Затверджую
НазваЗатверджую
Сторінка1/5
Дата конвертації23.06.2013
Розмір0.68 Mb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
  1   2   3   4   5


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ІМЕНІ Е.О. ДІДОРЕНКА


ЗАТВЕРДЖУЮ
Перший проректор

з навчально-методичної

та наукової роботи

Луганського державного

університету внутрішніх справ

імені Е.О. Дідоренка

професор

_____________ Е.В. Віленська

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

ТА АУДИТ
Робоча навчальна програма

для слухачів 5 курсу заочної та дистанційної форми навчання

( галузь знань «Правознавство» за освітньо-кваліфікаційним

рівнем «Спеціаліст») на 2011-2012 навчальний рік
(5 років навчання )


Луганськ

2011
Розробники: І.В. Заблодська - доктор економічних наук, професор,

А.Ю. Кретова - викладач
^ Рецензент: О.М. Германенко – кандидат економічних наук, доцент,

завідувач кафеди бухгалтерського обліку і аудиту Луганського національного аграрного університету
Ухвалено на засіданні кафедри економічної безпеки Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка

Протокол № 1 від 30.08.2011 р.

^ ПРЕДМЕТ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ТА АУДИТ

МЕТА КУРСУ
Загальноосвітня (навчальна) мета: формування у майбутнього фахівця комплексу знань в галузі економіко-правового аналізу та аудиту на підприємствах з різними формами власності,

^ Розвиваюча мета: придбання навичок формування інформації, що передує аналізу; опрацювання первинної, синтетичної інформації, використання на практиці норм аудиту та комплексу економіко-правових знань у виявленні аналітичних ознак, попередженні та розкритті корисливих злочинів у економічній сфері.

^ Виховна мета: сформувати у слухачів професійний інтерес до дисципліни, що вивчається, профорієнтаційні навички роботи та спілкування.

ПЕРЕДМОВА

В сучасних ринкових відносинах в Україні значно зростає чисельність економічних злочинів.

Для ефективної боротьби з такими злочинами необхідно мати не тільки спеціальні юридичні знання, а й економічні, вміти аналізувати, правильно формувати і користуватися раціональною інформацією.

У зв’язку з цим особливу значимість у підготовці працівників органів внутрішніх справ має вивчення комплексної економіко-правової дисципліни “Економіко-правовий аналіз та аудит”.

Загальні та спеціальні економічні знання відіграють значну роль у виконанні завдань щодо аналізу діяльності юридичних та фізичних осіб, в т. ч. злочинного характеру, швидкого, ефективного і повного розкриття злочинів; викриттю винуватців та забезпеченню правильного застосування закону.

Мета вивчення даного курсу полягає в оволодінні теорією і практикою економіко-правового аналізу та аудиту на підприємствах з різними формами власності.

Завдання полягає у тому, щоб навчити студентів та слухачів аналітичного мислення; методично правильно і раціонально формувати інформацію, передуючу аналізу; працювати з первинною, синтетичною інформацією та трансформувати їх в аналітичну; використовувати на практиці норми аудиту та весь комплекс наданих економіко-правових знань у виявленні аналітичних ознак, попередженні та розкритті корисливих злочинів у економічній сфері.

Програма курсу “Економіко-правовий аналіз та аудит” складена згідно з навчальним планом підготовки спеціалістів-юристів для органів внутрішніх справ.

Лекції, практичні й семінарські заняття забезпечуються матеріалами, що відбивають практику органів внутрішніх справ по використанню облікових та необлікових джерел інформації у розкритті економічних злочинів.

Кожному практичному або семінарському заняттю передує самостійна робота з такою умовою, щоб знання теоретичного матеріалу, які не охоплені лекційним курсом, проконтролювати на семінарських або практичних заняттях.

У межах цієї дисципліни також передбачається широке вивчення законодавчих та підзаконних актів України, законів економіки, економічних закономірностей.

Поточний контроль передбачається здійснювати за допомогою усного опитування на семінарських заняттях, виконання курсантами практичних завдань, письмових контрольних завдань та проведення тестування за основними темами дисципліни.

“Економіко-правовий аналіз та аудит” є комплексною економіко-правовою дисципліною. При розробці програми були враховані міжпредметні зв’язки з такими дисциплінами як “Економіка підприємства”, “Кримінальне право”, “Криміналістика”, “Фінансове право”, “Економічна безпека”, “Судова бухгалтерія”, “Основи бухгалтерського обліку” та інші.

У результаті опанування навчальним курсом студенти повинні оволодіти повним обсягом знань, навичок та вмінь, а саме:

Знати:

 • основи організації економіко-правовий аналізу та аудиту на етапі формування ринкових відносин;

 • основні методи і прийоми економіко-правового аналізу;

 • основні джерела інформаційного забезпечення економіко-правового аналізу;

 • класифікацію економічних злочинів та їх ознаки аналітичного характеру;

 • типові способи здійснення економічних злочинів на підприємствах з різними формами власності, типові економічні правопорушення у фінансових установах;

 • основні прийоми приховання (маскування) економічних злочинів;

 • основи аудиторської діяльності в Україні;

 • основні види документів, за допомогою яких здійснюється аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств;

 • основні нормативні акти, які регламентують проведення аналізу і аудиту.

Уміти:

- правильно визначити та використовувати методи економіко-правового аналізу і аудиту діяльності підприємств;

- орієнтуватися в документах і використовувати їх в процесі розслідування злочинів і перевірки фінансової діяльності підприємств;

- аналізувати стан економічної безпеки та фінансовий стан підприємства.

Вивчення курсу завершується складанням іспиту.


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ


Найменування розділів і тем

Кількість годин за видами занять

Всього

з них:


Самостійна робота


лекції


Семінарськіпрактичні1

^ Економіко-правовий аналіз і його використання правоохоронними органами

6

4

21.1

Зміст, предмет і задачі економіко-правовогу аналізу

 
2

 
2

^ Методи та прийоми економіко-правовогу аналізу

6

6


3

Інформаційне забезпечення економіко-правовогу аналізу

6

6


4

^ Економічні злочини, їхня класифікація й ознаки аналітичного характеру

6

4

2

 
4.1

Аналітична класифікація економічних злочинів

 
2

 

 

5

^ Типові способи здійснення економічних злочинів на підприємствах з різними формами власності

6

6


6

^ Типові економічні правопорушення у фінансових установах

6

6


7

^ Прийоми приховування (маскування) економічних злочинів

6

6


8

^ Економічна безпека підприємства

9

7
2
8.1

Аналіз інтелектуального і кадрового потенціалу підприємства


2
9

^ Аналіз фінансового стану підприємства

12

12


10

^ Аудиторська діяльность

9

5

2

2
10.1

Поняття та зміст аудиторської діяльністі в Україні

 
2

 
10.2

Порядок надання аудиторських послуг в Украіні, права та обов'язки аудиторів

 
 

2Р А З О М :

72

62

6

4

^ ТЕЗИ ЛЕКЦІЙ:
ТЕМА 1

ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
Лекція № 1
Тема: «Зміст, предмет і задачі економіко-правового аналізу»
ПЛАН
1. Зміст, предмет і задачі дисципліни.

2. Економіко-правовий аналіз та аудит.

3.Основи методичного апарату дисципліни.
Література

Основна:


    1. Економіко-правовий аналіз та аудит [Текст] : навч. посіб. / [Живко З. Б. та ін. ; за ред. З. Б. Живко] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : [ЛьвДУВС], 2010. - 360 с.

    2. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. - 394 с.

3. Басовский А. Л., Лунева А. М.,. Басовский Л. Е Экономический анализ. – М.: Инфра - М, 2007. - 224 c.

4. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз: Підручник / За ред.Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2007. – 704 с.

5. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности. Учебник. – М: ИНФРА-М, 2006. – 416 с.

6. Кулаківська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти. – К.: „Каравела” 2009. – 503.с.

Додаткова:

 1. Лысенко Д.В. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 320 с.

 2. Любушин Н.П. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности [Текст]: Учеб. пособие для вузов / Н.П. Любушин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2007. – 305 с.

 3. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности [Текст]: Учеб. Пособие / Г.В. Савицкая. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 288с.

 4. Шеремет А.Д. Комплексный анализ хозяйственной деятельности [Текст]: Учебник для вузов / А.Д. Шеремет. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 415 с.

 1. Маршал А. Принципы экономической науки. Т.1-3. - М.: Издательская группа "Прогресс", 1993. - 26 с.

 2. Мачуський В.В. Правове забезпечення підприємницької діяльності. Курс лекцій. - К.: КНЕУ. - 348 с.

 3. Пауль А., Самуэльсон. Д. Экономика. Учебное пособие. – М., 1993.

 4. Бальжинов А.В., Михеева Е.В. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия. – Учебное пособие. – Улан-Уде. – 2003. – 120 с.

Стислий зміст лекції
1. Зміст, предмет і задачі дисципліни.
Економіко-правовий аналіз як наука являє собою систему спеціальних знань, пов'язану:

а) з дослідженням економічних процесів у їх взаємозв’язку, що складаються під впливом об'єктивних економічних законів і факторів суб'єктивного порядку;

б) з науковим обґрунтуванням бізнес-планів, з об'єктивною оцінкою їхнього виконання;

в) з виявленням позитивних і негативних факторів і кількісним виміром їхньої дії;

г) з розкриттям тенденцій і пропорцій господарського розвитку, з визначенням невикористаних внутрішньогосподарських резервів;

д) з узагальненням передового досвіду, із прийняттям оптимальних управлінських рішень.

У процесі економіко-правового аналізу не тільки розкриваються і характеризуються основні фактори, що впливають на господарську діяльність, але й виміряється ступінь (сила) їхньої дії. Для цього застосовуються відповідні способи і прийоми економічних і математичних розрахунків, що будуть розглянуті далі.

Під предметом економіко-правового аналізу розуміються господарчі процеси на підприємствах, об'єднаннях, асоціаціях, соціально-економічна ефективність і кінцеві фінансові результати їхньої діяльності, що складаються під впливом об'єктивних і суб’єктивних факторів та одержують відображення через систему економічної інформації.

Як видно з визначення, економіко-правовий аналіз має справу з господарськими процесами підприємств, об'єднань, інших підрозділів і кінцевих виробничо-фінансових результатів їхньої діяльності. Економіка підприємств вивчається при цьому не тільки в статиці, а й у динаміці.

Значенням, змістом і предметом економіко-правового аналізу визначаються і задачі, що стоять перед ним. До числа найважливіших з них варто віднести:

 1. визначення науково-економічної обґрунтованості бізнес-планів і нормативів;

 2. об'єктивне і всебічне дослідження виконання нормативів (за даними обліку і звітності);

 3. визначення економічної ефективності використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів (окремо й у сукупності);

 4. контроль за здійсненням вимог комерційного розрахунку (у його повній і незавершеній формі);

 5. виявлення і вимір внутрішніх резервів (на всіх стадіях виробничого процесу);

 6. випробування оптимальності управлінських рішень (на всіх ступенях ієрархічної градації).

Задачі економіко-правового аналізу, звичайно, не вичерпуються наведеним вище переліком. Багатогранність і багатоваріантність господарських ситуацій ставлять перед ним багато задач автономного характеру. І їх можна вирішити з використанням загальних і окремих аналітичних методик.

Досвід господарського розвитку показує, що перед економічною наукою в цілому і перед економіко-правового аналізом зокрема на різних етапах висувалися нові задачі, підсилювалися раніше поставленні, по іншому визначалися відповідні цілі. Цей процес буде відбуватися, безперечно, і надалі.

Економіко-правовий аналіз - спеціальна галузь знань, становлення якої як науки обумовлювалося об'єктивними вимогами й умовами, властивими появі будь-якої нової галузі наукових знань.

Перша умова - активізація ринкової діяльності підприємств при повній комерціалізації, вивчення внутрішніх і зовнішніх факторів, що визначають кінцеві фінансові результати, - усе це вимоги, що обумовлюють необхідність наступних і перспективних аналітичних розробок.

Друга умова пов'язана з розвитком самої науки в цілому і її окремих підгалузей. Економіко-правовий аналіз сформувався внаслідок диференціації суспільних наук. Колись окремі форми економіко-правового аналізу належали переважно обліковим наукам: економічному аналізу, бухгалтерському обліку, статистиці, аналізу господарської діяльності, фінансовому аналізу. Але по мірі розширення економічної роботи на підприємствах виникла необхідність у виділенні економіко-правового аналізу як відособленої системи знань, оскільки облікові дисципліни вже не здатні були відповісти на всі вимоги практики.

Сформувавшись у самостійну науку, економіко-правовий аналіз комплексно, системно використовує дані, а в ряді випадків способи і прийоми дослідження, властивій статистиці, плануванню, бухгалтерському обліку, математиці й іншим, безпосередньо пов'язаним з ним наукам.

Упровадження комерційного розрахунку і суворе дотримання державної дисципліни в частині оподатковування помітно підвищують значення "аналітичної діяльності" правоохоронних органів.

2. Економіко-правовий аналіз та аудит.
Ринкова спрямованість обумовив появу нової для країн з перехідною економікою галузі наукових знань і практичної діяльності - аудит.

Слово аудит (від латинського audіo) означає в буквальному перекладі "він чує". Тільки дуже грамотний економіст, що добре знає і тонко розуміє загальні закони економічного розвитку, зможе правильно і вчасно помітити тенденції, визначити негативні закономірності у діяльності окремих підприємств. Справді, економіко-правовий аналіз у комплексі з ревізією (перевіркою) може забезпечити більш глибоке проникнення в ту чи іншу господарську структуру і видати всебічно обґрунтовані висновки та пропозиції.

Аудит - це перевірка правильності ведення бухгалтерського обліку, вірогідності і повноти фінансової звітності і її відповідності на підприємстві (будь-якої форми власності) вимогам діючого законодавства.

Аудитор - фізична особа, що має визначену кваліфікацію, необхідний досвід роботи і отримала ліцензію встановленого зразка на право заняття аудитом.

^ Аудиторська організація - це підприємство, що об’єднує аудиторів, предметом діяльності якого є здійснення аудита.

Однією з основних задач аудита є документальна перевірка. Методами документальної ревізії встановлюється відповідність первинної бухгалтерської документації справжньому змісту господарських операцій. При цьому здійснюється контроль і за відповідністю самих операцій існуючим законам і юридичним підзаконним нормативам. Кінцевою метою аудита є аналіз фінансового стану, фінансової стійкості, аналіз фінансових показників одиничного підприємства (будь-якої форми власності), тієї чи іншої асоціації підприємств (ТОВ, АТ, промислово-торговельних фірм й ін.).

Ринкова економіка пов'язана з проявом і дією безлічі факторів, знайти вплив яких безпосередньо неможливо. Для цього потрібно здійснення багатофакторного аналізу з застосуванням всього арсеналу аналітичних способів і прийомів, із застосуванням економіко-математичних методів і ЕОМ.
3.Основи методичного апарату дисципліни.
Структура кримінальної економіки доволі складна і включає елементи різноманітної природи – як пов’язані з реальним виробництвом нормальних товарів та послуг, так і переразподільчого характеру; як таких, що легко виявляються, так і таких, що важко піддаються виміру та оцінці.

Можливості оцінки масштабів тіньової та кримінальної економіки достатньо обмежені в силу самого характеру цього явища, що передбачає приховування від обліку контролю та регістрації. Як наслідок, для оцінки використовуються різні непрямі методи точність результатів яких залежить від дотримання багатьох умов.

Всі методи економіко-правового аналізу, що застосувуються правоохоронними органами, об’єднуються в 3 групи: статистичні методи, що використовуються на макрорівні; методи відкритоїперевірки і спеціальні економіко-правові методи, що використовуються на мікрорівні – при виявленні і оцінці економічних параметрів конкретних правопорушень, злочинної економічної діяльності окремих осіб.

Так, в залежності від характера вирішуємих задач і поставлених цілей методи виявлення і оцінка кримінальної економічної діяльності можуть бути пділені на:

1. Обліково-статистичні:

- метод специфічних індикаторів;

- структурний метод;

- метод м’якого моделювання;

- експертний метод;

- змішані методи.

2. Методи відкритої перевірки.

3. Спеціальні економіко-правові методи:

- метод документального аналізу;

- метод бухгалтерського аналізу;

- метод економічного аналізу.


ТЕМА 4
^ ЕКОНОМІЧНІ ЗЛОЧИНИ, ЇХНЯ КЛАСИФІКАЦІЯ

Й ОЗНАКИ АНАЛІТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ
Лекція №2
Аналітична класифікація економічних злочинів”
ПЛАН

1. Класифікація економічних злочинів.

2. Ознаки економічних злочинів аналітичного характеру та їх типові приклади.
Література:
Основна:

 1. Економіко-правовий аналіз та аудит [Текст] : навч. посіб. / [Живко З. Б. та ін. ; за ред. З. Б. Живко] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : [ЛьвДУВС], 2010. - 360 с.

 2. Бандурка А.М., Червяков И.М., Посылкина О.В. Финансово-экономический анализ: Учебник. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. - 394 с.

 3. Кримінальний кодекс України // ВВР, 2001. - № 25-26.

 4. Кравчук С. Й. Економічна злочинність в Україні. Курс лекцій Навчальний посібник.— К.; «Кондор», 2009. — 282 с.

Додаткова:


 1. Бондар В.С., Дехтярьов Є.В. Ознаки шахрайств, вчинених у сфері господарсько-договірних зобов’язань та фактори економічної системи, що впливають на ефективність боротьби з ними/Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка- Луганськ: РВВ ЛДУВС,-2009.- Вип.2.-С.245-251;

 2. Дева І. Роль держави у боротьбі з економічними злочинами// проблеми забезпечення конституційних прав громадян в кримінальному судочинстві. - Львів: ЛьвДУВС,2008.- С.71-73;

 3. Дудніков А.Л. Поняття та система злочинів у сфері економіки// теорія та практика судової експертизи і криміналістики. - Х.: Право, 2007.- вип.. 7.- С. 25-32;

 4. Кічигіна С.С. Способи злочинів, що вчиняються у сфері обсігу цінних паперів// Теорія та практика судової експертизи і криміналістики.- Х.: Право, 2007.- Вип.7.- С.88-93;

 5. Ковалев Д.Н. Расследование схем легализации доход, полученного от незаконного предпринимательства// Закон и право .- 2009.- №9.- С.95-98;

 6. Меженская С.И. Документальная ревизия как способ сбора доказательств при расследовании єкономических пре ступлений/ С.И. Меженская, Е.И. Зуева;/ вісник Луганського державного університету внутрішних справ ім. Е.О.Дідоренка.- луганськ: РВВ ЛДУВС, 2008.-: Вип.1.- С.202-209;

 7. Міковідов Р. Огляд кримінально- правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом// Юридична Україна, 2010.- №1.- С.109-112;

 8. Недодаєва Н.Л. Заходи протидії діяльності конвертації них центрів/ Н.Л. Недодаєва, О.В. кавун.- ( ЛДУВС);/ вісник луганського державного університету внутрішних справ ім. Е.О. Дідоренка.- Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2009.-: Вип.№1.- С. 144-149;

 9. Пилякин М.И. Состояние преступности в сфере єкономической деятельности- тенденции на 2009 год// обеспечение законности и правопорядок в странах СНГ:сб. матеріалів(в 2-х ч.).- Воронеж: воронежский ин-т МВД России,2009.- Ч.1.- С.229-233.
  1   2   3   4   5

Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка