давати оцінку окремим положенням зарубіжного законодавства, регулюючого господарські відносини в зарубіжних країнах;

 • встановлювати факти, що сприяють або стають перешкодою зближенню національних систем правового регулювання господарської діяльності;

 • застосовувати норми законодавства в зарубіжних країнах для вирішення практичних ситуацій.


^ Методика оцінювання знань
Дані методичні рекомендації складені з урахуванням кредитно-модульної організації учбового процесу, що заснована на засвоєнні студентами модулів закінчених блоків інформації й ставить за мету оптимізацію учбового процесу та поглиблене засвоєння студентами матеріалу курсу.

Курс «Господарське право зарубіжних країн» включає поточний контроль (2 модулі -12 практичних занять та два рубіжних контролі знань) та підсумковий контроль (у вигляді іспиту, наукової роботи студента з дисципліни чи виконання індивідуального творчого завдання) (див. Схему «Оцінювання знань студентів з дисципліни «Господарське право зарубіжних країн»»).
Оцінювання знань студентів з дисципліни «Господарське право зарубіжних країн» здійснюється на основі результатів поточного та підсумкового контролю знань (табл. 1).

Таблиця 1

Оцінювання знань студентів з дисципліни

Поточний контроль

(max. 50 балів)

Кількість балів за результатами поточного контролю

Підсумковий контроль

(max. 50 балів)

Кількість балів за результатами підсумкового контрою

^ Загальна кількість балів

(загальна підсумкова оцінка з курсу)

(підсумовуються пункти 9 та 13)

1 модуль

Сума балів за перший модуль

2 модуль

Сума балів за другий модуль

Наукова робота студента з дисципліни

Індивідуальне творче завдання

Іспит

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Практичні завдання (індивідуальна та самостійна робота студента)

Модульний контроль знань №1

Організаційно-навчальна робота студента в аудиторії

Практичні завдання (індивідуальна та самостійна робота студента)


Модульний контроль знань №2
Загальна підсумкова оцінка з курсу складається за методикою накопичування балів за результати поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на підсумковий контроль, у тому числі іспит.

Для визначення кількості балів, набраних студентом за весь період вивчення курсу використовується наступна формула (де М1, М2 – номери модулів, а ПК - підсумковий контроль):^ М1 + М2 + ПК = загальна кількість балів за курс
Максимальна кількість балів за курс складає 100 балів (максимум 20 балів за перший модуль, 25 балів за другий модуль, 5 балів за виконання індивідуального завдання із самостійної роботи студента та 50 балів за підсумковий контроль. Рейтинг формується за результатами |за наслідками| балів, отриманих|одержувати| з першого разу при виконанні всіх видів контролю або видів робіт за кожним модулем. Студент, який пропустив будь-який з видів контролю або робіт із поважної причини (яка підтверджена відповідним документом) має право виконати їх на індивідуальному занятті під керівництвом викладача за розкладом.

Загальна кількість балів, отримана студентом за курс, переводиться в 4-бальну шкалу оцінювання в порядку, поданому в наступній таблиці (табл. 2):

Таблиця 2

Оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни


^ Оцінка за національною 4-бальною шкалою

Оцінка за бальною шкалою, що використовується у балах

Оцінка за шкалою

ECTS

5 (відмінно)

90-100

A

4 (добре)

80-89

B

4 (добре)

70-79

C

3 (задовільно)

60-69

D

3 (задовільно)

50-59

E

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

30-49

FX

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

0-29

F


В рамках курсу „Господарське право зарубіжних країн” оцінюються наступні види робіт:

 1. усні відповіді на теоретичні питання під час семінарських занять;

 2. вирішення тестових завдань;

 3. практичні завдання:

- виконання письмових завдань до кожної теми (вирішення задач, складання таблиць та інші види робот);

- вирішення практичних ситуацій зі збірки задач;

- огляд фахових журналів та складання бібліографії;

- робота з кейсами (судовими справами, рішеннями, прецедентами);

- аналіз наукової статті;

- складання тестів;

- складання задач;

- виступ з доповіддю на запропоновану тему на практичному занятті;

- підготовка реферату по науковій роботі.

 1. модульний контроль знань;

 2. підсумковий контроль.


Критерії оцінювання та вимоги до виконання окремих видів

робіт з курсу
1. Усні відповіді на теоретичні питання під час практичних занять.

Для оцінки відповідей на теоретичні питання на практичних заняттях застосовуються наступні критерії:

0,5 балів - студент правильно, без помилок розкрив питання на основі матеріалів лекції (підручника) і матеріалів періодичного друку (мережі Інтернет), а також нормативних актів зарубіжних країн, були наведені відповідні приклади або зроблений висновок щодо підходу до правового регулювання відповідного питання в Україні.

0,4 бала - студент правильно, повно та без помилок розкрив питання на основі матеріалів лекції (підручника) і матеріалів періодичного друку або мережі Інтернет, навів необхідні приклади.

0,3 бала – студент правильно, повно та без помилок розкрив питання на основі матеріалів лекції (підручника).

0,2 бали – студент в цілому правильно розкрив питання на основі матеріалів лекції (підручника), але у відповіді були допущені окремі неточності несуттєвого характеру, що не впливають на принципову правильність відповіді або якщо відповідь студента вимагає незначного доповнення.

0,1 бал – студент допустив ряд суттєвих помилок при відповіді на питання або студент правильно уточнив, конкретизував або доповнив відповідь іншого студента.

За помилкові відповіді на теоретичні питання бали не нараховуються.

 1. ^ Вирішення тестових завдань.

На практичному занятті викладачем може бути запропоновано експрес-контроль знань у вигляді тестових завдань. Студентам пропонується вирішити 10 - 20 тестових завдань, кожне з яких оцінюється у 0,05 балів. Отже 10 правильно вирішених тестів становлять 0,5 балів, а 20 тестів – 1 бал. Оцінці підлягають тільки цілком правильно вирішені тести, тести, на які дані частково правильні відповіді не зараховуються. Кількість правильних варіантів відповіді зазначається в кожному тестовому завданні у дужках після завдання тесту. Якщо таке позначення відсутнє, кількість правильних відповідей в даному тесті – одна. На вирішення одного тестового завдання надається 1 хвилина.

^ 3. Практичні завдання.

Робота на практичних заняттях (теми 1-12) проводиться у вигляді перевірки повноти та правильності засвоєння студентами лекційного матеріалу, виконання практичних завдань.

 • ^ Виконання письмових завдань до кожної теми (вирішення завдань, складання таблиць та інші види робіт). На кожне практичне заняття студентові пропонується виконати письмові завдання. Кількість та номери конкретних завдань для виконання на практичне заняття можуть бути уточнені викладачем на попередньому занятті. Завдання мають бути виконані письмово (бажано у надрукованому вигляді), обов’язково містити посилання на джерела інформації. Письмові завдання необхідно здавати для перевірки та оцінки викладачеві під час такого заняття або раніше у залежності від виду та характеру завдання. Роботи, здані після проведення відповідного практичного заняття за загальним правилом до перевірки не приймаються (виключення - наявність медичної довідки).

 • ^ Вирішення практичних ситуацій із збірки задач. Одним із видів практичних завдань, що пропонується студентові є вирішення задач зі збірки, що представлена на порталі. Максимальна кількість балів за кожну правильно вирішену задачу вказана в зазначеній збірці та може бути зменшена у разі неповного або неякісного виконання завдання. Щодо критеріїв оцінки дивись критерії оцінки практичних завдань.

 • ^ Огляд фахових журналів (1,5 балів) з теми семінарського заняття та складання бібліографії статей відповідно до встановлених вимог (10 джерел).

 • Робота із кейсами (судовими справами, прецедентами) (1,5 балів) – складання бріфу кейсу за встановленою схемою (назва та реквізити справи; стислий опис фактичного матеріалу та суті справи; ключове питання, на яке має надати відповідь суд; відповідь суду та її обґрунтування з наведенням конкретних аргументів; конкретне правило, що підлягає застосуванню у даній справі; загальне правило, абстрактна норма, яка підлягатиме застосуванню у схожих ситуаціях) та доповідь із результатами бріфу на практичному занятті.

 • ^ Аналіз наукової статті (1,5 бали), що містить дані зарубіжного досвіду правового регулювання питання, що відповідає тематиці заняття та доповідь із результатами аналізу під час семінарського заняття (ксерокопія статті з наукового журналу представляється викладачеві). Доповідь будується за наступною схемою: реквізити статті; суть проблемного питання, що розглядається у статті; обґрунтування шляхів вирішення такого питання з наведенням конкретних аргументів та прикладів; вплив на практику; висновок; власна думка студента щодо доцільності підходу до вирішення проблеми, запропонованого автором статті з наведенням конкретних аргументів.

 • ^ Складання тестів (1 бал) за темою семінарського заняття (15 тестів) за наступним форматом: текст тесту та 5 відповідей А. … Б…. - Д….; тести на відповідність; тести у вигляді стислих задач тощо. Тести не можуть містити питання щодо дат або строків, а мають спонукати до роздумів, аналізу, застосування теоретичних знань, зачіпати принципові концепції, правила, питання теми, що вивчається.

 • ^ Складання задач (2 бали) з теми семінарського/практичного заняття, вирішення яких вимагає застосування декількох (2 або більше) статей зарубіжних нормативно-правових актів у галузі господарського права. Кожна задача має містити 1-3 конкретні питання/завдання (дайте правову оцінку ситуації; яке рішення має прийняти суд?; відповідь обґрунтуйте і т.п.). Викладачеві здаються текст задачі, вичерпна відповідь на задачу з розглядом усіх можливих варіантів та з цитатами необхідних статей нормативно-правових актів із зазначенням номеру статей та повної назви нормативно-правових актів.

 • ^ Виступ з доповіддю на запропоновану тему на практичному занятті. Студент за власним бажанням обирає одну з запропонованих у методичних рекомендаціях тему для доповіді, про що обов’язково повідомляє викладача на попередньому семінарському занятті. Тези доповіді здаються викладачеві та мають бути обсягом 3-5 сторінок друкованого тексту, а також містити перелік посилань (мінімум 5 статей, опублікованих у наукових виданнях або у періодичній печаті), оформлений відповідно до правил бібліографії. У доповіді мають бути висвітлені проблемні та дискусійні питання з запропонованої теми, точки зору різних авторів та позиція автора з наведенням конкретних аргументів щодо шляхів вирішення таких питань з урахуванням досвіду інших країн.

 • ^ Підготовка реферату по науковій роботі. У тому разі, якщо тема курсової або майбутньої дипломної/ магістерської роботи студента є близькою до теми одного з практичних занять (або одного з питань, що розглядаються на лекції, практичному занятті), він може зробити порівняльно-правовий аналіз правового регулювання того аспекту господарських відносин, що розглядається у курсовій, дипломній або магістерській роботі в Україні та 2-3 зарубіжних країнах з посиланнями на джерела інформації, конкретні статті нормативно-правових актів. Результати порівняльно-правового аналізу викладаються у рефераті (6-10 сторінок друкованого тексту, шрифт 14 TNR, одинарний міжрядковий інтервал). У рефераті необхідно чітко окреслити коло господарських відносин, правове регулювання яких порівнюється, висвітлити проблемні та дискусійні питання, а також аргументовано викласти свої висновки щодо можливого вдосконалення правового регулювання відповідних господарських відносин в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. За необхідності сформулювати пропозиції щодо зміни національної правової системи та визначити форми внесення змін та доповнень в національну правову систему.

В рефераті мають бути титульний лист та перелік посилань, оформлений відповідно до правил бібліографії. Тема реферату по науковій роботі студента має бути заздалегідь (щонайменше за тиждень) погоджена з викладачем.

Максимальна кількість балів за даний вид роботи становить 5 балів та виставляється викладачем за умови дотримання всіх наведених вище вимог. Кількість балів може бути зменшена викладачем у разі неповного або неякісного виконання завдання, якщо студент упустив необхідну суттєву ознаку явища, що розглядається або доводиться, при обґрунтуванні не навів аргументи на підтвердження власної позиції, тези, що доводиться, або навів аргументи, що не є логічно пов’язаними з тезою, що доводиться, якщо допущені суттєві помилки при застосуванні порівняльно-правового методу (обрано для порівняння об’єкти різних рівнів, порівняння має суто описовий характер, співставлення відсутнє, неправильно визначені спільні та відмінні риси, помилкове аргументування або відсутність аргументів, відсутність або не аргументованість висновків та результатів застосування порівняльно-правового методу). За умови успішної підготовки реферату по науковій роботі студент звільняється від виконання інших практичних завдань з даної теми.

^ 4. Модульний контроль знань.

За підсумками кожного модуля проводиться модульний контроль знань студентів. Модульний контроль №1 проводиться у вигляді контрольної роботи, що включає 20 тестових завдань з тем №№ 1-5. Максимальна кількість балів за модульний контроль №1 – 5 балів, із розрахунку по 0,25 балів за кожне правильно вирішене тестове завдання. Модульний контроль № 2 передбачає проведення контрольної роботи, яка складається з 20 тестів, одного практичного завдання та/або теоретичного питання з тем №№1-12. Максимальна кількість балів за модульний контроль №2 - 10 балів (0,25 бали за кожне правильно вирішене тестове завдання; 3 бали за правильно вирішене практичне завдання та 2 бали за правильну відповідь на теоретичне питання). Щодо критеріїв оцінки дивись відповідну частину методичних рекомендацій. Характер та обсяг завдань можуть бути змінені викладачем з урахуванням пройденого матеріалу з обов’язковим попередженням студентів щодо відповідних змін.

^ 5. Підсумковий контроль.

Підсумковий контроль проводиться у вигляді іспиту та оцінюється максимум у 50 балів (10 балів за кожне питання). Орієнтовні питання до підсумкового контролю містяться у даних методичних рекомендаціях (контрольні питання) та розміщені на порталі. Студенту пропонується надати відповіді на 5 теоретичних питань, що містяться у білеті, кожне з яких оцінюється у максимально 10 балів. Кількість балів може бути зменшена в залежності від повноти та правильності відповіді. Щодо критеріїв оцінки дивись відповідний пункт методичних рекомендацій.

За погодженням із викладачем за умови відмінного та повного виконання на максимальну кількість балів завдань поточного контролю та проявлення здібностей до проведення наукових досліджень, підсумковий контроль може бути проведений у вигляді наукової роботи студента з дисципліни (участь у роботі конференцій, наукових семінарів, підготовка наукових публікацій, тощо) або виконання індивідуального творчого завдання (відповідно до загальних вимог ДонНУ), які оцінюються від 0 до 50 балів.

^ 6. Самостійна робота студентів

Самостійна робота студентів із курсу «Господарське право зарубіжних країн» передбачає виконання студентом запланованих завдань під методичним керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі. Вона є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом поза аудиторної роботи.

Форми самостійної роботи студентів з курсу «Господарське право зарубіжних країн»:

 1. опрацювання теоретичних засад прослуханого лекційного матеріалу;

 2. підготовка до практичних занять згідно з Робочою програмою навчальної дисципліни «Господарське право зарубіжних країн»;

 3. підготовка до модульних контролів та інших форм поточного контролю знань;

 4. виконання індивідуальних завдань та ін.

Робота проводиться протягом всього навчального семестру, а її зміст визначається робочою програмою курсу «Господарське право зарубіжних країн».

Самостійна робота студентів, яка пов’язана з виконанням індивідуальних завдань має своєю метою поглиблене вивчення матеріалу курсу, яке передбачає аналіз норм конкретного акту зарубіжного законодавства, а також обґрунтування власної точки зору щодо особливостей правового регулювання відповідних відносин на підставі аналізу інформації, отриманої зі спеціальної літератури, нормативних джерел та практики правозастосування.

Індивідуальне завдання для самостійної роботи студентів з курсу «Господарське право зарубіжних країн» передбачає аналіз нормативно-правового акту зарубіжної країни у галузі господарського права та усну презентацію з результатами такого аналізу.

Кожному студенту пропонується проаналізувати зарубіжний нормативний акт з господарського права та виступити з доповіддю щодо кола відносин, які підпадають під дію цього акту, особливостей регулювання відповідних відносин в зарубіжній країні (в тому числі порівняно з підходом, що застосовується в Україні), історії розвитку такого регулювання у зарубіжній країні. Результати аналізу викладаються письмово. Виступ із презентацією має відбутися під час одного з семінарських занять першого модулю. Виконання індивідуального завдання самостійної роботи студента є умовою допуску студента до модульного контролю №1.

Відповідно до встановленого нижче календарного плану виконання індивідуального завдання самостійної роботи студента кожен студент академічної групи протягом перших 10 днів з початку семестру повинен обрати країну та нормативно-правовий акт (сферу правового регулювання), на базі якого він виконуватиме самостійну роботу, та узгодити з викладачем, який проводить практичні заняття, подальший план самостійної роботи.

Виконання самостійної роботи оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання з урахуванням наступного:

– оформлення роботи;

– повнота змісту;

– самостійність аналізу;

– вміння використовувати порівняльно-правовий метод;

- виступ під час презентації, відповіді на питання викладача та аудиторії.

Письмова робота за результатами аналізу зарубіжного нормативно-правового акту оформляється згідно з наступними вимогами: обсяг аналітичної частини повинен складати 2-3 сторінки машинописного тексту, 14 шрифт TNR, інтервал 1,5. До роботи додається нормативний акт (або його частина), який аналізується. У кінці роботи вказуються висновки автора та всі використані джерела.

^ Календарний план виконання завдань самостійної роботи


з/п

Вид роботи

Термін виконання

1.

Отримання завдання для самостійної роботи

протягом 10 днів з початку семестру

2.

Конкретизація нормативного матеріалу для проведення презентації, підбір допоміжної літератури для довідок та аналізу

до 25 лютого

3.

Підготовка першого варіанту роботи, консультації з викладачем

до 10 березня

4.

Підготовка кінцевого варіанту роботи, завершення виконання самостійної роботи, її оформлення

до 15 березня

5.

Обговорення результатів роботи на практичному занятті, оцінка роботи

до 25 березня

^ 7. Критерії оцінювання.

Максимальна кількість балів за кожне практичне завдання представлена в кожній окремій темі або окремо вказана за кожне завдання та може бути зменшена на від 0,25 до 0,75 відсотків від максимальної кількості балів у випадку їх неповного або неякісного виконання. Максимальна кількість балів виставляється студенту, що у повному обсязі виконав завдання, надав правильні та повні відповіді на всі запропоновані питання, що містяться у завданні, зробив відповідні висновки та порівняння, оформив роботу відповідно до встановлених вимог і строків та доповів про результати виконаного завдання усно під час практичного завдання. Зменшення балів на 0,25 відсотків відбувається в разі невиконання вимог щодо оформлення роботи, наявності несуттєвих неточностей та незначних недоліків при усній доповіді про результати; на 0,5 відсотків за наявності однієї суттєвої помилки або часткового виконання завдання, за відсутності усної доповіді про результати завдання під час практичного заняття; на 0,75 відсотків за наявності більше ніж однієї суттєвої помилки. У разі схожості виконаних практичних завдань не зараховується жодне.

Відповідно до вимог ДонНУ під час проведення семінарських та практичних занять студент зобов’язаний показати необхідні та достатні знання теорії, нормативної бази, уміння застосовувати їх на практиці при аналізі фактичних обставин справи і вирішенні практичних завдань, при прийнятті конкретних правових рішень за ситуацією, що досліджується, уміння правильно застосовувати норми права при виникненні правових колізій, враховуючи істотні недоліки правового забезпечення змінених економічних відносин. Відповідь студента повинна містити: логічно пов’язану послідовність аргументованих суджень, доказів, висновків, з посиланням на конкретні джерела права, роз’яснення вищих судових органів, знання різних наукових точок зору за проблемами, що розглядаються. Оцінюючи якість виконаних студентами практичних завдань, враховується не тільки здатність студента відтворювати положення окремих правових інститутів, але й здатність студента аналітично мислити, зіставляти, порівнювати, оцінювати як юридичні факти, так і правові норми, прогнозувати можливі юридичні наслідки для дій сторін та розвитку правовідносин.

Практичні завдання (рішення задач, складання таблиць та інші види робіт) мають відповідну оцінку в балах залежно від рівня складності, яка може бути зменшена у разі неповного або неякісного виконання завдання.

^ При оцінюванні застосовуються наступні критерії та принципи оцінювання знань студентів (у відповідному бальному еквіваленті):

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який показав всебічні та глибокі знання передбаченого програмою матеріалу, законодавства, додаткової літератури, рекомендованої програмою курсу, що проявив творчі здібності в розумінні, викладенні та використанні програмного матеріалу.

Студент правильно, без помилок вирішив ситуацію, дав відповідь на питання, розкрив суть принципу, доктрини, концепції, погляду тощо з прикладами та усіма необхідними посиланнями на законодавство, доктрину або дані судової практики (так звані кейси), повно та правильно визначив поняття. Правильно зробив порівняльно-правовий аналіз та представив основні його результати. При обґрунтуванні відповіді на питання були наведені в логічному зв’язку та послідовності основні та додаткові аргументи на підтвердження або спростуванні відповідної тези. Такі аргументи відповідають правилам доведення та вимогам логіки.

При розкритті суті доктрини, концепції, погляду тощо у відповіді необхідно розкрити суть доктрини з конкретними прикладами з практики, історію виникнення та сучасний стан (головні тенденції щодо застосування), вплив на практику (позитиви та негативи), також може бути зроблене співставлення з існуючими в Україні та інших країнах підходами до вирішення відповідного питання. Допускається одна-дві незначні неточності у відповіді.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який показав повне знання передбаченого програмою матеріалу, засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою курсу, виявив стабільний характер знань і здібності до їх самостійного заповнення та оновлення в ході практичної діяльності.

При відповіді на поставлені питання студент припустився несуттєвої неточності (як то не вказав всі необхідні посилання; неповно розкрив зміст та суть відповідної доктрини, концепції, підходу тощо; навів правильне, але неповне визначення поняття; надав часткову відповідь на поставлене питання (за умови, що більша частка питання була розкрита); при обґрунтуванні тієї чи іншої відповідної тези навів тільки додаткові аргументи тощо.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який показав знання основного матеріалу в обсязі навчальної програми, необхідному для майбутньої роботи, який ознайомився з основною літературою, яка рекомендується програмою курсу, який проте припустився неточностей у відповіді, зокрема, припустився неточності щодо формулювання окремих понять, або який показав поверхневе знання одного з питань екзаменаційного білету. Ця оцінка виставляється й у разі недостатньо аргументованого викладення матеріалу, недостатньо чітко й послідовно висловленої відповіді.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який виявив істотні прогалини у знанні основного програмного матеріалу, що виражається у незнанні основних понять та положень навчального курсу, у невмінні пов’язати теоретичний матеріал з прикладами за чинним законодавством, юридичної практики, що свідчить про непідготовленість студента до професійної діяльності за спеціальністю «Правознавство».

При відповіді на поставлені питання студент припустився значної помилки, наприклад, щодо застосування відповідного нормативно-правового акту, неправильно розкрив суть доктрини, концепції, підходу тощо, упустив необхідну суттєву ознаку явища, що розглядається або доводиться, при обґрунтуванні не навів аргументи на підтвердження власної позиції, тези, що доводиться, або навів аргументи, що не є логічно пов’язаними з тезою, що доводиться, помилково визначено поняття або відсутня відповідь на одне з поставлених питань.
^ Модулі дисципліни та кількість кредитів,

які можна одержати
Модуля

Назва елементів модуля

Максимальна оцінка

За модуль

За елементи


1.
2.


Поняття та предмет господарського права зарубіжних країн

25

2

Джерела господарського права зарубіжних країн

2

Суб'єкти господарського права зарубіжних країн

4

Державне регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах

2

Господарські угоди в зарубіжних країнах

5

Самостійна робота студента

5

Модульний контроль № 1

5

3

Відповідальність суб'єктів господарської діяльності в зарубіжних країнах25

3

Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання в зарубіжних країнах

2

Основні інститути господарського права ЄС

2

Основні економічні угоди СНД та інститути господарського права країн СНД

2

Основні інститути комерційного права США

2

Основні інститути господарського права Японії

2

Основні інститути комерційного (господарського) права Австрії, Чехії, Словаччини та Польщі.

2

Модульний контроль № 2

10

4.

Разом:

50

50

^ Розподіл модулів та елементів за навчальними тижнями


№ навчального тижня

№ модуля№ та назва Теми


Максимальна кількість балів

Лекції

д/з/п*

(в годинах)

Практич.

заняття

д/з/п

(в годинах)С

Р

С

за модуль

за елементи

1

Модуль 1


Т. 1. Поняття та предмет господарського права зарубіжних країн


20

2 бали

2

2

4

2

Т. 2. Джерела господарського права зарубіжних країн

2 бали

2/2/2

2/1/1

4

3

Т. 3. (1) Суб'єкти господарського права зарубіжних країн


4 бали


4/2/2


4/2/1


6

4

Т. 3. (2) Суб'єкти господарського права зарубіжних країн

5

Т. 4. Державне регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах

2 бали

2/2

2/1/1

4

6

Т. 5. (1) Господарські угоди в зарубіжних країнах


5 балів

4/2/2


4/1/1


4

7

Т. 5. (2) Господарські угоди в зарубіжних країнах

7

^ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1

5 балів

-

2

6

8

Модуль 2

Т. 6. Відповідальність суб'єктів господарської діяльності в зарубіжних країнах25

3 бали

2/2

2

2

9

Т. 7. Захист прав та інтересів суб'єктів господарювання в зарубіжних країнах

2 бали

2

-

2

10

Т. 8. (1) Основні інститути господарського права ЄС


2 бали


4/2/2


4/1


4

11

Т. 8. (2) Основні інститути господарського права ЄС

12

Т. 9. Основні економічні угоди СНД та інститути господарського права країн СНД

2 бали

2

2

4

13

Т. 10. Основні інститути комерційного права США

2 бали

2/2

2

2

14

Т. 11. Основні інститути господарського права Японії

2 бали

2/2/2

2

2

15

Т. 12. Основні інститути комерційного (господарського) права Австрії, Чехії, Словаччини та Польщі

2 бали

2/2

-

2

15

^ МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2

10балів

-

2

8

16
Самостійна робота студентів

5

5 балів28,78

Всього (за 15 навчальних тижнів):

50

50

30/18/10

30/6/4

82,78

*Денне/заочне/прискорене відділення

  1   2   3   4   5

Схожі:

Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На icon1. Загальна характеристика господарського законодавства та господарської...
Підприємництво як вид господарської діяльності: поняття, ознаки, види та принципи здійснення
Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На icon1. поняття господарського права. Поняття господарської діяльності
Господарське право комплексна галузь права, в якій зібрано правові норми основних галузей права, приурочені до одного предмета правового...
Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На icon25. Особливості правового регулювання корпоративних прав, що належать...
Розділ 10. Правові форми участі держави та територіальної громади у організації та веденні господарської діяльності. Правове регулювання...
Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На iconПлан поняття І принципи державного регулювання економіки Загальні...
Система центральних І місцевих органів управління в сфері економіки їх компетенція
Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На iconЗед в системі категорій міжнародної економіки
Під зовнішньоекономічною діяльністю (зед) розуміють діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів...
Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На icon5. регулювання національної економіки. Державне управління економікою...
Регулювання економіки – це розподіл природних, матеріальних, трудових, фінансових, інтелектуальних та інших ресурсів у відповідності...
Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На iconРегулювання спадкових відносин
В умовах реформування цивільного законодавства нашої держави, створення нового Цивільного кодексу України виникає необхідність досліджень...
Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На iconПлан. Мета та принципи регулювання інноваційної політики. Методи...
Урахування досвіду розвинених країн у той час, коли Україна перебуває на шля­ху пошуку підходів та інструментів, що змогли б забезпечити...
Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На icon1. Необхідність І суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
Перехід України до багатоукладної економіки обумовлює необхідність в дослідженні досвіду правового регулювання господарської діяльності в зарубіжних країнах. На iconПісля Жовтневої революції 1917 р правове регулювання господарської...
Цк ррфср 1922 р. У той період з'явилися нормативні акти, які відносились до торгових товариств, договірних відносин. Проте надалі...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка