Перелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Скачати 116.1 Kb.
НазваПерелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
Дата конвертації29.04.2016
Розмір116.1 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы
Перелік орієнтовних питань

для складання державної атестації

для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

напрям підготовки «Правознавство»

юридично-психологічного факультету

навчально-наукового інституту заочного навчання НАВС

Навчальна дисципліна «ТЕОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА»

1. Предмет і методологія теорії держави і права.

2. Функції теорії держави і права.

3. Система юридичних наук і місце в ній теорії держави і права.

4. Значення вивчення ТДП для підготовки фахівців права.

5. Основні теорії походження держави і права.

6. Загальні закономірності виникнення держави і права.

7. Типи держав: формаційний та цивілізаційний підходи.

8. Ознаки держави, що відрізняють її від організації первісного суспільства.

9. Ознаки права, що відрізняють його від соціальних норм первісної общини.

10. Поняття та ознаки держави.

11. Право і держава: аспекти співвідношення.

12. Сутність і соціальне призначення держави.

13. Шляхи виникнення держави (східний, західний).

14. Поняття та класифікація функцій держави.

15. Внутрішні функції держави: поняття та зміст.

16. Зовнішні функції держави: поняття та зміст.

17. Форми і методи здійснення функцій держави.

18. Політична і державна влада: поняття та аспекти співвідношення.

19. Політична система суспільства: поняття, структура, функції.

20. Місце і роль держави в політичній системі.

21. Поняття та елементи форми держави.

22. Поняття та види форми правління.

23. Поняття та види форми державного устрою.

24. Поняття та види державно-правового режиму.

25. Механізм держави: поняття, ознаки та принципи функціонування.

26. Поняття та структура державного апарату.

27. Принципи організації та функціонування апарату держави.

28. Поняття та ознаки органів держави.

29. Види органів держави.

30. Основні напрямки удосконалення державного апарату України.

31. Основні положення концепції правової держави.

32. Громадянське суспільство: поняття, ознаки, структура. 33. Основні ідеї марксистського вчення про державу.

34. Доктрина держави загального добробуту.

35. Основні положення теорії плюралістичної демократії.

36. Теорія еліт та елітарної демократії.

37. Поняття та види державної дисципліни.

38. Сучасні концепції право розуміння.

39. Поняття та ознаки права у його нормативному розумінні.

40. Принципи права, їх види та характеристика.

41. Поняття та види функцій права.

42. Аксіологічне праворозуміння.

43. Правоутворення: поняття та етапи.

44. Поняття і види форм (джерел) права.

45. Поняття, ознаки та види соціальних норм.

46. Поняття та ознаки норми права.

47. Структура норми права.

48. Види норм права.

49. Норма права і стаття нормативно-правового акта.

50. Співвідношення норм права та норм моралі.

51. Право, економіка, політика: взаємозв’язок і взаємодія.

52. Поняття, ознаки та структура системи права.

53. Характеристика елементів системи права.

54. Поняття, ознаки та структура системи законодавства.

55. Співвідношення системи права та системи законодавства.

56. Правотворчість: поняття, функції, принципи.

57. Стадії правотворчого процесу.

58. Поняття та ознаки нормативно-правового акта. Види НПА.

59. Поняття, ознаки та види законів.

60. Підзаконні нормативно-правові акти.

61. Дія нормативно-правових актів у часі.

62. Дія нормативно-правових актів у просторі та по колу осіб.

63. Нормотворча техніка: поняття, елементи, види.

64. Поняття систематизації НПА.

65. Види (форми) систематизації НПА.

66. Поняття та класифікація юридичних колізій. Колізії в законодавстві.

67. Способи зменшення колізій в законодавстві.

68. Поняття та ознаки правовідносин.

69. Види правовідносин.

70. Суб’єкти правовідносин, їх види. Правосуб’єктність.

71. Поняття і види об’єктів правовідносин.

72. Суб’єктивні права та юридичні обов’язки суб’єктів права, їх структура.

73. Поняття та класифікація юридичних фактів.

74. Правова поведінка: поняття, ознаки.

75. Види правової поведінки.

76. Правомірна поведінка: поняття та ознаки.

77. Види правомірної поведінки. 78. Правопорушення: поняття, ознаки та види.

79. Причини правопорушень та шляхи їх подолання в Україні.

80. Юридичний склад правопорушення.

81. Поняття та ознаки юридичної відповідальності.

82. Підстави притягнення до юридичної відповідальності.

83. Звільнення від юридичної відповідальності та обставини, що її виключають.

84. Види юридичної відповідальності.

85. Цілі, функції та принципи юридичної відповідальності.

86. Поняття і форми реалізації права.

87. Застосування норм права, як особлива форма їх реалізації.

88. Стадії застосування норм права.

89. Основні вимоги щодо правильного застосування норм права.

90. Поняття та види правозастосовчих актів.

91. Прогалини в законодавстві і шляхи їх усунення.

92. Правові обмеження, стимули та заохочення.

93. Поняття тлумачення норм права.

94. Способи тлумачення норм права.

95. Офіційне і неофіційне тлумачення норм права.

96. Тлумачення норм права за обсягом.

97. Акти тлумачення норм права, їх види.

98. Законність: поняття, принципи та вимоги законності.

99. Гарантії законності: поняття та види.

100. Правопорядок: поняття, ознаки, принципи, зміст, структура.

101. Поняття, структура та види правосвідомості.

102. Правова культура: поняття та характеристика структурних елементів.

103. Правове виховання: поняття, ознаки, система, форми.

104. Правове регулювання та правовий вплив.

105. Предмет, спосіб, метод та тип правового регулювання.

106. Поняття механізму правового регулювання та його структура.

107. Стадії правового регулювання.

108. Поняття та елементи правового статусу особи.

109. Поняття, елементи та критерії класифікації правових систем.

110. Романо-германська правова сім’я.

111. Англо-американська правова сім’я.

112. Сім’я мусульманського права.

Навчальна дисципліна «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО»

1. Поняття, предмет і метод цивільного права України.

2. Цивільне законодавство: поняття, система, аналогія закону, аналогія

права.

3. Цивільні правовідносини: поняття, елементи, види, підстави

виникнення

4. Цивільна правоздатність фізичної особи. Обмеження правоздатності.

5. Поняття та види цивільної дієздатної фізичної особи.

6. Надання повної цивільної дієздатності.

7. Обмеження дієздатності. Підстави, порядок і правові наслідки.

8. Визнання фізичної особи недієздатною. Правові наслідки.

9. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою. Правові наслідки.

10. Оголошення фізичної особи померлою. Правові наслідки.

11. Опіка та піклування в цивільному праві.

12. Поняття та ознаки юридичної особи.

13. Порядок створення юридичної особи.

14. Поняття та види господарських товариств.

15. Припинення юридичної особи.

16. Поняття та види об’єктів цивільних прав.

17. Класифікація речей у цивільному праві.

18. Поняття та види правочинів.

19. Умови дійсності правочинів.

20. Правові наслідки недодержання форми правочину.

21. Поняття та види недійсних правочинів. Правові наслідки недійсності

правочинів.

22. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

23. Представництво: поняття та види.

24. Довіреність: поняття, види, форма, строк дії, підстави припинення.

25. Позовна давність: поняття, види, початок перебігу.

26. Зупинення та переривання перебігу позовної давності. Вимоги, на які

позовна давність не поширюється.

27. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування

фізичної особи.

28. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної

особи.

29. Поняття та зміст права власності. Суб’єкти права власності.

30. Підстави набуття права власності.

31. Підстави припинення права власності.

32. Поняття та види права спільної власності.

33. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності.

34. Сервітут: поняття, підстави встановлення та припинення. 35. Суперфіцій та емфітевзис як види речових прав на чуже майно.

36. Віндикаційний позов як засіб захисту права власності.

37. Негаторний позов як засіб захисту права власності.

38. Поняття та види права інтелектуальної власності.

39. Об’єкти авторського права і суміжних прав.

40. Особисті немайнові та майнові права автора.

41. Час і місце відкриття спадщини.

42. Усунення від права на спадкування.

43. Спадкування за заповітом. Форма заповіту.

44. Право на обов’язкову частку у спадщині та підстави її зменшення.

45. Підстави спадкування за законом.

46. Коло спадкоємців за законом. Зміна черговості при спадкуванні за

законом.

47. Спадкування за правом представлення. Спадкова трансмісія.

48. Оформлення права на спадщину.

49. Поняття та види цивільно-правових зобов’язань.

50. Сторони у зобов’язанні. Відступлення права вимоги та заміна

боржника у зобов’язаннях.

51. Підстави припинення зобов’язань.

52. Поняття та види неустойки.

53. Завдаток як спосіб забезпечення виконання зобов’язання.

54. Поняття та види застави.

55. Цивільно-правова відповідальність: поняття, види та умови настання.

56. Обставини, що звільняють від відповідальності у цивільному праві.

57. Цивільно-правовий договір: поняття, істотні умови, порядок

укладення.

58. Договір купівлі-продажу: поняття та юридична характеристика.

59. Права покупця у разі придбання товару неналежної якості.

60. Права покупця щодо обміну товару належної якості.

61. Договір поставки: поняття та юридична характеристика.

62. Договір дарування. Пожертва.

63. Договір довічного утримання (догляду).

64. Договір найму (оренди): поняття, загальна характеристика, види.

65. Договір найму (оренди) земельної ділянки. Загальна характеристика.

66. Договір найму (оренди) житла.

67. Договір підряду: поняття та юридична характеристика.

68. Відповідальність підрядника за неналежну якість роботи.

69. Права та обов’язки сторін за договором перевезення вантажів.

70. Підстави звільнення перевізника від відповідальності за втрату,

нестачу, псування та пошкодження вантажу.

71. Договір зберігання: поняття, види та юридична характеристика.

72. Договір страхування: поняття та юридична характеристика.

73. Підстави для відмови страховика від здійснення страхової виплати.

74. Договір доручення.

75. Договір комісії. 76. Договір позики.

77. Кредитний договір.

78. Поняття та види недоговірних зобов’язань.

79. Моральна шкода та обставини, які впливають на її розмір.

80. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду.

81. Зобов’язання, що виникають внаслідок публічної обіцянки

винагороди.

82. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права

на самозахист та у стані крайньої необхідності.

83. Відшкодування шкоди, завданої малолітніми та неповнолітніми

особами.

84. Відшкодування шкоди, завданої недієздатною фізичною особою,

фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, фізичною особою, яка

не усвідомлювала значення своїх дій та (або) не могла керувати ними.

85. Умови та підстави відшкодування шкоди, завданої незаконними

рішеннями, діями або бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-

розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду.

86. Поняття та ознаки джерел підвищеної небезпеки.

87. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки.

88. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням

здоров’я.

89. Відшкодування шкоди, завданої смертю.

90. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави.

Навчальна дисципліна «АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО»

1. Адміністративна відповідальність неповнолітніх.

2. Адміністративна відповідальності військовослужбовців.

3. Адміністративне право у юридично-галузевій класифікації.

4. Адміністративний арешт.

5. Адміністративний договір в публічному адмініструванні.

6. Адміністративний нагляд.

7. Адміністративні послуги в публічному адмініструванні.

8. Адміністративно-правовий статус громадян.

9. Адміністративно-правовий статус державних агентств.

10. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій.

11. Адміністративно-правовий статус державних служб.

12. Адміністративно-правовий статус іноземців та осіб без громадянства.

13. Адміністративно-правовий статус особи, яка потребує додаткового

захисту.

14. Адміністративно-правовий статус осіб, які потребують тимчасового

захисту.

15. Адміністративно-правовий статус біженців.

16. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян. 17. Акти публічної адміністрації.

18. Апеляційна інстанція в адміністративному судочинстві.

19. Апеляційні адміністративні суди.

20. Види адміністративних проваджень.

21. Види громадських об’єднань.

22. Види заходів процесуального примусу.

23. Види органів виконавчої влади.

24. Види постанов по справі про адміністративний проступок.

25. Види примусових заходів в публічному адмініструванні.

26. Види проваджень за Кодексом адміністративного судочинства України.

27. Вищий адміністративний суд України.

28. Відмежування адміністративного права від інших галузей права.

29. Відсторонення осіб від керування транспортними засобами та огляд на

стан сп’яніння.

30. Джерела адміністративного права.

31. Докази в адміністративному судочинстві.

32. Докази у справах про адміністративні проступки.

33. Завдання адміністративного судочинства.

34. Законодавство про адміністративні правопорушення.

35. Заходи попередження в публічному адмініструванні.

36. Заходи припинення в публічному адмініструванні.

37. Звернення громадян у забезпеченні законності.

38. Зміст постанови по справі про адміністративний проступок.

39. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

40. Інстанційна підсудність адміністративних справ.

41. Кабінет Міністрів України і публічна адміністрація.

42. Касаційна інстанція в адміністративному судочинстві.

43. Компетенція адміністративних судів.

44. Контроль в публічному адмініструванні.

45. Легалізація об’єднань громадян.

46. Мета, завдання і напрями адміністративної реформи.

47. Метод адміністративного права.

48. Методи публічного адміністрування.

49. Міністерства в публічній адміністрації.

50. Місце розгляду справ про адміністративні проступки.

51. Місцеві адміністративні суди.

52. Місцеві органи виконавчої влади.

53. Нагляд як спосіб забезпечення законності.

54. Нормативне забезпечення адміністративних послуг.

55. Нормативне забезпечення державної митної справи.

56. Нормативне забезпечення діяльності органів внутрішніх справ.

57. Об’єкт адміністративного проступку.

58. Об’єктивна сторона адміністративного проступку.

59. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність.

60. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні проступки.

61. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність.

62. Обставини, що пом’якшують адміністративну відповідальність.

63. Ознаки адміністративного проступку.

64. Органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

65. Органи, що розглядають справи про адміністративні проступки.

66. Оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення.

67. Особистий огляд і огляд речей.

68. Особливості здійснення виконавчої влади в м. Києві.

69. Підстави адміністративної відповідальності.

70. Позбавлення спеціального права, наданого даному громадянину.

71. Поняття адміністративного позову.

72. Поняття адміністративного права.

73. Поняття адміністративного проступку.

74. Поняття адміністративного процесу.

75. Поняття адміністративного судочинства.

76. Поняття адміністративної відповідальності.

77. Поняття апеляції в адміністративному судочинстві.

78. Поняття державної служби та публічної служби.

79. Поняття і види стягнень за Кодексом України про адміністративні

правопорушення.

80. Поняття касації в адміністративному судочинстві.

81. Поняття публічної адміністрації.

82. Поняття та види суб’єктів адміністративного права.

83. Предмет адміністративного права.

84. Предметна підсудність адміністративних справ.

85. Президент України і публічна адміністрація.

86. Принципи адміністративного судочинства.

87. Принципи адміністративної відповідальності.

88. Припинення державної служби.

89. Прокурорський нагляд в публічному адмініструванні.

90. Проходження державної служби.

91. Публічне управління.

92. Розмежування адміністративних і дисциплінарних проступків.

93. Розмежування адміністративних проступків і злочинів.

94. Система адміністративних судів.

95. Способи забезпечення законності.

96. Справи про адміністративні проступки, що розглядаються лише судами.

97. Сторони в судовому адміністративному процесі.

98. Суб’єкт адміністративного проступку.

99. Суб’єктивна сторона адміністративного проступку.

100. Територіальна підсудність адміністративних справ.

101. Тимчасове вилучення посвідчення водія.

102. Тимчасове затримання транспортних засобів.

103. Формальний та матеріальний склад адміністративного проступку. 104. Форми публічного адміністрування.

105. Центральні органи виконавчої влади із спеціальним статусом.

Схожі:

Перелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМіністерство аграрної політики та продовольства україни науково-методичний...
...
Перелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України
Для проведення іспиту з метою здійснення державної атестації студентів на закінченні терміну навчання за програмою підготовки фахівців...
Перелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconРобоча програма для підготовки та складання державного іспиту для...
Комплексний державний іспит є засобом діагностики рівня сформованості умінь І знань з професійної підготовки студентів спеціальності...
Перелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconРобоча навчальна програма для курсантів освітньо-кваліфікаційного...
Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів 3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом...
Перелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconНавчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни «державне право...
Олійник А. Ю. – професор кафедри конституційного та міжнародного права, кандидат юридичних наук, професор
Перелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconЗатверджую
Криміналістика: Робоча програма з навчальної дисципліни для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з галузі...
Перелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconПрограма курсу з дисципліни “аналіз господарської діяльності” для...

Перелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconНавчально-методичний комплекс
...
Перелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconЗатверджую
«Пожежна безпека» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на посаді інспектора міського (районного) відділу (сектору) організації...
Перелік орієнтовних питань для складання державної атестації для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» iconОдеський державний аграрний університет кафедра філософії, історії...
Тестові завдання з дисципліни «Історія України» розроблені на основі навчальної програми дисципліни «Історія України» для підготовки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка