Затверджую
Скачати 333.03 Kb.
НазваЗатверджую
Дата конвертації29.04.2016
Розмір333.03 Kb.
ТипДокументы
skaz.com.ua > Право > Документы


ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНий університет ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної та

методичної роботи

___________М.М. Касьяненко

___” ______________ 2013 р.

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ

для підготовки за ОКР «магістр, спеціаліст»

денної та заочної форм навчання

галузь знань 0304 “Право”

спеціальності 8.030401 “Правознавство”

спеціалізація «Управління господарською-правовою діяльністю»

спеціальності 7.030401 “Правознавство”

спеціалізація «Господарсько-правова діяльність»


Ірпінь 2013
Програма переддипломної практики розроблена відповідно до „Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України” затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України від 8 квітня 1993 р. № 93 та розпорядження ДПА України від 19 грудня 1997 р. №219 «Про виробничу практику студентів», «Положення про організацію практики студентів (курсантів) Національного університету ДПС України», затвердженою наказом від 03.10.2005р. № 1652.

Розробники програми: М.О. Мацелик, к.ю.н., доцент

Т.О. Мацелик, к.ю.н., доцент
Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри господарсько – правових дисциплін, протокол № __ від “___ “ ___________ 2013 р.
Завідувач кафедри

Господарсько-правових дисциплін Т.О.Мацелик

Програму практики розглянуто і схвалено на засіданні вченої ради юридичного факультету, протокол № __ від “___ “ ___________ 2013 р


Голова вченої ради М. О. Мацелик


Завідувач навчально-методичного відділу О.О. Бойко-Слобожан


В.о. завідувача відділу

практичного навчання

та сприяння в працевлаштуванні О.В. Соколюк

Зміст
стор.

ВСТУП

^ РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Мета і завдання практики

  2. Місце проходження практики

  3. Керівництво практикою

  4. Обов’язки студента-практиканта

  5. Обов’язки керівника практики від Університету

  6. Обов’язки керівника практики від бази практики

ІІ. ЗМІСТ ПРАКТИКИ

2.1. Загальні положення

2.2. Завдання студента-практиканта на базі практики

ІІІ. ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ

ВИСНОВКИ

^ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


ВСТУП
Практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовку фахівців різних кваліфікаційних рівнів у Національному університеті державної податкової служби України і проводиться на підприємствах різних форм власності, в організаціях різних галузей господарства та закладах освіти, культури і державного управління.

Програма практики є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практик від юридичного факультету та від бази практики.

Програма розроблена відповідно до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93, «Положення про організацію практики студентів (курсантів) Національного університету ДПС України», затвердженою наказом від 03.10.2005р. № 1652. Вона регламентує завдання, зміст, загальні питання організації і проведення всіх видів практики.

Перелік усіх видів практики, які проводяться, їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються навчальними планами.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
1.1. Мета і завдання практики

1.1.1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі застосування їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час роботи в конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

1.1.2. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність їх проведення при одержанні потрібного обсягу практичних знань та умінь відповідно до кваліфікаційних рівнів: спеціаліста.

1.1.3. Переддипломна практика є заключною частиною навчального процесу, передбачена навчальним планом спеціальності 7.03040101 та 8.03040101 «Правознавство» для студентів юридичного факультету, і проводиться після проходження студентами теоретичного курсу навчання у відповідності з навчальним планом підготовки спеціалістів.

Вона покликана сформувати у фахівця – випускника Університету професіональні вміння та навички, здатність приймати самостійні рішення на конкретних ділянках роботи в реальних виробничих умовах. Професійна діяльність спеціаліста безпосередньо пов'язана з необхідністю використання різних методів і засобів юридичної техніки.

1.1.4. Метою переддипломної практики зі спеціальності є:

 • поглибити і закріпити теоретичні знання, одержані студентами при вивченні предметів навчального плану;

 • з'ясувати основині цілі і завдання органів та організацій, в яких проходитиме практика, їх правове становище;

 • поглиблено вивчити їх структуру, організацію діяльності, форми і методи здійснення поставлених перед ними завдань;

 • набути навички самостійного складання відповідних процесуальних документів, проведення аналізу і узагальнення практики застосування відповідних правових норм і розробки рекомендацій щодо вдосконалення.

1.1.5. Тривалість переддипломної практики - відповідно до наказу.

1.1.6. У результаті проходження переддипломної практики зі спеціальності студенти повинні:

 • вміти самостійно приймати рішення в конкретних юридичних питаннях;

 • набути навички самостійного складання процесуальних документів, розв'язання реальних завдань, використовуючи знання відповідних галузей права.^ 1.2. Місце проходження практики
1.2.1. Переддипломна практика проводиться в державних органах, на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності.

1.2.2. Студенти мають право самостійно обирати місце проходження практики, враховуючи майбутнє працевлаштування.

1.2.3. У певних випадках, за рішенням кафедри, студент може проходити практику в Університеті, якщо в майбутньому його робота буде пов'язана з педагогічною діяльністю.
^ 1.3. Керівництво переддипломною практикою зі спеціальності
1.3.1. Керівництво і постійний контроль за проходженням переддипломної практики студентами здійснює керівник практики від Університету з числа викладачів, як правило, кафедри господарсько–правових дисциплін.

1.3.2. Керівники практикою від кафедри організовують процес проходження практики студентами факультету: надання необхідної документації, консультації, контроль, оформлення звітів студентами га прийом звітної документації, Керівники практикою від кафедри зобов'язані:

1) ознайомити студентів з метою, завданнями, змістом практики, провести інструктаж відносно порядку її проходження;

2) роз'ясняти порядок підготовки звіту щодо проходження практики, про вимоги щодо оформлення всіх необхідних документів, критерії оцінки практики;

3) здійснювати поточний контроль за роботою студентів практикантів;

4) скласти звіт про проходження практики, подати його на розгляд кафедри, сформулювати пропозиції щодо її вдосконалення.

1.3.3. Для керівництва практикою від підприємств, установ, організацій призначаються особи з відповідною кваліфікацією юриста.

1.3.4. Керівники практики від підприємства, установи, організації є відповідальними за організацію роботи, навчання і трудову дисципліну студентів. Вони керуються програмою практики і графіком її проведення, узгодженим з керівником практики від Університету.

1.3.5. Керівники практикою від базової організації (установи) організовують проходження практики студентами у конкретних підрозділах бази практики.

1.3.6. Керівник роботою студентів-практикантів від базової організації зобов'язаний:

1) визначити робоче місце студента-практиканта на час проходження практики;

2) визначити послідовність її проходження згідно з програмою;

3) надавати допомогу в отриманні необхідної інформації складанні процесуальних та інших документів;

4) скласти характеристику на практиканта, в якій відобразити рівень виконання програми, відношення практиканта до виконання доручень, оволодіння навичками практичної роботи та ін.;

5) в разі необхідності повідомити декана юридичного факультету, керівника практики від кафедри про допущені практикантом порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, невиконання доручень та ін.
^ 1.4. Обов'язки студента-практиканта
1.4.1. Перед початком практики студент зобов'язаний з'явитися на інструктивні збори студентів і отримати там направлення на практику, програму та іншу необхідну документацію.

1.4.2. Для проходження практики на підприємстві, в установі, організації студент повинен з'явитися в термін, який встановлений Університетом.

1.4.3. У період проходження переддипломної практики зі спеціальності студенти зобов'язані повністю виконувати завдання, передбачені програмою практики, підпорядковуватись діючим на підприємствах, в установах, організаціях правилам внутрішнього трудового розпорядку, вивчати і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, брати активну участь в суспільному житті колективу підприємства, установи, організації, нести відповідальність за виконану роботу та її наслідки.

1.4.4. Щоденно записувати виконану роботу і регулярно здавати щоденник для перевірки керівникові практики від підприємства, установи, організації.

1.4.5. Під час практики студент готує звіт з практики. У звіті мають бути відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки та пропозиції, список використаної літератури та додатки. Оформлюється звіт за вимогами державного стандарту до звітів з науково-дослідної роботи.

1.4.6. По закінченні практики звіт з оцінкою, з підписом керівника підприємства, установи, організації, завірений печаткою здається на реєстрацію методисту ( завідуючому навчальною лабораторією) кафедри.

1.4.7. Після закінчення практики студент отримує характеристику з оцінкою і підписом керівника практики від підприємства, установи, організації, завірену печаткою.

1.4.8. Письмовий звіт разом з іншими документами ( звітом, відгуком, характеристикою) подається на рецензування керівникові практики від кафедри.

1.4.9.Студент зобов’язаний захистити звіт з практики на засіданні кафедри протягом перших 10 днів після закінчення практики, або семестру, який починається після практики


^ 1.5. Обов'язки керівника практики від Університету
1.5.1. Керівник практики зобов'язаний:

- разом з адміністрацією Університету провести інструктивні збори студентів, які відбувають на переддипломну практику;

- забезпечити студентів необхідними документами перед від'їздом на базу практики (направленням, програмою практики);

- при видачі індивідуального завдання роз'ясняє студентам порядок необхідність щодо добору відповідного матеріалу в залежності від специфіки бази практики;

- повідомляє студентів про систему звітності про проходження практики: подання письмового звіту, оформлення виконання індивідуального завдання;

- у контакті з керівництвом практики від бази практики забезпечує високу якісність її проходження, згідно з програмою;

- постійно консультувати студентів з різних питань практики;

- контролювати виконання студентами завдань;

- перевірити звіти з навчальної практики та прийняти їх захист;

- після закінчення практики подати короткий письмовий звіт про результати практики.
^ 1.6. Обов'язки керівника практики від підприємства, установи, організації

1.6.1. Керівник практики зобов'язаний:

• забезпечити студентів відповідними робочими місцями з необхідними матеріалами;

• здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам під час складання певних процесуальних документів;

• здійснювати контроль за роботою студентів;

• давати письмові характеристики на студентів з оцінкою рівня їх теоретичної і практичної підготовки.
^ II. ЗМІСТ ПРАКТИКИ
2.1. Загальні положення

2.1.1. Студенти-практиканти повинні ознайомитися з порядком створення, структурою, організацією управління та діяльністю підприємства, установи, організації, де вони проходять практику.

2.1.2. Студенти повинні ознайомитися з нормативними актами, які регулюють діяльність підприємств, установ, організацій.

2.1.3. Підготувати коротку характеристику юридичної служби підприємства, установи, організації та її взаємодію з іншими структурними підрозділами підприємства, установи, організації.

2.1.4. Ознайомитися з організацією договірної роботи на підприємстві, в установі, організації у відповідності до наказу керівника «Про порядок ведення договірної роботи», який видається на підставі наказу вищестоящої організації, якщо така існує, чи з власної ініціативи. Ознайомитися з реєстрацією та зберіганням договорів на підприємстві, в установі, організації( книгою реєстрації договорів). Скласти проекти договорів, погодити їх з відповідними службами. Скласти супровідний лист до проекту договору котрий надсилається контрагенту, в якому викласти пропозицію розглянути проект договору, підписати, завірити печаткою та один екземпляр повернути відправнику. Ознайомитися з правовими наслідки зміни та розірвання господарських договорів.

2.1.5. Ознайомитися з претензійною роботою на підприємстві, в установі, організації, розподілом її між структурними підрозділами. Ознайомитися із Журналом обліку претензій, пред’явлених підприємству, установі, організації та Журналом обліку претензій, пред’явлених підприємством, установою, організацією. Зробити аналіз претензійної роботи за два попередніх роки та поточний рік. У випадку порушення контрагентом договірних зобов’язань, скласти претензію.

2.1.6. Ознайомитися із позовною роботою на підприємстві, в установі, організації, Журналом обліку позовних заяв, пред’явлених підприємством, установою, організацією та Журналом обліку позовних заяв, пред’явлених підприємству, установі, організації. Зробити аналіз позовною роботи за два попередніх роки та поточний рік. Скласти відзив на позовну заяву.

2.1.7. При можливості ознайомитися з порядком розгляду справ у господарських судах, коли підприємство, установа, організація виступає позивачем ( відповідачем) у суді.

2.1.8. Ознайомитися з копіями матеріалів судових справ, що зберігаються в юридичній службі підприємства, установі, організації, зробити їх аналіз.
^ 2.2. Завдання студента-практиканта на базі практики:

 • дати характеристику тих актів, правил, інструкцій, положень, які мають право видавати підприємства, установи, організації, провести аналіз відповідності їх діючому законодавству;

 • вміти оформляти процесуальні документи підприємства, установи, організації, вести ділову документацію;

 • розробити проект договору, протокол розбіжностей, протокол узгодження розбіжностей від підприємства, установи, організації;

 • розробити проект договору про укладання попереднього договору, додаткової угоди про зміну договору, угоди про розірвання договору;

 • підготувати зразок типового контракту з працівником підприємства, установи, організації;

 • підготувати проекти позовних заяв в господарській суд про відшкодування завданої шкоди підприємству, установі, організації;

 • охарактеризувати порядок ліквідації податкової заборгованості;

 • охарактеризувати правові форми безготівкових розрахунків відповідного підприємства, установи, організації.

^ IIІ. ОФОРМЛЕННЯ І ЗАХИСТ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ
3.1.Після закінчення терміну переддипломної практики студенти звітують про виконання програми та індивідуального завдання.

3.2. Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази практики.

3.3.Звіт повинен мати чітку будову, логічну послідовність, доказовість висновків і обґрунтованість рекомендацій.

3.4.У звіт включається:

 • титульний лист (див додаток 1);

 • зміст, у якому студент відображає виконану роботу, дає короткий опис підприємства, установи, організації, викладає і обґрунтовує свої висновки і пропозиції щодо діяльності підприємства, установи, організації;

 • список використаних джерел;

 • додатки (зокрема, різні види документів, заяв, скарг тощо).

3.5. Зміст звіту повинен складатися з вступу, розділів (не менше трьох), висновків, списку використаних джерел та додатків.

У змісті, який є остаточно відкоригованим планом звіту, перелічують заголовки всіх її структурних частин у тій послідовності, в якій вони подаються в тексті, і вказуються сторінки, на яких вони починаються.

^ Вступ (2-3 сторінки) обов’язково повинен містити такі структурні елементи:

1. Вказується мета та бажаний результат під час проходження практики.

2. Стисло описується загальна характеристика підприємства, установи, організації.

3. Висвітлюють сучасний стан діяльності підприємств, установ, організацій та проблематика в їх діяльності.

4. Вказуються нормативно-правові акти що регулюють діяльність підприємств, установ, організацій.

5. Зазначається структура роботи.

^ В основній частині (19-23сторінки) дається аналіз опрацьованої літератури та виділяються теоретичні положення, які були вихідними при виконанні практичної частини. У цій частині також обґрунтовується необхідність здійснення певних досліджень.

У висновках (2-3 сторінки) стисло, переважно у формі тез або нерозгорнутих, лаконічно сформульованих тверджень, має бути зазначено, що зроблено, яких висновків дійшов автор, подано практичні рекомендації щодо вдосконалення чинного законодавства, певного аспекту практичної діяльності в досліджуваній сфері.

^ Список використаних джерел повинен містити не менше 25 позицій. На всі наукові джерела, подані у списку, повинні бути посилання в тексті роботи. До списку використаних джерел, оформленого з урахуванням усіх чинних вимог, слід включати новітні видання, у тому числі електронні носії та інтернет-джерела. Правила оформлення посилань, що зазначені нижче, обов’язково мають бути дотримані.

Робота повинна містити додатки: допоміжний матеріал у вигляді порівняльних таблиць, схем, графіків, діаграм, аналізу статистичних даних, прикладів з практики, зразків документів, тощо.

Обсяг основного матеріалу звіту (без вступу, висновків) становить приблизно 27-30 сторінок машинописного тексту: шрифт – Times New Roman, інтервал – 1,5, кегль – 14, поля: верхнє, нижнє, ліве – 2 см; праве 1,5 см; або 35-40 рукописних сторінок.

Список використаних джерел і додатки до обсягу роботи не зараховуються, хоча вони й мають спільну нумерацію з рештою роботи.

Робота повинна бути грамотно написана й охайно оформлена.

3.6. Звіт з характеристикою подається на кафедру для захисту, реєструється лаборантом. Керівник практики від Університету знайомиться із звітом і дає оцінку змісту та оформленню виконаної роботи студенту.

3.7. Керівник практики від кафедри призначає дату захисту звітів, дає оцінку захисту. Загальна оцінка захисту практики вноситься в залікову – екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента.

3.8. Студентові, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надане право пройти практику в наступному навчальному році.

3.9.Студенту, який не виконав програму практики без неповажних причин, не може бути надано право проходження практики повторно та не допускається до складання державних іспитів, за рішенням деканату.

3.10. Студенту, який отримав незадовільну оцінку, надається право проходження практики повторно. Студенту, який отримав негативну оцінку з практики, відраховується з Університету, за рішенням відділу практичного навчання.

3.11. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри, а загальні підсумки практики підводяться на засіданнях Вчених рад факультетів ( Університетів) щорічно.


ВИСНОВКИ
Після виконання всіх вимог по проходженню переддипломної практики та засвоєння теоретичного матеріалу на практиці, студент-практикант зобов’язаний у відповідні терміни подати до навчального закладу звіт по проходженню переддипломної практики.

Керівник практики від Університету в кожному конкретному випадку перевіряє індивідуальне завдання, що формувалося кожному студенту-практиканту індивідуально, в залежності від специфіки діяльності підприємства, установи, організації.

Керівником практики від Університету формується рецензія на звіт про походження практики.

Додаток А
^ ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НаціональнИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ


Кафедра господарсько – правових дисциплін

З В І Т
Про проходження навчальної практики зі спеціальності на ( в)


___________________________________________________________________________________________________________________________________ (назва бази практики)

Студента (ки) _____ курсу, групи ____________
Спеціальності 8(7).03040101 ”Правознавство”
_______________ ___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник практики

від бази практики ____________ _________________

оцінка (прописом) П.І.П.(підпис)

Керівник практики

від Національного університету ____________ _________________

оцінка (прописом) П.І.П.(підпис)

Керівник розділу охорони праці ____________ _________________

оцінка (прописом) П.І.П.(підпис)
Ірпінь 2013
^ РЕЄСТРАЦІЯ ЗВІТУ

Реєстрація №___________ _____________ ________________

(дата) (П.І.Б.)


Результати перевірки_________________ ______________ ________________

(до захисту, на доопрацювання) (дата) (П.І.Б.)
Результати захисту
________________ _____________ _________________

(оцінка) (дата) (П.І.Б.)

Додаток Б
НаціональнИЙ^ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

___________________________________________________________________

(вид і назва практики)

студента ___________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Інститут, факультет, відділення________________________________________
Кафедра ___________________________________________________________
освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________
напрям підготовки ___________________________________________________
спеціальність_______________________________________________________

(назва)

_________ курс, група _______________

Студент______________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)
прибув на підприємство, організацію, установу
Печатка

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року
____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи
Печатка

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 20___ року
_____________ ________________________________________________

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

^ Календарний графік проходження практики


№ з/п

Назви робіт

Тижні проходження практики

Відмітки про виконання

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

Керівники практики:

від вищого навчального закладу ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали)
від підприємства, організації, установи ______ _____________

(підпис) (прізвище та ініціали

^ Робочі записи під час практики

^ Відгук і оцінка роботи студента на практиці

_______________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________

______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка

«______» __________________ 20 __ року

^ Відгук осіб, які перевіряли проходження практики^ Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про проходження практики


Дата складання заліку „____”_______________20____року

Оцінка:

за національною шкалою____________________

(словами)

кількість балів _________________________________

(цифрами і словами)

за шкалою ECTS __________________________

Керівник практики від вищого навчального закладу

____________ ______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Додаток В
ХАРАКТЕРИСТИКА

студента (ки) __________________________________________________

(П.І.П.)

____________________________________________________________________________________________________________________________________

(назва навчального закладу)
за період проходження практики на_________________________
(база практики)

з__________________________________________________________________

(термін проведення практики)Оцінка

Керівник практики

від бази практики підпис (прізвище, ініціали)

(МП)

Додаток Г
РЕЦЕНЗІЯ

на звіт про проходження практики

на (в)_____________________________________________________________
(база практики)

(П.І.П. студента)
Національний університет державної податкової служби України

(назва навчального закладу)
з ________________________________________________________________

(термін проведення практики)
Оцінка за:

зміст___________________________ _________________

оформлення______________________ _________________

захист__________________________ _________________

загальна оцінка___________________ _________________

(підпис)

Додаток Д
Приклад оформлення списку використаних джерел
список використаних джерел


 1. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. //Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

 2. Господарський кодекс України 16.01.2003 №436-IV // Офіційний
  вісник України. – 2003. – №11. – Ст. 462.

 3. Господарський процесуальний кодекс України 06.11.91 № 1798-ХІІ //
  Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56

 4. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
  банкрутом: Закон України від 30 червня 1999р. – № 784-ХІV // Голос України. – 1999. –№159. – 31 серпня.

 5. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед
  бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України увід 21 грудня 2000 р. № 2181//Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 10. – ст. 44.

 6. Білоусов А. Банкрутство: законодавство і судова практика // Право и
  зкономика. — 2005. - №3. — ст. 89

 7. Тітов М.І. Банкрутство: матеріально-правові та процесуальні аспекти
  / За наук. ред. В.М. Гайворонського. — X: Фірма "Консум" 2003. — с.92.

 8. Щербина В.С. / Господарське право: Підручник. - К: Юрінком Інтер,
  2003.-С.480.Схожі:

Затверджую icon«затверджую» «затверджую» Генеральний директор хдавп президент Харківської обласної фпс
Популяризація та розвиток парашутного спорту в Україні та Харківської області
Затверджую iconЗатверджую” „затверджую”
Змагання проводяться з метою подальшого розвитку спортивного туризму в Полтавській області, як ефективного засобу підвищення ролі...
Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Затверджую iconЗатверджую

Додайте кнопку на своєму сайті:
Школьные материалы


База даних захищена авторським правом © 2015
звернутися до адміністрації
skaz.com.ua
Головна сторінка